27.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 175/33


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse seoses aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel ette nähtud sõltumatu eksperdiaruande nõudega nõukogu direktiivi 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist, ning nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist”

KOM(2007) 91 lõplik — 2007/0035 (COD)

(2007/C 175/08)

29. märtsil 2007. aastal otsustas nõukogu vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 95 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses: „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse seoses aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel ette nähtud sõltumatu eksperdiaruande nõudega nõukogu direktiivi 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist, ning nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist”.

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutava ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsiooni arvamus võeti vastu 3. mail 2007. Üksikraportöör oli pr SÁNCHEZ MIGUEL.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 436. istungjärgul 30.–31. mail 2007 (30. mai istungil) vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 143, vastu hääletas 26, erapooletuks jäi 12.

1.   Sissejuhatus

1.1

Komisjoni ettepanek aktsiaseltside ühinemist ja jagunemist käsitlevate eeskirjade muutmiseks on osa ELi äriühinguõiguse kaasajastamise ja ettevõtete juhtimise parandamise kavast (1). Ettepanekus nähakse ette tegevuskava, mille eesmärk on eeskirjade põhjalik muutmine lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis ja mis on ulatuslikum kui üksnes valmimisjärgus direktiiviettepanekute vastuvõtmine.

1.2

Üldisemas plaanis on lisaks sellele Euroopa Liidus halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi (2) III lisas ära toodud kümme konkreetset kiireloomuliste meetmete ettepanekut, mille eesmärk on vähendada teisejärgulisi nõudeid, mis ei mõjuta õigusliku kaitse taset. See on ka käesolevas arvamuses käsitletava ettepaneku eesmärk, sest selles piirdutakse ühinemis- või jagunemislepingu tingimusi käsitlevast eksperdiaruandest loobumisega, kui selles on kokku leppinud kõik aktsionärid.

1.3

Taustteabena tuleb märkida, et piiratud vastutusega äriühingute piiriülest ühinemist käsitleva direktiivi 2005/56/EÜ (3) artikli 8 lõikes 4 on erandina sätestatud, et eksperdiaruande koostamine ühinemiskava kohta ei ole vajalik, kui kõik osanikud sellest loobuvad. Samamoodi lisati viimase muudatusega direktiivi 77/91/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside asutamist ning nende kapitali säilitamist ja muutmist (4), uued artiklid 10a ja 10b, milles tehakse mitterahaliste sissemaksete puhul eksperdiaruande suhtes erand, kui on täidetud teatud tingimused, mis tagavad sissemakstud vara tegeliku väärtuse.

2.   Ettepaneku põhisisu

2.1

Aktsiaseltsidele ühinemist ja jagunemist käsitlevate direktiivide muutmise eesmärk on viia need vastavusse piiriülest ühinemist käsitleva direktiiviga selles osas, mis puudutab ühinemis- või jagunemislepingu kohta koostatavast eksperdiaruandest loobumist, kui selles on kokku leppinud kõik aktsionärid ja muude hääleõigust andvate väärtpaberite omanikud.

3.   Ettepanekuga seotud märkused

3.1

EMSK jälgib huviga lihtsustamist ja eriti Euroopa ettevõtete halduskoormuse vähendamist. Komitee näeb kõnealust ettepanekut osana sellest protsessist; ettepanekus kaitstakse eelkõige aktsionäride huve, nõudes ühinemis- või jagunemislepingut käsitlevast eksperdiaruandest loobumiseks kõigi aktsionäride ühehäälset nõusolekut.

3.2

Siiski näeb komitee ka probleeme, seda eriti suurte aktsiaseltside ühinemise puhul, sest aktsionäre, kellest enamik on investorid, on mitmesuguseid. Kui aktsiaid ei hallata otse, võivad vähemusaktsionäride huvid jääda kaitseta ja nad võivad olla sunnitud aktsepteerima väärtpaberite haldajate kokkuleppeid. Praegused eeskirjad annavad aktsionäridele vaidlustamise ja taganemise õiguse, kui nad on eriarvamusel kõnealuste tehingute majanduslike tagajärgede suhtes, eriti aktsiate vahetuse puhul, kuid ühinemist käsitleva eksperdiaruande puudumine teeb selle õiguse kasutamise palju raskemaks.

3.3

Samuti leiab komitee, et aktsiaseltside võlausaldajad ja töötajad jäävad kaitseta teadmatuse tõttu, mis tuleneb objektiivse, ekspertide antud hinnangu puudumisest. Võlausaldajail on pärast ühinemisteate avaldamist õigus ühinemine vaidlustada, kui nende nõuded ei ole tagatud, kuid tuleb silmas pidada, et ei ühinemist ega jagunemist käsitlevas direktiivis ei ole reguleeritud töötajate õigused, samas kui piiriülest ühinemist käsitleva direktiivi artiklis 16 nähakse ette töötajate osalemise võimalus, mis kohaste teabekanalite abil annab parema tulemuse.

3.4

Õigusakti tõhusus sõltub sellest, kas sellega on tagatud kõigi õigustoiminguga (käesoleval juhul ühinemise või jagunemisega) seotud asjaosaliste õigused. Kuna tegemist on keeruliste õigustoimingutega, on vaja vahendeid nende läbipaistvuse tagamiseks ja poolte konfliktide vältimiseks. Eksperdiaruandest loobumine kõigi aktsionäride nõusolekul peaks toimuma direktiivi 2006/68/EÜ artiklis 10a sätestatud tingimustel, st kui on tegemist varaga vabalt kaubeldavate väärtpaberite näol või rahaturu instrumentide näol või hiljuti sõltumatute ekspertide poolt hinnatud varaga, kuna neil juhtudel on väärtus kontrollitav ja kooskõlas asjaomaste eeskirjadega.

4.   Järeldused

4.1

EMSK möönab, et aktsiaseltsidele ühinemist ja jagunemist käsitlevate direktiivide muutmise ettepanek on osa suundumusest vähendada Euroopa ettevõtete halduskoormust. Siiski tuleb silmas pidada, et kõnealuseid õigustoiminguid tehakse sagedamini suurtes piiratud vastutusega äriühingutes, kus aktsionäride hulgas on nii portfelli haldajad kui ka investoreid, kellel on erinevad huvid. Investorite eesmärk on saada oma aktsiate vahetamisest võimalikult suurt kasu.

4.2

Muudatusettepaneku eesmärk peab olema kaitsta kõnealuste õigustoimingute kõigi poolte üldisi huve. Selles osas tagasid ekspertide hinnangud suurema läbipaistvuse ja ühinemis- või jagunemislepingutes sisalduvate pakkumiste usaldusväärsuse, kuna eksperdid on aruande eest vastutavad ja seetõttu tuginevad selles objektiivsetele kriteeriumidele.

4.3

Lisaks leiab komitee, et põhieeskirjad ekspertide kaasamise kohta on sätestatud teise direktiivi artiklites 10, 10a ja 10b, kus eksperdiaruandest loobumise tingimuseks seatakse väärtuse hiljutise kontrollitava hindamise olemasolu.

4.4

Komitee leiab samuti, et tuleks arvesse võtta kümnendat direktiivi, mis avaldati alles hiljuti ja mis vastab paremini äriühinguõigusega kaitstud huvide uutele kriteeriumidele, võttes arvesse mitte üksnes aktsionäre ja võlausaldajaid, vaid ka töötajaid, kes on osa ettevõtte struktuurist. Seetõttu peab komitee vajalikuks laiendada ettepaneku sisu vastavalt nimetatud direktiivi artiklile 16, sest see on paremini kooskõlas ühinemist ja jagunemist käsitlevate riiklike eeskirjade ühtlustamise eesmärgile.

Brüssel, 30. mai 2007

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

president

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile KOM(2003) 284 lõplik.

(2)  KOM(2007) 23 lõplik.

(3)  ELT L 310, 25.11.2005, lk 1.

(4)  Direktiiv 2006/68/EÜ, ELT L 264, 25.9.2006.


LISA

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse

Järgmised muudatusettepanekud, mis pandi korraga hääletusele ja mis kogusid hääletamisel veerandi antud häältest, lükati arutelu käigus tagasi.

1)   Punkt 3.2 välja jätta

„3.2

Siiski näeb komitee ka probleeme, seda eriti suurte aktsiaseltside ühinemise puhul, sest aktsionäre, kellest enamik on investorid, on mitmesuguseid. Kui aktsiaid ei hallata otse, võivad vähemusaktsionäride huvid jääda kaitseta ja nad võivad olla sunnitud aktsepteerima väärtpaberite haldajate kokkuleppeid. Praegused eeskirjad annavad aktsionäridele vaidlustamise ja taganemise õiguse, kui nad on eriarvamusel kõnealuste tehingute majanduslike tagajärgede suhtes, eriti aktsiate vahetuse puhul, kuid ühinemist käsitleva eksperdiaruande puudumine teeb selle õiguse kasutamise palju raskemaks.”

Motivatsioon

Aktsiaseltsidele ühinemist ja jagunemist käsitlevate direktiivide muutmise eesmärk on viia need vastavusse piiriülest ühinemist käsitleva direktiiviga selles osas, mis puudutab ühinemis- või jagunemislepingu kohta koostatavast eksperdiaruandest loobumist, kui selles on kokku leppinud kõik aktsionärid ja muude hääleõigust andvate väärtpaberite omanikud. Menetluste lihtsustamise ettepanek aitab edendada ettevõtete tõhusust ja konkurentsivõimet, kuid see ei piira siiski vähemusaktsionäride ja aktsiaseltside võlausaldajate kaitset.

Kui otsused võetakse vastu ühehäälselt, ei teki punktis 3.2 tõstatatud probleeme. Aktsionärid valivad väärtpaberite haldajad just oma huvide kaitsmiseks. Seega ei teki probleemi, et võetakse vastu otsuseid, mis on vastuolus vähemusaktsionäride huvidega, kuna ka nemad peavad andma oma nõusoleku.

2)   Punkt 3.3 välja jätta

„3.3

Samuti leiab komitee, et aktsiaseltside võlausaldajad ja töötajad jäävad kaitseta teadmatuse tõttu, mis tuleneb objektiivse, ekspertide antud hinnangu puudumisest. Võlausaldajail on pärast ühinemisteate avaldamist õigus ühinemine vaidlustada, kui nende nõuded ei ole tagatud, kuid tuleb silmas pidada, et ei ühinemist ega jagunemist käsitlevas direktiivis ei ole reguleeritud töötajate õigused, samas kui piiriülest ühinemist käsitleva direktiivi artiklis 16 nähakse ette töötajate osalemise võimalus, mis kohaste teabekanalite abil annab parema tulemuse.

Motivatsioon:

Punkti 3.3 juures tuleb täpsustada, et nii aktsiaseltside ühinemised kui ka jagunemised on spetsiifilised aktsiaseltside probleemid. Võlausaldajatel on vääramatu ja tunnustatud õigus kasutada oma vaidlustusõigust ühinemisprojekti või asjaomase teate avaldamise hetkest alates. Komisjoni ettepanekuga ei soovita nimetatud õigust kaotada, vaid menetlusi lihtsustada. Töötajate õiguste osas ei muuda ühinemisprojekti ja ekspertide vastutusel koostatud hinnangu olemasolu nende olukorda mitte mingil moel. Lisaks võiks ekspertide hinnangu koostamiseks vajaminevaid summasid — mis on mõnikord tähelepanuväärselt suured — kasutada töötajate töötingimuste ja töötasu parandamiseks.

3)   Punkt 3.4 välja jätta

3.4

Õigusakti tõhusus sõltub sellest, kas sellega on tagatud kõigi õigustoiminguga (käesoleval juhul ühinemise või jagunemisega) seotud asjaosaliste õigused. Kuna tegemist on keeruliste õigustoimingutega, on vaja vahendeid nende läbipaistvuse tagamiseks ja poolte konfliktide vältimiseks. Eksperdiaruandest loobumine kõigi aktsionäride nõusolekul peaks toimuma direktiivi 2006/68/EÜ artiklis 10a sätestatud tingimustel, st kui on tegemist varaga vabalt kaubeldavate väärtpaberite näol või rahaturu instrumentide näol või hiljuti sõltumatute ekspertide poolt hinnatud varaga, kuna neil juhtudel on väärtus kontrollitav ja kooskõlas asjaomaste eeskirjadega.

Motivatsioon

Arvamuse eelnõu punktis 3.4 viidatakse artiklile 10a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiivis 2006/68/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmise osas. Kõnealune artikkel ei ole antud juhul kohaldatav ja direktiivi ettepanekus seda ei muudeta. Direktiivi 2006/68/EÜ artiklis 10a nähakse ette tingimused eelneva õiglase hindamise läbiviimiseks sõltumatu ja tunnustatud eksperdi poolt ning võimaluse korraldada hiljem haldus- või juhtorgani algatusel ja vastutusel uus hindamine. Nimetatud uue hindamise puudumisel võivad vähemusaktsionärid, kellele kuulub vähemalt 5 % märgitud kapitalist, nõuda hindamist sõltumatu eksperdi poolt. Kuna määruses viidatakse äärmiselt harva esinevale, kuid selgesti määratletud olukorrale — kõigi aktsionäride ühehäälne otsus –, ei teki arvamuse eelnõu punktis 3.4 kirjeldatud huvipoolte konflikti probleemi.

4)   Muuta punkti 4.1

„4.1

EMSK möönab, et aktsiaseltsidele ühinemist ja jagunemist käsitlevate direktiivide muutmise ettepanek on osa suundumusest vähendada Euroopa ettevõtete halduskoormust, ning kiidab seega vaatluse all olevad õigusnormid heaks. Siiski tuleb silmas pidada, et kõnealuseid õigustoiminguid tehakse sagedamini suurtes piiratud vastutusega äriühingutes, kus aktsionäride hulgas on nii portfelli haldajad kui ka investoreid, kellel on erinevad huvid Investorite eesmärk on saada oma aktsiate vahetamisest võimalikult suurt kasu.”

Motivatsioon

Esitatakse suuliselt.

5)   Punkt 4.2 välja jätta

4.2

Muudatusettepaneku eesmärk peab olema kaitsta kõnealuste õigustoimingute kõigi poolte üldisi huve. Selles osas tagasid ekspertide hinnangud suurema läbipaistvuse ja ühinemis- või jagunemislepingutes sisalduvate pakkumiste usaldusväärsuse, kuna eksperdid on aruande eest vastutavad ja seetõttu tuginevad selles objektiivsetele kriteeriumidele”.

Motivatsioon

Vt motivatsioon punktide 3.2, 3.3 ja 3.4 väljajätmise kohta.

6)   Punkt 4.3 välja jätta

„4.3

Lisaks leiab komitee, et põhieeskirjad ekspertide kaasamise kohta on sätestatud teise direktiivi artiklites 10, 10a ja 10b, kus eksperdiaruandest loobumise tingimuseks seatakse väärtuse hiljutise kontrollitava hindamise olemasolu”.

Motivatsioon

Vt motivatsioon punktide 3.2, 3.3 ja 3.4 väljajätmise kohta.

7)   Punkt 4.4 välja jätta

„4.4

Komitee leiab samuti, et tuleks arvesse võtta kümnendat direktiivi, mis avaldati alles hiljuti ja mis vastab paremini äriühinguõigusega kaitstud huvide uutele kriteeriumidele, võttes arvesse mitte üksnes aktsionäre ja võlausaldajaid, vaid ka töötajaid, kes on osa ettevõtte struktuurist. Seetõttu peab komitee vajalikuks laiendada ettepaneku sisu vastavalt nimetatud direktiivi artiklile 16, sest see on paremini kooskõlas ühinemist ja jagunemist käsitlevate riiklike eeskirjade ühtlustamise eesmärgile”.

Motivatsioon

Vt motivatsioon punktide 3.2, 3.3 ja 3.4 väljajätmise kohta.

Hääletuse tulemus

Poolt: 44

Vastu: 104

Erapooletuid: 28