25.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 59/423


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/430,

25. veebruar 2023,

millega rakendatakse määrust (EL) 2020/1998, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. detsembri 2020. aasta määrust (EL) 2020/1998, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõrge esindaja poolt 8. detsembril 2020 Euroopa Liidu nimel tehtud avalduses kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi kohta kinnitasid liit ja selle liikmesriigid veel kord oma kindlat pühendumust inimõiguste edendamisele ja kaitsmisele kogu maailmas. Kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimiga rõhutatakse liidu otsustavust suurendada oma rolli inimõiguste raske rikkumise vastu võitlemisel maailmas. Liidu strateegiline eesmärk on tagada, et iga inimene saaks oma inimõigusi tegelikult kasutada. Inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste austamine on liidu ning selle ühise välis- ja julgeolekupoliitika põhiväärtused.

(2)

Nõukogu võttis 13. detsembril 2021 vastu otsuse (ÜVJP) 2021/2197 (2) ja rakendusmääruse (EL) 2021/2195, (3) millega kanti loetellu Wagner Group ja kolm selle liiget, kes on seotud inimõiguste raske rikkumisega maailma eri osades.

(3)

Liit on jätkuvalt sügavalt mures Wagner Groupi poolt mitmes riigis, sealhulgas Ukrainas, Liibüas, Kesk-Aafrika Vabariigis, Malis ja Sudaanis, toime pandud inimõiguste raske rikkumise pärast, nagu piinamine ja muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine ning kohtuvälised hukkamised.

(4)

Pidades silmas Wagner Groupi tegevuse rahvusvahelist mõõdet ja tõsidust ning selle destabiliseerivat mõju nendes riikides, leiab liit, et Wagner Groupi tegevus kahjustab Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke, eelkõige eesmärki tugevdada ja toetada demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja rahvusvahelist õigust kooskõlas nimetatud artikli lõike 2 punktiga b.

(5)

Sellest lähtuvalt tuleks määruse (EL) 2020/1998 I lisas esitatud nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada kaheksa isikut ja seitse üksust.

(6)

Määrust (EL) 2020/1998 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõukogu määruse (EL) 2020/1998 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ROSWALL


(1)  ELT L 410 I, 7.12.2020, lk 1.

(2)  Nõukogu 13. detsembri 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/2197, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1999, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 445 I, 13.12.2021, lk 17).

(3)  Nõukogu 13. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2195, millega rakendatakse määrust (EL) 2020/1998, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 445 I, 13.12.2021, lk 10).


LISA

1.

Määruse (EL) 2020/1998 I lisa A jaos („Füüsilised isikud“) esitatud füüsiliste isikute loetellu lisatakse järgmised kanded:

A.

Füüsilised isikud

 

Nimed (transliteratsioon ladina tähestikku)

Nimed

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„19.

Maxim SHUGALEY

teise nimega:

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(kirjapilt vene keeles)

Ametikoht(-kohad): üksuse Foundation for the Defence of National Values (FDNV) (Rahvuslike väärtuste säilitamise fond) esimees

Sünniaeg: 24.2.1966

Sünnikoht: Leningrad, endine NSVL (praegune Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Passi või ID-kaardi number:

710508436 (Venemaa pass)

Maxim Shugaley on üksuse Foundation for the Defence of National Values (FDNV) (Rahvuslike väärtuste säilitamise fond) esimees ja töötab Wagner Groupi juhi Yevgeny Prigozhini otsese järelevalve all. FDNV korraldab Wagner Groupi avalikke suhteid ja Shugaley roll FDNV-s hõlmab Wagner Groupi toetava propaganda ja desinformatsioonikampaaniate juhtimist, sealhulgas Wagner Groupi maine parandamist ja selle lähetamise toetamist, ning Wagner Groupi nimel varjatud sekkumist erinevates riikides, kus see grupp tegutseb.

Wagner Group on inimõiguste raske rikkumise eest, mis hõlmab piinamist ning kohtuväliseid hukkamisi, kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Liibüas, Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis.

Shugaley on seotud Wagner Groupiga ning vastutab Wagner Groupi tegevuse toetamise ja julgustamise eest Wagner Goupi toetava propaganda ja desinformatsiooni kaudu.

25.2.2023

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(kirjapilt vene keeles)

 

Aleksandr Grigorievitch Maloletko on Yevgeny Prigozhini lähedane koostööpartner. Yevgeny Prigozhin on väljendanud avalikult kiitust tema tegevusele „emamaa kaitsjana“ ja „Sõjaveteranide huvide kaitsjate liiga“ juhina. Ta on töötanud Wagner Groupi instruktorina Kesk-Aafrika Vabariigis. Ta on seotud Wagner Groupiga, mis inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis, ning vastutab Wagneri Groupi tegevuse toetamise eest.

25.2.2023

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(kirjapilt vene keeles)

Ametikoht(-kohad): Üks sõjalise eraettevõtte Wagner Group komandöre Aafrikas

Sünniaeg: 23.7.1968

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Konstantin Alexandrovich Pikalov, koodnimega „Mazaï“ (Mazay), on üks Wagner Groupi juhte ja vastutab Wagner Groupi operatiivtegevuse eest Aafrikas, eelkõige Kesk-Aafrika Vabariigis. Teda süüdistatakse kolme Venemaa ajakirjaniku mõrvale kihutamises 2018. aasta juulis.

Wagner Group on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis.

Wagner Groupis juhtival ametikohal oleva isikuna vastutab Pikalov Wagner Groupi poolt Kesk-Aafrika Vabariigis toime pandud inimõiguste raske rikkumise eest.

25.2.2023

22.

Dimitri SYTII

teise nimega:

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(kirjapilt vene keeles)

Ametikoht(-kohad): Venemaa Maja direktor Banguis

Sünniaeg: 23.3.1989

Sünnikoht: Minsk, Valgevene

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Aadress: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI Peterburi, Venemaa Föderatsioon

Dimitri Sytii on juhtival ametikohal Wagner Groupis Kesk-Aafrika Vabariigis ning tal on tihedad sidemed Yevgeny Prigozhiniga. Ta vastutab Wagner Groupi propaganda elluviimise eest Kesk-Aafrika Vabariigis. Ta on Venemaa välisministeeriumi kultuuriesinduse ehk Venemaa Maja kohaliku üksuse juht.

Wagner Group on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis.

Võttes arvesse, et ta on Kesk-Aafrika Vabariigis mõjukal positsioonil ja Wagner Groupis juhtival ametikohal, vastutab ta Wagner Groupi poolt Kesk-Aafrika Vabariigis toime pandud inimõiguste raske rikkumise eest.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(kirjapilt vene keeles)

Ametikoht(-kohad): Meroe Gold direktor

Sünniaeg: 19.9.1981 või 29.9.1981

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Pass nr: 651697952 (Venemaa pass)

Aadress: Sudaan

Seotud ettevõtted:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Mikhail Potepkin on Sudaanis läbiviidavate Wagner Groupi operatsioonide variettevõtte Meroe Gold direktor ning on seotud Meroe emaettevõttega M-Invest. Ta on Sudaanis tegutsevas Wagner Groupis juhtival ametikohal ning tal on tihedad sidemed Yevgeny Prigozhiniga. Tänu oma sidemetele Sudaani sõjaväega tegeles Wagner Group Sudaani kulla käitamise ja eksportimisega Venemaale. Potepkin on seotud Wagner Groupiga, mis on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Sudaanis. Oma tegevusega pakub ta ka toetust sellistele rikkumistele Sudaanis.

25.2.2023

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(kirjapilt vene keeles)

Ametikoht(-kohad): Wagner Groupi instruktorite esindaja Kesk-Aafrika Vabariigis

Sünniaeg: 14.6.1960

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Aadress: Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik

Alexander Ivanov on Wagner Groupi kõneisik Kesk-Aafrika Vabariigis. Ta on ka Venemaa „Officers Union for International Security“ (Ohvitseride liit rahvusvahelise julgeoleku heaks) juht, mis saatis Venemaa sõjaväeinstruktoreid Kesk-Aafrika Vabariiki. Kõnealused instruktorid on Wagner Groupi palgasõdurid.

Wagner Group on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis.

Venemaa sõjaväeinstruktorite ametliku esindajana on ta seotud Wagner Groupi poolt Kesk-Aafrika Vabariigis toime pandud inimõiguste raske rikkumisega.

25.2.2023

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(kirjapilt vene keeles)

Sünniaeg: 11.9.1983

Sünnikoht: Novosibirsk, NSVL (praegune Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Vene

Aadress: Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik

Sugu: mees

Pass nr: NR 75 2987491

Väljastamise kuupäev: 30.3.2016

Aegumise kuupäev: 30.3.2026

Perfilev on Kesk-Aafrika Vabariigi presidendi julgeolekunõunik. Ta on Wagner Groupi võtmeisik Kesk-Aafrika Vabariigis.

Wagner Group on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis.

Võttes arvesse, et ta on Kesk-Aafrika Vabariigis mõjukal positsioonil ja Wagner Groupis juhtival ametikohal, vastutab ta Wagner Groupi poolt Kesk-Aafrika Vabariigis toime pandud inimõiguste raske rikkumise eest.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(kirjapilt vene keeles)

Sünniaeg: 2.3.1990

Sünnikoht: Saksamaa

Sugu: mees

Pass nr: 753615660

Andrei Mandel juhib M-Investi, mis on variettevõte Wagner Groupi operatsioonide jaoks Sudaanis, ta on samuti seotud selle tütarettevõtja Meroe Goldiga. Ta on Sudaanis tegutsevas Wagner Groupis juhtival ametikohal ning tal on tihedad sidemed Yevgeny Prigozhiniga. Tänu oma tihedatele sidemetele Sudaani sõjaväega tegeles Wagner Group Sudaani kulla käitamise ja eksportimisega Venemaale, Mandel on seotud Wagner Groupiga, mis on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Sudaanis. Oma tegevusega pakub ta ka toetust sellistele rikkumistele Sudaanis.

25.2.2023“

2.

Määruse (EL) 2020/1998 I lisa B jaos („Juriidilised isikud, üksused ja asutused“) esitatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised kanded:

B.

Juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi (transliteratsioon ladina tähestikku)

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„6.

Lobaye Invest SARLU

 

Registrisse kandmise koht: Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik

Registrisse kandmise kuupäev: 24.10.2017

Registrinumber: M 354838 D 0001 („NIF“-number, maksukohustuslasena registreerimise number)

Peamine tegevuskoht: Kesk-Aafrika Vabariik

Muu teave: M-Finansi filiaal

Lobaye Invest SARLU on Kesk-Aafrika Vabariigis registreeritud eraettevõte, mis on Yevgeny Prigozhini kontrollitud Venemaa äriühingu M-Finans tütarettevõtja. Seda juhivad Wagner Groupi vanemjuht Dimitri Sytii ja Yevgeny Khodotov, kes on seotud Yevgeny Prigozhiniga. Lobaye Invest käitab kulla- ja teemandikaevandusi Kesk-Aafrika Vabariigis. Ta on seotud Wagner Groupi operatsioonidega Kesk-Aafrika Vabariigis. Ta rahastab ka mitut meediakanalit, näiteks raadiojaama Lengo Songo, mis on Kesk-Aafrika raadiojaam, mis viib läbi desinformatsioonikampaaniaid ja edendab Wagner Groupi kohalolekut Kesk-Aafrika Vabariigis.

Lobaye Invest on seotud Wagner Groupiga, mis on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis. Oma tegevusega pakub Lobaye Invest ka toetust sellistele rikkumistele Kesk-Aafrika Vabariigis.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE

 

Registrisse kandmise kuupäev: 28.3.2019

Registrinumber: CA/BG2019B519

Peamine tegevuskoht: Kesk-Aafrika Vabariik

Muu teave: seotud isikud ja üksused: Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville on variettevõte, mida Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsev Wagner Group kasutab teemantidega ebaseaduslikuks kauplemiseks. Ettevõtte on tihedalt seotud kõigi peamiste Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsevate Wagner Groupi osalistega, nagu Yevgeny Prigozhin ja Dimitri Sytii. Diamville on seotud Wagner Groupiga, mis on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis. Oma tegevusega pakub ta ka toetust sellistele rikkumistele Kesk-Aafrika Vabariigis.

25.2.2023

8.

Foundation for the Defence of National Values (FDNV) (Rahvuslike väärtuste säilitamise fond)

Fund for the Defence of National Values (FDNV)

Foundation/organization for the protection of national values (FPNV)/(FZNC)

Foundation for National Values protection

 

Registrisse kandmise koht: Moskva (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Russian Federation)

Veebisait: https://en.fznc.ru/

Foundation for the Defence of National Values (FDNV) (Rahvuslike väärtuste säilitamise fond) on seotud Wagner Groupi juhi Yevgeny Prigozhiniga. FDNV korraldab Wagneri Groupi avalikke suhteid. Ta juhib Wagner Groupi toetavat propagandat ja desinformatsioonikampaaniaid, et muu hulgas edendada Wagner Groupi mainet ja toetada selle lähetamist, ning osaleb Wagner Groupi nimel varjatud sekkumises erinevates riikides, kus Wagner Group tegutseb.

Wagner Group on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Liibüas, Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis.

FDNV on seotud Wagner Groupiga ning vastutab Wagner Groupi tegevuse toetamise ja julgustamise eest Wagner Groupi toetava propaganda, poliitilise sekkumise ja desinformatsiooni kaudu.

25.2.2023

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Registrisse kandmise koht: Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik

Registrisse kandmise kuupäev: November 2018

Peamine tegevuskoht: Galabadja

Bangui, Commune de Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo on Kesk-Aafrika raadiojaam, mis tegeleb propaganda levitamisega internetis Wagner Groupi nimel. Selle lõppeesmärk on manipuleerida avaliku arvamusega. Ettevõte korraldab desinformatsioonikampaaniaid ja edendab Wagner Groupi tegevust Kesk-Aafrika Vabariigis. Radio Lengo Sengot rahastab Yevgeny Prigozhiniga seotud eraettevõte Lobaye Invest, mis on seotud Wagner Groupiga ja see on variettevõte Wagner Groupi tegevuse varjamiseks Kesk-Aafrika Vabariigis.

Wagner Group on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis.

Radio Lengo Sengo vastutab Wagner Groupi tegevuse toetamise ja julgustamise eest Kesk-Aafrika Vabariigis.

25.2.2023

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Registrisse kandmise koht: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudaan

Muu teave: Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine

Seotud järgmisega:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi activities Co., Ltd

Meroe Gold on variettevõte Wagner Groupi operatsioonide jaoks Sudaanis. Tal on tihedad sidemed Yevgeny Prigozhiniga. Tänu oma sidemetele Sudaani sõjaväega tegeles Wagner Group Sudaani kulla käitamise ja eksportimisega Venemaale.

Meroe Gold on seotud Wagner Groupiga, mis on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Sudaanis. Oma tegevusega pakub ta ka toetust sellistele rikkumistele Sudaanis.

25.2.2023

11.

M-Invest

 

Registrisse kandmise koht: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, Peterburi, Venemaa Föderatsioon

Registrinumber: 1177847044066

Peamine tegevuskoht: Hartum, Sudaan

Muu teave: Maksukohustuslase number: 7811636632, valitsuse ametlik väljaanne nr: 06513574

M-Invest on variettevõte Wagner Groupi operatsioonide jaoks Sudaanis. Tal on tihedad sidemed Yevgeny Prigozhiniga. Tänu oma sidemetele Sudaani sõjaväega, tegeles Wagner Group Sudaani kulla käitamise ja eksportimisega Venemaale. M-Invest on seotud Wagner Groupiga, mis on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Sudaanis. Oma tegevusega pakub M-Invest ka toetust sellistele rikkumistele Sudaanis.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services

 

Registrisse kandmise koht: Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik

Peamine tegevuskoht: Kesk-Aafrika Vabariik

Muu teave: Lobaye Investi tütarettevõtja

Sewa Security Services on Kesk-Aafrika Vabariigis asuv eraettevõte, mis pakub kaitset Kesk-Aafrika Vabariigi valitsuse vanemametnikele. See on variettevõte varjamaks Wagner Groupi tegevust Kesk-Aafrika Vabariigis. See on Lobaye Investi tütarettevõtja, mida juhivad Wagneri Groupi vanemjuht Dimitri Sytii ja Yevgeny Khodotov, kes on seotud Yevgeny Prigozhiniga. Sewa Security on koos Wagner Groupiga osalenud mitmetes Kesk-Aafrika Vabariigis pärast 2020. aasta detsembris toimunud presidendivalimisi aset leidnud vägivaldsetes rünnakutes. Sewa Security on seotud Wagner Groupiga, mis on inimõiguste raske rikkumise, sealhulgas piinamise ja kohtuväliste hukkamiste eest kantud loetellu mitmes riigis, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis. Oma tegevusega pakub Sewa Security Services ka toetust sellistele rikkumistele Kesk-Aafrika Vabariigis.

25.2.2023“