15.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 189/5


Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon Euroopa Liidu spordialase töökava

(1. juuli 2017 – 31. detsember 2020) kohta

(2017/C 189/02)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD

I.   SISSEJUHATUS

1.

TULETAVAD MEELDE pädevust, mis on antud Euroopa Liidule eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 6 ja artikliga 165, mille kohaselt on sport valdkond, kus tuleks ELi tasandi tegevusega toetada, koordineerida ja täiendada liikmesriikide tegevust;

2.

TULETAVAD MEELDE nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioone Euroopa Liidu spordialaste töökavade kohta aastateks 2011–2014 (1) ja 2014–2017 (2);

3.

TERVITAVAD komisjoni aruannet Euroopa Liidu spordialase töökava (2014–2017) rakendamise ja asjakohasuse kohta (3);

4.

ON SEISUKOHAL, et spordi kaudu saab panustada ELi julgeoleku-, majandus- ja sotsiaalpoliitika alase tegevuse üldistesse prioriteetidesse ning eelkõige aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiasse „Euroopa 2020“;

5.

TUNNISTAVAD, et spordil on positiivne roll ELi tasandi valdkondadevahelises koostöös ning seetõttu aitab see tagada kestliku arengu ning asjakohaselt lahendada ELi ees seisvad peamised sotsiaal-majanduslikud ja julgeolekualased, sealhulgas rände, sotsiaalse tõrjutuse, vägivaldse ekstremismini viia võiva radikaliseerumise, töötuse ning ebatervislike eluviiside ja rasvumisega seotud probleemid;

6.

TUNNISTAVAD vajadust teha asjakohast koostööd spordi valdkonna sidusrühmadega, muu hulgas struktureeritud dialoogi kaudu (4);

7.

VÕTAVAD TEADMISEKS 2014. aastal avaldatud Eurobaromeetri spordi ja kehalise aktiivsuse uuringu tulemused, tunnistades, et liikmesriikide vahel on suured erinevused, sealhulgas vabatahtliku töö ja istuva eluviisiga seotud tulemuste osas, ning võtavad teadmiseks Eurostati statistika peamiste spordiga seotud majanduslike ja sotsiaalsete andmete kohta;

8.

TUNNISTAVAD vajadust teha koostööd kolmandate riikidega, eelkõige ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikidega, Euroopa väärtuste edendamiseks spordidiplomaatia abil, samuti spordi valdkonnas pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, sealhulgas Euroopa Nõukogu, Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) ja Maailma Terviseorganisatsiooniga;

9.

SELLEST TULENEVALT NÕUSTUVAD

arendama edasi Euroopa koostöö raamistikku spordi valdkonnas, luues liikmesriikide ja komisjoni meetmete tarvis kolmanda ELi spordialase töökava;

leppima kokku kõnealuse töökava konkreetse ajakava, nimelt 1. juulist 2017 kuni 31. detsembrini 2020;

sellega, et ELi tasandi spordivaldkonna tegevuses tuleks keskenduda kõnealuses töökavas ning I lisas esitatud esmatähtsatele teemadele, põhiküsimustele, tulemustele ja töömeetoditele ning -struktuuridele.

II.   EUROOPA MÕÕTME EDASIARENDAMINE SPORDIS ELi TÖÖKAVA LOOMISE KAUDU

10.

LEIAVAD, et kõnealune ELi spordialane töökava peaks tuginema järgmistele peamistele eesmärkidele:

tagada valdkondadevahelise koostöö kaudu, et ELi teistes poliitikavaldkondades on olemas teadlikkus sellest, et sport saab aidata kaasa ELi poliitiliste probleemide lahendamisele;

tugevdada veelgi spordi valdkonna tõendusbaasi;

edendada koostööl põhinevat kooskõlastatud lähenemisviisi liikmesriikide ja komisjoni vahel ning vajaduse korral spordiliikumisega ja teiste asjakohaste sidusrühmadega, et pakkuda spordi valdkonnas ELi tasandil lisaväärtust pikema aja jooksul;

käsitleda riikidevahelisi väljakutseid ELi koordineeritud lähenemisviisi abil;

võtta arvesse spordi eripära;

panustada ELi majandus- ja sotsiaalmeetmete kava ning kestliku arengu üldiste prioriteetide täitmisse, et hoogustada töökohtade loomist, majanduskasvu ja investeeringuid, ning 2020. aasta järgse perioodi ettevalmistamisse (5);

edendada soolist võrdõiguslikkust;

võtta arvesse hariduse ja spordi seost, sealhulgas topeltkarjääri;

arendada edasi kahe esimese ELi spordialase töökava saavutusi;

täiendada ja tugevdada programmi Erasmus+ raames käivitatud meetmete mõju spordi valdkonnas;

panustada rohujuure tasandi spordi arendamisse ELis;

11.

TOONITAVAD, et kõnealune ELi töökava peaks olema paindlik raamistik ning vahend, mille abil on võimalik õigeaegselt reageerida spordi valdkonnas toimuvatele arengutele ja võtta arvesse tulevaste eesistujariikide prioriteete;

12.

LEPIVAD KOKKU, et liikmesriigid ja komisjon peaksid kõnealuse töökavaga hõlmatud perioodil seadma esikohale järgmised teemad ja põhiküsimused. Iga eesistujariik võib neid uusi võimalikke arenguid silmas pidades täiendada:

1)

spordieetika, eelkõige hea juhtimistava edendamine, sealhulgas alaealiste kaitse, spordi eripära, korruptsiooni ja võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu võitlemine ning dopinguvastane võitlus;

2)

spordi majanduslik mõõde, eelkõige spordialane innovatsioon ning sport ja digitaalne ühtne turg;

3)

sport ja ühiskond, eelkõige sotsiaalne kaasatus, treenerite roll, spordialane ja spordi kaudu antav haridus, sport ja tervis, sport ja keskkond ning sport ja meedia, samuti spordidiplomaatia.

Eespool nimetatud põhiküsimustega tegelemisega seotud üksikasjad on esitatud I lisas;

13.

LEPIVAD KOKKU, et

nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad võivad ELi töökava läbi vaadata, võttes arvesse saavutatud tulemusi ja poliitilisi arenguid ELi tasandil;

ELi töökava vahepealne arutelu korraldatakse 2019. aasta esimesel poolel.

III.   TÖÖMEETODID JA -STRUKTUURID

14.

TUNNISTAVAD, et töökava rakendamiseks on vaja jätkata tihedat koostööd liikmesriikide vahel ning komisjoniga. Samuti tunnistavad, et sellesse koostöösse tuleks tihedalt kaasata spordiliikumine ja riikide, Euroopa ja rahvusvahelise tasandi asjaomased pädevad organisatsioonid, näiteks Euroopa Nõukogu, WADA ja WHO;

15.

ON SEISUKOHAL, et

tuleks kehtestada asjaomased tööstruktuurid ja -meetodid kahe esimese ELi töökava saavutustega seotud järelmeetmete võtmiseks ning uute tulemuste väljatöötamiseks kooskõlas esmatähtsate teemade ja põhiküsimustega, nagu on esitatud eespool punktis 12.

Komisjon peaks vajaduse korral korraldama eksperdirühmade ja klastrikohtumisi sellistes poliitikavaldkondades, mida käsitleti muu hulgas ulatuslikult eelmises ja praeguses spordialases töökavas.

Kohtumisi võib korraldada ühe või mitme liikmesriigi algatusel ühist huvi pakkuvatel teemadel (huvitatud liikmesriikide rühmad). Nendel kohtumistel käsitletakse muu hulgas osalevate liikmesriikide vahelist vastastikuse õppimisega seotud tegevust.

Teised struktuurid ja töömeetodid võivad hõlmata eesistujariigi konverentse ja seminare, spordiministrite ja -juhtide mitteametlikke kohtumisi, komisjoni uuringuid ning komisjoni konverentse ja seminare.

Peamised põhimõtted, mis puudutavad erinevaid töömeetodeid, on sätestatud II lisas.

Nõukogu hindab selle ELi töökava rakendamist 2020. aasta teisel poolel, tuginedes komisjoni poolt 2020. aasta esimesel poolel koostatavale aruandele.

IV.   EDASINE TEGEVUS

16.

KUTSUVAD LIIKMESRIIKE ÜLES

tegema koostööd komisjoniga kõnealuse ELi töökava tõhusaks rakendamiseks ning kasutama käesolevas resolutsioonis täpsustatud tööstruktuure ja -meetodeid;

võtma kõnealust ELi töökava nõuetekohaselt arvesse riigi tasandi poliitika väljatöötamisel, austades samas subsidiaarsuse põhimõtet ja spordi juhtimisstruktuuride sõltumatust;

teavitama spordivaldkonna sidusrühmi korrapäraselt ELi töökava rakendamisel tehtud edusammudest ning vajadusel nendega konsulteerima, et tagada tegevuse asjakohasus ja nähtavus;

levitama, kui see on asjakohane, liikmesriikides ja asjaomastel tasanditel kõnealuse ELi spordialase töökava ja eelmiste töökavade raames saavutatud tulemusi;

korraldama koosolekuid ühist huvi pakkuvatel teemadel (huvitatud liikmesriikide rühmad);

algatama ja juhtima koostöös komisjoniga vastastikust õppimist;

17.

KUTSUVAD NÕUKOGU EESISTUJARIIKE ÜLES

võtma, sealhulgas eesistujariikide kolmiku raames, oma programmi koostamisel arvesse ELi töökava prioriteetseid teemasid ning tuginema juba saavutatud tulemustele;

teavitama liikmesriike spordile mõju avaldavast käimasolevast või kavandatud tööst nõukogu koosseisudes;

esitama käesoleva resolutsiooniga hõlmatud perioodi lõpul ning komisjoni koostatud aruande alusel ettepaneku uue ELi töökava kohta järgmiseks perioodiks, kui see on asjakohane;

kaaluma spordiliikumisega peetava struktureeritud dialoogi hindamist (6);

18.

KUTSUVAD KOMISJONI ÜLES

tegema liikmesriikidega koostööd kõnealuse töökava ja eelkõige I lisas loetletud tulemuste rakendamisel;

teavitama liikmesriike käimasolevatest ja kavandatud spordile mõju avaldatavatest algatustest ELi teistes poliitikavaldkondades ning vastavatest arengutest komisjonis;

teavitama spordi töörühma eksperdirühmade volitustest;

toetama liikmesriike ja teisi asjaomaseid osalejaid nende käesolevas resolutsioonis esitatud teemade ja põhiküsimustega seotud tegevuses, tehes eelkõige järgmist:

kaaludes viise, kuidas hõlbustada liikmesriikide ja ekspertide osalemist, ning kutsudes osalema spordiliikumise esindajaid ja asjakohasel juhul muude I lisas nimetatud eksperdirühmades tegutsevate sidusrühmade esindajaid, tagades kõrgetasemelise ja ühtse esindatuse ja oskusteabe;

luues järgmiste valdkondade eksperdirühmad:

eetikaküsimused

oskuste ja inimressursside arendamine spordis;

luues muud toetamise vormid heade tavade vahetamise ja vastastikuse õppimise edendamiseks ning teadmiste arendamiseks (nt uuringud);

andes vajaliku eksperdipanuse dopinguvastase võitluse küsimustes, eelkõige tagades WADA dopinguvastase koodeksi tulevaste läbivaatamiste kooskõla ELi õigusega;

pakkudes logistilist ja tehnilist tuge ELi spordipoliitikat käsitlevate asjakohaste dokumentide ja teabe kogumisele ja levitamisele;

korraldades konkreetseid klastrikohtumisi nendes poliitikavaldkondades, mida käsitleti ulatuslikult eelmise ja praeguse spordialase töökava raames. Selliste kohtumiste eesmärk on arutada spordile kasu toovate ELi rahastatud projektide tulemusi, mis on asjakohased poliitika seisukohast, ning edendada heade tavade vahetamist ja ülevaateid konkreetsete teemade kohta, et teha kokkuvõte tehtud edusammudest ning määrata kindlaks, kus on vaja võtta täiendavaid meetmeid, eelkõige I lisas esitatud valdkondades. Selliseid kohtumisi tuleks korraldada vähemalt üks kord aastas;

tagama järelmeetmete võtmise komisjoni poolt loodud eelmiste kõrgetasemeliste töörühmade („Sport rohujuure tasandil“ ja „Sport ja diplomaatia“) tööle;

tagama järelmeetmed seoses eelmise, hea juhtimistava eksperdirühma koostatud soovitustega ning tagama järjepidevuse jooksvate küsimuste puhul, mis on seotud võitlusega võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu;

edendama oskuste ja pädevuste tunnustamist spordis;

hõlbustades struktureeritud dialoogi spordi teemal, sealhulgas korraldades igal aastal ELi spordifoorumi, kuhu kutsutakse kõik spordi valdkonna eri tasandite peamised sidusrühmad;

arendades iga-aastast Euroopa spordinädalat ning edendades seda nädalat kogu aasta jooksul spordis ja füüsilises tegevuses osalemise propageerimise vahendina kooskõlas kõnealuse töökava prioriteetidega;

toetades kõnealuses töökavas kehtestatud prioriteetseid teemasid ja vastavaid põhiküsimusi, kasutades programmi „Erasmus+“ ja teiste asjaomaste ELi programmide, samuti Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide pakutavaid võimalusi;

võtma 2020. aasta esimeses pooles vastu aruande töökava rakendamise ja asjakohasuse kohta, tuginedes liikmesriikide vabatahtlikule panusele. Nimetatud aruanne on 2020. aasta teisel poolaastal koostatava võimaliku järgmise ELi töökava aluseks;

tehes kõnealuse ELi spordialase töökava ja eelmiste töökavade tööstruktuurides saavutatud tulemused avalikkusele kättesaadavaks, kui see on asjakohane.


(1)  ELT C 162, 1.6.2011, lk 1.

(2)  ELT C 183, 14.6.2014, lk 12.

(3)  5516/17 + ADD 1.

(4)  Nõukogu 18. novembri 2010. aasta resolutsioon, milles nõukogu leppis kokku, et kutsub regulaarselt ja üldjuhul nõukogu istungi raames kokku ELi ametiasutuste ja spordiliikumise juhtivate esindajate mitteametlikke kohtumisi, et vahetada arvamusi ELi spordiküsimustes (ELT C 322, 27.11.2010, lk 1).

(5)  Jean-Claude Junckeri juhitava komisjoni 10 poliitilist prioriteeti http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_et)

(6)  Sealhulgas nõukogu 18. novembri 2010. aasta resolutsioon struktureeritud dialoogi kohta.


I LISA

Põhiküsimused (punkt 12), nõutud tulemused ja vastavad tööstruktuurid

Põhiküsimused

Töömeetod/ülesanded

Tulemus ja tähtaeg

Juht (juhid)

Prioriteet 1: spordieetika

Dopinguvastane võitlus

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

Eksperdipanus dopinguvastase võitluse küsimustes, mis valmistatakse ette ekspertide kohtumistel ja mida arutatakse spordi töörühmas, eelkõige WADA dopinguvastase koodeksi tulevaste läbivaatamiste kooskõla ELi õigusega

2017–2019

ELi panus

Komisjon ja eesistujariik

 

CAHAMA ja WADA koosolekuteks ELi ja selle liikmesriikide seisukoha ettevalmistamine, toetades seda vajaduse korral ekspertide kohtumistega.

2017–2020

ELi seisukoht

Komisjon ja eesistujariik

 

Seminar

Dopingu kasutamise ennetamise võimalused elukutselisel ja rohujuure tasandil spordiga tegelevate noorte puhul

2017. aasta teine poolaasta

aruanne

parimate tavade vahetamine

Eesistujariik

Hea juhtimistava

Eksperdirühm

Eetikaküsimused

Rahvusvaheliselt tunnustatud hea juhtimistava ja korruptsioonivastaste standardite kohaldamine ja eeskätt spordiväliste algatuste rakendamine spordi valdkonnas

Võistluste tulemuste kokkuleppimise vastane võitlus

2018–2020

parimate tavade vahetamine

aruanne

Komisjon

 

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

Soovitused spordis esineva korruptsiooni vastu ELi tasandil võetavate võimalike edasiste meetmete kohta.

2019. aasta teine poolaasta

(võim.) nõukogu järeldused

Eesistujariik

Alaealiste kaitse

Uuring

Laste väärkohtlemise levimus spordis

2019. aasta esimene poolaasta

aruanne

Komisjon

 

Seminar

Järelmeetmed seoses noorte sportlaste kaitset ja laste õiguste kaitset spordis käsitlevate soovitustega (1)

2019. aasta teine poolaasta

heade tavade vahetamine

aruanne

Eesistujariik

 

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

Alaealiste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmine rohujuure tasandi ja tippspordis

2019. aasta teine poolaasta

(võim.) nõukogu järeldused

Eesistujariik

Spordi eripära

Huvitatud liikmesriikide rühm

ELi õigus seoses spordi ja spordiorganisatsioonidega

2019. aasta esimene poolaasta

(võim.) soovitused / ülevaade olukorrast

SE, FR, ES, NL

 

Seminar

Spordi eripära ELis

2019. aasta teine poolaasta

arvamuste vahetus

aruanne

Komisjon

Prioriteet 2: spordi majanduslik mõõde

Innovatsioon spordivaldkonnas

Klastrikohtumine

Spordi majanduslik kasu spordi satelliitkontode (SSAde) kaudu. SSAde praktiline kasu spordivaldkonna poliitikakujundajatele.

2018. aasta esimene poolaasta

parimate tavade vahetamine

Komisjon

 

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

Teadlikkuse suurendamine spordi majandusliku mõõtme kohta, eelkõige seoses strateegiaga „Euroopa 2020“, suunates põhitähelepanu spordi ja innovatsiooni majanduslikule kasule.

2018. aasta teine poolaasta

(võim.) nõukogu järeldused

Eesistujariik

 

Konverents

Teadlikkuse suurendamine spordi majandusliku mõõtme kohta, eelkõige seoses strateegiaga „Euroopa 2020“ – suunates põhitähelepanu spordi ja innovatsiooni majanduslikule kasule.

2018. aasta teine poolaasta

parimate tavade vahetamine

aruanne

Eesistujariik

Sport ja digitaalne ühtne turg

Seminar

Digitaalse ühtse turu eelised ja probleemid seoses spordi parema rahastamise ja turustamisega

2019. aasta esimene poolaasta

aruanne

Eesistujariik

Prioriteet 3: sport ja ühiskond

Sport ja meedia

Konverents

Meedia roll spordis ja mõju spordile

2020. aasta esimene poolaasta

aruanne ja parimate tavade vahetamine

Eesistujariik

 

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

Meedia roll spordis ja mõju spordile

(võim.) nõukogu järeldused

Eesistujariik

Treenerite roll

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

Treenerite roll ühiskonnas

2017. aasta teine poolaasta

(võim.) nõukogu järeldused

Eesistujariik

 

Konverents

Treenerite roll, staatus ja vastutus ühiskonnas.

2017. aasta teine poolaasta

aruanne

parimate tavade vahetamine

Eesistujariik

Spordialane ja spordi kaudu antav haridus

Konverents

Kehaline aktiivsus, sport ja sportlase topeltkarjäär, keskendudes ülikoolile ja haridusele

2017. aasta teine poolaasta

aruanne

parimate tavade vahetamine

Eesistujariik

 

Eksperdirühm

Oskuste ja inimressursside arendamine spordis.

2018–2020

suunised

Komisjon

 

Seminar

Treenerite spordiga seotud kvalifikatsioonid ja pädevused

2020. aasta esimene poolaasta

aruanne

Eesistujariik

Sotsiaalne kaasatus

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

Euroopa väärtuste edendamine spordi kaudu

2018. aasta esimene poolaasta

(võim.) nõukogu järeldused

Eesistujariik

 

Konverents

Sport rohujuure tasandil kui integratsioonivahend ja sild traditsioonide ja innovatsiooni vahel

2018. aasta esimene poolaasta

aruanne

Eesistujariik

 

Uuring

Puudega inimeste juurdepääs spordile.

2018. aasta teine poolaasta

aruanne

Komisjon

 

Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid

Puudega inimeste juurdepääs spordile.

2019. aasta esimene poolaasta

(võim.) nõukogu järeldused

Eesistujariik

 

Konverents

Organiseeritud keskkonnas spordiga tegelemise eelised väiksemate võimalustega inimeste jaoks

2019. aasta esimene poolaasta

parimate tavade käsiraamat

Eesistujariik

 

Klastrikohtumine

Tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamine

2017. aasta teine poolaasta

parimate tavade vahetamine

Komisjon

Sport ja tervis

Seminar

Sport ja kehaline aktiivsus töökohal

2018. aasta teine poolaasta

aruanne

Eesistujariik

Sport ja keskkond

Huvitatud liikmesriikide rühm

Linnaarendus, loodussport, keskkonnasäästlikkus suurte spordiürituste kontekstis, keskkonnahoidlikud ja energiatõhusad spordirajatised

2019–2020

teadmiste ja parimate tavade vahetamine

aruanne

FR, DE, PT

Spordidiplomaatia

Uuring

Sport ELi välissuhete toetajana

2017. aasta teine poolaasta

juhtuuringutel ja headel tavadel põhinevad soovitused

Komisjon

 

Seminar

Komisjoni kõrgetasemelise töörühma järelmeetmed, nõukogu 2016. aasta novembri järeldused ja seminar spordidiplomaatia teemal

2017. aasta teine poolaasta

strateegia edasiste sammude kohta

Komisjon


(1)  Hea juhtimistava eksperdirühm „Väljakutsed: vägivald, mille vastu tuleb lapsi spordis kaitsta“, soovitused noorte sportlaste kaitse ja laste õiguste kaitse kohta spordis, juuli 2016, lk 12.


II LISA

Töömeetodite ja -struktuuride ning aruandlusega seotud põhimõtted

Liikmesriikide osalemine eksperdirühmade, klastrikohtumiste ja huvitatud liikmesriikide rühmade töös on vabatahtlik ja avatud kõikidele liikmesriikidele.

Komisjon tagab eri valdkondade ekspertide, sealhulgas avaliku halduse ja spordi sidusrühmade kõige asjakohasema ja tõhusama osalemise.

Üksikasjalikke eeskirju komisjoni eksperdirühmade liikmelisuse ja töökorra kohta on käsitletud komisjoni 30. mai 2016. aasta otsuses (1).

Huvitatud liikmesriikide rühmad võivad määrata kindlaks oma töömeetodid ja -struktuurid, võttes arvesse oma konkreetseid vajadusi ja soovitud tulemusi. Komisjon osaleb nende rühmade töös, kui see on asjakohane.

Komisjon annab spordi töörühmale aru vastavate eksperdirühmade ja klastrikohtumiste töö edenemise kohta ning esitab töö tulemused. Huvitatud liikmesriikide rühmad nimetavad oma esindaja sama ülesande täitmiseks.

Nõukogu spordi töörühm annab vajaduse korral täiendavaid suuniseid, et tagada soovitud tulemused ja ajakavast kinnipidamine.

Kõigi rühmade koosolekute päevakorrad ja aruanded tehakse kättesaadavaks kõigile liikmesriikidele sõltumata nende konkreetses valdkonnas osalemise tasemest. Rühmade töö tulemused avaldatakse ja neid levitatakse ELi ja riiklikul tasandil.

Mitmesuguste töömeetodite tulemuste põhjal koostab komisjon aruande töökava rakendamise kohta.


(1)  Komisjoni otsus C(2016) 3301 final, 30. mai 2016, millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja tööks.