1.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2023/439,

16. detsember 2022,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 lisa, et lubada kasutada nikotiinamiidribosiidkloriidi niatsiiniallikana meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajates

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 609/2013 lisas on sätestatud liidu loetelu ainetest, mida võib lisada ühte või mitmesse kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 1 osutatud toidugruppi.

(2)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 (2) lubatakse komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/16 (3) lasta uuendtoiduna turule nikotiinamiidribosiidkloriid, et kasutada seda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ (4) määratletud toidulisandites täiskasvanud elanikkonna jaoks.

(3)

Pärast taotlust laiendada nikotiinamiidribosiidkloriidi uuendtoiduna kasutamist, et see hõlmaks ka selle kasutamist toitaine niatsiini allikana eelkõige meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajates, palus komisjon Euroopa Toiduohutusametil (edaspidi „toiduohutusamet“) esitada kooskõlas määrusega (EL) 2015/2283 arvamus sellise kasutusala laiendamise kohta ning tulenevalt sellest arvamusest hinnata määruse (EL) nr 609/2013 kontekstis kõnealuse aine ohutust ja biosaadavust, kui seda lisatakse kõnealusele toidule. 14. septembril 2021 võttis toiduohutusamet vastu teadusliku arvamuse nikotiinamiidribosiidkloriidi uuendtoiduna kasutamise laiendamise kohta (5). Kõnealuses arvamuses jõudis toiduohutusamet järeldusele, et nikotiinamiidribosiidkloriid on sama ohutu kui puhas nikotiinamiid, et seda kasutada meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajates. Lisaks kinnitas toiduohutusamet nikotiinamiidribosiidkloriidist saadud nikotiinamiidi (niatsiini vorm) biosaadavust.

(4)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/1160 (6) lubati teatavatel tingimustel kasutada nikotiinamiidribosiidkloriidi muude toodete hulgas meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toitudes ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajates, mis on ette nähtud täiskasvanud elanikkonnale, välja arvatud rasedad ja imetavad naised.

(5)

Komisjon leiab, et toiduohutusameti arvamus annab piisavalt alust väita, et nikotiinamiidribosiidkloriid kui niatsiiniallikas ei ole ohtlik, kui seda kasutatakse meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajates vastavalt rakendusmääruses (EL) 2022/1160 sätestatud tingimustele. Seega on asjakohane lubada kasutada nikotiinamiidribosiidkloriidi kui niatsiiniallikat meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajates. Seepärast tuleks kõnealune aine lisada määruse (EL) nr 609/2013 lisas esitatud liidu loetellu ainetest, mida võib lisada teatavatesse toidugruppidesse.

(6)

Määruse (EL) nr 609/2013 lisa tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 609/2013 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 181, 29.6.2013, lk 35.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (ELT L 327, 11.12.2015, lk 1).

(3)  Komisjoni 10. jaanuari 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/16, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule nikotiinamiidribosiidkloriidi ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 (ELT L 7, 13.1.2020, lk 6).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51).

(5)  Scientific opinion on the extension of use of nicotinamide riboside chloride as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 (teaduslik arvamus nikotiinamiidribosiidkloriidi uuendtoiduna kasutamise laiendamise kohta vastavalt määrusele (EL) 2015/2283); EFSA Journal 2021;19(11):6843.

(6)  Komisjoni 5. juuli 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/1160, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470 seoses uuendtoidu nikotiinamiidribosiidkloriidi kasutustingimuste ja spetsifikatsiooniga (ELT L 179, 6.7.2022, lk 25).


LISA

Määruse (EL) nr 609/2013 lisas lisatakse ainerühmas „Vitamiinid“„Niatsiini“ all leiduva kande „nikotiinamiid“ järele järgmine kanne:

„nikotiinamiidribosiidkloriid

 

 

X

X“