15.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 158/3


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

24. mai 2004,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta

(K(2003) 823 lõplik)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

30. aprillil 2004. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta (edaspidi “ettepanek määruse kohta”).

2.

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas EKP kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

3.

Määruse kohta tehtud ettepaneku eesmärk on Euroopa Liidu (EL) majanduse kiirstatistika tõhustamine. Eelkõige nõuab määruse kohta tehtud ettepanek tööstustoodangu impordihinnaindeksi ja teenuste tootjahinnaindeksi esitamist. Samuti on nõutav teatavate oluliste majandusnäitajate sagedasem kokkuvõtmine ja nende lühemate tähtaegadega edastamine.

A.

Üldised märkused

4.

EKP on määratlenud rahapoliitika teostamise eesmärgil vajaliku kiirstatistika. (1) Määruse kohta tehtud ettepanek tuleneb tegevuskavast majandus- ja rahaliidu (Economic and Monetary Union, EMU) statistika nõuete kohta (edaspidi EMU tegevuskava), mis algatati majandus- ja rahandusministrite nõukogu (Council of Economic and Financial Ministers, ECOFIN) taotlusel Euroopa Komisjoni (Eurostat) poolt tihedas koostöös EKPga. EMU tegevuskava eesmärgiks oli määrusega (EÜ) nr 1165/98 hõlmatud statistika tõhustamine. Määruse kohta tehtud ettepanek on oluline ka põhiliste Euroopa majandusnäitajate (Principal European Economic Indicators, PEEI) seisukohast, mis võeti vastu majandus- ja rahandusministrite nõukogu poolt 18. veebruaril 2003 ja mis hõlmavad määruse kohta tehtud ettepanekuga esitatud kaheksat näitajat. EKP toetab senist “hea tahte lepingut” riikide statistikaasutuste ja Eurostati vahel, mille eesmärgiks on määruse kohta tehtud ettepanekus hõlmatud PEEI avaldamine kooskõlas PEEI tähtaegadega, olenemata määruse kohta tehtud ettepaneku vastuvõtmise kuupäevast.

5.

EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekut eriti, kuna see hõlmab majandustsükli hindamiseks ja rahapoliitika teostamiseks üliolulisi näitajaid. Peale selle on see suur edasiminek kuu ja kvartali olulise käibe ning teenuste tootjahinnaindeksi määramisel. Määruse kohta tehtud ettepanek kajastab statistikaprogrammi komitee ning majandus-, rahandus- ja maksebilansi statistika komitee ühiseid ettepanekuid veebruaris 2003.

6.

EKP toetab eelkõige mitmete näitajate esitamise suuremat sagedust ja lühemaid tähtaegu. Majandusolukorra hindamiseks EKP poolt on aja lõikes kogutud näitajad olulisemad kui üksikasjalikud liigendused.

7.

EKP pooldab ka määruse kohta tehtud ettepanekuga sisse viidud uute tellimuste ja hindade liigendust päritolu järgi, s.o euroalal või väljaspool. Seda on EKP-l vaja, et oleks võimalik eristada euroala ja mitte-euroala majandusarenguid. EKP nõustub, et vastavat liigendust saavad kasutada euro kasutusele võtnud liikmesriigid. Samas on oluline ka see, et liikmesriigid, kes võtavad euro kasutusele edaspidi, saaksid siis esitada piisava tagasivaatega andmeridu.

8.

EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekus sätestatud võimalust võtta teatavaid euroala näitajaid kokku nn “Euroopa valimi skeemide” alusel. Võttes arvesse piiratud ressursse ja tähtsuse järjekorra seadmise vajadust, aitab see kaasa euroala statistika tõhustamisel ja samas võib see vähendada ressursivajadust riigi tasemel. Samal põhjusel toetab EKP asjaolu, et määruse kohta tehtud ettepanek vähendab oluliselt väikeste EL riikide edastamisnõudeid ja võimaldab neil keskenduda põhiagregaatide kokkuvõtule.

9.

Täiendavat tööd on vaja teha määrusega (EÜ) nr 1165/98 hõlmatud senise statistika võrreldavuse tõstmisel. Kuigi alates 1998. aastast on palju edu saavutatud, on veel mitmeid tegureid, mis kahjustavad euroala agregaatide kvaliteeti ja riikide andmete võrreldavust (näiteks erinevate riikide praktika tööpäeva- ja hooajakohanduste ja läbivaatamise jaoks).

B.

Erimärkused

10.

EKP pooldab uut impordihinnamuutujat (lisa A osa), mida võetakse kokku alates 2005. aastast, ja selle edastamiseks kavandatud tähtaega. Selle muutujaga kaasneks oluline täiendav teave euroala hinnaanalüüsiks. EKP nõuab selle muutuja andmeid, et kindlaks määrata euroala välise tööstusimpordi hindu euroalal tervikuna.

11.

Tööhõive, töötatud aja ja brutopalga andmete osas nõuab määruse kohta tehtud ettepanek kvartali andmeid kolmekuulise edastamise tähtajaga (kaks kuud tööhõive osas). EKP eesmärkide jaoks ei ole kvartaalne sagedus koos pika edastusajaga rahuldav. Põhiliste euroala agregaatide jaoks peaks need andmed olema kättesaadavad igakuiselt edastustähtajaga mitte üle ühe kuu.

12.

EKP pooldab lühenenud edastustähtaegu ja kvartali sageduse asendamist kuu sagedusega ehitussektori statistika esitamisel (lisa B osa).

13.

EKP toetab kavandatud teostatavuse uuringut ehituse tootjahinnaindeksi muutuja esitamise suhtes. Selline muutuja peaks täiendama senist ehituskulu muutujat, mis on ostuhinnaindeks, kuna tootjahinnaindeks on hinnaanalüüsiks sobivam.

14.

EKP toetab teenuste statistika jaoks kavandatud suurt edasiminekut, eelkõige tootjahinnaindeksi sisseviimise osas. See indeks on euroala hinnaanalüüsi väärtuslik element ja aitab ühtlasi tõsta kasvuprognooside kvaliteeti riikide arvepidamistes. Kuna avaldamise tähtaeg PEEI tootmishinnaindeksi osas on mitte hiljem kui kaks kuud pärast aruandluskvartalit, soovitab EKP viia nõutava edastamise tähtaja määruse kohta tehtud ettepanekus (kolm kuud) vastavusse sobivama PEEI avaldamise aja. Peale selle määrab määruse kohta tehtud ettepanek kuupäeva, milleni võib tootjahinna statistikaga hõlmatud teenuste loetelu muuta (lisa D osa). Kuna arendatakse täiesti uut statistikat, võib see piirang olla mittesoovitav. Teenuste tootjahinnastatistika esitamine võiks olla vajadusel muudetav kooskõlas muutuvate teabe nõuetega. Seetõttu soovitab EKP tähtaja välja jätta.

15.

Teenuste käibe muutuja osas lühendab määruse kohta tehtud ettepanek edastamise tähtaega kolmelt kuult kahele kuule, mis saab toetuse. Samuti toetab EKP kavandatud teostatavuse uuringut, mis käsitleb teenuste käibe muutujate kokkuvõttu kuu sagedusega.

Frankfurt Maini ääres, 24. mai 2004

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics (EKP statistika nõuded üldise majandusstatistika valdkonnas), Euroopa Keskpank, august 2000. Vaata ka Euroopa Rahainstituudi ettepanekut nõukogu kiirstatistikat käsitleva määruse kohta (CON/97/19).