22.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 325/2


Teadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel tehtud taotluse kohta. Tähtaja pikendamine

Taotluse on esitanud liikmesriik

(2005/C 325/02)

8. novembril 2005 sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) (1) artikli 30 lõike 4 alusel koostatud taotluse.

Ühendkuningriigilt pärit taotlus käsitleb elektrienergia tootmist selles riigis, välja arvatud Põhja-Iirimaal (st taotluses käsitletakse elektrienergia tootmist Inglismaal, Šotimaal ja Walesis). Taotlus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 305/19, 2.12.2005. Esialgne tähtaeg on 9.2.2006.

Võttes arvesse, et komisjoni talitused peavad saama täiendavat teavet ja selle läbi vaatama, pikendatakse vastavalt artikli 30 lõike 6 kolmandale lausele ühe kuu võrra tähtaega, mille jooksul peab komisjon tegema kõnealuse taotluse kohta otsuse.

Lõpptähtaeg on seega 10.3.2006.


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.