22.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 233/2


Kaebuse nr 2005/4313 — SG(2005)A/1204 vastuvõtuteatis

(2005/C 233/02)

1.

Euroopa Komisjon on registreerinud kaebusteregistris kaebuse nr 2005/4313 seoses tahkete osakeste (PM10) 24 tunnise piirväärtuse 50 μg/m3 ületamisega Saksamaal, Maini-äärses Frankfurdis Höhenstraße piirkonnas juba rohkem kui 35 päeval 2005. aastal.

2.

Komisjonile on laekunud üle 30 vastavasisulise kaebuse. Et tagada vastuse ja teabe kiire edastamine huvitatud isikutele ning säästa oma haldusressursse, avaldab komisjon käesoleva vastuvõtuteatise Euroopa Liidu Teatajas ja järgmisel Interneti-aadressil:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

Komisjon vaatab kaebuse läbi, pidades silmas kohaldatavaid ühenduse õigusakte. Kaebuse esitajaid teavitatakse kõigi vahendite abil, sealhulgas Euroopa Liidu Teatajas ja/või Internetis avaldamise teel, kõnealuse läbivaatamise tulemustest ja järelmeetmetest, mis komisjon võib otsustada võtta.

4.

Komisjon püüab sisulise otsuse (rikkumismenetluse alustamine või menetluse lõpetamine) vastu võtta kaheteistkümne kuu jooksul alates kaebuse registreerimisest komisjoni peasekretariaadis.

5.

Kui komisjon soovib võtta ühendust Saksa ametiasutustega, ei avalikusta ta kaebuse esitajate nimesid, et kaitsta nende õigusi. Sellele vaatamata võivad kaebuse esitajad lubada komisjonil oma nimed suhtlemisel Saksa ametiasutustega avalikustada.