24.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 75/14


EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU ARVAMUS,

17. märts 2005,

seoses Euroopa Liidu nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

(CON/2005/6)

(2005/C 75/07)

1.

8. märtsi 2005. aasta kirjaga taotles Euroopa Liidu nõukogu eesistuja Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogult arvamuse avaldamist seoses nõukogu 8. märtsi 2005. aasta soovitusega 2005/207/EÜ Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta. (1)

2.

Eespool nimetatud soovitus, mis esitatakse euro kasutusele võtnud liikmesriikide riigipeadele ja valitsusjuhtidele otsustamiseks pärast EKP nõukoguga ja Euroopa Parlamendiga konsulteerimist, soovitab määrata EKP juhatuse liikmeks hr Lorenzo Bini Smaghi kaheksa-aastase ametiajaga alates 1. juunist 2005.

3.

EKP nõukogu on arvamusel, et esitatud kandidaat on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 112 lõike 2 punkt b.

4.

EKP nõukogul ei ole vastuväiteid nõukogu soovitusele nimetada esitatud kandidaat EKP juhatuse liikmeks.

5.

EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas asutamislepingu artikli 112 lõike 2 punktiga b ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklitega 11.2 ja 43.3.

Frankfurt Maini ääres, 17. märts 2005

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 68, 15.3.2005, lk 40.