8.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/5


Euroopa Nõukoguga sõlmitud halduskokkulepe, mis käsitleb Euroopa embleemi kasutamist kolmandate isikute poolt

2012/C 271/04

1.   Üldpõhimõte

Iga füüsiline ja juriidiline isik (edaspidi „kasutaja”) võib kasutada Euroopa embleemi ja selle osi järgmistel kasutamistingimustel.

2.   Kasutamistingimused

Euroopa embleemi ja/või selle osi võib kasutada mittetulunduslikul ja kaubanduslikul eesmärgil, välja arvatud juhul, kui

a)

kasutamine loob vale mulje või arusaamise, et kasutaja on seotud mõne Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsiooni, organi või asutusega;

b)

kasutamisel võib üldsusele jääda ekslik mulje, et mõni Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsioon toetab või rahastab kasutajat või on tema tegevuse heaks kiitnud või sellega nõustunud;

c)

kasutamine on seotud mõne eesmärgi või tegevusega, mis on ebaseaduslik või vastuolus Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu eesmärkide ja põhimõtetega.

3.   Kaubamärk ja sellega seotud küsimused

Eelmises jaos sätestatud tingimustele vastavast Euroopa embleemi kasutamisest ei tulene nõusolekut embleemi või selle imitatsiooni registreerida kaubamärgi või mis tahes muu intellektuaalomandi õigusena. Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu jälgivad kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega taotlusi, mis esitatakse Euroopa embleemi või selle osa registreerimiseks intellektuaalomandi õiguse või selle osana.

4.   Õiguslik vastutus

Kasutaja, kes kavatseb kasutada Euroopa embleemi või selle osi, on sellise kasutamise eest õiguslikult vastutav. Kasutaja vastutab mis tahes väärkasutuse ning sellest tuleneda võiva kahju eest vastavalt tema suhtes kohaldatavatele liikmesriigi või kolmanda riigi õigusaktidele.

5.   Õigus väärkasutamise eest kohtusse kaevata

Kui embleemi kasutatakse viisil,

mis ei vasta käesolevas kokkuleppes sätestatud tingimustele või

mida komisjon ja Euroopa Nõukogu peavad väärkasutuseks, jätab komisjon endale õiguse esitada kaebus liikmesriigi või kolmanda riigi kohtule omal algatusel või Euroopa Nõukogu taotluse alusel.