4.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 32/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/251,

4. veebruar 2023,

millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, (1) eriti selle artiklit 7a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu määruse (EL) nr 833/2014.

(2)

Nõukogu määrusega (EL) nr 833/2014 (2) on jõustatud teatavad nõukogu otsuses 2014/512/ÜVJP sätestatud meetmed.

(3)

Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2022/1909 (3) on kehtestatud erand meretransporditeenuste osutamise keelust ja keelust osutada tehnilist abi, vahendusteenuseid või rahastada või anda rahalist abi Venemaalt pärit või sealt eksporditud toornafta või naftasaaduste mereveoks kolmandatesse riikidesse, kui see toornafta või need naftasaadused on ostetud hinnaga, mis vastab hinnalae koalitsioonis eelnevalt kokku lepitud hinnalaele või on sellest madalam. See erand peaks leevendama kolmandate riikide energiavarustusele avalduvaid negatiivseid tagajärgi ja vähendama erakorralistest turutingimustest tingitud hinnatõuse, piirates samal ajal Venemaa naftatulusid.

(4)

Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2022/2369 (4) on esimesena nimetatud nõukogu otsuse XI lisas kehtestatud hinnalagi ehk barreli hind, millele vastava või millest madalama hinnaga Venemaalt tarnitud toornafta puhul tehakse erand meretransporditeenuste osutamise keelust ja keelust osutada tehnilist abi või vahendusteenuseid või pakkuda rahastamist või anda rahalist abi mereveoks kolmandatesse riikidesse.

(5)

4. veebruaril 2023 muudeti nõukogu otsusega (ÜVJP) 2023/252 (5) otsust 2014/512/ÜVJP, et kehtestada selle XI lisas kaks täiendavat hinnalage ehk barreli hinda, millest üks on kehtestatud allahindlusega müüdavatele toornaftasaadustele (edaspidi „allahinnatud toornafta“) ja teine hinnalisaga müüdavatele toornaftasaadustele (edaspidi „hinnalisaga toornafta“) ning millele vastava või millest madalama hinnaga Venemaalt tarnitud naftasaaduste puhul tehakse erand meretransporditeenuste osutamise keelust ja keelust osutada tehnilist abi või vahendusteenuseid või pakkuda rahastamist või anda rahalist abi mereveoks kolmandatesse riikidesse.

(6)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 833/2014 XXVIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 833/2014 XXVIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).

(3)  Nõukogu 6. oktoobri 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/1909, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 259 I, 6.10.2022, lk 122).

(4)  Nõukogu 3. detsembri 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/2369, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 311 I, 3.12.2022, lk 8).

(5)  Nõukogu 4. veebruari 2023. aasta otsus (ÜVJP) 2023/252, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 32 I, 4.2.2023, lk 11).


LISA

Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 XXVIII lisa muudetakse järgmiselt:

1)

jäetakse välja järgmine tekst:

„[tabel toodete CN-koodide ja vastavate hindadega, nagu on kokku leppinud hinnalae koalitsioon]“;

2)

lisatakse tabelile järgmine alapealkiri:

Toornafta hind“;

3)

lisatakse järgmine alapealkiri ja tabel:

Naftasaaduste hinnad

CN-kood

Kirjeldus

Hinnalisaga/

allahinnatud toornafta

Barreli hind (USA dollarites)

Kohaldamise alguskuupäev

 

naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid) ja mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70  % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks, v.a biodiislit sisaldavad ja õlijäätmed

 

2710 12

kergõlid ja preparaadid

2710 12 11

spetsiifiliseks töötluseks

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 12 15

keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 2710 12 11 juures

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

 

muuks otstarbeks

spetsiaalsed bensiinid

 

2710 12 21

lakibensiin

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 12 25

muud

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

 

muud

mootoribensiin

 

2710 12 31

lennukibensiin

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

 

muud, mille pliisisaldus on

kuni 0,013  g/l

 

2710 12 41

oktaaniarvuga uurimismeetodil alla 95

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 12 45

oktaaniarvuga uurimismeetodil 95 ja rohkem, kuid alla 98

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 12 49

oktaaniarvuga uurimismeetodil 98 ja rohkem

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 12 50

üle 0,013  g/l

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 12 70

reaktiivmootoribensiin

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 12 90

muud kergõlid

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 19

muud

 

 

keskmised õlid

2710 19 11

spetsiifiliseks töötluseks

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 19 15

keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 2710 19 11 juures

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

 

muuks otstarbeks

petrool

 

2710 19 21

reaktiivkütus

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 19 25

muud

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 19 29

muud

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

 

rasked õlid

gaasiõlid

 

2710 19 31

spetsiifiliseks töötluseks

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 19 35

keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 2710 19 31 juures

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

 

muuks otstarbeks

 

2710 19 43

väävlisisaldusega kuni 0,001  % massist

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 19 46

väävlisisaldusega üle 0,001  %, kuid mitte üle 0,002  % massist

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 19 47

väävlisisaldusega üle 0,002  %, kuid mitte üle 0,1  % massist

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 19 48

väävlisisaldusega üle 0,1  % massist

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

 

kütteõlid

 

2710 19 51

spetsiifiliseks töötluseks

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 19 55

keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 2710 19 51 juures

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

 

muuks otstarbeks

 

2710 19 62

väävlisisaldusega kuni 0,1  % massist

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 19 66

väävlisisaldusega üle 0,1  %, kuid mitte üle 0,5  % massist

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 19 67

väävlisisaldusega üle 0,5  % massist

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

 

määrdeõlid; muud õlid

 

2710 19 71

spetsiifiliseks töötluseks

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 19 75

keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 2710 19 71 juures

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

 

muuks otstarbeks

 

2710 19 81

mootoriõlid, kompressoriõlid, turbiiniõlid

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 19 83

hüdroõlid

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 19 85

valged õlid, parafiinõli

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 19 87

masinaõlid ja transmissiooniõlid

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 19 91

metallitöötlusõlid, vormiõlid, korrosioonitõrjeõlid

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 19 93

elektriisolatsiooniõlid

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 19 99

muud määrdeõlid ja muud õlid

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 20

naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid) ja mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70  % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks, biodiislit sisaldavad, v.a õlijäätmed

 

 

gaasiõlid

2710 20 11

väävlisisaldusega kuni 0,001  % massist

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 20 16

väävlisisaldusega üle 0,001  %, kuid mitte üle 0,1  % massist

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

2710 20 19

väävlisisaldusega üle 0,1  % massist

hinnalisaga toornafta

100

5. veebruar 2023

 

kütteõlid

 

2710 20 32

väävlisisaldusega kuni 0,5  % massist

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 20 38

väävlisisaldusega üle 0,5  % massist

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 20 90

muud õlid

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

 

õlijäätmed

 

2710 91

sisaldavad polüklooritud bifenüüle (PCB), polüklooritud terfenüüle (PCT) või polübroomitud bifenüüle (PBB)

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023

2710 99

muud

allahinnatud toornafta

45

5. veebruar 2023“