20.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 80/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/606,

15. märts 2023,

millega muudetakse määrust (EL) 2015/760 seoses Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide investeerimispoliitika ja tegevustingimustega ning seoses kõlblike investeerimisvarade spektri, portfelli koosseisu ja hajutamise nõuete ning raha laenamise ja muude fonditingimustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/760 (3) vastuvõtmise järel on tegevusloa saanud vaid üksikud Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (edaspidi „ELTIFid“). Nende fondide netovarade hinnanguline kogumaht oli 2021. aastal ligikaudu 2 400 000 000 eurot.

(2)

Kättesaadavatest turuandmetest ilmneb, et hoolimata liidu keskendumisest pikaajalise rahastamise edendamisele liidus ei ole ELTIFite segmendi areng ootustele vastanud.

(3)

ELTIFite turu teatavad iseärasused – sealhulgas fondide väike arv, netovara väike maht, ELTIFite asukohajurisdiktsioonide väike arv ja teatavate kõlblike investeeringuliikide poole kaldu olev portfellide koosseis – näitavad, et see turg on nii geograafiliselt kui ka investeeringuliigiti kontsentreeritud. Lisaks on näha puudulikku teadlikkust ja finantskirjaoskust ning eelkõige vähest usaldust finantssektori vastu ja selle vähest usaldusväärsust, mis tuleb ületada, et muuta ELTIFid jaeinvestorite jaoks kättesaadavamaks ja populaarsemaks. Seepärast tuleb ELTIFite tegevust reguleeriva õigusraamistiku toimimine läbi vaadata, et kapitali vajavatesse ettevõtetesse ja pikaajalistesse investeerimisprojektidesse suunataks rohkem investeeringuid.

(4)

Praegu on määruse (EL) 2015/760 eesmärk suunata kapitali liidu reaalmajandusse tehtavatesse Euroopa pikaajalistesse investeeringutesse. Seepärast võib juhtuda, et suurem osa ELTIFite varadest ja investeeringutest asub liidus või peamise tulu teenimine sellistelt varadelt ja investeeringutelt toimub liidus. Samas aga võivad pikaajalised investeeringud kolmandate riikide projektidesse, ettevõtjatesse ja taristuprojektidesse koondada samuti ELTIFitesse kapitali ja olla liidu majandusele kasulikud. Selline kasu võib tekkida mitmel viisil, sealhulgas selliste investeeringute kaudu, millega edendatakse piirialade arengut, soodustatakse kaubandus-, finants- ja tehnoloogiaalast koostööd ning hõlbustatakse investeerimist keskkonnaprojektidesse ja säästva energia projektidesse. Teatavad pikaajalised varad ja investeeringud, mis toovad kasu liidu reaalmajandusele, asuvad paratamatult kolmandates riikides, näiteks kiudoptilised merekaablid, mis ühendavad Euroopat teiste mandritega, veeldatud maagaasi terminalide ja nendega seotud taristu ehitamine või piiriülesed investeeringud taastuvenergia käitistesse ja rajatistesse, mis aitavad kaasa elektrivõrgu vastupidavusele ja liidu energiajulgeolekule. Kuna investeeringud kolmanda riigi kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse ja kõlblikesse varadesse võivad tuua kasu investoritele ja ELTIFite valitsejatele ning selliste kolmandate riikide majandusele, taristule, kliima- ja keskkonnasäästlikkusele ja kodanikele, ei tohiks määrus (EL) 2015/760 takistada seda, et suurem osa ELTIFite varadest ja investeeringutest asub või peamise tulu teenimine sellistelt varadelt ja investeeringutelt toimub kolmandas riigis.

(5)

Sellest tulenevalt ja võttes arvesse ka ELTIFite potentsiaali soodustada pikaajalisi investeeringuid, muu hulgas energia-, transpordi- ja sotsiaaltaristusse, ja töökohtade loomist, ning aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele, tuleks määrust (EL) 2015/760 muuta nii, et selle eesmärk oleks hõlbustada kapitali kaasamist ja suunamist reaalmajandusse tehtavatesse pikaajalistesse investeeringutesse, sealhulgas investeeringutesse, millega edendatakse Euroopa rohelist kokkulepet ja muid prioriteetseid valdkondi, ning tagada, et kapitalivood suunatakse projektidesse, mis viivad liidu majanduse aruka, kestliku ja kaasava majanduskasvu teele.

(6)

Vaja on suurendada varahaldurite paindlikkust reaalvara paljudesse eri kategooriatesse investeerimisel. Reaalvara tuleks seetõttu käsitada kõlbliku varaliigina, tingimusel et see vara omab oma olemusest tulenevalt väärtust. Selline reaalvara hõlmab kinnisvara, nagu side-, keskkonna-, energia- või transporditaristut, sotsiaaltaristut, sealhulgas hooldekodusid või haiglaid, samuti haridus-, tervishoiu- ja hoolekandetaristut või tööstusrajatisi, käitisi ja muud vara, kaasa arvatud intellektuaalomandit, laevu, seadmeid, masinaid, õhusõidukeid või veeremit.

(7)

Investeeringuid ärikinnisvarasse, haridus-, nõustamis-, teadus-, arendustegevuse rajatistesse või käitistesse, sh taristusse ja muusse varasse, mis toob majanduslikku või sotsiaalset kasu, spordirajatistesse või eluruumidesse, sealhulgas eakate hooldekodudesse või sotsiaaleluruumidesse, tuleks samuti käsitada kõlblike investeeringutena reaalvarasse, kuna selline vara aitab saavutada aruka, kestliku ja kaasava majanduskasvu eesmärki. Selleks et võimaldada investeerimisstrateegiate kasutuselevõttu piirkondades, kus otseinvesteeringud reaalvarasse ei ole võimalikud või majanduslikult otstarbekad, peaksid kõlblikud investeeringud reaalvarasse hõlmama ka investeeringuid vee, metsa, ehituse ja mineraalidega seotud õigustesse.

(8)

Kõlbliku investeerimisvara all ei tuleks mõista kunstiteoseid, käsikirju, veinivarusid, juveele või muud vara, mis iseenesest ei kujuta endast pikaajalisi investeeringuid reaalmajandusse.

(9)

On vaja suurendada ELTIFite atraktiivsust varahaldurite jaoks ja laiendada ELTIFite valitsejatele kättesaadavate investeerimisstrateegiate valikut, et vältida ELTIFite kõlbliku vara ja investeerimistegevuse põhjendamatut piiramist. Reaalvara kõlblikkus ei tohiks sõltuda selle laadist ja eesmärkidest ega keskkonna-, sotsiaal- või juhtimisküsimustest ja sellega seotud kestlikkusalase teabe avalikustamisest ja sarnastest tingimustest, mis on juba hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2019/2088 (4) ja (EL) 2020/852 (5). ELTIFite suhtes kohaldatakse aga ka edaspidi määrusest (EL) 2019/2088 tulenevaid kestlikkusalase teabe avalikustamise kohustusi. Eelkõige juhul, kui ELTIFid edendavad keskkonnaalaseid või sotsiaalseid aspekte või nende eesmärk on kestlik investeerimine, peavad nad täitma määruse (EL) 2019/2088 artiklis 8 või 9 sätestatud avalikustamisnõudeid, mis mõlemad sisaldavad üksikasjalikke läbipaistvusnõudeid lepingueelse teabe esitamise kohta.

(10)

Selleks et soodustada erakapitali liikumist keskkonnahoidlikesse investeeringutesse, tuleks täpsustada, et ELTIFid võivad investeerida ka rohevõlakirjadesse. Samal ajal tuleks ka tagada, et ELTIFite eesmärk on pikaajalised investeeringud ja et järgitakse määruse (EL) 2015/760 nõudeid kõlbliku investeerimisvara kohta. Seepärast tuleks rohevõlakirjad, mis vastavad kõnealustele kõlblikkusnõuetele ja mis on emiteeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele Euroopa rohevõlakirjade kohta, sõnaselgelt lisada kõlblike investeerimisvarade loetellu.

(11)

Selleks et parandada investorite juurdepääsu ajakohasemale ja täielikumale teabele ELTIFite turu kohta, on vaja suurendada määruses (EL) 2015/760 sätestatud avaliku keskregistri detailsust ja ajakohasust. Seepärast peaks see register sisaldama selles juba oleva teabega võrreldes lisateavet, sealhulgas (ja kui see on kättesaadav) ELTIFi juriidilise isiku tunnust (LEI) ja riiklikku tunnuskoodi, ELTIFi valitseja nime, aadressi ja juriidilise isiku tunnust, ELTIFi ja iga eraldiseisva osakute või aktsiate liigi rahvusvahelisi väärtpaberite identifitseerimisnumbreid (ISIN kood), ELTIFi pädevat asutust ja kõnealuse ELTIFi päritoluliikmesriiki, liikmesriike, kus ELTIFit turustatakse, seda, kas ELTIFit võib turustada jaeinvestoritele või üksnes kutselistele investoritele, ELTIFi tegevusloa väljastamise kuupäeva ja kuupäeva, millal ELTIFit hakati turustama.

(12)

ELTIFid võivad investeeringuid teha vahendajate, sealhulgas eriotstarbeliste ettevõtjate ja väärtpaberistamise või vara valitsemise ettevõtjate või valdusettevõtjate kaudu. Määruses (EL) 2015/760 on praegu sätestatud nõue, et kvalifitseeruva portfelliettevõtja omakapitali- või kvaasikapitaliinstrumentidesse võib investeerida ainult juhul, kui see ettevõtja on enamusosalusega tütarettevõtja, mis piirab oluliselt kõlbliku vara baasi ulatust. Seepärast peaks ELTIFitel olema üldjuhul võimalik teha investeeringute puhul vähemusosalusega kaasinvesteeringuid. See võimalus peaks andma ELTIFitele lisapaindlikkust oma investeerimisstrateegiate rakendamisel, meelitama ligi rohkem investeerimisprojektide edendajaid ja suurendama võimalike kõlblike sihtvarade valikut – kõik see on oluline kaudsete investeeringute strateegia rakendamiseks.

(13)

Kahtluse tõttu, et fondifondi strateegiad võivad lõppkokkuvõttes põhjustada investeeringuid varasse, mis ei ole kõlblik investeerimisvara, sisaldab määrus (EL) 2015/760 praegu muudesse fondidesse tehtavate investeeringute piiranguid, mis kehtivad kogu ELTIFi kestuse jooksul. Fondifondi strateegiad on siiski tavaline ja väga tõhus viis kiire riskipositsiooni saamiseks mittelikviidsete varade puhul, eelkõige seoses kinnisvaraga ja täielikult sissemakstud kapitalistruktuuride kontekstis. Seepärast tuleb anda ELTIFitele võimalus investeerida teistesse fondidesse, et võimaldada neil tagada kapitali kiirema kasutuselevõtu. ELTIFite tehtavate fondifondi investeeringute hõlbustamine võimaldaks ka reinvesteerida ülemäärast raha fondidesse, sest eri lõpptähtaegadega erinevad investeeringud võivad vähendada ELTIFi rahavajadust. Seepärast on vaja laiendada fondifondi strateegiate kõlblikkust ELTIFite valitsejate puhul muudele fondidele lisaks investeeringutele Euroopa riskikapitalifondidesse või Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidesse. Seega tuleks nende investeerimisfondide liike, millesse ELTIFid võivad investeerida, laiendada, et need hõlmaksid vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid (eurofondid) ja ka ELi alternatiivseid investeerimisfonde (ELi AIFid), mida valitsevad ELi AIFide valitsejad. Investorite tõhusa kaitse tagamiseks on aga vaja ka ette näha, et kui ELTIF investeerib teistesse ELTIFitesse, Euroopa riskikapitalifondidesse, Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidesse, eurofondidesse või ELi AIFide valitsejate valitsetavatesse ELi AIFidesse, peaksid ka need investeerimisfondid tegema kõlblikke investeeringuid ega tohiks investeerida rohkem kui 10 % oma kapitalist muudesse investeerimisfondidesse. Selleks et vältida neist normidest kõrvalehoidmist ja tagada, et ELTIFid täidavad koondportfelli alusel määruse (EL) 2015/760 nõudeid, tuleks ELTIFite varad ja laenatud sularaha positsioon kombineerida nende investeerimisfondide omadega, millesse ELTIFid on investeerinud, et hinnata, kas ELTIFid järgivad portfelli koosseisu ja hajutamise nõudeid ning laenuvõtmise piirmäära.

(14)

Määrus (EL) 2015/760 sisaldab praegu nõuet, et kõlbliku investeerimisvara väärtus, kui tegemist on eraldiseisva reaalvaraga, peab olema vähemalt 10 000 000 eurot. Kinnisvaraportfellid koosnevad aga sageli mitmest eraldiseisvast reaalvarast, mille väärtus on tunduvalt väiksem kui 10 000 000 eurot. Seetõttu tuleks eraldiseisva reaalvara miinimumväärtuse nõue välja jätta. Eeldatavasti aitab selle tarbetu nõude kaotamine investeerimisportfelle hajutada ja ELTIFitel tõhusamalt investeerida reaalvarasse, võimaldades ühtlasi võtta arvesse ka pikaajaliste investeerimisinstrumentide eri arengutasemeid liikmesriikides.

(15)

Vaja on laiendada kõlbliku investeerimisvara spektrit ja edendada ELTIFite investeeringuid väärtpaberistatud varasse. Seepärast tuleks täpsustada, et kui alusvara koosneb pikaajalistest riskipositsioonidest, peaks kõlblik investeerimisvara hõlmama ka lihtsaid, läbipaistvaid ja standarditud väärtpaberistamisi, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2402 (6) artiklis 18. Need pikaajalised riskipositsioonid hõlmavad elamukinnisvarale seatud ühe või mitme hüpoteegiga tagatud eluasemelaenude väärtpaberistamisi (eluasemehüpoteekväärtpaberid), ärikinnisvarale seatud ühe või mitme hüpoteegiga tagatud kommertslaene, äriühingutele antavaid laene, sealhulgas väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavaid laene, ning nõudeid klientide vastu või muid aluspositsioone, mis väärtpaberistamise tehingu algataja arvates kujutavad endast eraldi varaliiki, tingimusel et nende pikaajaliste nõuete või muude aluspositsioonide väärtpaberistamisest saadud tulu kasutatakse pikaajaliste investeeringute rahastamiseks või refinantseerimiseks.

(16)

Määrus (EL) 2015/760 ei võimalda praegu ELTIFitel investeerida krediidiasutustesse, investeerimisühingutesse, kindlustusandjatesse ja muudesse finantsettevõtjatesse. Hiljuti tegevusloa saanud uuenduslikud finantsettevõtjad, näiteks finantstehnoloogia ettevõtjad, võiksid aga etendada olulist rolli digitaalse innovatsiooni, liidu finantsturgude üldise tõhususe ja töökohtade loomise edendamisel ning liidu finantstaristu ja kapitaliturgude liidu vastupanuvõime ja stabiilsuse suurendamisel. Sellised finantsettevõtjad kavandavad, arendavad või pakuvad uuenduslikke tooteid või tehnoloogiaid, mille eesmärk on automatiseerida või parandada olemasolevaid või luua uusi ärimudeleid, protsesse, rakendusi ja tooteid ning millest saavad seega kasu liidu finantsturud, finantseerimisasutused ja finantsteenuste osutamine finantseerimisasutustele, ettevõtjatele või tarbijatele. Sellised finantsettevõtjad muudavad ka konkreetsed regulatiivsed või järelevalveprotsessid tõhusamaks ja tulemuslikumaks või ajakohastavad regulatiivsetele või järelevalvenõuetele vastavuse funktsioone kõigis finantseerimis- või mittefinantseerimisasutustes. Seepärast on soovitav määrust (EL) 2015/760 muuta, et võimaldada ELTIFitel investeerida hiljuti tegevusloa saanud uuenduslikesse finantsettevõtjatesse. Kuna antud valdkond on dünaamiline ja kiiresti arenev, tuleks ELTIFitel lubada investeerida finantsettevõtjatesse, kes ei ole finantsvaldusettevõtjad ega segavaldusettevõtjad ning kes on reguleeritud üksused, kellele on antud tegevusluba või kes on registreeritud hiljem kui viis aastat enne nendesse alginvesteeringu tegemise kuupäeva.

(17)

Määruses (EL) 2015/760 on praegu nõue, et kui kvalifitseeruvad portfelliettevõtjad on võetud kauplemisele reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, ei tohi nende turukapitalisatsioon ületada 500 000 000 eurot. Paljude väikese turukapitalisatsiooniga börsil noteeritud äriühingute puhul on likviidsus aga piiratud, mis ei lase ELTIFite valitsejatel võtta mõistliku aja jooksul sellistes äriühingutes piisavat positsiooni ning vähendab seega kõlblike investeerimisobjektide valikut. Selleks et parandada ELTIFite likviidsusprofiili, tuleks nende börsil noteeritud kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate turukapitalisatsiooni maksimumsummat, millesse ELTIFid võivad investeerida, suurendada 500 000 000 eurolt 1 500 000 000 eurole. Et vältida selliste investeeringute kõlblikkuse võimalikku muutumist valuutakursside kõikumise või muude tegurite tõttu, tuleks turukapitalisatsiooni ülempiir kindlaks määrata ainult alginvesteeringu tegemise ajal.

(18)

Selleks et tagada investorite, ELTIFite valitsejate ja pädevate asutuste jaoks kolmandates riikides asuvatesse varadesse tehtavate investeeringute läbipaistvus ja usaldusväärsus, tuleks kolmanda riigi kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse tehtavate investeeringutega seotud nõuded viia kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 (7) sätestatud standarditega. Samuti tuleks need ühtlustada standarditega, mis on kehtestatud liikmesriikide poolt maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide suhtes võetud ühises meetmes, mis on kajastatud nõukogu järeldustes maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu kohta.

(19)

Portfelliettevõtjas osalust omavad ELTIFite valitsejad võivad seada oma huvid ELTIFi investorite huvidest ettepoole. Selliste huvide konfliktide vältimiseks ja usaldusväärse ühingujuhtimise tagamiseks on määruses (EL) 2015/760 sätestatud nõue, et ELTIF investeerib ainult varadesse, mis ei ole seotud ELTIFi valitsejaga, välja arvatud juhul, kui ELTIF investeerib osakutesse või aktsiatesse, mis kuuluvad muudele investeerimisfondidele, mida valitseb ELTIFi valitseja. Siiski on väljakujunenud turutava selline, et varahalduri üks või mitu investeerimisvahendit kaasinvesteerivad koos teise fondiga, millel on sama eesmärk ja strateegia nagu kõnealusel ELTIFil. ELi AIFi valitseja ja muude samasse kontserni kuuluvate seotud üksuste sellised kaasinvesteeringud võimaldavad meelitada paigutama suuremahulistesse projektidesse suuremaid kapitalireserve. Selleks investeerivad varahaldurid tavaliselt paralleelselt ELTIFiga huvipakkuvasse üksusesse ja struktureerivad oma investeeringud kaasinvesteerimisvahendite kaudu. Varade valitsemise volituste raames nõutakse või eeldatakse tavaliselt, et portfellide valitsejad ja varahaldurite juhtivtöötajad kaasinvesteerivad samasse fondi, mida nad valitsevad. Seepärast on asjakohane ette näha, et huvide konflikte käsitlevad sätted ei tohiks takistada ELTIFi valitsejat või samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat kaasinvesteerimast sellesse ELTIFisse ega kaasinvesteerimast koos kõnealuse ELTIFiga samasse varasse. Tagamaks, et selliste kaasinvesteeringute korral on investorite kaitseks kehtestatud tõhusad meetmed, peaksid ELTIFite valitsejad kehtestama kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/61/EL (8) sätestatud nõuetega organisatsioonilise ja halduskorra, mille eesmärk on huvide konflikte tuvastada, ennetada, juhtida ja jälgida ning tagada, et sellised huvide konfliktid asjakohaselt avalikustatakse.

(20)

Määruses (EL) 2015/760 ei lubata ELTIFi valitseja töötajatel ja ELTIFi valitsejaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate töötajatel investeerida sellesse ELTIFisse või kaasinvesteerida koos ELTIFiga samasse varasse, et hoida ära huvide konflikte, vältida tehinguid, mis ei toimu kaubanduslikel tingimustel, ja tagada usaldusväärne ühingujuhtimine. Siiski on väljakujunenud turutava selline, et ELTIFi valitseja ja muude koos ELTIFi valitsejaga kaasinvesteerivate samasse kontserni kuuluvate seotud üksuste töötajatelt, sealhulgas portfellivalitsejatelt ja juhtivtöötajatelt, kes vastutavad ELTIFi valitseja peamiste finantsalaste ja tegevust puudutavate otsuste eest, nõutakse või eeldatakse varade valitsemise volituste laadi tõttu sageli kaasinvesteerimist samasse fondi või samasse varasse, et nende töötajate ja investorite finantsstiimulid oleksid kooskõlas. Seepärast on asjakohane ette näha, et huvide konflikte käsitlevad sätted ei tohiks takistada ELTIFi valitseja või sellesse kontserni kuuluvate ettevõtjate töötajaid kaasinvesteerimast isiklikult sellesse ELTIFisse ega kaasinvesteerimast koos selle ELTIFiga samasse varasse. Tagamaks, et selliste töötajatepoolsete kaasinvesteeringute korral on investorite kaitseks kehtestatud tõhusad meetmed, peaksid ELTIFite valitsejad kehtestama organisatsioonilise ja halduskorra, mille eesmärk on huvide konflikte tuvastada, ennetada, juhtida ja jälgida ning tagada, et sellised huvide konfliktid asjakohaselt avalikustatakse.

(21)

ELTIFe käsitlevad õigusnormid, sealhulgas finantsvõimenduse kasutamist, varade hajutamist ja portfellide koosseisu, riskide kontsentreerumise piirmäärasid ning kõlblike varade ja investeeringute piirmäärasid käsitlevad õigusnormid, on nii kutseliste kui ka jaeinvestorite puhul peaaegu identsed. Kutselistel ja jaeinvestoritel on siiski erinev ajaperspektiiv, riskitaluvus ja investeerimisvajadus ning erinev suutlikkus investeerimisvõimalusi analüüsida. Kutseliste investorite riskitaluvus on jaeinvestorite omast suurem, nad on võimelised investeerimisvõimalusi põhjalikult analüüsima ning tegema varade due diligence’i ja nende väärtust hindama ning nende laadi ja tegevuse tõttu võivad neil olla jaeinvestoritega võrreldes erinevad tulueesmärgid. Sellele vaatamata ja peaaegu identsete õigusnormide tõttu, mis põhjustavad kutselistele investoritele mõeldud ELTIFite puhul suure halduskoormuse ja seonduvad kulud, ei ole varahaldurid seni olnud varmad pakkuma kutselistele investoritele kohandatud tooteid. Seepärast on asjakohane sätestada üksnes kutselistele investoritele turustatavate ELTIFite jaoks erinormid, eelkõige seoses asjaomase portfelli hajutamise ja koosseisu, riskide kontsentreerumise piirmäärade ning raha laenuks võtmisega.

(22)

Määruses (EL) 2015/760 nõutakse praegu, et ELTIFid peavad investeerima vähemalt 70 % oma kapitalist kõlblikusse investeerimisvarasse. ELTIFite portfellidesse kuuluvate kõlblike investeerimisvarade puhul sellise kõrge investeerimise piirmäära algsel kehtestamisel peeti silmas ELTIFite keskendumist pikaajalistele investeeringutele ja panust, mille sellised investeeringud pidid eelduste kohaselt andma liidu kestliku majanduskasvu rahastamisse. Võttes aga arvesse ELTIFite portfellidesse kuuluvate teatavate kõlblike investeerimisvarade mittelikviidset ja spetsiifilist laadi, võib ELTIFite valitsejatel olla keeruline ja kulukas juhtida ELTIFite likviidsust, rahuldada osakute või aktsiate tagasivõtmise nõudeid, võtta laene ja täita ELTIFite investeerimisstrateegiate muid elemente, mis on seotud selliste kõlblike investeerimisvarade võõrandamise, hindamise ja pantimisega. Kõlblike investeerimisvarade piirmäära vähendamine võimaldaks seetõttu ELTIFite valitsejatel ELTIFite likviidsust paremini juhtida. Selleks et hinnata, kas ELTIFid järgivad kõlblikusse investeerimisvarasse tehtavate investeeringute piirmäära, tuleks omavahel kombineerida ELTIFite kõlblikud investeerimisvarad, välja arvatud investeerimisfondid, ja nende investeerimisfondide kõlblikud investeerimisvarad, millesse ELTIFid on investeerinud.

(23)

Määruse (EL) 2015/760 senised hajutamisnõuded kehtestati tagamaks, et ELTIFid suudaksid ebasoodsatele turutingimustele vastu pidada. Need sätted on aga osutunud liiga koormavaks, sest praktikas tähendab see, et ELTIFid peavad tegema keskmiselt kümme eraldiseisvat investeeringut. Mõnda projekti või suuremahulisse taristusse investeerimisel võib olla kümne investeeringu nõuet ELTIFi kohta keeruline täita ning see võib olla tehingukulude ja kapitalipaigutuse poolest kulukas. Selleks et vähendada ELTIFite ja lõppkokkuvõttes nende investorite tehingu- ja halduskulusid, peaks ELTIFitel olema võimalik järgida kontsentreeritumaid investeerimisstrateegiaid ja seega võtta positsioone väiksemas arvus kõlblikes varades. Seepärast on vaja ELTIFite riskipositsioonide hajutamise nõudeid ühe kvalifitseeruva portfelliettevõtja, ühe reaalvara, investeerimisfondide ja teatavate muude kõlblike investeerimisvarade, lepingute ja finantsinstrumentidega seoses kohandada. Selline lisapaindlikkus ELTIFi portfelli kujundamisel ja hajutamisnõuete leevendamine ei tohiks oluliselt mõjutada ELTIFite suutlikkust turu volatiilsusele vastu pidada, kuna ELTIFid investeerivad tavaliselt varasse, millel ei ole kergesti kättesaadavat turunoteeringut, mis võib olla väga mittelikviidne ja mis on sageli pika lõpptähtaja või pikema kestusega.

(24)

Erinevalt jaeinvestoritest on kutselistel investoritel teatavatel asjaoludel pikem ajaperspektiiv, erinev finantstulu eesmärk, rohkem oskusteavet, suurem riskitaluvus ebasoodsate turutingimuste korral ja suurem kahjumi katmise võime. Seepärast on vaja kehtestada selliste kutseliste investorite jaoks diferentseeritud investorikaitse meetmed ja jätta üksnes kutselistele investoritele turustatavate ELTIFite puhul hajutamisnõuded välja.

(25)

ELTIFite valitsejate oskusteabe paremaks kasutamiseks ja hajutamisest tuleneva kasu tõttu võib teatavatel juhtudel olla ELTIFite jaoks kasulik investeerida kõik või peaaegu kõik oma varad ühis-ELTIFi hajutatud portfelli. ELTIFitel peaks seetõttu olema lubatud koondada oma varasid ning kasutada investor- ja ühisfondi struktuuri, investeerides ühis-ELTIFitesse.

(26)

ELTIFi igapäevase tegevuse võimaldamiseks ja konkreetse investeerimisstrateegia elluviimiseks kasutatakse sageli finantsvõimendust. Mõõdukas koguses finantsvõimendus, kui seda asjakohaselt kontrollitakse, võib suurendada tootlust ilma, et tekiks ülemääraseid riske või et neid süvendataks. Lisaks võivad erinevad investeerimisfondid sageli kasutada finantsvõimendust tõhususe täiendavaks suurendamiseks või paremate tegevustulemuste saavutamiseks. Kuna raha laenuks võtmine on praegu määruse (EL) 2015/760 kohaselt piiratud 30 %-ga ELTIFi kapitali väärtusest, ei pruugi ELTIFite valitsejad olla võimelised teatavaid investeerimisstrateegiaid edukalt ellu viima, sealhulgas reaalvarasse tehtavate investeeringute puhul, kus suurema finantsvõimenduse kasutamine on sektoris tavaline või vajalik, et saavutada atraktiivne riskiga korrigeeritud tulu. Seepärast on asjakohane suurendada ELTIFite valitsejate paindlikkust täiendava kapitali kaasamisel ELTIFi kestuse jooksul. Samal ajal on soovitav tõhustada finantsvõimenduse haldamist ja edendada laenuvõtmispoliitika suhtes suuremat kooskõla direktiiviga 2011/61/EL, asendades kapitali vara netoväärtusega, mis on asjakohane võrdlusalus raha laenuks võtmise piirangu kindlaksmääramisel, millega peaks kaasnema korrigeerimispoliitika parandamine. Pidades silmas võimalikke riske, mis võivad finantsvõimendusega kaasneda, tuleks ELTIFitel, mida võib turustada jaeinvestoritele, lubada võtta laenuks raha kuni 50 % ulatuses ELTIFi vara netoväärtusest. 50 % piirmäär on asjakohane, võttes arvesse sarnase likviidsus- ja tagasivõtmisprofiiliga reaalvarasse investeerivate fondide puhul tavaliselt kehtestatud üldisi raha laenuks võtmise piiranguid.

Kutselistele investoritele turustatavate ELTIFite puhul tuleks siiski lubada kõrgemat finantsvõimenduse piirmäära, sest kutseliste investorite riskitaluvus on suurem kui jaeinvestoritel. Seetõttu tuleks ainult kutselistele investoritele turustatavate ELTIFite puhul tõsta raha laenuks võtmise piirmäär samuti maksimaalselt 100 %ni ELTIFi vara netoväärtusest. Lisaks ei paku määrus (EL) 2015/760 seni ELTIFi valitsejale võimalust korrigeerida investeerimispositsiooni sobiva aja jooksul juhtudel, kui ELTIF rikub finantsvõimenduse piirmäära ja rikkumine ei ole ELTIFi valitseja kontrolli all. Võttes arvesse vara netoväärtuse kui kontrollväärtuse volatiilsust ja ELTIFi investorite huve, tuleks täpsustada, et määruse (EL) 2015/760 korrigeerimissätteid kohaldatakse ka laenuvõtmise piirmäärade suhtes.

(27)

ELTIFitele avaramate investeerimisvõimaluste pakkumiseks peaks ELTIFitel olema võimalik võtta laenu valuutas, milles ELTIFi valitseja loodab vara omandada. Sellegipoolest on vaja maandada valuutade mittevastavuse riski ja seega piirata investeerimisportfellile tekkivat valuutariski. Seetõttu peaksid ELTIFid asjakohaselt maandama oma valuutariski.

(28)

ELTIFitel peaks olema võimalik laenuvõtmise strateegia elluviimiseks oma varasid koormata. Et veelgi suurendada ELTIFite paindlikkust oma laenuvõtmise strateegia elluviimisel, ei tohiks laenuvõtmiskokkuleppeid käsitada laenuvõtmisena, kui see laen on täielikult kaetud investorite kapitalikohustustega.

(29)

Võttes arvesse suuremaid piirmäärasid ELTIFite laenuvõtmisel ja teatavate välisvaluutas laenu võtmise suhtes kehtestatud piirangute kaotamist, peaks investoritel olema põhjalikum teave ELTIFite laenuvõtmise strateegiate ja piirangute kohta. Seepärast on asjakohane nõuda, et ELTIFite valitsejad avalikustaksid asjaomase ELTIFi prospektis sõnaselgelt laenuvõtmise piirmäärad.

(30)

Määruses (EL) 2015/760 on praegu sätestatud, et ELTIFi investorid võivad taotleda selle ELTIFi likvideerimist, kui nende osakute või aktsiate tagasivõtmise nõudeid, mis on esitatud kooskõlas ELTIFi osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitikaga, ei ole rahuldatud ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil need esitati. Võttes arvesse ELTIFite pikaajalist suunitlust ning ELTIFite portfellide sageli spetsiifilist ja mittelikviidset varaprofiili, võib investori või investorite rühma õigus taotleda ELTIFi likvideerimist olla ebaproportsionaalne ning kahjustada nii ELTIFi investeerimisstrateegia edukat elluviimist kui ka teiste investorite või investorite rühmade huve. Seepärast on asjakohane jätta määrusest välja investorite võimalus nõuda ELTIFi likvideerimist, kui ELTIF ei suuda osakute või aktsiate tagasivõtmise nõudeid rahuldada.

(31)

Määruses (EL) 2015/760 ei ole praegu täpsustatud kriteeriume, mille alusel hinnata osakute ja aktsiate tagasivõtmise protsenti teatava ajavahemiku jooksul, ega ka miinimumteavet, mis tuleb tagasivõtmise võimaluse kohta pädevatele asutustele esitada. Võttes arvesse Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (edaspidi „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve“) keskset rolli määruse (EL) 2015/760 kohaldamisel ning tema oskusteavet väärtpaberite ja väärtpaberiturgude valdkonnas, on asjakohane teha Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ülesandeks koostada regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse asjaolud, mille korral ELTIFi kestust peetakse ELTIFi iga üksiku vara kestusega kooskõlas olevaks; kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks minimaalne hoidmisaeg enne osakute või aktsiate tagasivõtmise võimalust; ELTIFi pädevale asutusele esitatav miinimumteave; nõuded, mida ELTIF peab täitma seoses oma osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitika ja likviidsuse juhtimise vahenditega, ning osakute ja aktsiate tagasivõtmise määra hindamise kriteeriumid. Tuleks märkida, et kui ELTIFi tingimustes või põhikirjas on ette nähtud osakute või aktsiate tagasivõtmise võimalus ELTIFi kestuse jooksul, kohaldatakse direktiivi 2011/61/EL sätteid likviidsusriski juhtimise ja likviidsuse juhtimise vahendite kohta.

(32)

Määruses (EL) 2015/760 on praegu sätestatud, et ELTIFi tingimused või põhikiri ei takista ELTIFi osakute või aktsiate kauplemisele võtmist reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis. Hoolimata sellest võimalusest ei ole ELTIFite valitsejad, investorid ja turuosalised peaaegu üldse kasutanud järelturul kauplemise mehhanismi ELTIFite aktsiate või osakutega kauplemiseks. ELTIFite osakute või aktsiate järelturu edendamiseks on asjakohane lubada ELTIFite valitsejatel luua ELTIFite investoritele võimalus väljuda ennetähtaegselt ELTIFi kestuse jooksul. Et tagada sellise järelkauplemise mehhanismi tõhus toimimine, peaks ennetähtaegne väljumine olema võimalik ainult juhul, kui ELTIFi valitseja on kehtestanud potentsiaalsete investorite ja väljumistaotluste sobitamise põhimõtted. Nendes põhimõtetes tuleks muu hulgas kindlaks määrata osakute ja aktsiate võõrandamise protsess, ELTIFi valitseja ja fondihalduri roll, selle likviidse ajavahemiku perioodilisus ja kestus, mille jooksul ELTIFi osakuid või aktsiaid võib vahetada, reeglid, mille alusel määratakse kindlaks täitmishind, proportsionaalsuse tingimused, avalikustamisnõuded, tasud, kulud ja lõivud ning muud sellise likviidse ajavahemikuga seotud tingimused. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele tuleks anda volitus töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis täpsustaks sobitamise kasutamise asjaolusid, sealhulgas teavet, mida ELTIFid on kohustatud avaldama investoritele.

(33)

Vältimaks, et jaeinvestorid mõistaksid järelturul kauplemise mehhanismi õiguslikku olemust ja sellega võimaldatavat likviidsust vääriti, peaks levitaja või ELTIFi osakute või aktsiate jaeinvestorile pakkumise korral ELTIFi valitseja väljastama jaeinvestorile selge kirjaliku hoiatuse, et sellise sobitamismehhanismi olemasolu ei taga sobitamist, ei anna jaeinvestorile õigust väljuda ELTIFist ega taga ELTIFi osakute või aktsiate tagasivõtmist. Selline kirjalik hoiatus peaks olema osa kirjalikust hoiatusest, millega teavitatakse jaeinvestoreid ka sellest, et ELTIFi toode ei pruugi sobida jaeinvestorile, kes ei saa ennast siduda sellise pikaajalise ja mittelikviidse tootega, kui jaeinvestorile pakutava ELTIFi kestus on pikem kui kümme aastat. Kui sellise sobitamismehhanismi olemasolu nimetatakse jaeinvestoritele suunatud reklaamteates, ei tohiks seda reklaamida vahendina, mis tagab taotluse korral likviidsuse.

(34)

Määruses (EL) 2015/760 on praegu sätestatud nõue, et ELTIFid võtaksid vastu oma vara korralise võõrandamise üksikasjaliku ajakava, et võtta osakud või aktsiad investoritelt pärast ELTIFi kestuse lõppemist tagasi. Selle määrusega nõutakse ka, et ELTIFid avalikustaksid üksikasjaliku ajakava ELTIFi pädevale asutusele. Nende nõuetega pannakse ELTIFite valitsejatele märkimisväärne haldus- ja regulatiivne koormus, ilma et see suurendaks samal määral investorite kaitset. Selle koormuse leevendamiseks investorite kaitset vähendamata peaksid ELTIFid teavitama ELTIFi pädevat asutust oma varade korralisest võõrandamisest, et võtta osakud või aktsiad investoritelt tagasi pärast ELTIFi kestuse lõppemist, ning esitama ELTIFi pädevale asutusele üksikasjaliku ajakava ainult juhul, kui pädev asutus on neilt seda sõnaselgelt küsinud.

(35)

Investor-ELTIFi prospekt võib sisaldada investoritele väga olulist teavet, mis võimaldab neil investeeringu võimalikke riske ja sellest saadavat kasu paremini hinnata. Seepärast on asjakohane nõuda, et investor- ja ühisfondi struktuuri korral peaks investor-ELTIFi prospekt sisaldama teavet investor- ja ühisfondi struktuuri, investor-ELTIFi ja ühis-ELTIFi kohta ning kõigi selliste tasude või kuluhüvitiste kirjeldust, mida investor-ELTIF peab maksma.

(36)

ELTIFite kui potentsiaalsete investeerimisobjektide hindamisel investorite poolt on väga oluline, et tasud nõuetekohaselt avalikustataks. Selline avalikustamine on oluline ka juhul, kui ELTIFit turustatakse jaeinvestoritele investor- ja ühisfondi struktuuri korral. Seepärast on asjakohane nõuda, et ELTIFi valitseja lisaks investor-ELTIFi aastaaruandesse aruande investor-ELTIFi ja ühis-ELTIFi tasude kohta kokku. Selline nõue peaks aitama kaitsta investoreid põhjendamatute lisakulude eest, mis tulenevad märkimis- ja tagasivõtmistasudest, mida ühis-ELTIF võib investor-ELTIFilt nõuda.

(37)

Määruse (EL) 2015/760 kohaselt peavad ELTIFite valitsejad avalikustama ELTIFi prospektis teabe sellesse ELTIFisse investeerimisega seotud tasude kohta. Kuid tasude avalikustamist käsitlevaid nõudeid sisaldab ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1286/2014 (9). Selleks et suurendada tasude struktuuri läbipaistvust, tuleks määruses (EL) 2015/760 sätestatud nõue viia kooskõlla määruses (EL) nr 1286/2014 sätestatud nõudega.

(38)

Määruses (EL) 2015/760 on praegu sätestatud nõue, et ELTIFite valitsejad looksid kohaliku vahendi igas liikmesriigis, kus nad kavatsevad ELTIFeid turustada. Kuigi nõuded, mis sätestavad investorite ees teatavad ülesanded kõigis liikmesriikides, jäävad kehtima, on kohaliku vahendi loomise nõue eurofondide ja jaeinvestoritele turustatavate alternatiivsete investeerimisfondide puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/1160 (10) siiski välja jäetud, kuna selline kohalik vahend tekitab lisakulusid ja pingeid ELTIFite piiriülesel turustamisel. Lisaks on investoritega suhtlemise eelistatud meetod muutunud, nii et kohalikus asutuses toimuvate füüsiliste kohtumiste asemel suhtlevad fondivalitsejad või levitajad ja investorid elektrooniliste vahendite abil otse. Selle nõude väljajätmine määrusest (EL) 2015/760 kõigi ELTIFite investorite puhul oleks seega kooskõlas direktiiviga (EL) 2019/1160 ja finantstoodete tänapäevaste turustamismeetoditega ning võib suurendada ELTIFite atraktiivsust varahaldurite jaoks, kes ei peaks enam kandma kohalike vahendite haldamise kulusid. Seetõttu tuleks see nõue välja jätta.

(39)

Kuna ELTIFite osakud ja aktsiad on finantsinstrumendid, kohaldatakse ELTIFite turustamisel koos investeerimisteenuste osutamisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (11) tootejuhtimise norme. ELTIFite osakuid või aktsiaid võib siiski osta ka ilma investeerimisteenuseid osutamata. Nende juhtude hõlmamiseks nõutakse praegu määruses (EL) 2015/760, et ELTIFite valitsejad töötaksid välja jaeinvestoritele turustatavate ELTIFite sisehindamise. Praegune kord on inspireeritud direktiivi 2014/65/EL tootejuhtimise normidest, kuid sisaldab mitmeid erinevusi, mis ei ole põhjendatud ja võivad vähendada investorite kaitset. Seepärast tuleks täpsustada, et kohaldatakse direktiivis 2014/65/EL sätestatud tootejuhtimise norme. Viiteid direktiivile 2014/65/EL tuleks mõista nii, et sellega kaasneb nimetatud direktiivi täiendavate delegeeritud õigusaktide kohaldamine.

(40)

Määruses (EL) 2015/760 on praegu sätestatud, et ELTIFite levitajad või valitsejad peavad jaeinvestorite puhul tegema sobivuse hindamise. See nõue on aga juba sätestatud direktiivi 2014/65/EL artiklis 25. Dubleeriv nõue tekitab täiendava halduskoormuse, mis toob jaeinvestoritele kaasa suuremad kulud ning pärsib oluliselt ELTIFite valitsejate motivatsiooni pakkuda jaeinvestoritele uusi ELTIFeid. Seepärast on vaja see dubleeriv nõue määrusest (EL) 2015/760 välja jätta.

(41)

Jaeinvestorite kõrgetasemelise kaitse tagamiseks tuleks sobivust hinnata olenemata sellest, kas jaeinvestorid omandavad ELTIFite osakuid või aktsiaid ELTIFite levitajatelt või valitsejatelt või järelturu kaudu. Kooskõlas direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikega 2 peaks sobivuse hindamine hõlmama teavet investeeringu eeldatava kestuse ja eesmärgi ning jaeinvestori riskitaluvuse kohta, mis moodustab osa teabest jaeinvestorite investeerimiseesmärkide ja finantsseisundi, sealhulgas nende kahjumi katmise võime kohta. Hindamise tulemus tuleks edastada jaeinvestorile sobivuse kirjelduse vormis kooskõlas direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikega 6.

(42)

Kui sobivuse hindamise tulemusel selgub, et ELTIF ei sobi jaeinvestorile ja see investor soovib siiski tehingut jätkata, tuleks jaeinvestori sõnaselge nõusolek saada enne, kui ELTIFi levitaja või valitseja tehinguga edasi läheb.

(43)

Määruse (EL) 2015/760 kohaselt peavad ELTIFite valitsejad või levitajad ühtlasi pakkuma jaeinvestoritele ELTIFite turustamise korral asjakohast investeerimisnõu. Asjaolu, et määruses (EL) 2015/760 ei ole täpsustatud, mis on asjakohane investeerimisnõu, ning puudub ristviide direktiivis 2014/65/EL sätestatud investeerimisnõustamise määratlusele, on võtnud ELTIFite valitsejatelt ja levitajatelt õiguskindluse ja tekitanud nendes segadust. Lisaks eeldab investeerimisnõustamise kohustus, et välislevitajatel peab jaeinvestoritele ELTIFeid turustades olema direktiivi 2014/65/EL kohane tegevusluba. See tekitab nendele investoritele ELTIFite turustamisel tarbetuid takistusi ning allutab ELTIFid rangematele nõuetele kui need, mida kohaldatakse muude keerukate finantstoodete, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/2402 sätestatud väärtpaberistamiste ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/59/EL (12) sätestatud allutatud kõlblike kohustuste levitamise suhtes. Seetõttu ei ole nõue, et ELTIFite levitajad ja valitsejad pakuksid jaeinvestoritele sellist investeerimisnõustamist, vajalik. Võttes lisaks arvesse, kui oluline on tagada finantstoodetele võrdsed tingimused, kui selliseid tooteid turustatakse lõppinvestoritele, samuti see, et käesolev määrus sisaldaks muu hulgas mõjusaid investorite kaitse meetmeid, ei tohiks ELTIFitele tarbetut haldus- ja regulatiivset koormust panna.

(44)

Selleks et tagada tõhus järelevalve jaeinvestoritele ELTIFite turustamisega seotud nõuete kohaldamise üle, tuleks levitaja suhtes või ELTIFi osakute või aktsiate jaeinvestoritele pakkumise korral ELTIFi valitseja suhtes kohaldada direktiivi 2014/65/EL kohaseid andmete säilitamise reegleid.

(45)

Kui ELTIFeid turustatakse või pakutakse jaeinvestoritele levitaja kaudu, peaks levitaja täitma direktiivis 2014/65/EL ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 600/2014 (13) sätestatud kohaldatavaid nõudeid. Õiguskindluse tagamiseks ja dubleerivate meetmete vältimiseks tuleks juhul, kui jaeinvestorile on antud direktiivi 2014/65/EL kohast investeerimisnõu, lugeda sobivuse hindamise nõue täidetuks.

(46)

Väljakujunenud turutava kohaselt nõutakse või eeldatakse, et ELTIFi valitseja portfelli valitsejad või juhtivtöötajad investeeriksid ELTIFitesse, mida valitseb sama ELTIFi valitseja. Eeldatakse, et sellised isikud on finantsvaldkonnas pädevad ja asjaomasest ELTIFist hästi informeeritud, mis tähendab, et oleks üleliigne nõuda, et nad läbiksid ELTIFi investeeringuteks sobivuse hindamise. Seepärast on asjakohane, et ELTIFite levitajatelt või valitsejatelt ei nõuta sobivuse hindamist selliste isikute puhul.

(47)

Praegu nõutakse määruses (EL) 2015/760 selliste potentsiaalsete jaeinvestorite puhul, kelle finantsinstrumentide portfell ei ületa 500 000 eurot, et ühte või mitmesse ELTIFisse investeeritav esialge miinimumsumma oleks 10 000 eurot, ning seda, et sellised investorid ei investeeriks ELTIFitesse kokku üle 10 % oma finantsinstrumentide portfellist. Kui 10 000 euro suurust minimaalset alginvesteeringut ja koguinvesteeringu 10 % piirangut kohaldatakse koos, tekitab see jaeinvestorile ELTIFitesse investeerimisel märkimisväärse takistuse, mis on vastuolus ELTIFite eesmärgiga luua jaeinvestorile mõeldud alternatiivse investeerimisfondi toode. Seetõttu on vaja 10 000 euro suuruse minimaalse alginvesteeringu nõue ja koguinvesteeringu 10 % piirang välja jätta.

(48)

Praegu on määruses (EL) 2015/760 sätestatud investorite võrdse kohtlemise nõue ning üksikinvestorite või investorite rühmade sooduskohtlemise või neile konkreetsete majanduslike eeliste andmise keeld. ELTIFitel võib siiski olla mitut liiki osakuid või aktsiaid, mille tasude, õigusliku struktuuri, turustamisreeglite ja muude nõuete tingimused veidi või oluliselt erinevad. Nende erinevuste arvessevõtmiseks tuleks neid nõudeid kohaldada ainult üksikinvestorite või investorite rühmade suhtes, kes investeerivad sama liiki ELTIFitesse.

(49)

Selleks et anda ELTIFite valitsejatele piisavalt aega kohaneda käesoleva määruse nõuetega, sealhulgas investoritele ELTIFite turustamise nõuetega, tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama üheksa kuud pärast selle jõustumist.

(50)

Kuna kõlblikud varad ei pruugi olla likviidsed ja ELTIFid on pikaajalise suunitlusega, võivad ELTIFid kogeda raskusi fonditingimuste ja regulatiivsete nõuete selliste muudatuste järgimisel, mis kehtestatakse nende kestuse jooksul, mis mõjutaks ELTIFite investorite usaldust ja kindlustunnet. Seepärast on vaja ette näha üleminekureeglid nende ELTIFite jaoks, millele anti tegevusluba enne käesoleva määruse kohaldamise algust. Sellistel ELTIFitel peaks siiski olema võimalik valida, et käesolev määrus nende suhtes kohaldub, tingimusel et sellest antakse ELTIFi pädevale asutusele teada.

(51)

Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt tagada tõhus õigusraamistik ELTIFite toimimiseks kogu liidus ja edendada pikaajalist rahastamist kapitali kaasamise ja suunamise kaudu reaalmajandusse tehtavatesse pikaajalistesse investeeringutesse kooskõlas liidu aruka, kestliku ja kaasava majanduskasvu eesmärgiga, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid käesoleva määruse ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(52)

Määrust (EL) 2015/760 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2015/760 muutmine

Määrust (EL) 2015/760 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesoleva määruse eesmärk on hõlbustada kapitali kaasamist ja suunamist reaalmajandusse tehtavatesse pikaajalistesse investeeringutesse, sh investeeringutesse, mis edendavad Euroopa rohelist kokkulepet ja muid esmatähtsaid valdkondi, kooskõlas liidu aruka, kestliku ja kaasava majanduskasvu eesmärgiga.“

2)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6)

„reaalvara“ – vara, millel on oma olemusest ja omadustest tulenevalt endal väärtus;“;

b)

punkti 7 lisatakse järgmine alapunkt:

„ca)

edasikindlustusandja, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punktis 4;“;

c)

lisatakse järgmised punktid:

„14a)   „lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine“ – väärtpaberistamine, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2402 (*1) artiklis 18 sätestatud tingimustele;

14b)   „kontsern“ – kontsern, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (*2) artikli 2 punktis 11;

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 35)."

(*2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).“;"

d)

lisatakse järgmised punktid:

„20)

„investor-ELTIF“ – Euroopa pikaajaline investeerimisfond või selle investeerimisüksus, millel on luba investeerida vähemalt 85 % oma varast teise ELTIFi või ELTIFi investeerimisüksuse osakutesse või aktsiatesse;

21)

„ühis-ELTIF“ – Euroopa pikaajaline investeerimisfond või selle investeerimisüksus, mille osakutesse või aktsiatesse teine ELTIF investeerib vähemalt 85 % oma varast.“

3)

Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   ELTIFite pädevad asutused teavitavad kord kvartalis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet käesoleva määruse kohaselt välja antud või kehtetuks tunnistatud tegevuslubadest ja kõigist muudatustest ELTIFit käsitlevas teabes, mis on kantud teises lõigus osutatud avalikku keskregistrisse.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab ajakohast avalikku keskregistrit, mis sisaldab iga käesoleva määruse alusel tegevusloa saanud ELTIFi kohta järgmist teavet:

a)

ELTIFi juriidilise isiku tunnus (LEI) ja riiklik tunnuskood, kui see on olemas;

b)

ELTIFi valitseja nimi, aadress ja olemasolu korral LEI;

c)

ELTIFi ISIN kood ja kui need on teada, siis eraldi iga osakute või aktsiate liigi ISIN kood;

d)

ühis-ELTIFi LEI, kui see on olemas;

e)

investor-ELTIFi LEI, kui see on olemas;

f)

ELTIFi pädev asutus ja ELTIFi päritoluliikmesriik;

g)

liikmesriigid, kus ELTIFit turustatakse;

h)

kas ELTIFit võib turustada jaeinvestoritele või üksnes kutselistele investoritele;

i)

ELTIFile tegevusloa andmise kuupäev;

j)

ELTIFi turustamise alguskuupäev;

k)

kuupäev, millal Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve viimati ELTIFi teavet ajakohastas.

Avalik keskregister tehakse kättesaadavaks elektroonilisel kujul.“

4)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„ELTIFina toimimise tegevusloa saamise taotlus hõlmab kõike järgmist:

a)

fonditingimused või põhikiri;

b)

kavandatava ELTIFi valitseja nimi;

c)

depositooriumi nimi ja juhul, kui seda nõuab niisuguse ELTIFi pädev asutus, mida on võimalik turustada jaeinvestoritele, siis depositooriumiga sõlmitud kirjalik leping;

d)

kui ELTIFit on võimalik turustada jaeinvestoritele, siis investoritele kättesaadavaks tehtava teabe kirjeldus, sealhulgas jaeinvestorite esitatud kaebuste käsitlemise korra kirjeldus;

e)

asjakohasel juhul järgmine teave ELTIFi investor- ja ühisfondi struktuuri kohta:

i)

avaldus selle kohta, et investor-ELTIF on ühis-ELTIFi investor;

ii)

ühis-ELTIFi tingimused või põhikiri ning investor-ELTIFi ja ühis-ELTIFi vaheline leping või artikli 29 lõikes 6 osutatud äritegevuse sise-eeskirjad;

iii)

kui ühis-ELTIF ja investor-ELTIF kasutavad eri depositooriume, siis artikli 29 lõikes 7 osutatud teabevahetust käsitlev leping;

iv)

kui investor-ELTIF asub muus liikmesriigis kui ühis-ELTIFi päritoluliikmesriik, siis investor-ELTIFi esitatav ühis-ELTIFi päritoluliikmesriigi pädeva asutuse kinnitus selle kohta, et ühis-ELTIF on ELTIF.“;

b)

lõike 2 teise lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, esitab ELi AIFi valitseja, kes taotleb teises liikmesriigis asuva ELTIFi valitsemist, ELTIFi pädevale asutusele järgmised dokumendid:“;

c)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Taotluse esitajaid teavitatakse kahe kuu jooksul alates täieliku taotluse esitamise kuupäevast sellest, kas ELTIFina toimimise tegevusluba on antud.“;

d)

lõike 5 teise lõigu punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

kui ELTIFit võib turustada jaeinvestoritele, siis jaeinvestoritele kättesaadavaks tehtava teabe kirjeldus, sealhulgas jaeinvestorite esitatud kaebuste käsitlemise korra kirjeldus.“

5)

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Kõlblik investeerimisvara

1.   Artikli 9 lõike 1 punktis a osutatud vara on ELTIFi jaoks investeerimiskõlblik ainult siis, kui see liigitub mõnda järgmisesse varaliiki:

a)

omakapitali- või kvaasikapitaliinstrument, mille on

i)

emiteerinud artiklis 11 osutatud kvalifitseeruv portfelliettevõtja ning mille ELTIF on omandanud kvalifitseeruvalt portfelliettevõtjalt või järelturu kaudu kolmandalt isikult;

ii)

emiteerinud artiklis 11 osutatud kvalifitseeruv portfelliettevõtja vastusooritusena ELTIFi poolt kvalifitseeruvalt portfelliettevõtjalt või järelturu kaudu kolmandalt isikult varem omandatud omakapitaliinstrumendi või kvaasikapitaliinstrumendi eest;

iii)

emiteerinud ettevõtja, milles artiklis 11 osutatud kvalifitseeruval portfelliettevõtjal on kapitaliosalus vastusooritusena omakapitaliinstrumendi või kvaasikapitaliinstrumendi eest, mille ELTIF on omandanud vastavalt käesoleva punkti a alapunktile i või ii;

b)

artiklis 11 osutatud kvalifitseeruva portfelliettevõtja emiteeritud võlainstrumendid;

c)

ELTIFi poolt artiklis 11 osutatud kvalifitseeruvale portfelliettevõtjale antud laenud, mille lõpptähtaeg ei ületa ELTIFi kestust;

d)

ühe või mitme muu ELTIFi, Euroopa riskikapitalifondi ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi või ELi AIFi valitseja valitsetava ELi AIFi osakud või aktsiad, tingimusel et nimetatud ELTIFid, Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid, eurofondid ja ELi AIFid teevad artikli 9 lõigetes 1 ja 2 osutatud kõlblikke investeeringuid ega ole ise investeerinud üle 10 % oma varast ühessegi muusse investeerimisfondi;

e)

reaalvara;

f)

lihtsad, läbipaistvad ja standarditud väärtpaberistamised, kui väärtpaberistamise aluspositsioonid vastavad ühele järgmistest kategooriatest:

i)

komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/1851 (*3) artikli 1 punkti a alapunktides i, ii või iv loetletud varad;

ii)

delegeeritud määruse (EL) 2019/1851 artikli 1 punkti a alapunktides vii või viii loetletud varad, tingimusel et väärtpaberistamise võlakirjadest saadavat tulu kasutatakse pikaajaliste investeeringute rahastamiseks või refinantseerimiseks;

g)

võlakirjad, mille on emiteerinud artiklis 11 osutatud kvalifitseeruv portfelliettevõtja vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele Euroopa rohevõlakirjade kohta.

Esimese lõigu punktis d sätestatud piirmäära ei kohaldata investor-ELTIFite suhtes.

2.   Selleks et teha kindlaks vastavus artikli 13 lõikes 1 sätestatud investeeringute piirmäärale, võetakse ELTIFite poolt ELTIFite, Euroopa riskikapitalifondide, Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide, eurofondide ja ELi AIFide valitsejate valitsetavate ELi AIFide osakutesse või aktsiatesse tehtud investeeringuid arvesse üksnes nende ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate poolt käesoleva artikli lõike 1 esimese lõigu punktides a, b, c, e, f ja g osutatud kõlblikesse investeerimisvaradesse tehtud investeeringute summa osas.

Artiklis 13 ja artikli 16 lõikes 1 sätestatud investeeringute piirmäära ja muude piirmäärade järgimise kindlakstegemiseks kombineeritakse ELTIFi varad ja laenatud sularaha positsioon nende investeerimisfondide varade ja laenatud sularaha positsioonidega, millesse ELTIF on investeerinud.

Artiklis 13 ja artikli 16 lõikes 1 sätestatud investeeringute piirmäära ja muude piirmäärade järgimine tehakse kooskõlas käesoleva lõikega kindlaks teabe põhjal, mida ajakohastatakse vähemalt kord kvartalis, ja kui see teave ei ole kvartalipõhiselt kättesaadav, siis kõige uuema kättesaadava teabe põhjal.

(*3)  Komisjoni 28. mai 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1851, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega väärtpaberistamise aluspositsioonide homogeensuse kohta (ELT L 285, 6.11.2019, lk 1).“"

6)

Artikli 11 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kvalifitseeruv portfelliettevõtja on ettevõtja, kes alginvesteeringu tegemise ajal vastab järgmistele nõuetele:

a)

ta ei ole finantsettevõtja, välja arvatud kui ta on:

i)

finantsettevõtja, kes ei ole finantsvaldusettevõtja ega segavaldusettevõtja, ning

ii)

talle on antud tegevusluba või ta on registreeritud hiljem kui viis aastat enne alginvesteeringu tegemise aega;

b)

ta on ettevõtja, kes

i)

ei ole võetud kauplemisele reguleeritud turul ega mitmepoolses kauplemissüsteemis või

ii)

on võetud kauplemisele reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis ja kelle turukapitalisatsioon ei ületa 1 500 000 000 eurot;

c)

ta asub liikmesriigis või kolmandas riigis, tingimusel et see kolmas riik

i)

ei ole määratletud suure riskiga kolmanda riigina, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 (*4) artikli 9 lõike 2 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktis;

ii)

ei ole loetletud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu käsitlevate nõukogu järelduste I lisas.

(*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).“"

7)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Huvide konflikt

1.   ELTIF ei investeeri kõlblikku investeerimisvarasse, milles ELTIFi valitsejal on otsene või kaudne positsioon või kus ta niisuguse positsiooni võtab, välja arvatud juhul, kui tegemist on ELTIFi valitseja valitsetavate ELTIFite, Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide, Euroopa riskikapitalifondide, eurofondide või ELi AIFide osakute või aktsiatega.

2.   ELTIFit valitsev ELi AIFi valitseja ja ELi AIFi valitsejaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad ning nende töötajad võivad teha kaasinvesteeringu sellesse ELTIFisse ja koos ELTIFiga teha investeeringu samasse varasse, tingimusel et ELTIFi valitseja on kehtestanud organisatsioonilise ja halduskorra, mille eesmärk on huvide konflikte tuvastada, ennetada, ohjata ja jälgida, ning tingimusel, et sellised huvide konfliktid asjakohaselt avalikustatakse.“

8)

Artiklid 13, 14, 15 ja 16 asendatakse järgmistega:

„Artikkel 13

Portfelli koosseis ja hajutamine

1.   ELTIF investeerib vähemalt 55 % oma kapitalist kõlblikusse investeerimisvarasse.

2.   ELTIF ei investeeri rohkem kui

a)

20 % oma kapitalist ühe kvalifitseeruva portfelliettevõtja emiteeritud instrumentidesse või sellele antavatesse laenudesse;

b)

20 % oma kapitalist ühte reaalvarasse;

c)

20 % oma kapitalist ühe ja sama ELTIFi, Euroopa riskikapitalifondi, Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi, eurofondi või ELi AIFi valitseja valitsetava ELi AIFi osakutesse või aktsiatesse;

d)

10 % oma kapitalist artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud varasse, kui selle vara on emiteerinud üks ja sama isik.

3.   Lihtsate, läbipaistvate ja standarditud väärtpaberistamiste koguväärtus ELTIFi portfellis ei tohi ületada 20 % ELTIFi kapitali väärtusest.

4.   ELTIFi kogu riskipositsioon, mis on seotud ELTIFi vastaspoolega ja mis tuleneb börsivälistest tuletistehingutest, repotehingutest või pöördrepotehingutest, ei tohi ületada 10 % ELTIFi kapitali väärtusest.

5.   Erandina lõike 2 punktist d võib ELTIF tõsta selles osutatud 10 % piirmäära 25 %-ni, kui võlakirjad on emiteerinud krediidiasutus, mille registrijärgne asukoht on liikmesriigis ja millele seadusega kohaldatakse eriomast avalikku järelevalvet, mille eesmärk on võlakirjaomanike kaitse. Selliste võlakirjade emissioonist laekuvad summad investeeritakse õiguses sätestatud korras eelkõige varasse, millega on kogu võlakirjade kehtivusaja vältel võimalik tagada võlakirjadega seotud nõudeid ja mida emitendi maksejõuetuse korral kasutatakse esmajärjekorras põhisumma tagasimaksmiseks ning kogunenud intresside tasumiseks.

6.   Äriühinguid, mis kuuluvad ühte kontserni konsolideeritud aruannete koostamise eesmärgil direktiivi 2013/34/EL kohaselt või vastavalt tunnustatud rahvusvahelistele raamatupidamiseeskirjadele, käsitatakse käesoleva artikli lõigetes 1–5 osutatud piirmäärade arvutamisel ühe kvalifitseeruva portfelliettevõtja või ühe isikuna.

7.   Lõigetes 2–4 sätestatud investeerimise piirmäärasid ei kohaldata, kui ELTIFeid turustatakse üksnes kutselistele investoritele. Lõike 2 punktis c sätestatud investeerimise piirmäärasid ei kohaldata, kui ELTIF on investor-ELTIF.

Artikkel 14

Investeerimispositsioonide korrigeerimine

Kui ELTIF rikub artiklis 13 sätestatud portfelli koosseisu või hajutamise nõudeid või artikli 16 lõike 1 punktis a sätestatud laenamise piirmäärasid ja ELTIFi valitsejal puudub kontroll õigusrikkumise üle, võtab ELTIFi valitseja sobiva aja jooksul meetmeid, mis on vajalikud positsiooni korrigeerimiseks, võttes nõuetekohaselt arvesse ELTIFi investorite huve.

Artikkel 15

Kontsentreerumise piirmäärad

1.   ELTIF ei või omandada rohkem kui 30 % ühe ELTIFi, Euroopa riskikapitalifondi, Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi, eurofondi või ELi AIFi valitseja valitsetava ELi AIFi osakutest või aktsiatest. Seda piirmäära ei kohaldata, kui ELTIFeid turustatakse üksnes kutselistele investoritele, samuti ei kohaldata seda investor-ELTIFile, kes investeerib enda ühis-ELTIFisse.

2.   Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 56 lõikes 2 sätestatud kontsentreerumise piirmäärasid kohaldatakse käesoleva määruse artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud varasse investeerimise suhtes, välja arvatud juhul, kui ELTIFeid turustatakse üksnes kutselistele investoritele.

Artikkel 16

Raha laenuks võtmine

1.   ELTIF võib raha laenuks võtta tingimusel, et selline laen vastab kõigile järgmistele tingimustele:

a)

see ei moodusta rohkem kui 50 % ELTIFi vara puhasväärtusest, kui tegemist on ELTIFitega, mida on võimalik turustada jaeinvestoritele, ning üksnes kutselistele investoritele turustatavate ELTIFite puhul ei moodusta see rohkem kui 100 % ELTIFi vara puhasväärtusest;

b)

selle eesmärk on investeerida või pakkuda likviidsust, sealhulgas maksta kulude ja kulutuste eest, tingimusel et rahas või raha ekvivalentides hoitavad ELTIFi vahendid ei ole asjaomaseks investeeringuks piisavad;

c)

laenuleping sõlmitakse samas valuutas, milles laenatud raha eest vara omandatakse, või muus valuutas, kui valuutarisk on asjakohaselt maandatud;

d)

selle lõpptähtaeg ei ületa ELTIFi kestust.

Raha laenuks võtmisel võib ELTIF oma laenuvõtmisstrateegia rakendamiseks varasid koormata.

Laenuvõtmiskokkuleppeid, mis on täielikult kaetud investorite kapitalikohustustega, ei käsitata käesoleva lõike kohaldamisel raha laenuks võtmisena.

2.   ELTIFi valitseja täpsustab ELTIFi prospektis, kas ELTIF kavatseb oma investeerimisstrateegia raames raha laenuks võtta, ning kui ta kavatseb seda teha, siis täpsustab ta selles ka laenuvõtmise piirmäärad.

3.   Lõikes 2 osutatud laenuvõtmise piirmäärad, mis prospektis täpsustatakse, on kohaldatavad üksnes alates ELTIFi tingimustes või põhikirjas sätestatud kuupäevast. See kuupäev ei tohi olla hilisem kui kolm aastat pärast ELTIFi turustamise alguskuupäeva.

4.   Lõike 1 punktis a osutatud laenuvõtmise piirmäärad peatatakse ajutiselt, kui ELTIF kaasab lisakapitali või vähendab oma olemasolevat kapitali. Selline peatamine peab olema ajaliselt piiratud ajavahemikuga, mis on tingimata vajalik, võttes igati arvesse ELTIFi investorite huve, ning see ei tohi mingil juhul kesta kauem kui 12 kuud.“

9)

Artikli 17 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.   Artiklis 13 sätestatud portfelli koosseisu ja hajutamise nõuded:

a)

on kohaldatavad kuni ELTIFi tingimustes või põhikirjas sätestatud kuupäevani;

b)

ei ole enam kohaldatavad, kui ELTIF hakkab vara müüma, et võimaldada investoritele osakute või aktsiate tagasivõtmist pärast ELTIFi tähtaja möödumist;

c)

võib ajutiselt peatada, kui ELTIF kaasab lisakapitali või vähendab oma olemasolevat kapitali, kui selline peatamine ei kesta kauem kui 12 kuud.“

10)

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

ELTIFite osakute või aktsiate tagasivõtmine

1.   ELTIFi investoritel ei ole võimalik nõuda oma osakute või aktsiate tagasivõtmist enne ELTIFi kestuse lõppu. Tagasivõtmine on võimalik alates järgmisest päevast pärast ELTIFi kestuse lõppemise kuupäeva.

ELTIFi tingimustes või põhikirjas märgitakse sõnaselgelt konkreetne kuupäev, mil ELTIFi kestus lõppeb, ning seal võib ka ette näha ELTIFi kestuse ajutise pikendamise õiguse ja selle kasutamise tingimused.

ELTIFi tingimustes või põhikirjas ja investoritele esitatavas teabes sätestatakse osakute ja aktsiate tagasivõtmise ja vara võõrandamise menetlused ning märgitakse sõnaselgelt, et investoritelt osakute ja aktsiate tagasivõtmine on võimalik alates järgmisest päevast pärast ELTIFi kestuse lõppemise kuupäeva.

2.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 võib ELTIFi tingimustes või põhikirjas näha ette võimaluse võtta osakud ja aktsiad tagasi ELTIFi kestuse jooksul, juhul kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

osakute ja aktsiate tagasivõtmist ei võimaldata enne minimaalse hoidmisaja lõppu või enne artikli 17 lõike 1 punktis a nimetatud kuupäeva;

b)

ELTIFi valitseja suudab ELTIFile tegevusloa andmisel ja kogu selle kestuse jooksul tõendada ELTIFi pädevale asutusele, et ELTIFil on olemas asjakohane osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitika ja sobivad likviidsuse juhtimise vahendid, mis on kooskõlas ELTIFi pikaajalise investeerimisstrateegiaga;

c)

ELTIFi osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitikas on selgelt märgitud tagasivõtmise kord ja tingimused;

d)

ELTIFi osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitika tagab, et tagasivõtmine piirdub teatava protsendimääraga ELTIFi varadest, millele on osutatud artikli 9 lõike 1 punktis b;

e)

ELTIFi osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitikaga tagatakse investorite õiglane kohtlemine ning tagasivõtmist lubatakse proportsionaalselt, kui osakute või aktsiate tagasivõtmise nõuded on protsentuaalselt suuremad kui käesoleva lõigu punktis d osutatud määr.

Esimese lõigu punktis a osutatud minimaalse hoidmisaja tingimust ei kohaldata investor-ELTIFite suhtes, kes investeerivad oma ühis-ELTIFitesse.

3.   ELTIFi kestus peab olema kooskõlas ELTIFi pikaajalise olemusega ja vastavuses ELTIFi iga üksiku varapositsiooni kestusega, mida mõõdetakse vastavalt iga üksiku varapositsiooni mittelikviidsuse profiilile ja majanduslikule kestusele, ja ELTIFi investeerimiseesmärgiga.

4.   Investoritel on alati võimalus saada oma vahendid tagasi rahas.

5.   ELTIFi varast tehtavad mitterahalised tagasimaksed on võimalikud üksnes siis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

a)

seda võimalust pakutakse ELTIFi tingimustes või põhikirjas, tingimusel et kõiki investoreid koheldakse õiglaselt;

b)

investor palub kirjalikult teha tagasimakse osana ELTIFi varast;

c)

vara ülekandmist ei piira ükski erinorm.

6.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve koostab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada asjaolud, millisel juhul peetakse ELTIFi kestust vastavuses olevaks ELTIFi iga üksiku varapositsiooni kestusega, nagu on osutatud lõikes 3.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve koostab ka regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada järgmist:

a)

lõike 2 esimese lõigu punktis a osutatud minimaalse hoidmisaja kindlaksmääramise kriteeriumid;

b)

lõike 2 esimese lõigu punkti b kohaselt ELTIFi pädevale asutusele esitatav miinimumteave;

c)

nõuded, mida ELTIF peab täitma seoses lõike 2 esimese lõigu punktides b ja c osutatud osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitika ja likviidsuse juhtimise vahenditega, ning

d)

kriteeriumid lõike 2 esimese lõigu punktis d osutatud protsendimäära hindamiseks, võttes muu hulgas arvesse ELTIFi eeldatavaid rahavooge ja kohustusi.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab esimeses ja teises lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 10. jaanuariks 2024.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu esimeses ja teises lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“

11)

Artiklit 19 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   ELTIFi tingimused ja põhikiri ei takista investoritel kanda neile kuuluvaid ELTIFi osakuid ja aktsiaid vabalt üle kolmandatele isikutele, v.a ELTIFi valitsejale, kooskõlas kohaldatavate regulatiivsete nõuete ja ELTIFi prospektis sätestatud tingimustega.“;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   ELTIFi tingimustes ja põhikirjas võib ette näha ELTIFist selle kestuse jooksul väljuvate investorite osakute või aktsiate ülekandmise taotluste täieliku või osalise sobitamise potentsiaalsete investorite ülekandmistaotlustega, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

ELTIFi valitsejal on taotluste sobitamise põhimõtted, milles on selgelt sätestatud kõik järgmised aspektid:

i)

ülekandmisprotsess nii väljuvate kui ka potentsiaalsete investorite jaoks;

ii)

ELTIFi valitseja või fondihalduri roll ülekandmise korraldamisel ja taotluste sobitamisel;

iii)

tähtajad, mille jooksul väljuvatel ja potentsiaalsetel investoritel on võimalik taotleda ELTIFi osakute või aktsiate ülekandmist;

iv)

reeglid, mille alusel määratakse kindlaks täitmishind;

v)

reeglid, mille alusel määratakse kindlaks proportsionaalsuse tingimused;

vi)

ülekandmisprotsessiga seotud teabe avalikustamise aeg ja laad;

vii)

ülekandmisprotsessiga seotud võimalikud tasud, kulud ja lõivud;

b)

põhimõtted ja kord, mille alusel sobitatakse ELTIFist väljuvate investorite taotlused potentsiaalsete investorite taotlustega, tagavad, et investoreid koheldakse õiglaselt ning et sobitamine viiakse läbi proportsionaalselt, kui väljuvate ja potentsiaalsete investorite vahel esineb mittevastavus;

c)

taotluste sobitamine võimaldab ELTIFi valitsejal jälgida ELTIFi likviidsusriski ja sobitamine on kooskõlas ELTIFi pikaajalise investeerimisstrateegiaga.“;

c)

lisatakse järgmine lõige:

„5.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve koostab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada lõikes 2a sätestatud sobitamise kasutamise asjaolusid, sealhulgas teavet, mille ELTIFid peavad investoritele avalikustama.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 10. jaanuariks 2024.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“

12)

Artikli 21 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   ELTIF teavitab vähemalt aasta enne ELTIFi kestuse lõppemise kuupäeva ELTIFi pädevat asutust oma varade korralisest võõrandamisest, et võtta osakud või aktsiad investoritelt tagasi pärast ELTIFi kestuse lõppu. ELTIFi pädeva asutuse taotluse korral esitab ELTIF oma pädevale asutusele varade korralise võõrandamise üksikasjaliku ajakava.“

13)

Artikli 22 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   ELTIF võib oma kestuse jooksul vara võõrandamise korral vähendada kapitali proportsionaalselt, kui ELTIFi valitseja on igakülgse kaalumise põhjal leidnud, et selline võõrandamine on investorite huvides.“

14)

Artiklit 23 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

teave, mille kinnised investeerimisfondid peavad avalikustama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/1129 (*5)

(*5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).“;"

b)

lisatakse järgmine lõige:

„3a.   Investor-ELTIFi prospekt sisaldab järgmist teavet:

a)

avaldus, mille kohaselt investor-ELTIF on ühis-ELTIFi investorfond, kes püsivalt investeerib 85 % või rohkem oma varast kõnealuse ühis-ELTIFi osakutesse või aktsiatesse;

b)

investor-ELTIFi investeerimiseesmärk ja -poliitika, sealhulgas riskiprofiil ning see, kas investor-ELTIFi ja ühis-ELTIFi tulemuslikkus on samad või mil määral ja mis põhjustel need erinevad;

c)

ühis-ELTIFi, sealhulgas selle organisatsiooni, investeerimiseesmärgi ja -poliitika ning riskiprofiili lühikirjeldus ning teave selle kohta, kust on võimalik saada ühis-ELTIFi prospekti;

d)

investor-ELTIFi ja ühis-ELTIFi vahel sõlmitud kokkuleppe või artikli 29 lõikes 6 osutatud äritegevuse sise-eeskirjade kokkuvõte;

e)

kuidas osakuomanikud või aktsionärid võivad saada lisateavet ühis-ELTIFi kohta ning artikli 29 lõikes 6 osutatud investor-ELTIFi ja ühis-ELTIFi vahel sõlmitud kokkuleppe kohta;

f)

kõigi selliste investor-ELTIFi makstavate tasude ja hüvitatavate kulude kirjeldus, mis on seotud ühis-ELTIFi osakutesse või aktsiatesse investeerimisega, samuti investor-ELTIFi ja ühis-ELTIFi kõigi teenustasude kirjeldus.“;

c)

lõikesse 5 lisatakse järgmine lõik:

„Kui ELTIFit turustatakse jaeinvestoritele, lisab ELTIFi valitseja investor-ELTIFi aastaaruandesse aruande investor-ELTIFi ja ühis-ELTIFi kogukulude kohta. Investor-ELTIFi aastaaruandes osutatakse sellele, kuidas on võimalik saada ühis-ELTIFi aastaaruannet.“

15)

Artikli 25 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Prospektis esitatakse ELTIFi üldine kulusuhe.“

16)

Artikkel 26 jäetakse välja.

17)

Artikkel 27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 27

Niisuguste ELTIFite sisehindamine, mida võib turustada jaeinvestoritele

Niisuguse ELTIFi valitseja suhtes, mille osakuid või aktsiaid võib turustada jaeinvestoritele, kohaldatakse direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõike 3 teises kuni viiendas ja seitsmendas lõigus ning sama direktiivi artikli 24 lõikes 2 sätestatud nõudeid.“

18)

Artikkel 28 jäetakse välja.

19)

Artiklisse 29 lisatakse järgmised lõiked:

„6.   Investor- ja ühisfondi struktuuri puhul esitab ühis-ELTIF investor-ELTIFile kõik dokumendid ja kogu teabe, mida on vaja, et investor-ELTIF saaks täita käesoleva määruse nõudeid. Selleks sõlmib investor-ELTIF ühis-ELTIFiga kokkuleppe.

Esimeses lõigus osutatud kokkulepe peab olema soovi korral tasuta kättesaadav kõikidele osakuomanikele ja aktsionäridele. Kui nii ühis-ELTIFit kui ka investor-ELTIFit valitseb sama ELTIFi valitseja, võib kokkuleppe asendada äritegevuse sise-eeskirjadega, millega tagatakse käesoleva lõike nõuete täitmine.

7.   Kui ühis-ELTIF ja investor-ELTIF kasutavad eri depositooriume, sõlmivad need depositooriumid teabevahetuse kokkuleppe, et tagada mõlema depositooriumi kohustuste täitmine. Investor-ELTIF ei investeeri ühis-ELTIFi osakutesse ega aktsiatesse seni, kuni selline kokkulepe ei ole jõustunud.

Käesoleva lõike nõuete järgimisel ei riku ühis-ELTIFi ja investor-ELTIFi depositooriumid teabe avalikustamist piiravaid või andmekaitse nõudeid, kui sellised nõuded on sätestatud lepingus või õigus- või haldusnormides. Nõuete järgimine ei anna alust vastutuse tekkeks depositooriumile või selle nimel tegutsevale isikule.

Investor-ELTIF või asjakohasel juhul investor-ELTIFi valitseja vastutab selle eest, et investor-ELTIFi depositooriumile edastatakse ühis-ELTIFit käsitlev teave, mida on vaja investor-ELTIFi depositooriumi kohustuste täitmiseks. Ühis-ELTIFi depositoorium teatab viivitamata ühis-ELTIFi päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele ning investor-ELTIFi või asjakohasel juhul investor-ELTIFi valitseja ja depositooriumi päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele kõigist rikkumistest, mis ta ühis-ELTIFi puhul tuvastab ning millel võib olla ebasoodne mõju investor-ELTIFile.“

20)

Artikkel 30 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 30

ELTIFite jaeinvestoritele levitamise ja turustamise erinõuded

1.   ELTIFi osakuid või aktsiaid võib jaeinvestorile turustada üksnes juhul, kui on tehtud sobivuse hindamine kooskõlas direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikega 2 ning kõnealusele jaeinvestorile on esitatud sobivuse kirjeldus vastavalt sama direktiivi artikli 25 lõike 6 teisele ja kolmandale lõigule.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud sobivuse hindamine tehakse olenemata sellest, kas jaeinvestor omandab ELTIFi osakud või aktsiad ELTIFi levitajalt või valitsejalt või järelturu kaudu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 19.

Jaeinvestori sõnaselge nõusolek, mis näitab, et investor mõistab ELTIFisse investeerimise riske, tuleb saada juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

sobivust ei hinnata investeerimisnõustamise raames;

b)

ELTIFit ei peeta esimese lõigu kohaselt tehtud sobivuse hindamise põhjal jaeinvestorile sobivaks;

c)

jaeinvestor soovib tehinguga edasi minna olenemata asjaolust, et ELTIFit ei peeta sellele investorile sobivaks.

ELTIFi levitaja või juhul, kui ELTIFi osakuid või aktsiaid pakutakse jaeinvestorile, ELTIFi valitseja seab sisse direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikes 5 osutatud registri.

2.   ELTIFi levitaja või juhul, kui ELTIFi osakuid või aktsiaid pakutakse jaeinvestorile, ELTIFi valitseja väljastab selge kirjaliku hoiatuse, milles teavitatakse jaeinvestorit järgmisest:

a)

kui jaeinvestorile pakutava ELTIFi kestus on pikem kui kümme aastat: sellest, et ELTIF kui finantstoode ei pruugi sobida jaeinvestorile, kes ei saa endale sellist pikaajalist ja mittelikviidset kohustust võtta;

b)

kui ELTIFi tingimustes või põhikirjas on ette nähtud artikli 19 lõikes 2a osutatud ELTIFi osakute või aktsiate sobitamise võimalus: sellest, et sellise võimaluse olemasolu ei anna jaeinvestorile tagatist ega õigust ELTIFist väljumiseks ega ELTIFi osakute või aktsiate tagasi võtmiseks.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui jaeinvestor on ELTIFi valitseja või ELTIFi valitseja sidusettevõtja juhtivtöötaja või portfelli valitseja, direktor, ametnik, agent või töötaja ning tal on ELTIFi kohta piisavad teadmised.

4.   Investor-ELTIF avalikustab oma turundusteadetes, et ta investeerib püsivalt 85 % või rohkem oma varast ühis-ELTIFi osakutesse või aktsiatesse.

5.   Sellise ELTIFi tingimustes või põhikirjas, mida turustatakse asjaomast liiki osakute või aktsiate jaeinvestoritele, nähakse ette, et kõiki investoreid koheldakse võrdselt ning et sama liiki osakutesse või aktsiatesse investeerinud üksikinvestorite või investorite rühmade puhul ei kohelda kedagi soodsamalt ja kellelegi ei anta sel juhul konkreetseid majanduslikke eeliseid.

6.   Jaeinvestoritele turustatava ELTIFi õiguslik vorm ei tohi jaeinvestorile tuua kaasa lisavastutust ega panna jaeinvestorile täiendavaid kohustusi lisaks esmasele kapitali sissemakse kohustusele.

7.   Jaeinvestorid saavad ELTIFi osakute või aktsiate märkimise ajal ja kahe nädala jooksul pärast ELTIFi osakute või aktsiatega seotud esialgse kohustuse või märkimislepingu allkirjastamist märkimise tühistada ning nad saavad oma raha tagasi ilma trahvita.

8.   Jaeinvestoritele turustatava ELTIFi valitseja kehtestab jaeinvestorite kaebuste käsitlemiseks asjakohased menetlused ja korra, mis võimaldavad jaeinvestoritel esitada kaebusi liikmesriigi ametlikus keeles või ühes liikmesriigi ametlikest keeltest.“

21)

Artikli 31 lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

a)

punktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a)

ELTIFi prospekti ja

b)

ELTIFi põhiteabedokumendi, kui ELTIFit turustatakse jaeinvestoritele.“;

b)

punkt c jäetakse välja.

22)

Artikli 34 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Direktiivi 2011/61/EL kohaseid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele antud volitusi kasutatakse ka käesoleva määruse kohaldamisel ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 (*6).

(*6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).“"

23)

Artikkel 37 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 37

Läbivaatamine

1.   Komisjon vaatab käesoleva määruse kohaldamise läbi ja analüüsib vähemalt järgmisi elemente:

a)

mil määral ELTIFeid liidus turustatakse, sealhulgas see, kas direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõikes 2 osutatud AIFide valitsejad võivad olla huvitatud ELTIFite turustamisest;

b)

ELTIFitele tegevusloa andmist käsitlevate sätete kohaldamine, nagu on sätestatud artiklites 3–6;

c)

kas ELTIFite avalikku keskregistrit käsitlevaid sätteid, mis on esitatud artiklis 3, tuleks ajakohastada;

d)

kas kõlblike varade ja investeeringute loetelu, portfelli koosseisu ja hajutamise nõudeid, kontsentratsiooninorme ja raha laenuks võtmise piirmäärasid tuleks ajakohastada;

e)

millist mõju on artikli 13 lõikes 1 kõlbliku investeerimisvara suhtes sätestatud investeeringu piirmäära kohaldamine avaldanud varade hajutamisele;

f)

kas huvide konflikte käsitlevaid sätteid, mis on esitatud artiklis 12, tuleks ajakohastada;

g)

artikli 18 kohaldamine ja selle mõju ELTIFite tagasivõtmispoliitikale ja kestusele;

h)

kas IV peatükis sätestatud läbipaistvusnõuded on asjakohased;

i)

kas V peatüki sätted ELTIFite osakute või aktsiate turustamise kohta on asjakohased ja tagavad investorite, sealhulgas jaeinvestorite tõhusa kaitse;

j)

kas ELTIFid on andnud märkimisväärse panuse liidu eesmärkide saavutamisse, näiteks selliste eesmärkide saavutamisse, mis on seatud Euroopa rohelises kokkuleppes ja muudes prioriteetsetes valdkondades.

2.   Komisjon esitab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud läbivaatamise alusel ja pärast Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega konsulteerimist hiljemalt 10. aprilliks 2030 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse käesoleva määruse ja ELTIFite panust kapitaliturgude liidu väljakujundamisse ning artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamisse. Kui see on asjakohane, lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek.“

24)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 37a

ELTIFite keskkonnahoidlikkuse aspektide läbivaatamine

Hiljemalt 11. jaanuariks 2026 teeb komisjon hindamise ja esitab selle kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele lisatakse asjakohasel juhul seadusandlik ettepanek ning milles käsitletakse vähemalt järgmist:

a)

kas vabatahtliku nimetuse „keskkonnahoidlikuna turustatav ELTIF“ või „rohe-ELTIF“ loomine on teostatav ja eelkõige

i)

kas sellise nimetuse kasutamisel tuleks piirduda ELTIFitega, mis on finantstooted, mille eesmärk on jätkusuutlikud investeeringud, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2088 (*7) artiklis 9;

ii)

kas sellise nimetuse kasutamisel tuleks piirduda ELTIFitega, mis investeerivad kogu oma kõlbliku vara või märkimisväärse osa sellest või kogu oma vara jätkusuutlikusse tegevusse, ning kuidas määrata sellisel juhul kindlaks märkimisväärne osa;

iii)

kas jätkusuutlikku tegevust saab seostada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 (*8) artikli 10 lõike 3, artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 ja artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud jätkusuutlikkuse kriteeriumidega;

b)

kas ELTIFite puhul peaks kehtima üldine kohustus järgida oma investeerimisotsustes põhimõtet „ei kahjusta oluliselt“ määruse (EL) 2019/2088 artikli 2a tähenduses või kas kõnealune kohustus peaks piirduma keskkonnahoidlikena turustatavate ELTIFite või rohe-ELTIFitega juhul, kui niisuguse vabatahtliku nimetuse kasutamist peetakse teostatavaks;

c)

kas ELTIFite õigusraamistikku oleks võimalik parandada, aidates märkimisväärsemalt kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisse, samas ELTIFite olemust kahjustamata.

(*7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris (ELT L 317, 9.12.2019, lk 1)."

(*8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, lk 13).“"

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 10. jaanuarist 2024.

ELTIFeid, mis on saanud tegevusloa kooskõlas määruse (EL) 2015/760 sätetega, mida kohaldatakse enne 10. jaanuari 2024, ja mis vastavad nendele sätetele, peetakse käesolevale määrusele vastavaks kuni 11. jaanuarini 2029. ELTIFeid, mis on saanud tegevusloa kooskõlas määruse (EL) 2015/760 sätetega, mida kohaldatakse enne 10. jaanuari 2024, ja mis vastavad nendele sätetele ning mis ei kaasa lisakapitali, peetakse käesolevale määrusele vastavaks.

Kolmandast lõigust olenemata võib enne 10. jaanuari 2024 tegevusloa saanud ELTIF otsustada, et tema suhtes kohaldatakse käesolevat määrust, eeldusel et ELTIF teavitab sellest oma pädevat asutust.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 15. märts 2023

Euroopa Parlamendi nimel

president

R. METSOLA

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ROSWALL


(1)  ELT C 290, 29.7.2022, lk 64.

(2)  Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2023. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 7. märtsi 2023. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta (ELT L 123, 19.5.2015, lk 98).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris (ELT L 317, 9.12.2019, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, lk 13).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 35).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1160, millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL seoses investeerimisfondide piiriülese turustamisega (ELT L 188, 12.7.2019, lk 106).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).