52007PC0154

Ettepanek: Nõukogu otsus, Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Hiina, Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumide (HiinaTaipei), Kolumbia, Kuuba, Ekvadori, Hiinas Hongkongi, India, Jaapani, Korea, Uus-Meremaa, Filipiinide, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikidega GATSi XXI artikli alusel sõlmitavate asjaomaste kokkulepete kohta seoses vajalike kompenseerivate täpsustustega, mis tulenevad Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemisest Euroopa Liiduga /* KOM/2007/0154 lõplik - ACC 2007/0055 */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 27.3.2007

KOM(2007) 154 lõplik

2007/0055 (ACC)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS,

Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Hiina, Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumide (HiinaTaipei), Kolumbia, Kuuba, Ekvadori, Hiinas Hongkongi, India, Jaapani, Korea, Uus-Meremaa, Filipiinide, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikidega GATSi XXI artikli alusel sõlmitavate asjaomaste kokkulepete kohta seoses vajalike kompenseerivate täpsustustega, mis tulenevad Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemisest Euroopa Liiduga

(komisjoni esitatud)

SELETUSKIRI

Tingimused, mille alusel WTO liikmed kohustuvad avama oma turud teiste liikmete teenustele ja nende teenuseosutajatele, on kindlaks määratud GATSi erikohustuste loendites. EÜ ja selle liikmesriikide erikohustuste algne loend (edaspidi „EÜ GATSi loend") pärineb 1994. aastast ja hõlmab ainult neid 12 liikmesriiki, mis olid Euroopa Liidu liikmed juba sel ajal. 1995. ja 2004. aastal Euroopa Liiduga ühinenud 13 liikmesriiki (edaspidi „uued liikmesriigid") on jätkuvalt säilitanud oma GATSi erikohustuste loendid, mis võeti vastu enne nende Euroopa Liiduga ühinemist.

Selleks et tagada, et uued liikmesriigid ei säilitaks kohustusi, mis oleksid vastuolus ühenduse õigustikuga, ja et nad oleks hõlmatud EÜ GATSi erikohustuste loendis sisalduvate horisontaalsete piirangutega, oli vaja teatada EÜ erikohustuste loendis ja uute liikmesriikide GATSi loendites sisalduvate teatavate erikohustuste muutmisest ja kõrvaldamisest ning koondada uute liikmesriikide loendid algsesse EÜ loendisse.

Sel eesmärgil alustas EÜ GATSi XXI artikli alusel läbirääkimisi 18 WTO liikmega, kes väitsid olevat mõjutatud eespool osutatud muudatustest. Selliste läbirääkimist käigus leppis EÜ kokku mõjutatud WTO liikmetele pakutava kompensatsiooni osas kooskõlas nõukogu 26. juuli 2006. aasta järeldustega.[1] Teatavaks tehtud muudatused ja kõrvaldamised ning kokkulepitud kompenseerivad täpsustused inkorporeeriti EÜ GATSi koondloendisse, mis sertifitseeriti vastavalt kohaldatavatele WTO eeskirjadele 15. detsembril 2006. aastal.

Seetõttu oli EÜ esimene Maailma Kaubandusorganisatsiooni liige, kes kasutas edukalt GATSi teenuste valdkonnas kaubandusalaste kohustuste muudatust ja kõrvaldamist käsitlevaid sätteid. Konsolideerimise tulemusena saab EÜ teenustealased kohustused esitada ühtse dokumendina, mis hõlmab 25 liikmesriiki.

Kuna WTO „mõjutatud liikmetega" läbirääkimistel ei ole jõutud otsusele ja pidades silmas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 133 lõike 6 teise lõigu kohast liikmesriikide pädevust, toimivad ühenduse institutsioonid oletusel, et läbirääkimiste tulemusel saavutatud kokkulepete võimaliku sisu põhjal võiks vähemalt teoreetiliselt nõuda liikmesriikide osavõttu ja lõpuks individuaalset heakskiitu nendes küsimustes, mis võiksid kuuluda nende pädevusse. Sel põhjusel jätkas komisjon Euroopa Ühenduste ja selle liikmesriikide nimel läbirääkimisi WTO „mõjutatud liikmetega".

Kuna kokkulepitud kompenseerivad täpsustused siiski ei sisalda sätteid, mis ületavad ühenduse sisepädevuse ning ei too kaasa vii liikmesriikide õigusnormide ühtlustamist valdkonnas, kus Euroopa Ühenduste asutamislepingud välistavad sellise ühtlustamise, mistõttu tegelikult ei kuulu kõnealustes kokkulepetes mitte miski liikmesriikide pädevusse. Seepärast on kokkulepete puhul vajalik üksnes nõukogu heakskiit.

Selleks et tagada esitluse järjepidevus ja samas jätta alles võimalus võtta tulevikus GATSi raames kohustusi, mis on hõlmatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 133 lõike 6 teise lõiguga, tuleks säilitada EÜ GATSi konsolideeritud loendi praegune pealkiri ("Euroopa Ühendused ja nende liikmesriigid – Erikohustuste loend").

Käesolevas komisjoni ettepanekus nõukogu otsuse kohta on seatud eesmärgiks ametlikult lõpetada läbirääkimised nende WTO liikmetega, keda loetakse mõjutatud liikmeteks EÜ GATSi loendi konsolideerimise tõttu.

2007/0055 (ACC)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS,

Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Hiina, Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumid e (HiinaTaipei), Kolumbia, Kuuba, Ekvadori, Hiinas Hongkongi, India, Jaapani, Korea, Uus-Meremaa, Filipiinide, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikidega GATSi XXI artikli alusel sõlmitavate asjaomaste kokkulepete kohta seoses vajalike kompenseerivate täpsustustega, mis tulenevad Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemisest Euroopa Liiduga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 133 lõikeid 1 ja 5 koostoimes artikli 300 lõikega 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

1. Norra Kuningriigi, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemise leping jõustus 1. jaanuaril 1995. aastal.[2]

2. Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise leping jõustus 1. mail 2004. aastal.[3]

3. Vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni teenustekaubanduse üldlepingule artiklile XX (edaspidi „GATS)” esitavad WTO liikmesriigid loendis erikohustused, mille nad võtavad GATSi III osa rames.

4. Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide praegune loend (edaspidi „Euroopa Ühendused") hõlmab ainult erikohustusi, mis on seotud ühinenud kaheteistkümne liikmesriigiga 1994. aastal. 1995. ja 2004. aastal Euroopa Ühendustega ühinenud liikmesriikide erikohustuste loendid (edaspidi "uued liikmesriigid") võeti vastu enne nende ühinemist.

5. Selleks et tagada uute liikmesriikide hõlmatus Euroopa Ühenduste erikohustuste loendis esitatud piirangutega ja kooskõla ühenduse õigustikuga, oli tarvis muuta või kõrvaldada Euroopa Ühenduste erikohustuste loendis ja uute liikmesriikide erikohustuste loendites sisalduvad teatavad erikohustused.

6. Koondloendi esitamist silmas pidades esitasid Euroopa Ühendused vastavalt GATSi V artiklile 28. mail 2004. aastal teatise, milles nad teatasid oma kavatsusest muuta või kõrvaldada Euroopa Ühenduste erikohustuste loendis ja uute liikmesriikide erikohustuste loendites sisalduvad teatavad erikohustused vastavalt GATSi V artikli 5. punktile ja kooskõlas GATSi XXI artikli 1. punkti alapunktis b sätestatud tingimustega.

7. Pärast teatise esitamist ja vastavalt GATSi XXI artikli 2. punkti alapunktile a esitasid 18 WTO liiget (Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Hiina, Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumid (Hiina Taipei), Kolumbia, Kuuba, Ekvador, Hiina Hong Kong, India, Jaapan, Korea, Uus-Meremaa, Filipiinid, Šveits, Uruguai ja Ameerika Ühendriigid, edaspidi „mõjutatud WTO liikmed") kompenseerimisnõuded.

8. Komisjon pidas läbirääkimisi mõjutatud WTO liikmetega. Läbirääkimiste tulemusena jõuti kokkuleppele 28. mail 2004. aastal teatavaks tehtud muudatuste ja kõrvaldamistega seotud kompenseerivates täpsustustes.

9. Pärast läbirääkimiste lõppemist volitati komisjoni kooskõlas nõukogu 26. juuli 2006. aasta järeldustega[4] kirjutama alla vastavatele asjaomastele mõjutatud WTO liikmetega sõlmitud kokkulepetele. Et käivitada kohaldatavates WTO eeskirjades sätestatud sertifitseerimismenetlus, edastas komisjon 14. septembril 2006. aastal koondloendi kava WTO sekretariaadile. Sertifitseerimine lõpetati 15. detsembril 2006. aastal.

10. Kokkulepitud kompenseerivad täpsustused ei sisalda sätteid, mis ületaksid Euroopa Ühenduste sisepädevuse ja ei too kaasa liikmesriikide seaduste või määruste ühtlustamist valdkonnas, kus Euroopa Ühenduste asutamislepingud välistavad sellise ühtlustamise. Lisaks sellele on selliste kompenseerivate täpsustuste üle peetud läbirääkimiste tulemused rahuldavad ja tasakaalus. Seetõttu tuleks vastavad kokkulepped Euroopa Ühenduse nimel heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse heaks Euroopa Ühenduste nimel kokkulepped Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Hiina, Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumide (Hiina Taipei), Kolumbia, Kuuba, Ekvadori, Hiinas Hongkongi, India, Jaapani, Korea, Uus-Meremaa, Filipiinide, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikidega GATSi XXI artikli kohaste vajalike kompenseerivate täpsuste kohta, mis tulenevad Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemisest Euroopa Ühendustega.

Nõukogu eesistuja on volitatud määrama isiku, kellel on volitus väljendada Euroopa Ühenduste nõusolekut olla seotud kõnealuste kokkulepetega.

Lepingute tekstid lisatakse käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas .

Brüssel, […]

Nõukogu nimel

eesistuja

[…]

LISA

(17 kokkulepet)

[1] 12019/06 Piiratud WTO 135 teenused 34

[2] EÜT C 241, 29.8.1994.

[3] ELT L 236, 23.9.2003.

[4] 12019/06 Piiratud WTO 135 teenused 34