21.7.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 184/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1507,

20. juuli 2023,

millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/2152 nähakse ette teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ andmenõuete tehnilised üksikasjad ning metaandmete aruande ja kvaliteediaruande esitamise tähtpäev vaatlusaastaks 2024

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrust (EL) 2019/2152, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 1 ja artikli 17 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

IKT kasutamise ning e-kaubanduse teema pakub digikompassile Euroopa digikümnendi programmi jaoks ELi 2030. aasta digieesmärkide täitmise jälgimist võimaldavaid andmeid, näiteks ettevõtete digipöörde edenemist kajastava digimahukuse näitaja kohta. Samuti pakub see statistikateema vajalikku teavet muude liidu poliitikavaldkondade jaoks, mis on seotud Euroopa digitaalse arenguga ja Euroopa Komisjoni prioriteediga „Digiajastule vastav Euroopa“.

(2)

Selleks et saada ülevaade andmete kvaliteedist ning tagada IKT kasutamist ja e-kaubandust käsitlevate andmete võrreldavus ja ühtlustamine, tuleb enne andmete avaldamist saada metaandmed ja kvaliteediaruanded.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2019/2152 I lisas osutatud teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ kohta edastavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) vaatlusaasta 2024 andmed kooskõlas käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

1.   Iga-aastane metaandmete aruanne teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ kohta vaatlusaastal 2024 edastatakse komisjonile (Eurostatile) 31. maiks 2024.

2.   Iga-aastane kvaliteediaruanne teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ kohta vaatlusaastal 2024 edastatakse komisjonile (Eurostatile) 5. novembriks 2024.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. juuli 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 17.12.2019, lk 1.


LISA

Teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ andmenõuete tehnilised üksikasjad

Kohustuslik/vabatahtlik

Kohaldamisala (filter)

Muutuja

Kohustuslikud muutujad

i)

kõigi ettevõtete kohta:

(1)

ettevõtte peamine majandustegevus eelmisel kalendriaastal

(2)

töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate keskmine arv eelmisel kalendriaastal

(3)

kogukäive (rahalise väärtusena, v.a käibemaks) eelmisel kalendriaastal

(4)

töö tegemiseks internetiühendust omavate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv või selliste töötajate osatähtsus kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate seas

(5)

IKT-spetsialistide tööhõive

(6)

mis tahes liiki koolituse pakkumine ettevõtte IKT-spetsialistidele IKT-oskuste arendamiseks eelmisel kalendriaastal

(7)

mis tahes liiki koolituse pakkumine teistele töötajatele IKT-oskuste arendamiseks eelmisel kalendriaastal

(8)

IKT-spetsialistide värbamine või värbamise katse eelmisel kalendriaastal

(9)

IKT-funktsioonide täitmine (nt IKT-taristu hooldus, kontoritarkvara tugi, ärijuhtimise tarkvara/süsteemide ja/või veebilahenduste arendus, turvalisus ja isikuandmete kaitse) oma töötajate poolt (kaasa arvatud ema- ja sidusettevõtete töötajad) eelmisel kalendriaastal

(10)

IKT-funktsioonide täitmine (nt IKT-taristu hooldus, kontoritarkvara tugi, ärijuhtimise tarkvara/süsteemide ja/või veebilahenduste arendus, turvalisus ja isikuandmete kaitse) välise teenuseosutaja poolt eelmisel kalendriaastal

ii)

ettevõtete kohta, kus töötajatel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel on töö tegemiseks juurdepääs internetile:

(11)

mis tahes tüüpi interneti püsivõrguühenduse kasutamine

(12)

töötajatele kaugjuurdepääsu võimaldamine (arvutite või kaasaskantavate seadmete, nt nutitelefonide kaudu) ettevõtte e-posti süsteemile

(13)

töötajatele kaugjuurdepääsu võimaldamine (arvutite või kaasaskantavate seadmete, nt nutitelefonide kaudu) ettevõtte dokumentidele (nt toimikud, tabelid, esitlused, graafikud, fotod)

(14)

töötajatele kaugjuurdepääsu võimaldamine (arvutite või kaasaskantavate seadmete, nt nutitelefonide kaudu) ettevõtte ärirakendustele või -tarkvarale (nt juurdepääs raamatupidamisele, müügile, tellimustele, CRM-tarkvarale (välja arvatud sisekommunikatsioonis kasutatavad rakendused))

(15)

kaugkoosolekute korraldamine

(16)

toodete või teenuste veebimüük ettevõtte veebisaitide ja mobiilirakenduste (sh ekstraneti) kaudu eelmisel kalendriaastal

(17)

toodete või teenuste veebimüük selliste e-kaubandusturu veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu, mida kasutab kaupade või teenustega kauplemiseks mitu ettevõtet, eelmisel kalendriaastal

(18)

toodete või teenuste EDI-tüüpi müük (st müük elektroonilise andmevahetuse (EDI) kaudu saadud tellimuste alusel) eelmisel kalendriaastal

(19)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: autentimine tugeva parooliga (nt minimaalne pikkus, numbrite ja erimärkide kasutamine, regulaarne vahetamine)

(20)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: autentimine biomeetriliste meetodite abil, mida kasutatakse juurdepääsuks ettevõtte IKT-süsteemile (nt autentimine sõrmejälgede, hääle, näotuvastuse alusel)

(21)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: autentimine vähemalt kahest autentimismehhanismist koosneva kombinatsiooni alusel (st kasutaja määratud parooli, ühekordse parooli, koodigeneraatori genereeritud või nutitelefoni kaudu saadud koodi, biomeetrilise meetodi (näiteks sõrmejäljed, hääl, näotuvastus) kombinatsioon)

(22)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: andmete, dokumentide või e-kirjade krüpteerimine

(23)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: andmete varundamise eraldi asukohas (sh varukoopia pilves)

(24)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: võrgule juurdepääsu kontroll (kasutajatele ettevõtte võrgus antud õiguste haldamine)

(25)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: virtuaalne privaatvõrk (VPN), millega saab privaatvõrku laiendada üldkasutatava võrgu kaudu, kuna üldkasutatava võrgu kaudu toimuv andmevahetus muudetakse turvaliseks

(26)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: kahtlase tegevuse avastamiseks kasutatav IKT turvaseiresüsteem (näiteks sissetungi avastamise või ennetamise süsteem, millega jälgitakse kasutajate ja seadmete ning võrguliiklust), välja arvatud personaalarvutite ja ruuterite operatsioonisüsteemi sisene viirusetõrjetarkvara ja tulemüüri vaikelahendus

(27)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: logifailide säilitamine, mis võimaldavad analüüsida toimunud IKT turvaintsidente

(28)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: IKT riskihindamine, st IKT turvaintsidentide tõenäosuse ja tagajärgede regulaarne analüüs

(29)

IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: IKT turvalisuse testimine (nt läbistustestimine, turvahoiatussüsteemi katsetamine, turvameetmete läbivaatamine, varundamissüsteemide katsetamine)

(30)

IKT turvalisusega seotud kohustuste tutvustamine töötajatele vabatahtliku koolituse või ettevõttesiseselt kättesaadava teabe (nt teave intranetis) vormis

(31)

IKT turvalisusega seotud kohustuste tutvustamine töötajatele kohustusliku koolituse või kohustusliku teabematerjali vormis

(32)

IKT turvalisusega seotud kohustuste tutvustamine töötajatele lepingu (nt töölepingu) abil

(33)

IKT-turvameetmeid, tavasid ja menetlusi käsitlevate dokumentide olemasolu, nt IKT turvalisust ja andmete konfidentsiaalsust käsitlevad dokumendid, mis hõlmavad töötajate IKT-alast koolitust, IKT-turvameetmeid, IKT-turvameetmete hindamist ja kavasid IKT turvalisust käsitlevate dokumentide ajakohastamiseks

(34)

eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: IKT-teenused ei olnud kättesaadavad riist- või tarkvara rikete tõttu

(35)

eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: IKT-teenused ei olnud kättesaadavad väljastpoolt tuleva rünnaku tõttu (nt lunavararünne, teenusetõkestusrünne)

(36)

eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: andmete hävimine või andmete rikkumine riist- või tarkvara rikete tõttu

(37)

eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: andmete hävimine või andmete rikkumine pahavaraga nakatumise või loata juurdepääsu tõttu

(38)

eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: konfidentsiaalsete andmete avalikustamine sissetungi, andmelõikuse, andmepüügi, ettevõtte oma töötajate tahtliku tegevuse tõttu

(39)

eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: konfidentsiaalsete andmete avalikustamine ettevõtte oma töötajate tahtmatu tegevuse tõttu

(40)

tehisintellekti kasutamine kirjaliku teksti analüüsimiseks (nt tekstikaeve)

(41)

tehisintellekti kasutamine suulise teksti masinloetavaks muutmiseks (kõnetuvastus)

(42)

tehisintellekti kasutamine kirjaliku või suulise teksti genereerimiseks (loomuliku keele genereerimine, kõnesüntees)

(43)

tehisintellekti kasutamine objektide ja inimeste äratundmiseks piltide või videote alusel (pildituvastus, pilditöötlus)

(44)

masinõppe (nt süvaõppe) kasutamine andmeanalüüsiks

(45)

tehisintellekti kasutamine töövoogude automatiseerimiseks või otsustusprotsessi hõlbustamiseks (nt tehisintellektipõhine robotjuhitav protsessiautomaatika)

(46)

tehisintellekti kasutamine, et võimaldada masinate füüsilist liikumist ümbruse vaatlusel põhinevate autonoomsete otsuste kaudu (autonoomsed robotid, isejuhtivad sõidukid, autonoomsed droonid)

iii)

ettevõtete kohta, kellel on mis tahes tüüpi interneti püsiühendus:

(47)

kiireima interneti püsiühenduse maksimaalne lepingujärgne allalaadimiskiirus vahemikes [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]

(48)

interneti püsiühendus(t)e kiiruse piisavus ettevõtte vajaduste rahuldamiseks

iv)

ettevõtete kohta, kes tegelesid toodete ja teenuste veebimüügiga ettevõtte veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu või selliste e-kaubanduse veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu, mida kasutab kaupade või teenustega kauplemiseks mitu ettevõtet, eelmisel kalendriaastal:

(49)

kaupade või teenuste veebimüügi väärtus või kaupade ja teenuste veebimüügi osatähtsus kogukäibest eelmisel kalendriaastal

(50)

eratarbijatele suunatud (ettevõtjalt tarbijale ehk B2C) veebimüügi väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel kalendriaastal

(51)

teistele ettevõtetele (ettevõttelt ettevõttele ehk B2B) ning avalikule sektorile (ettevõttelt riigile ehk B2G) suunatud veebimüügi väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel kalendriaastal

(52)

veebimüük oma riigi tarbijatele eelmisel kalendriaastal

(53)

veebimüük teiste liikmesriikide tarbijatele eelmisel kalendriaastal

(54)

veebimüük mujal maailmas asuvatele tarbijatele eelmisel kalendriaastal

v)

ettevõtete kohta, kes tegelesid toodete ja teenuste veebimüügiga ettevõtte veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu ning selliste e-kaubanduse veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu, mida kasutab kaupade või teenustega kauplemiseks mitu ettevõtet, eelmisel kalendriaastal:

(55)

toodete või teenuste veebimüük ettevõtete veebisaitide ja mobiilirakenduste (sh ekstraneti) kaudu: sellise müügi väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel kalendriaastal

(56)

toodete või teenuste veebimüük selliste e-kaubanduse veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu, mida kasutab kaupade või teenustega kauplemiseks mitu ettevõtet: sellise müügi väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel kalendriaastal

vi)

ettevõtete kohta, kes tegelesid eelmisel kalendriaastal kaupade ja teenuste EDI-tüüpi müügiga:

(57)

kaupade ja teenuste EDI-tüüpi müügi väärtus või kaupade ja teenuste EDI-tüüpi müügi osatähtsus kogukäibest eelmisel kalendriaastal

vii)

ettevõtete kohta, kes eelmise kalendriaasta jooksul värbasid või proovisid värvata IKT spetsialiste:

(58)

IKT spetsialistide täitmata töökohtade olemasolu, millele oli raske töötajaid leida

viii)

ettevõtete kohta, kes kasutavad tehisintellekti: eelkõige kohustuslikud muutujad 40–46:

(59)

tehisintellekti tarkvara ja süsteemide kasutamine turunduse või müügi eesmärgil (nt kliendiprofiilide koostamine, hindade optimeerimine, personaalsed turunduspakkumised, masinõppel põhinev turuanalüüs, loomuliku keele töötlust kasutavad juturobotid klienditoe jaoks, autonoomsed robotid tellimuste töötlemiseks)

(60)

tehisintellekti tarkvara ja süsteemide kasutamine tootmis- ja teenuste osutamise protsessides (nt masinõppel põhinev ennetav hooldus või protsesside optimeerimine, vahendid toodete klassifitseerimiseks või toodetes vigade leidmiseks raalnägemise abil, autonoomsed droonid tootmise järelevalveks, turvalisuse tagamiseks või kontrollimiseks, autonoomsete robotite tehtavad koostetööd)

(61)

tehisintellekti tarkvara ja süsteemide kasutamine ärijuhtimisprotsesside või halduse korraldamiseks (nt masinõppel ja/või loomuliku keele töötlusel põhinevad virtuaalassistendid (näiteks dokumentide koostamiseks), masinõppel põhinev andmete analüüs või strateegiliste otsuste tegemine (näiteks riskihindamine), masinõppel põhinev planeerimine või äriprognoosid, masinõppel või loomuliku keele töötlusel põhinev personalijuhtimine (näiteks kandidaatide eelvalik, töötajate profiilianalüüs, tulemuslikkuse analüüs)

(62)

tehisintellekti tarkvara ja süsteemide kasutamine logistikas (nt autonoomsed robotid valimis- ja pakkimistoiminguteks ladudes, pakkide veoks, jälgimiseks, jagamiseks ja sorteerimiseks, masinõppel põhinev marsruudi optimeerimine)

(63)

tehisintellekti tarkvara ja süsteemide kasutamine IKT turvalisuse eesmärgil (nt arvutinägemisel põhinev näotuvastus IKT kasutajate autentimiseks, küberrünnete avastamine ja ennetamine masinõppe abil)

(64)

tehisintellekti tarkvara ja süsteemide kasutamine raamatupidamises, järelevalves või finantshalduses (nt masinõpe finantsotsuste tegemisele kaasa aitavate andmete analüüsimiseks, masinõppel põhinev arvetöötlus, masinõppe või loomuliku keele töötluse kasutamine raamatupidamises)

(65)

tehisintellekti tarkvara ja süsteemide kasutamine teadus- ja arendustegevuses või innovatsioonitegevuses, välja arvatud tehisintellektialased teadusuuringud (nt andmeanalüüs teadusuuringute tegemiseks, teadusprobleemide lahendamine, masinõppel põhinev uue või oluliselt täiustatud toote/teenuse väljatöötamine)

Vabatahtlikud muutujad

i)

ettevõtete kohta, kus töötajatel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel on töö tegemiseks juurdepääs internetile:

(1)

selliste töötajate arv või osakaal, kes kasutavad töö tegemiseks ettevõtte pakutud kaasaskantavat seadet, mis võimaldab internetiühendust mobiilsidevõrkude kaudu

(2)

tasu internetis reklaamimise eest (näiteks reklaamid otsingumootorites, sotsiaalmeedias, muudel veebisaitidel ja mobiilirakendustes)

ii)

ettevõtete kohta, kes maksavad internetis reklaami eest:

(3)

internetikasutajate poolt sisu või märksõnade kohta tehtud otsingutel põhineva suunatud reklaami kasutamine

(4)

internetikasutajate varasema tegevuse või profiili jälgimisel põhineva suunatud reklaami kasutamine

(5)

internetikasutajate asukohatuvastusel põhineva suunatud reklaami kasutamine

(6)

muude kui valikulistes muutujates 3, 4 või 5 nimetatud suunatud internetireklaami meetodite kasutamine

iii)

ettevõtete kohta, kes tegid veebis müügitehinguid vähemalt kahes järgmises geograafilises piirkonnas asuvate tarbijatega: oma riik, teised liikmesriigid või muu maailm, eelmisel kalendriaastal

(7)

oma riigi tarbijatega tehtud veebimüügitehingute väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel kalendriaastal

(8)

teiste liikmesriikide tarbijatega tehtud veebimüügitehingute väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel kalendriaastal

(9)

mujal maailmas asuvate tarbijatega tehtud veebimüügitehingute osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel kalendriaastal

iv)

ettevõtete kohta, kus on vabad IKT spetsialistide töökohad, mida oli eelmisel kalendriaastal IKT spetsialistide värbamise käigus raske täita:

(10)

kandidaatide vähesusest tingitud raskused IKT-spetsialistide värbamisel eelmisel kalendriaastal

(11)

raskused IKT spetsialistide värbamisel eelmisel kalendriaastal, mis on tingitud sellest, et kandidaatidel puudus hariduse või koolituse teel omandatud asjakohane IKT-alane kvalifikatsioon

(12)

kandidaatide puudulikust asjakohasest töökogemusest tingitud raskused IKT-spetsialistide värbamisel eelmisel kalendriaastal

(13)

kandidaatide liiga kõrgetest palgaootustest tingitud raskused IKT-spetsialistide värbamisel eelmisel kalendriaastal

v)

ettevõtete kohta, kellel on olemas IKT turvalisusega seotud meetmeid, tavasid ja menetlusi käsitlevad dokumendid:

(14)

ettevõtte IKT turvalisusega seotud meetmeid, tavasid ja menetlusi käsitlevate dokumentide viimane kehtestamine või läbivaatamine toimus: viimase 12 kuu jooksul; rohkem kui 12 kuud ja kuni 24 kuud tagasi; rohkem kui 24 kuud tagasi

vi)

ettevõtete kohta, kes kasutavad tehisintellekti: eelkõige kohustuslikud muutujad 40–46:

(15)

tehisintellekti tarkvara või süsteemide väljatöötamisega tegelesid oma töötajad (sealhulgas ema- ja sidusettevõtete töötajad)

(16)

tehisintellekti äritarkvara või -süsteemide muutmisega tegelesid oma töötajad (sealhulgas ema- ja sidusettevõtete töötajad)

(17)

avatud lähtekoodiga tehisintellekti tarkvara või süsteemide muutmisega tegelesid oma töötajad (sealhulgas ema- ja sidusettevõtete töötajad)

(18)

tehisintellekti äritarkvara või -süsteemid osteti kasutusvalmina (sealhulgas juhud, kui need sisalduvad ostetud tootes või süsteemis)

(19)

tehisintellekti tarkvara ja süsteemide arendamiseks või muutmiseks sõlmiti lepingud väliste teenuseosutajatega

(20)

üksikisikute (nt töötajad, tööle kandideerijad, kliendid) isikuandmete (nt sugu, vanus, rassiline ja etniline päritolu, puue, usk ja veendumused, seksuaalne sättumus, näopildid, ostudokumendid, amet, aadress) töötlemine tehisintellekti tehnoloogia abil

vii)

ettevõtete kohta, kes kasutasid tehisintellekti tehnoloogiaid üksikisikute andmete töötlemiseks:

(21)

meetmed (nt erinevate masinõppe mudelite suutlikkuse analüüsimine, masinõppe mudeli treenimiseks kasutatud andmekogumi läbivaatamine, andmete täiendamine, sh olemasolevate andmete alusel kunstlikult täiendavate andmepunktide (sünteetiliste andmete) loomine) tehisintellekti tehnoloogiate abil saadud tulemuste kontrollimiseks eesmärgiga teha kindlaks, kas need on üksikisikute suhtes kallutatud soo, vanuse, rassilise ja etnilise päritolu, puude, usu ja veendumuste, seksuaalse sättumuse alusel

viii)

ettevõtete kohta, kes ei kasutanud tehisintellekti tehnoloogiaid: eelkõige kohustuslikud muutujad 40–46:

(22)

tehisintellekti tehnoloogiate kasutamise kaalumine: eelkõige kohustuslikud muutujad 40–46

ix)

ettevõtete kohta, kes ei kasutanud tehisintellekti tehnoloogiaid, kuid kaalusid nende kasutamist: eelkõige kohustuslikud muutujad 40–46:

(23)

tehisintellekti tehnoloogiaid ei kasutatud, sest kulu tundus liiga suur

(24)

tehisintellekti tehnoloogiaid ei kasutatud, sest ettevõttes puudub asjakohane oskusteave

(25)

tehisintellekti tehnoloogiaid ei kasutatud, sest need ei sobi kokku olemasolevate seadmete, tarkvara või süsteemidega

(26)

tehisintellekti tehnoloogiaid ei kasutatud vajalike andmete kättesaadavuse või kvaliteediga seotud raskuste tõttu

(27)

tehisintellekti tehnoloogiaid ei kasutatud isikuandmete kaitse ja privaatsusnõuete rikkumise ohu tõttu

(28)

tehisintellekti tehnoloogiaid ei kasutatud, sest puudus selgus õiguslike tagajärgede kohta (nt vastutus tehisintellekti kasutamisest põhjustatud kahju korral)

(29)

tehisintellekti tehnoloogiaid ei kasutatud eetilistel kaalutlustel

(30)

tehisintellekti tehnoloogiaid ei kasutatud, sest neist ei ole ettevõttele kasu


Mõõtühik

Absoluutarvud, välja arvatud nende näitajate puhul, mis on seotud omavääringus väljendatud käibega (tuhandetes) või osatähtsusega (kogu)käibest

Statistiline üldkogum

Hõlmatavad tegevusalad

NACE Rev.2 jaod C–J, L–N ja grupp 95.1

Hõlmatavad suurusklassid

Vähemalt kümne töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjaga ettevõtted. Alla kümne töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjaga ettevõtete kaasamine on vabatahtlik.

Jaotused

Jaotus tegevusvaldkonna järgi

Riiklike koondandmete arvutamiseks:

NACE Rev. 2 jagude ja grupi tasandi koondandmed C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E

NACE Rev. 2 jaod: C, F, G, H, I, J, L, M, N

NACE Rev. 2 osad: 47, 55

NACE Rev. 2 osade koondandmed: 10+11+12+13+14+15+16+17+18, 19+20+21+22+23, 24+25, 26+27+28+29+30+31+32+33

NACE Rev. 2 osade ja gruppide koondandmed: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+46.5+58.2+61+62+63.1+95.1

Ainult Euroopa koondandmetes kasutamiseks

NACE Rev. 2 jaod: D, E

NACE Rev. 2 osad: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79

NACE Rev. 2 grupp: 95.1

NACE Rev. 2 osade koondandmed: 10+11+12, 13+14+15, 16+17+18, 22+23, 29+30, 31+32+33, 58+59+60, 62+63, 69+70+71, 73+74+75, 77+78+80+81+82

Suurusklass töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu alusel: 10+, 10–49, 50–249, 250+; vabatahtlik: 0–9, 0–1, 2–9

Andmete edastamise tähtpäev

5. oktoober 2024