14.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 139/22


Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) artikli 9 kohaselt esitatavate registreerimise vastuväidete tähtaeg (1)

(2006/C 139/05)

Kolmandad riigid ning õigustatud huvi omavad füüsilised või juriidilised isikud, kes elavad või on asustatud kolmandas riigis, võivad eespool nimetud määruse artikli 9 kohased taotluste vastuväited esitada otse komisjonile. Nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 9 lõikes 1 viidatud ajavahemik algab seetõttu käesoleva teatise avaldamise päeval järgnevale taotlusele:

 

EÜT viide

Boerenkaas

C 316, 13.12.2005, lk. 16.


(1)  EÜT L 93, 31.3.2006, lk 1.