7.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 297/1


Nõukogu järeldused kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamise kohta

(2006/C 297/01)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

arvestades, et:

kultuuripärand ning kultuuriline sisu ja väljendus kujutavad endast Euroopa Liidu ühiseid kultuurilisi ja põhiväärtusi ja annavad neid edasi ning demonstreerivad Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust;

kultuurilisel sisul on oluline sotsiaalne ja majanduslik roll. Nii kodanike hulgas kui ka teadusringkondades valitseb tõeline vajadus digitaalse infosisu järele. Meie kultuuripärandi digiteerimine ja sidusjuurdepääs sellele võivad hoogustada loometööd ning toetada tegevusi muudes sektorites nagu õppimine ja turism, aidates seega kooskõlas Lissaboni strateegiaga kaasa konkurentsivõimele ja majanduskasvule kogu Euroopas;

jõupingutuste kattumise vältimiseks ja sünergiate loomiseks on äärmiselt vajalik kooskõlastatud tegevus ühenduse tasandil; seejuures peab siiski arvesse võtma, et infosisu digiteerimise ja digitaalse säilitamise osas tehtud edusammude ning kooskõlastamise praegune tase on eri liikmesriikides märkimisväärselt erinev; samuti on suuri erinevusi nende valdkondade riiklike prioriteetide vahel.

1.   TERVITAB

algatuse “i2010: digitaalsed raamatukogud” osana esitatud komisjoni teatist ja soovitust kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja selle digitaalse säilitamise kohta.

2.   KIIDAB HEAKS

komisjoni soovituse (kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja selle digitaalse säilitamise kohta) strateegilised eesmärgid ja põhielemendid;

Euroopa digitaalse raamatukogu idee, mille kohaselt nimetatud raamatukogu kujutaks endast ühist mitmekeelset juurdepääsupunkti Euroopa hajutatud — st erinevate organisatsioonide poolt erinevates kohtades hoitavale — digitaalsele kultuuripärandile, sisaldaks igat liiki kultuurimaterjale (tekste, audiovisuaalseid materjale, muuseumiesemeid, arhiivimaterjale jne) ning mille eesmärk on kiiresti kasutajatele edastada vahendite kriitilist massi.

3.   TUNNUSTAB

liikmesriikides käimasolevaid erinevaid jõupingutusi digiteerida ja võimaldada sidusjuurdepääsu nende arhiivide, raamatukogude ja muuseumide infosisule ning tõdeb, et liikmesriikide tehtud edusammud on erinevas järgus;

digiteerimisalase riikide esindajate rühma (NRG) tehtud väärtuslikku tööd kooskõlastamise alal, muu hulgas dünaamilise tegevuskava kaudu (1), et vahetada liikmesriikide kogemusi ja jälgida tehtud edusamme;

vajadust kinnistada nimetatud kooskõlastustöö ühenduse institutsionaalsesse raamistikku.

4.   RÕHUTAB, ET

Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents (CENL; the Conference of European National Librarians) on teinud Euroopa tasandil hädavajalikku tööd:

Euroopa Raamatukogu (TEL) organiseerimisel ja loomisel, kusjuures nimetatud raamatukogu avaks juurdepääsu rahvusraamatukogude kollektiivsetele ressurssidele üle Euroopa;

selle töö jätkamisel Euroopa digitaalse raamatukogu loomiseks;

projektide “MICHAEL” (2) ja “MICHAEL PLUS” raames tehakse tööd erinevate liikmesriikide muuseumite, raamatukogude ja arhiivide digitaalsete kollektsioonide kirjeldamiseks ja nendevaheliste linkide loomiseks ning nendele kollektsioonidele juurdepääsu tagamiseks;

edasine töö peaks põhinema neile ja nendega seotud algatustele, liikudes eesmärgi poole saavutada tasakaalustatud koostöö raamatukogude, muuseumide ja arhiivide vahel;

kuigi Euroopa digitaalne raamatukogu teeb algusest peale kõiki kultuurimaterjali kategooriaid (tekste, audiovisuaalseid materjale, muuseumiesemeid, arhiivimaterjale jne) hõlmavaid kontseptuaalseid ja tehnilisi ettevalmistusi, võib ta juba esimestel etappidel ära kasutada mitmekeelse tekstimaterjali kriitilise massi võimalusi;

väga oluline on teha tööd infosisu digiteerimise, säilitamise ja kättesaadavuse valdkonnas, võttes täielikult arvesse intellektuaalomandit käsitlevaid ühenduse ja rahvusvahelisi õigusakte.

5.   VÕTAB TEADMISEKS

komisjoni kavatsuse viia läbi uuringud kultuuri digiteerimise osas tehtud edusammude kohta Euroopa Liidus, digitaalressursside pikaajalise säilitamise sotsiaal-majandusliku mõju kohta ja avalike ressursside sotsiaal-majandusliku mõju kohta;

komisjoni kavatsuse kaasrahastada digiteerimise ja digitaalse säilitamise oskuskeskuste võrgustikku uurimis- ja arendustegevuse seitsmenda raamprogrammi kaudu.

6.   KUTSUB LIIKMESRIIKE ÜLES

käsitlema komisjoni soovituses määratletud kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamisega seotud küsimusi ning eelkõige käesolevates järeldustes esile tõstetud aspekte;

kooskõlas lisas esitatud orienteeruva ajakavaga ja võttes arvesse liikmesriikide erinevaid lähtepositsioone, esimeste sammudena:

tugevdama digiteerimist ja digitaalset säilitamist käsitlevaid riiklikke strateegiaid ja eesmärke;

osalema Euroopa hajutatud kultuuripärandile mitmekeelse ühise juurdepääsupunktina toimiva Euroopa digitaalse raamatukogu loomisel;

parandama kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamise raamtingimusi;

tugevdama kooskõlastamist asjakohastes küsimustes liikmesriikides ja liikmesriikide vahel;

aitama kaasa tõhusa ülevaate saamisele Euroopa tasandil tehtud edusammudest.

7.   KUTSUB KOMISJONI ÜLES

kooskõlas lisas esitatud orienteeruva ajakavaga, esimeste sammudena:

soodustama ja kooskõlastama tööd Euroopa hajutatud kultuuripärandile ühise mitmekeelse juurdepääsupunktina toimiva Euroopa digitaalse raamatukogu loomisel;

aitama kaasa poliitika parandatud kooskõlastamisele kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamise vallas eelkõige sellise liikmesriikide esindajate rühma loomise kaudu, mis jätkaks NRG kooskõlastustööd ühenduse institutsionaalses raamistikus, tagades järjepidevuse — sealhulgas tõhusa üleminekukorra — ning tuginedes saadud kogemustele ja teadmistele;

käsitlema digiteerimise, sidusjuurdepääsu ja digitaalse säilitamise raamtingimusi;

hindama liikmesriikide üldiseid edusamme asjakohaste teemade osas, võttes arvesse liikmesriikide erinevaid lähtepositsioone; ning hindama üldiseid edusamme Euroopa digitaalse raamatukogu loomisel ja andma nõukogule vastavalt aru.


(1)  Dünaamiline tegevuskava kultuurilise ja teadusliku infosisu digiteerimise kooskõlastamise kohta ELis.

(2)  Mitmekeelne Euroopa kultuuripärandi loetelu.


LISA

ESMATÄHTSAD TEGEVUSED JA ORIENTEERUV AJAKAVA (1)

A.   Liikmesriikide tegevused ja eesmärgid

1.

Tugevdada digiteerimist ja digitaalset säilitamist käsitlevaid riiklikke strateegiaid ja eesmärke:

kultuurimaterjali digiteerimise kavade ja riiklike strateegiate koostamine ja ajakohastamine

2007

pikaajalist säilitamist ja hoiustamist käsitlevate riiklike strateegiate koostamine

2008 keskpaik

kultuurimaterjali hoiustamiseks, digiteerimiseks ja sellele sidusjuurdepääsu tagamiseks kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete eesmärkide väljatöötamine ja seonduva rahastamiskava esitamine mitmeks aastaks

2007

avaliku ja erasektori poolt digiteerimise valdkonnas tehtava koostöö uurimine ning vajadusel sellise koostöö algatamine ja edendamine

2007-2008

2.

Tugevdada kooskõlastamist liikmesriikides ja liikmesriikide vahel:

digiteerimistegevuseks riiklike kooskõlastusmehhanismide loomine kultuurilise infosisu valdkonnas, sealhulgas piirkondlikul ja kohalikul tasandil

2007

teiste liikmesriikidega teabe vahetamine sünergiate loomiseks ning killustumise ja kattumise vältimiseks

2007-2008

digiteeritava materjali ühiste valikukriteeriumite väljatöötamine eesmärgiga saavutada Euroopa tasandil lisaväärtust

2007

3.

Aidata kaasa Euroopa digitaalse raamatukogu loomisele:

kultuuriasutustele teekaartide ja algatuste ettevalmistamine olemasolevate ja uute digiteeritud materjalide lisamiseks Euroopa digitaalsesse raamatukokku

2007

materjalide eravaldajate julgustamine tegema oma autoriõigusega kaitstud materjalid ühise mitmekeelse juurdepääsupunkti kaudu otsitavaks ja kättesaadavaks

2008-2009

õiguste valdajate ja kultuuriasutuste, näiteks arhiivide, raamatukogude ja muuseumide vahelised lepingud või kollektiivlepingud, millega kultuuriasutused saavad tagada vastavalt lepingutingimustele sidusjuurdepääsu autoriõigusega kaitstud materjalidele

2009

4.

Aidata kaasa tõhusa ülevaate saamisele Euroopa tasandil tehtud edusammudest:

riigi tasandil saavutatud tulemuste ja saadud kogemuste hindamine

2008 kevad

komisjoni teavitamine neist tulemustest ja kogemustest ning tema soovituses ja käesolevates järeldustes (kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamise kohta) sisalduvate erinevate elementide järelmeetmetest

2008 kevad

5.

Parandada kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamise raamtingimusi:

meetmete kindlaksmääramine ja algatamine, et eemaldada kultuurimaterjali digiteerimist ja sellele sidusjuurdepääsu käsitlevates riiklikes õigusaktides sisalduvad takistused, muu hulgas uurimis- ja teadustöö võimaldamiseks või muuks otstarbeks vastavalt asjakohastele tingimustele

2008

mehhanismide loomine digiteerimise ja sidusjuurdepääsu hõlbustamiseks omanikuta teostele ja nendele teostele, mille tiraaž on lõppenud või mida enam ei levitata, samas austades täiel määral infosisu omanike huve ja õigusi

2008

õigusliku või muu tõhusa raamistiku loomine digitaalse säilitamise toetamiseks; see peaks sisaldama digitaalse kultuurimaterjali hoiustamist seaduslikult volitatud asutustes, Interneti-dokumentide kokkukogumist arhiveerimise eesmärgil (web-harvesting) selliste asutuste poolt (võttes muu hulgas arvesse ühenduse andmekaitsealaseid õigusakte) ning samuti korduvat kopeerimist ja mujale viimist

2009

kultuuriasutuste julgustamine rakendama asjakohaseid digitaalse säilitamise tehnilisi standardeid digiteerimisega seotud organisatsiooni tööprotsessides

2008

B.   Komisjoni tegevused ja eesmärgid

1.

Soodustada ja kooskõlastada tööd Euroopa digitaalse raamatukogu loomiseks:

kultuurimaterjali levitamise eesmärgil mitmekeelse ühise juurdepääsupunkti loomiseks tehtavate jõupingutuste kooskõlastamine ja soodustamine

alates 2007

koostalitlusvõime saavutamisega seotud standardeid käsitlevate küsimuste lahendamist ja mitmekeelse juurdepääsu tõhusat teostamist käsitleva töö kooskõlastamine ja soodustamine

2007-2008

foorumi loomine erasektori ja asjakohaste organisatsioonidega peetavateks aruteludeks, et piiritleda ühise juurdepääsupunkti jaoks materjali esitamise põhimõtted

2007-2008

rahaliste ja muude vahendite pakkumine tegevusteks Euroopa tasandil; Euroopa digiteerimise ja digitaalse säilitamise oskuskeskuste võrgustiku toetamine seitsmenda raamprogrammi raames nii, et võetakse täiel määral arvesse liikmesriikide erinevaid võimalusi ja kultuurilise infosisu erinevate liikide eripära; seitsmenda raamprogrammi raames selliste tehnoloogiate toetamine, mis edendavad ühisesse mitmekeelsesse juurdepääsupunkti integreerimiseks sobivaid innovaatilisi teenuseid

alates 2007

2.

Aidata kaasa poliitika paremale kooskõlastamisele kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamise vallas:

liikmesriikide tegevuste jälgimine ning liikmesriikidevahelise koostöö toetamine

alates 2007

liikmesriikide abistamine probleemide kindlaksmääramisel ja kitsaskohtade jälgimisel ning vajadusel digiteerimise protsessi käivitamiseks võetavate meetmete soovitamine

2008-2009

liikmesriikide määratud ekspertidest koosneva rühma loomine, mis jätkaks NRG kooskõlastustööd ühenduse institutsionaalses raamistikus, tagades järjepidevuse — sealhulgas tõhusa üleminekukorra — ning tuginedes saadud kogemustele ja teadmistele

2007

3.

Käsitleda raamtingimusi:

lahenduste soovitamine teatavatele eriõigusi käsitlevatele küsimustele (näiteks omanikuta teosed ja need teosed, mille tiraaž on lõppenud), samas austades täiel määral infosisu omanike huve ja õigusi, ning nende lahenduste tõhususe tagamine piiriüleses kontekstis

2008-2009

määratletud kitsaskohtade alusel ettepanekute tegemine parandusmeetmete võtmiseks Euroopa tasandil, kui “paindlik kooskõlastamine” ei vii oodatud tulemusteni

2008-2009

4.

Hinnata üldiseid edusamme Euroopa tasandil:

liikmesriikide edusammude ja Euroopa digitaalse raamatukogu loomisel tehtavate edusammude jälgimine, kasutades nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid näitajaid, mis põhinevad nii riiklikul kui Euroopa tasandil kogutud teabele

alates 2007

aruande esitamine liikmesriikide edusammude ja ühise mitmekeelse juurdepääsupunkti osas tehtud edusammude kohta; aruandes hinnatakse eelkõige seda, mil määral on “paindlik kooskõlastamine” olnud edukas

2008


(1)  Tegevusi ja eesmärke sisaldavas ajakavas esitatakse liikmesriikide ja komisjoni eesmärgid, kuid ta ei ole siduv.