24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/158,

23. jaanuar 2023,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/2019 seoses liikide Prunus domestica ja Prunus cerasifera teatavate Ukrainast pärit istutamiseks ettenähtud taimedega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 42 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Esialgse riskihindamise alusel on komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/2019 (2) kehtestatud kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/2018 (3) on kehtestatud erieeskirjad korra kohta, mida tuleb järgida määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõikes 4 osutatud riskihindamise tegemisel kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta.

(3)

Pärast esialgset riskihindamist lisati rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisasse kõrge riskiga taimedena 34 perekonna ja ühe liigi istutamiseks ettenähtud taimed (sealhulgas perekond Prunus L.), mis on pärit mis tahes kolmandast riigist.

(4)

18. oktoobril 2019 esitas Ukraina komisjonile taotluse eksportida liitu liigi Prunus cerasifera pookealustele poogitud Prunus domestica istutamiseks ettenähtud taimi, mis on paljasjuursed, puhkeseisundis ja lehtedeta. Taotlusele oli lisatud ka vastav tehniline toimik.

(5)

17. mail 2022 võttis Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) vastu teadusliku arvamuse liigi Prunus domestica Ukrainast pärit istutamiseks ettenähtud taimedega seotud kaubariski hindamise kohta (4). Toiduohutusamet tegi kindlaks, et kõnealuste istutamiseks ettenähtud taimede puhul on olulised taimekahjustajad Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovora ja Xanthomonas arboricola pv. pruni, hindas toimikus kirjeldatud riskivähendusmeetmeid ning seda, kuivõrd tõenäoline on, et taimedel neid taimekahjustajaid ei esine.

(6)

Lopholeucaspis japonica on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (5) II lisas liidu karantiinse taimekahjustajana. Erwinia amylovora ja Xanthomonas arboricola pv. pruni on loetletud kõnealuse määruse III lisas kaitstava piirkonna karantiinse taimekahjustajana ja IV lisas liidu reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustajana.

(7)

Eotetranychus prunicola ei ole veel kantud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu. Liikmesriikide esitatud tõendite kohaselt ei ole kõnealuse taimekahjustaja mõju peremeestaimedele liidus siiski märkimisväärne. Seega ei ole kõnealuse taimekahjustajaga seotud impordinõuded vajalikud.

(8)

Toiduohutusameti arvamuse kohaselt on liigi Prunus cerasifera pookealustele poogitud Ukrainast pärit, liigi Prunus domestica istutamiseks ettenähtud paljasjuursete, puhkeseisundis, lehtedeta taimede liitu sissetoomisega seotud fütosanitaarrisk vastuvõetav, kui on täidetud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas esitatud vastavad impordinõuded.

(9)

Seepärast on asjakohane, et liigi Prunus cerasifera pookealustele poogitud Ukrainast pärit, liigi Prunus domestica istutamiseks ettenähtud paljasjuurseid, puhkeseisundis ja lehtedeta taimi ei käsitata enam kõrge riskiga taimedena.

(10)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2018/2019 vastavalt muuta.

(11)

Selleks et täita Maailma Kaubandusorganisatsiooni sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingust (6) tulenevaid liidu kohustusi, tuleks kõnealuste kaupade importi taasalustada võimalikult kiiresti. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2018/2019 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 18. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2019, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ajutine loetelu ning kõnealuse määruse artikli 73 tähenduses selliste taimede loetelu, mille sissetoomisel liitu ei nõuta fütosanitaarsertifikaati (ELT L 323, 19.12.2018, lk 10).

(3)  Komisjoni 18. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2018, millega kehtestatakse erieeskirjad korra kohta, mida tuleb järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõike 1 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektidega seotud riskihindamise tegemisel (ELT L 323, 19.12.2018, lk 7).

(4)  EFSA PLH Panel (EFSA taimetervise komisjon), 2022. „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine“ („Teaduslik arvamus liigi Prunus domestica Ukrainast pärit taimedega seotud kaubariski hindamise kohta“). EFSA Journal 2022;20(6):7391, 76 lk https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391.

(5)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(6)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 40.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisa punktis 1 asendatakse tabeli teises veerus „Kirjeldus“ liiki Prunus L. käsitlev kanne järgmisega:

Prunus L., välja arvatud liigi Prunus cerasifera pookealustele poogitud Ukrainast pärit, liigi Prunus domestica istutamiseks ettenähtud paljasjuursed, puhkeseisundis, lehtedeta taimed“.