14.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 183/5


Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon, 20. mai 2014, Euroopa Liidu noorte töökava (2014–2015) kohta

2014/C 183/02

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

I.   SISSEJUHATUS

1.

TUNNISTAVAD, et pärast resolutsiooni vastuvõtmist Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010–2018) kohta on kriis esitanud noortepoliitikale uusi väljakutseid ning tarvis on tugevdada koostööd noortevaldkonnas ELi tasandil, et nende väljakutsetega tõhusalt toime tulla;

2.

TULETAVAD MEELDE, et noori käsitlevas 2012. aasta ELi ühisaruandes kutsutakse üles looma tugevam side ja suurem ühtsus Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010–2018) ja strateegia „Euroopa 2020” vahel;

3.

TULETAVAD MEELDE nõukogu 16. mai 2013. aasta järeldusi, mis käsitlevad noortepoliitika potentsiaali maksimeerimist strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel, (1) milles nõukogu leppis kokku töötada Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010–2018) raames välja keskpika tähtajaga töökava, et suunata noortepoliitikat ja noortega seotud poliitilist tööd, lähtudes aktuaalsetest noorteküsimustest ja noortega seotud teemadest ja suundumustest, ning tuua esile olulised koordineerimis- ja koostöövaldkonnad haridus-, koolitus- ja tööhõivepoliitika osas, eesmärgiga tagada noortepoliitika panus Euroopa poolaasta rakendamisse;

4.

LEPIVAD sellest tulenevalt KOKKU Euroopa Liidu 18-kuulise noorte töökava loomises katsejärgus, et liikmesriigid ja komisjon võtaksid meetmeid ajavahemikus 1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2015, eesmärgiga anda panus Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010–2018) rakendamisse;

II.   PÕHIMÕTTED

5.

LEIAVAD, et töökava peaks tuginema järgmistele juhtpõhimõtetele:

anda noortevaldkonnas ELi tasandil tehtavale tööle vajaduse korral juurde hoogu ja kaalu;

tagada ELi teistes poliitikavaldkondades (nt tööhõive, haridus, sotsiaalküsimused, tervis) valdkondadevahelise koostöö kaudu teadlikkus noorte ees seisvatest probleemidest;

anda panus ELi majandus- ja sotsiaalmeetmete kava üldistesse prioriteetidesse, eriti strateegiasse „Euroopa 2020” ja selle rakendamismehhanismidesse;

teha tööd teadmus- ja tõenduspõhise noortepoliitika nimel;

jätkata paindliku raamistikuna, mida on võimalik vajaduse korral kohandada vastavalt valdkonna arengule;

edendada koostööl põhinevat kooskõlastatud lähenemisviisi liikmesriikide ja komisjoni vahel, et pakkuda lisaväärtust punktis 6 esitatud prioriteetsetes valdkondades (vt allpool);

lõimida olemasolevad mitteametlikud struktuurid käesolevas töökavas loodud struktuuridega, kus see on asjakohane;

kasutada täiel määral ära struktureeritud dialoogi raames loodud konsulteerimiskorda, et tagada noortele tähtsate teemade käsitlemine töökavas;

6.

LEPIVAD KOKKU, et praeguses kriisiolukorras peaksid liikmesriigid ja komisjon 2015. aasta lõpuni kehtiva käesoleva töökavaga hõlmatud ajavahemikul seadma esikohale järgmised teemavaldkonnad:

noorsootöö ning mitteformaalse ja informaalse õppe edendamine ning selle roll kriisist noortele tulenevate mõjude käsitlemisel;

tõhustatud valdkondadevaheline koostöö ELi strateegiate raames;

võimestamine, kusjuures erilises huvikeskmes on noorte juurdepääs oma õigustele, iseseisvus, osalus ja kodanikuaktiivsus nii ELis kui väljaspool seda;

lepivad kokku, et nõukogu võib tööplaani läbi vaadata, võttes arvesse saavutatud tulemusi ja poliitilisi arenguid ELi tasandil;

7.

LEPIVAD KOKKU nimetatud prioriteetsetele teemavaldkondadele vastavate konkreetsete meetmete loetelus ja nende rakendamise ajakavas, mis on esitatud I lisas;

III.   TÖÖMEETODID JA STRUKTUURID

8.

TUNNISTAVAD, et

tarvis on noorteperspektiivi suuremat lõimimist ja tõhusamat valdkondadevahelist koostööd nõukogu sees, tagamaks noorte olukorra ja vajaduste arvestamist poliitika kujundamisel;

9.

LEPIVAD KOKKU, et

käesolevat tööplaani toetavad Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku raames kokku lepitud töömeetodid, nagu ka piiratud arv mitteametlikke eksperdirühmi ning vastastikuse õppimise alaste tegevuste paindlik raamistik;

eksperdirühmadel palutakse oma töös keskenduda II osa punktis 6 kirjeldatud prioriteetsetele teemavaldkondadele ning I lisas loetletud meetmetele ja tähtaegadele. Nõukogu ning nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad võivad I lisas esitatud meetmeid muuta, võttes arvesse saavutatud tulemusi ja poliitilisi arenguid ELi tasandil;

eksperdirühmade liikmesuse ja toimimisega seotud põhimõtted on toodud II lisas;

austades noorte õigust osaleda neid mõjutava poliitika kujundamises, on struktureeritud dialoog vahendiks, mille abil kaasatakse noored ühisesse arutellu käesoleva töökava prioriteetide üle;

noortevaldkonna peadirektorite mitteametlikel kohtumistel arutatakse käesoleva töökava rakendamisega seotud strateegilisi küsimusi, samuti ELi noortepoliitikaga üldisemalt seotud küsimusi;

nõukogu hindab käesoleva töökava rakendamist 2015. aasta teisel poolel, tuginedes selle rakendamist käsitlevale hinnangule, mis esitatakse komisjoni poolt 2015. aasta juuliks koostatavas ELi noortearuandes sisalduva noortevaldkonna üldülevaate raames;

10.

ESITAVAD EESPOOL TOODUT SILMAS PIDADES ÜLESKUTSE

liikmesriikidele ja komisjonile luua või säilitada praeguse töökava kehtivuse ajaks eksperdirühmad järgmistes valdkondades:

noorsootöö kvaliteedisüsteemid liikmesriikides ning ühiste näitajate või raamistike roll;

noorsootöö ning mitteformaalse ja informaalse õppimise erilise rolli määratlemine noorte ees seisvatele väljakutsetele vastamisel, eriti üleminekul hariduse omandamiselt tööellu;

vastastikune õppimine liikmesriikide ja komisjoni vahel, eesmärgiga selgitada välja parimad tavad ning soovitused valdkondadevaheliseks poliitikakujunduseks ELi ja liikmesriikide tasandil;

IV.   MEETMED

11.

KUTSUVAD LIIKMESRIIKE ÜLES

tegema komisjoni toetusel koostööd ja kasutama käesolevas resolutsioonis täpsustatud ja uuendatud raamistiku kohaseid töömeetodeid;

jätkama noorteperspektiivi aktiivse kaasamise edendamist seoses strateegiat „Euroopa 2020” ja Euroopa poolaastat käsitleva riikliku poliitika kujundamisega, lähtudes nõukogu järeldustest, mis käsitlevad noortepoliitika potentsiaali maksimeerimist strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel;

kaaluma Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010–2018) ja käesoleva tööplaani nõuetekohast arvessevõtmist poliitika väljatöötamisel siseriiklikul ja piirkondlikul tasandil, austades subsidiaarsuse põhimõtet;

teavitama noori ja noorteorganisatsioone, kus see on asjakohane, edusammudest ELi töökava rakendamisel, et tagada tegevuse asjakohasus ja nähtavus;

12.

KUTSUVAD NÕUKOGU EESISTUJARIIKE ÜLES

võtma eesistujariikide kolmiku kontekstis programmide koostamisel arvesse ELi töökava prioriteetseid teemavaldkondi;

arutama järgmiseks perioodiks uue töökava ettepaneku esitamist käesoleva resolutsiooniga hõlmatud 18-kuulise ajavahemiku lõpul ning hinnangu alusel, mida sisaldab liikmesriikide vabatahtliku panuse põhjal komisjoni poolt koostatav ELi noortearuanne;

tegema noortevaldkonna peadirektoritele ettepaneku arutada ja hinnata töökavas saavutatud tulemusi nende tavapärastel mitteametlikel kohtumistel, samuti korraldama vajaduse korral peadirektorite erakorralisi valdkondadevahelisi ühiskohtumisi ning levitama laialdaselt teavet tulemuste kohta;

13.

KUTSUVAD KOMISJONI ÜLES

toetama liikmesriike ja tegema nendega koostööd käesoleva töökava ja eriti lisas loetletud meetmete rakendamisel;

hoidma liikmesriike kursis käimasolevate ja kavandatud algatustega ELi noortepoliitikas ja muudes noori mõjutavates olulistes poliitikavaldkondades ning vastavate arengutega komisjonis;

kaaluma viise, kuidas hõlbustada liikmesriikide võimalikult ulatuslikku osalemist eksperdirühmade kohtumistel;

lisama 2015. aasta juuliks ELi noortearuannet käsitlevale ettepanekule liikmesriikide vabatahtlikule panusele tuginedes koostatud hinnangu töökava rakendamise ja asjakohasuse kohta. Nimetatud aruande alusel koostatakse 2015. aasta teisel poolaastal järgmine võimalik nõukogu töökava;

püüdma tagada kooskõla käesoleva töökava ning Euroopa Nõukoguga sõlmitud noortevaldkonna partnerluse alase töökava vahel;

pakkuma välja liikmesriikidevahelise vastastikuse õppimise paindliku raamistiku;

14.

KUTSUVAD LIIKMESRIIKE JA KOMISJONI NENDE VASTAVATE PÄDEVUSTE RAAMES JA NÕUETEKOHASELT SUBSIDIAARSUSE PÕHIMÕTET ARVESTADES ÜLES

jätkama kooskõlas käesoleva resolutsiooni I ja II lisaga tihedat koostööd ekspertide tasandil;

julgustama teisi sektoreid võtma noortevaldkonda arvesse poliitika ja meetmete kujundamisel, rakendamisel ja hindamisel muudes poliitikavaldkondades, pöörates erilist tähelepanu noorte varase ja tõhusa kaasamise tagamisele poliitika kujundamise protsessis;

aitama kaasa noortepoliitika poolt strateegia „Euroopa 2020” üldeesmärkide saavutamisse antava panuse paremale tunnustamisele, arvestades noortevaldkonna tugevat potentsiaali arukasse, jätkusuutlikku ja kaasavasse majanduskasvu ning uute töökohtade loomisse panustamisel ning selle positiivset mõju tööhõivele, sotsiaalsele kaasatusele, haridusele ja koolitusele ning tervisele ja heaolule.


(1)  ELT C 224, 3.8.2013, lk 2.


I LISA

Prioriteetsetel teemavaldkondadel põhinevad meetmed

Meede

Töömeetod/vahend

Tulemus ja tähtaeg

Noorsootöö ning mitteformaalse ja informaalse õppe edendamine ning selle roll võitluses noori mõjutava kriisi tagajärgedega

Noorsootöö edendamine Euroopas

Tõenduspõhine poliitika:

uuring „Töö noortega: noorsootöö väärtus Euroopa Liidus”

2015. aasta 2. poolaasta: (võim.) arvamuste vahetus nõukogus ja edasisi samme käsitlev arutelu arvamuste vahetuse tulemuste põhjal

Eksperdirühm„Noorsootöö kvaliteedisüsteemid ELi liikmesriikides ning ühiste näitajate või raamistike roll”

2015. aasta 1. poolaasta: eksperdirühm, mis valmistab ette noorsootöösüsteemide kvaliteeti kirjeldavate ühiste näitajate või raamistike paketi.

2015. aasta 2. poolaasta (võim): nõukogu järeldused

Noortepoliitika panuse edendamine Euroopa ees seisvatele väljakutsetele vastamiseks

Eksperdirühm, mille ülesanne on määratleda noorsootöö eriline roll noorte ees seisvatele väljakutsetele vastamisel, eriti üleminekul hariduse omandamiselt tööellu.

2015. aasta 1. poolaasta: (võim.) nõukogu järeldused teemal, kuidas noortepoliitika ja valdkondadevahelise koostöö kaudu on võimalik vastata ELi ees seisvatele põhilistele, eriti noortega seotud väljakutsetele.

Tõenduspõhine poliitika: Euroopa noortepoliitika teadmuskeskus (EKCYP)

2015. aasta 1. poolaasta: poliitikasoovitusi sisaldav aruanne mitteformaalse ja informaalse hariduse koostöö parimate tavade kohta

Tõhustatud valdkondadevaheline koostöö ELi strateegiate raames

Valdkondadevahelise poliitikakujunduse tugevdamine ELi tasandil

Nõukogu ja nõukogu ettevalmistavad organid (noorte töörühm)

2015. aasta 1. poolaasta: võimalik soovitus noortepoliitika poolt Euroopa poolaasta tähtsatesse poliitikakesksetesse sammudesse antava panuse kohta.

Valdkondadevahelise poliitikakujunduse tugevdamine riiklikul tasandil

Liikmesriikidevaheline vastastikuse õppimise projekt

2015. aasta 2. poolaasta: vahearuanne parimate tavade ja soovituste kohta valdkondadevaheliseks poliitikakujunduseks riiklikul tasandil.

Võimestamine, kusjuures erilises huvikeskmes on noorte juurdepääs oma õigustele, iseseisvus, osalus ja kodanikuaktiivsus nii ELis kui väljaspool seda

Noorte võimestamine, kusjuures erilises huvikeskmes on noorte juurdepääs oma õigustele, et suurendada iseseisvust ning osalemist ühiskonnaelus

Struktureeritud dialoog noortega

2014. aasta 2. poolaasta (võim): nõukogu järeldused noorte juurdepääsu kohta oma õigustele, mille abil saab suurendada noorte iseseisvust ning osalemist ühiskonnaelus.

Noorte võimestamine osaluseks ELi poliitilises elus ja demokraatias

Struktureeritud dialoog noortega – tulemused

 

Tõenduspõhine poliitika:

London School of Economics and Political Science (Londoni majandus- ja poliitikateaduste kool): Noorte osalemine demokraatlikus elus

Flash Eurobaromeeter 375 – „Euroopa noored: osalemine demokraatlikus elus”

EACEA – „Poliitiline osalus ja ELi kodanikuks olemine: noorte ettekujutused ja käitumismudelid”

2015. aasta 2. poolaasta: (võim.) nõukogu järeldused


II LISA

ELi noorte töökava (1. juuli 2014 – 31. detsember 2015) raames liikmesriikide ja komisjoni poolt loodavate eksperdirühmade liikmesuse ja toimimisega seotud põhimõtted

Liikmesus

Liikmesriikide osalemine rühmade töös on vabatahtlik ning liikmesriigid võivad rühmadega mis tahes ajahetkel ühineda.

Rühmade töös osalemisest huvitatud liikmesriigid nimetavad vastavatesse rühmadesse omapoolsed eksperdid. Liikmesriigid jälgivad, et nimetatud ekspertidel oleks asjakohases valdkonnas asjakohane kogemus riigi tasandil, ning tagavad tõhusa suhtlemise liikmesriikide pädevate asutustega. Ekspertide nimetamist koordineerib komisjon.

Iga eksperdirühm võib kaasata muid osalejaid, näiteks sõltumatuid eksperte, noorteorganisatsioonide ja muude sidusrühmade esindajaid ning Euroopa kolmandate riikide esindajaid.

Töökord

Eksperdirühmad keskenduvad väikese arvu konkreetsete ja praktiliste tulemuste saavutamisele vajalikus valdkonnas.

Töökava rakendamist silmas pidades vastutab iga eksperdirühm selle eest, et pärast töökava vastuvõtmist nimetatakse eksperdirühma esimesel kokkusaamisel ametisse eesistuja või eesistujad. Iga eksperdirühm valmistab käesoleva töökava kohaselt ette oma tööprogrammi.

Liikmesriikidele antakse võimalus suunata eksperdirühmade tööd, et tagada soovitud tulemused ja ajakavast kinnipidamine ning samuti rühmade tegevuse koordineerimine.

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad otsustavad, kas on asjakohane teha eksperdirühmadele ettepanekuid uute meetmete kohta.

Komisjon pakub rühmadele nende töös oskusteavet ja logistilist tuge ning tagab sekretariaaditeenuse. Võimaluse korral toetab komisjon eksperdirühmi muude sobivate vahenditega (sealhulgas nende töövaldkonna aspektist olulised uuringud).

Eksperdirühmad kohtuvad üldjuhul Brüsselis, kuid võivad mõne liikmesriigi kutsel kokkusaamisi korraldada ka mujal kui Brüsselis.

Eksperdirühmad saavad reeglina kokku kaks korda aastas, kuid võivad vajaduse korral vastu võtta ka teistsuguse ajakava.

Aruandlus ja teave

Eksperdirühmade eesistujad annavad noorte töörühmale aru vastavate eksperdirühmade töö edenemise kohta ning esitavad noorte töörühmale soovitusi võimalike edasiste meetmete kohta.

Kõigi eksperdirühmade koosolekute päevakorrad ja aruanded tehakse kättesaadavaks kõigile liikmesriikidele sõltumata nende osalemise tasemest konkreetses valdkonnas. Eksperdirühmade aruanded avaldatakse.

Eksperdirühmade aruannete alusel koostab komisjon hinnangu töökava rakendamise kohta.