30.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 160/1


KONVENTSIOON

TŠEHHI VABARIIGI, EESTI VABARIIGI, KÜPROSE VABARIIGI, LÄTI VABARIIGI, LEEDU VABARIIGI, UNGARI VABARIIGI, MALTA VABARIIGI, POOLA VABARIIGI, SLOVEENIA VABARIIGI JA SLOVAKI VABARIIGI ÜHINEMISE KOHTA SEOTUD ETTEVÕTJATE KASUMI KORRIGEERIMISEL TEKKIVA TOPELTMAKSUSTAMISE KÕRVALDAMISE KONVENTSIOONIGA

(2005/C 160/01)

EUROOPA ÜHENDUSE ASUTAMISLEPINGU KÕRGED LEPINGUOSALISED,

TEMA MAJESTEET BELGLASTE KUNINGAS,

TŠEHHI VABARIIGI PRESIDENT,

TEMA MAJESTEET TAANI KUNINGANNA,

SAKSAMAA LIITVABARIIGI PRESIDENT,

EESTI VABARIIGI PRESIDENT,

KREEKA VABARIIGI PRESIDENT,

TEMA MAJESTEET HISPAANIA KUNINGAS,

PRANTSUSE VABARIIGI PRESIDENT,

IIRIMAA PRESIDENT,

ITAALIA VABARIIGI PRESIDENT,

KÜPROSE VABARIIGI PRESIDENT,

LÄTI VABARIIGI VALITSUS,

LEEDU VABARIIGI PRESIDENT,

TEMA KUNINGLIK KÕRGUS LUKSEMBURGI SUURHERTSOG,

UNGARI VABARIIGI PRESIDENT,

MALTA PRESIDENT,

TEMA MAJESTEET MADALMAADE KUNINGANNA,

AUSTRIA VABARIIGI LIIDUPRESIDENT,

POOLA VABARIIGI PRESIDENT,

PORTUGALI VABARIIGI PRESIDENT,

SLOVEENIA VABARIIGI PRESIDENT,

SLOVAKI VABARIIGI PRESIDENT,

SOOME VABARIIGI PRESIDENT,

ROOTSI KUNINGRIIGI VALITSUS,

TEMA MAJESTEET SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIGI KUNINGANNA,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Tšehhi Vabariik, Eesti Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Ungari Vabariik, Malta Vabariik, Poola Vabariik, Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühinevad 23. juulil 1990 Brüsselis allkirjastatud seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga, nagu seda on kohandatud ja muudetud 21. detsembril 1995 Brüsselis allkirjastatud konventsiooniga Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemise kohta seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ning 25. mail 1999 Brüsselis allkirjastatud seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooni muutmise protokolliga.

Artikkel 2

Käesolevaga muudetakse seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooni järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõikes 2:

a)

punkti a järele lisatakse järgmine punkt:

“b)

Tšehhi Vabariigis:

daň z příjmů fyzických osob,

daň z příjmů právnických osob”

;

b)

punktist b saab punkt c ja see asendatakse järgmise tekstiga:

“c)

Taanis:

indkomstskat til staten,

den kommunale indkomstskat,

den amtskommunale indkomstskat”

;

c)

punktist c saab punkt d;

d)

punkti d järele lisatakse järgmine punkt:

“e)

Eesti Vabariigis:

tulumaks”

;

e)

punktist d saab punkt f;

f)

punktist e saab punkt g ja see asendatakse järgmise tekstiga:

“g)

Hispaanias:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

Impuesto sobre Sociedades,

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.”

;

g)

punktist f saab punkt h;

h)

punktist g saab punkt i;

i)

punktist h saab punkt j ja see asendatakse järgmise tekstiga:

“j)

Itaalias:

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle società,

imposta regionale sulle attività produttive.”

;

j)

punkti j järele lisatakse järgmised punktid:

“k)

Küprose Vabariigis:

Φόρος Εισοδήματος,

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας;

l)

Läti Vabariigis:

uzņēmumu ienākuma nodoklis,

iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

m)

Leedu Vabariigis:

Gyventojų pajamų mokestis;

Pelno mokestis”

;

k)

punktist i saab punkt n;

l)

punkti n järele lisatakse järgmised punktid:

“o)

Ungari Vabariigis:

személyi jövedelemadó,

társasági adó,

osztalékadó;

p)

Malta Vabariigis:

taxxa fuq l – income”

;

m)

punktist j saab punkt q;

n)

punktist k saab punkt r;

o)

punkti r järele lisatakse järgmine punkt:

“s)

Poola Vabariigis:

podatek dochodowy od osób fizycznych,

podatek dochodowy od osób prawnych”

;

p)

punktist l saab punkt t;

q)

punkti t järele lisatakse järgmised punktid:

“u)

Sloveenia Vabariigis:

dohodnina,

davek od dobička pravnih oseb;

v)

Slovaki Vabariigis:

daň z príjmov právnických osôb,

daň z príjmov fyzických osôb”

;

r)

punktist m saab punkt w;

s)

punktist n saab punkt x ja see asendatakse järgmise tekstiga:

“x)

Rootsis:

statlig inkomstskatt,

kupongskatt,

kommunal inkomstskatt”

;

t)

punktist o saab punkt y.

2)

Artikli 3 lõikele 1 lisatakse järgmised taanded:

“—

Tšehhi Vabariigis:

Ministr financí või volitatud esindaja;

Eesti Vabariigis:

Rahandusminister või volitatud esindaja;

Küprose Vabariigis:

O Υπουργός Οικονομικών või volitatud esindaja;

Läti Vabariigis:

Valsts ieņēmumu dienests;

Leedu Vabariigis:

Finansu ministras või volitatud esindaja;

Ungari Vabariigis:

a pénzügyminiszter või volitatud esindaja;

Malta Vabariigis:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi või volitatud esindaja;

Poola Vabariigis:

Minister Finansów või volitatud esindaja;

Sloveenia Vabariigis:

Minister za finance või volitatud esindaja;

Slovaki Vabariigis:

Minister financií või volitatud esindaja”

.

3)

Artikli 3 lõige 1:

“—

Itaalias:

il Ministro delle Finanze või volitatud esindaja”

asendatakse järgmisega:

“—

Itaalias:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali või volitatud esindaja”

.

Artikkel 3

Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär edastab Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi valitsusele järgmiste õigusaktide tõestatud koopiad:

seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsioonist,

konventsioonist Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemise kohta seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga,

ja

seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooni muutmise protokollist,

hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles.

Järgmiste konvetsioonide – seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsioon ja konventsioon Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemise kohta seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga – ning seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooni muutmise protokolli tšehhi-, eesti-, läti-, leedu-, ungari-, malta-, poola-, sloveeni- ja slovakikeelne tekst on esitatud käesoleva konventsiooni lisades I kuni IX. Tšehhi, eesti, läti, leedu, ungari, malta, poola, sloveeni ja slovaki keeles koostatud tekstid on autentsed samadel tingimustel kui seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooni teised tekstid.

Artikkel 4

Käesolev konventsioon kuulub allakirjutanud riikide poolt ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või heakskiitmisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretärile.

Artikkel 5

Käesolev konventsioon jõustub allakirjutanud riikide vahel, kes on selle ratifitseerinud, vastuvõtnud või heaks kiitnud, kolmanda kuu esimesel päeval pärast seda, kui kõnealused riigid on hoiule andnud viimase ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja.

Artikkel 6

Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär teatab kõikidele allakirjutanud riikidele:

a)

iga ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmisest;

b)

käesoleva konventsiooni jõustumise kuupäevadest selle ratifitseerinud, vastuvõtnud või heakskiitnud riikide vahel.

Artikkel 7

Käesolev konventsioon, mis on koostatud ühes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveenia, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik kakskümmend üks teksti on võrdselt autentsed, antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi arhiivi. Peasekretär edastab selle tõestatud koopia kõikide allakirjutanud riikide valitsustele.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image