29.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 179/94


LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS,

26. juuni 2013,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Kohtu kohtunikud

(2013/338/EL)

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 19,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 253 ja 255,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 106a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artiklite 5 ja 7 alusel ning seoses Uno LÕHMUSE ja Jean Jacques KASELI tagasiastumisega alates 6. oktoobrist 2013 tuleks Uno LÕHMUSE ja Jean Jacques KASELI järelejäänud ametiajaks kuni 6. oktoobrini 2015 ametisse nimetada kaks Euroopa Kohtu kohtunikku.

(2)

Vabadele ametikohtadele on esitatud Küllike JÜRIMÄE ja François BILTGENI kandidatuurid.

(3)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee esitas arvamuse Küllike JÜRIMÄE ja François BILTGENI sobivuse kohta Euroopa Kohtu kohtuniku ametikohale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Kohtu kohtunikeks nimetatakse ajavahemikuks 6. oktoobrist 2013 kuni 6. oktoobrini 2015:

Küllike JÜRIMÄE

François BILTGEN

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 26. juuni 2013

eesistuja

R. MONTGOMERY