41994D0028Euroopa Liidu Teataja L 239 , 22/09/2000 Lk 0463 - 0468


Täitevkomitee otsus,

22. detsember 1994,

artiklis 75 ettenähtud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tunnistuse kohta

(SCH/Com-ex (94) 28 rev)

TÄITEVKOMITEE,

võttes arvesse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artiklit 132,

võttes arvesse nimetatud konventsiooni artiklit 75,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Käesolevale otsusele lisatud dokument SCH/Stup (94) 21 rev 2, mis käsitleb ravi tõttu kaasaskantavate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tunnistust, on käesolevaga kinnitatud.

Bonn, 22. detsember 1994

Esimees

Bernd Schmidbauer

--------------------------------------------------

SCH/Stup (94) 21 rev 2

Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artiklis 75 sätestatud ravi tõttu kaasaskantavate narkootiliste ja/või psühhotroopsete ainete tunnistus

1. Schengeni riigid on kooskõlas konventsiooni artikliga 75 võtnud vastu lisas 1 sätestatud tunnistuse. Selle vormi kasutatakse ühtselt kõikides osalisriikides ning see tõlgitakse kõikide osalisriikide keeltesse. Vormi eeltrükitud elementide inglis- ja prantsuskeelsed tõlked on esitatud tunnistuse pöördel.

2. Schengeni riigi pädev asutus väljastab tunnistuse isikutele, kelle elukoht on tema territooriumil ja kes tahab sõita teise konventsiooniosalise territooriumile ning peab vastavalt arsti ettekirjutusele võtma sellel ajal narkootilisi ja/või psühhotroopseid aineid. Tunnistus kehtib kõige rohkem 30 päeva.

3. Pädevad asutused väljastavad tunnistuse või tõestavad seda arsti retsepti alusel. Iga arsti retsepti järgse narkootilise ja/või psühhotroopse aine kohta on vaja eraldi tunnistust. Pädevad asutused jätavad tunnistuse koopia endale.

4. Arstid võivad kirjutada reisi jaoks narkootilisi aineid kuni 30 päevaks. Reis ise võib kesta vähem.

5. Iga liikmesriik on määranud keskasutuse, kes vastutab sellega seoses tekkivate küsimuste lahendamise eest (lisa 2). Belgias, Luksemburgis ja Madalmaades on kõnealune keskasutus ühtlasi asutus, kes vastutab tunnistuste väljastamise ja tõestamise eest.

--------------------------------------------------

LISA 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

LISA 2

KESKASUTUS, KELLE POOLE PÖÖRDUDA KÜSIMUSTE KORRAL

(Konventsiooni artikkel 75)

BELGIA:

Ministere de la Santé Publique

Inspection générale de la Pharmacie

Quartier Vésale — Cité administrative de l'Etat

B-

1010 Bruxelles

Tel: 32 2 210 49 28

Faks: 32 2 210 63 70

SAKSAMAA:

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Pharmaziedezernat

Horionplatz 1 — Landeshaus

D-

40213 Düsseldorf

Tel: 49 211 837 3591

Faks: 49 211 837 3662

KREEKA:

Tervishoiuministeerium

Ravimiosakond

Narkootiliste ainete üksus

Aristotelous Street 17

Athens

Tel: 5225301

HISPAANIA:

Servicio de Restricción de Estupefacientes

Dirección Gral. de Farmacia y Productos Sanitarios

Ministerio de Sanidad y Consumo

E-

Calle Principe de Vergara, 54

28006-Madrid

Chef du service: D. LUIS DOMINGUEZ ARQUES

Tel: 34–1–575 27 63

Faks: 34–1–578 12 31

PRANTSUSMAA:

Ministère de la santé

Direction Générale de la Santé

1. place de Fontenoy

F-

75350 Paris CEDEX 07 SP

Tel: 33 1 40 56 47 16 või 40 56 43 41

Faks: 33 1 40 56 40 54

ITAALIA:

Ministero Sanità

Direzione Generale Servizio Farmaceutico

Ufficio centrale Stupefacenti

Via della Civiltà Romana 7

I-

00144 Roma

Tel: (39-06) 59 94 31 77

Faks: (39-06) 59 94 33 65

LUKSEMBURG:

Ministère de la santé

Direction de la Santé

L-

2935 Luxembourg

Tel: (352) 478 5550

Faks: (352) 48 49 03

MADALMAAD:

Hoofdinspectie voor de geneesmiddelen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

P. O. Box 5406

2280 HK Rijswijk

Tel: 31.70.3406423

AUSTRIA:

Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

Abteilung II/C/18

Radetzkysstraße 2

A-

1030 Wien

Tel: 711 72 4734

Faks: 713 86 14

PORTUGAL:

Instituto nacional da Farmacia e do Medicamento (INFARMED)

Parque de Saúde

Av. do Brazil, 53

P-

1700 LISBOA

Faks: 351 1 795 91 16 [1] *

[1] * Selle asutuse peab kõrgem asutus kinnitama.

--------------------------------------------------