3.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 28/88


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal: “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses”

KOM(2005) 361 lõplik — 2005/0147 (COD)

(2006/C 28/19)

15. septembril 2005 otsustas nõukogu vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 95 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses: “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses”

27. septembril 2005 tegi komitee juhatus transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsioonile ülesandeks komitee asjaomase töö ettevalmistamise.

Pidades silmas teema pakilisusest nimetas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 421. täiskogu istungil 26. ja 27. oktoobril 2005 (27. oktoobril) hr RETUREAU pearaportööriks ning võttis vastu järgmise arvamuse 66 poolthäälega, erapooletuid oli 2.

1.   Komisjoni ettepanek

1.1

Pakutud direktiivi (1) eesmärk on tunnistada kehtetuks 1990. aasta ERMES-direktiiv (2), millega nähti ette sagedusriba 169,4–169,8 MHz varukshoidmine Euroopa kaugotsingu süsteemile. Eelneva direktiivi kehtetuks tunnistamiseks on vajalik spetsiaalne direktiiv (õiguslike vormide ühilduvuse põhimõte).

1.2

Õiguslik alus: EÜ asutamislepingu artikkel 95 (siseturg, EÜ asutamislepingu artikli 14 rakendamine), kooskõlastusmenetlus (EÜ asutamislepingu artikkel 251).

1.3

Põhjendus: kõnealuse sagedusriba kasutamine kaugotsingu süsteemiks on lõppemas ning sagedusriba spektrit kasutatakse järjest vähem; kasutusel on juba uued tehnoloogiad (GSMi kaudu toimivad lühisõnumisüsteemid). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2002. aasta otsuse raames (raadiospektrit käsitlev otsus) (3) soovib komisjon kehtestada luua muud teenused vastavalt ühtlustatud spektrikavale, mis töötati välja koostöös CEPTiga (4) ja mille kohta teeb komisjon otsuse hiljem.

1.4

Sagedusriba 169,4–169,8 MHz kasutusvaldkonnad ühenduses on peaasjalikult järgmised: kuulmispuuetega ja vanemate inimeste sotsiaalse kaasatuse ja liikuvuse parandamine Euroopa Liidus (5), vargusevastase kaitse parandamine, ühiskondlike varustusettevõtete tõhusamate jälgimisvõimaluste tagamine ning sobivate elektrooniliste sidevahendite kindlustamine. Esile tõstetakse positiivset mõju telekommunikatsioonisektori ettevõtetele.

1.5

Liikmesriigid võivad riiklikul tasandil jagada neid ülalmainitud sagedusriba sagedusi, mida komisjon ja CEPT ei jaga ühenduse tasandil.

2.   Komitee tähelepanekud

2.1

Jätkuvalt suureneb raadiosageduste vajadus uute teenuste arendamiseks. Kaugotsingu süsteemi käsitleva direktiivi (ERMES-direktiivi) kehtetuks tunnistamise ettepaneku eesmärk on avada hetkel alakasutatud sagedusala uutele kasutusvõimalustele, milleks on eelkõige puuetega ja vanemate inimeste sotsiaalse kaasatuse parandamine, ohutuse suurendamine, mobiilsideteenuste edendamine jne.

2.2

Komitee tervitab seega ettepanekut ja loodab, et esmajärjekorras käsitletakse sotsiaalse hõlvamisega seotud teenuste arendamist ning et see viib ettevõtete ning töökohtade loomiseni majandusharudes, mis on Euroopa kodanikele hädavajalikud. Komitee kutsub liikmesriike üles sageduste jagamisel uuteks raadiosideteenusteks seadma esikohale sotsiaalse hõlvamise ning tööhõive infoühiskonnas.

Brüssel, 27. oktoober 2005

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

president

Anne-Marie SIGMUND


(1)  KOM(2005) 361 lõplik.

(2)  Nõukogu 9. oktoobri 1990. aasta direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses (ERMES-direktiiv).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsus 676/2002/EÜ Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitikat reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus).

(4)  Euroopa Postiside- ja Telekommunikatsioonitalituste Konverents (CEPT). V “Final report from CEPT, Radio Spectrum Committee, review of the frequency band 169.4-169.8MHz”, RSCOM 04-69, Brüssel, 24. november 2004.

(5)  Raamdirektiiv 2002/21/EÜ, millega nõutakse, et tegeldaks selliste eriliste ühiskonnarühmade, nagu puuetega kasutajad, vajadustega; Vitorias toimunud telekommunikatsiooni eest vastutavate ministrite mitteametliku kohtumise järeldused, milles nõutakse, et puuetega inimestele ja vanuritele tagataks juurdepääs kõikidele elektroonilistele teenustele, ning Sevillas 21.–22. juunil 2002. aasta toimunud Euroopa Ülemkogul vastuvõetud tegevuskava e-Euroopa 2005.