20.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 168/42


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega keelatakse kassi- ja koeranahkade ning neid nahku sisaldavate toodete turuleviimine, ühendusse importimine ja ühendusest eksportimine”

KOM(2006) 684 lõplik — 2006/0236 (COD)

(2007/C 168/08)

4. detsembril 2006 otsustas nõukogu vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklitele 95 ja 133 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses: „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega keelatakse kassi- ja koeranahkade ning neid nahku sisaldavate toodete turuleviimine, ühendusse importimine ja ühendusest eksportimine”

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutava põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsiooni arvamus võeti vastu 21. märtsil 2007. Raportöör oli Daniel Retureau.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 435, istungjärgul 25. — 26. aprillil 2007 (25 aprilli istungil) vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 128, vastu hääletas 1, erapooletuks jäi 5 liiget.

1.   Ettepanekud ja soovitused

1.1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kiidab heaks õigusliku aluse (EÜ asutamislepingu artikkel 95) ja õigusvahendi liigi (määrus).

1.2

EÜ asutamislepingu kohaselt ei ole komisjonil volitusi võtta meetmeid loomapiinamisega võitlemiseks, eriti veel väljaspool ELi. Komisjon saab probleemiga tegeleda vaid sellel tasandil, et karusnahkadega kauplemine ja karusnahkade siseturg on komisjoni pädevuses ning erinevaid riiklikke õigusakte tuleb ühtlustada.

1.3

Komitee jagab komisjoni seisukohta, et ainult täielik keeld saab takistada rõivaste või mänguasjade importijaid suurtes kogustes kassi- ja koeranahku ning nendest valmistatud karusnahatooteid Euroopa Liitu toomast ning et ainult sel viisil saab takistada laiaulatuslikku ebaseaduslikku kauplemist keelatud nahkadega.

1.4

Komitee soovib, et õiguslikult ühetähenduslikult määratletaks termin „karusnahk”, mis hõlmaks nii karusnahka kui sellist kui ka selle üksikuid koostisosi (karv, nahk), et keeld kataks kassi- ja koeranahkade igat võimalikku kasutamisviisi.

1.5

Komitee rõhutab, et kontrollmenetlused peavad olema tõhusad ning kõige kohasemate kontrollimisviiside kehtestamine peab toimuma komiteemenetluse abil.

2.   Seletuskiri

2.1

Toetudes EÜ asutamislepingu artiklile 95, teeb komisjon ettepaneku keelata asjaomase määrusega kassi- ja koeranahkade tootmine, müük, Euroopa Liitu importimine ja Euroopa Liidust eksportimine.

2.2

Määruse ettepanek vastab kodanikuühiskonna ja Euroopa Parlamendi nõudmistele ning on Saksamaa eesistumise aja üks prioriteete.

2.3

Kohutavates tingimustes kasvatatakse ja tapetakse kasse ja koeri eelkõige ilmselt Aasias, et kasutada nende nahku rõivaste, aksessuaaride ja mänguasjade tootmisel. Seda liiki nahku on Euroopa siseturul avastatud.

2.4

Tavaliselt töödeldakse neid nahku keemiliselt ja värvitakse ning müüakse nimetuste all, mis varjavad nende päritolu. Sel viisil töödeldud nahkade täpset loomset päritolu on teaduslikult raske tuvastada nii nende välimuse, struktuuri kui DNA analüüsi põhjal, sest töötlemise käigus nende DNA hävitatakse. Täpset loomset päritolu on võimalik tuvastada ilmselt vaid võrdleva mass-spektromeetria abil. See võib märkimisväärselt raskendada tollikontrolli ning seetõttu kehtestatakse artiklis 4 asjaomased erandid.

2.4.1

Artiklis 4 nähakse ette, et isiklikuks tarbeks kasutatavate keelatud nahku sisaldavate riideesemete või esemete omamist võib lubada. Komitee on seisukohal, et määruse kohaldamisalast tuleks välja jätta kõnealuste isiklike esemete väga piiratud kogustes omamine ja isiklikuks tarbeks kasutamine, et vältida ülemäärast halduskoormust.

2.4.2

Komiteemenetlusega võib otsustada nende nahkade võimaliku kasutamise üle karusnahkade tootmiseks, mida ei ole saadud sel eesmärgil kasvatatud kassidelt või koertelt ja millel on asjaomane märgis.

2.5

Arvestades asjaolu, et import on ebaseaduslik või seda ei deklareerita ning kaupade kohta antakse eksitavat teavet, tähistades vale märgistusega rõivad ja esemed, mis võivad kassi- või koeranahku sisaldada, on proportsionaalsuse põhimõtet silmas pidades ainus võimalik meede tootmise, impordi ja kauplemise täielik keeld.

2.6

Mitmed liikmesriigid ja mõned kolmandad riigid on juba kehtestanud eri liiki ja erineva ulatusega seaduslikke keelde. Ühenduse meede on õigustatud vajadusega ühtlustada siseturgu.

2.7

Keelatud nahkade avastamist ja analüüsimeetodeid silmas pidades luuakse teabe- ja järelevalvesüsteem. Komiteemenetlusega võib koostada kohaste kontrollmeetmete nimekirja.

2.8

Liikmesriikide ülesanne on kehtestada proportsionaalsed ja hoiatavad karistused.

3.   Üldmärkused

3.1

Komitee kiidab määruse õigusliku aluse ja vormi heaks, sest põllumajandusloomadele kehtivat loomade heaolu põhimõtet ei saa rakendada kasside ja koerte puhul.

3.2

On ühiskondlik tõsiasi, et need loomad on Euroopas inimeste kaaslased ning neid ei kasvatata nende liha või naha pärast. Nimetatud loomi ei kasutata ka tööks, välja arvatud mõned koeratõud, kes teenistuskoertena, st puuetega inimeste saatjatena, pimedate juhtkoertena, otsingu- ja päästekoertena jne, inimesi abistavad ning kelle vastu on avalikkusel suur sümpaatia.

3.3

EÜ asutamislepingu kohaselt ei ole komisjonil volitusi võtta meetmeid loomapiinamisega võitlemiseks, eriti veel väljaspool ELi. Komisjon saab probleemiga tegeleda vaid sellel tasandil, et karusnahkadega kauplemine ja karusnahkade siseturu ühtlustamine on komisjoni pädevuses. Samuti tuleb kaotada takistused karusnahkade turustamisel, mis tulenevad sellest, et liikmesriikides kehtivad erinevad riiklikud õigusaktid, mida tuleb turu killustamise vältimiseks ühtlustada.

3.4

Arvestades märkimisväärseid tehnilisi raskusi, mis on seotud töödeldud kassi- ja koeranahkade tuvastamisega, oleks vaid märgistamisnõuetega piirduv ettepanek praktikas mõjuta jäänud. Komitee jagab komisjoni seisukohta, et ainult täielik keeld saab takistada rõivaste või mänguasjade importijaid suurtes kogustes karusnahka või karusnahatooteid Euroopa Liitu toomast ning et ainult sel viisil saab takistada laiaulatuslikku ebaseaduslikku kauplemist keelatud nahkadega.

3.5

Pärast määruse vastuvõtmist tuleks WTOd sellest teavitada kui mittetariifsest kaubandustõkkest. Määrus vastab rahvusvahelise kaubanduse normidele.

4.   Konkreetsed märkused

4.1

Komitee sooviks, et õiguslikult ühetähenduslikult määratletaks termin „karusnahk”, mis hõlmaks nii karusnahka kui sellist kui ka selle üksikuid koostisosi (karv, nahk), et keeld kataks kassi- ja koeranahkade igat võimalikku kasutamisviisi.

4.2

Komitee arvates tuleb täpsustada, et füüsilised isikud, kelle omanduses on kõnealuseid puhtalt isiklikke esemeid, mida neil võib olla väga piiratud koguses, ei peaks sisepiiride ületamisel või kolmandatest riikidest sisse sõitmisel tollikontrolli läbima. Ühe riideseme vahetamine või müümine või annetus heategevuslikule organisatsioonile ei tohiks samuti olla võrdsustatud kaubandusega, mida kõnealune määrus hõlmab.

Brüssel, 25. aprill 2007.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

president

Dimitris DIMITRIADIS