4.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/5,

3. jaanuar 2023,

millega lubatakse lasta uuendtoiduna turule toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu uuendtoitude loetellu kantud uuendtoitu.

(2)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 8 kohaselt võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2470, (2) millega kehtestatakse liidus lubatud uuendtoitude loetelu.

(3)

24. juulil 2019 esitas ettevõtja Cricket One Co. Ltd (edaspidi „taotleja“) komisjonile määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõike 1 kohase taotluse, et saada luba lasta uuendtoiduna liidu turule toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber. Taotleja soovis toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit kasutada üldelanikkonnale ettenähtud mitmevilja-saia-leivatoodetes, kreekerites ja leivapulkades, teraviljabatoonides, pagaritoodete kuivades eelsegudes, täidisega ja täidiseta kuivatatud makarontoodetes, kastmetes, töödeldud kartulitoodetes, köögiviljapõhistes toitudes, pitsades, makarontoodetes, vadakupulbris, lihaanaloogides, suppides ja supikontsentraatides või -pulbrites, maisijahupõhistes suupistetes, õllelaadsetes jookides, šokolaadist kondiitritoodetes, pähklites ja õliseemnetes, muudes suupistetes kui krõpsud jms ning lihavalmististes.

(4)

24. juulil 2019 esitas taotleja komisjonile ka taotluse konfidentsiaalsete teadusuuringute ja -andmete kaitsmiseks seoses järgmiste taotluse toetuseks esitatud andmete ja uuringutega: tootmisprotsessi üksikasjalik kirjeldus, (3) põhinäitajate analüüsi tulemused, (4) saasteainete analüüsiandmed, (5) säilivusuuringute tulemused, (6) mikrobioloogiliste näitajate analüüsi andmed (7) ja valgu seeduvusuuringute tulemused (8).

(5)

8. juulil 2020 palus komisjon Euroopa Toiduohutusametil (edaspidi „toiduohutusamet“) hinnata uuendtoiduna toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit.

(6)

Kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikliga 11 võttis toiduohutusamet 23. märtsil 2022 vastu teadusliku arvamuse „Safety of partially defatted whole Acheta domesticus (house cricket) powder as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (9) (Määruse (EL) 2015/2283 kohase uuendtoidu toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbri ohutus).

(7)

Toiduohutusamet jõudis oma teaduslikus arvamuses järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste ja kasutuskoguste korral on toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber ohutu. Seega annab kõnealune teaduslik arvamus piisavalt alust kinnitada, et kui toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit kasutada üldelanikkonnale ettenähtud mitmevilja-saia-leivatoodetes, kreekerites ja leivapulkades, teraviljabatoonides, pagaritoodete kuivades eelsegudes, täidisega ja täidiseta kuivatatud makarontoodetes, kastmetes, töödeldud kartulitoodetes, köögiviljapõhistes toitudes, pitsades, makarontoodetes, vadakupulbris, lihaanaloogides, suppides ja supikontsentraatides või -pulbrites, maisijahupõhistes suupistetes, õllelaadsetes jookides, šokolaadist kondiitritoodetes, pähklites ja õliseemnetes, muudes suupistetes kui krõpsud jms ning lihavalmististes, siis vastab see määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 lõikes 1 sätestatud turulaskmise tingimustele.

(8)

Nende väheste avaldatud tõendite põhjal, mis käsitlesid laiemalt putukatega seotud toiduallergiat ja milles ebakindlalt seostati toakilgi (Acheta domesticus) tarbimist mitme anafülaksiajuhtumiga, ning tuginedes tõenditele, millest nähtus, et toakilk (Acheta domesticus) sisaldab mitmeid potentsiaalselt allergeenseid valke, järeldas toiduohutusamet oma arvamuses, et selle uuendtoidu tarbimine võib põhjustada sensibiliseerumist toakilgi (Acheta domesticus) valkude suhtes. Toiduohutusamet soovitas toakilgi (Acheta domesticus) allergeensust täiendavalt uurida.

(9)

Toiduohutusameti soovituse järgimiseks uurib komisjon praegu võimalusi vajalike teadusuuringute tegemiseks toakilgi (Acheta domesticus) allergeensuse kohta. Kuni toiduohutusamet ei ole uuringutega kogutud andmeid hinnanud ja võttes arvesse, et seni ei ole veenvaid tõendeid, mis otseselt seostaksid toakilgi (Acheta domesticus) tarbimist esmase sensibiliseerumise ja allergia juhtumitega, leiab komisjon, et liidu lubatud uuendtoitude loetellu ei ole vaja lisada konkreetseid märgistamisnõudeid seoses võimalusega, et toakilk (Acheta domesticus) võib põhjustada esmast sensibiliseerumist.

(10)

Toiduohutusamet leidis oma arvamuses ka seda, et toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbri tarbimine võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud koorikloomade, limuste ja tolmulestade suhtes. Lisaks märkis toiduohutusamet, et uuendtoitu võib sattuda veel allergeene, kui neid allergeene leidub putukatele söödetud substraadis. Seepärast on asjakohane, et toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit sisaldavad toiduained märgistatakse sellekohaselt kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikliga 9.

(11)

Oma teaduslikus arvamuses märkis toiduohutusamet ka seda, et tema järeldus toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbri ohutuse kohta põhines järgmistel teadusuuringute ja -andmetel, ilma milleta ei oleks toiduohutusamet saanud uuendtoitu hinnata ja oma järeldusele jõuda: tootmisprotsessi üksikasjalik kirjeldus, põhinäitajate analüüsi tulemused, saasteainete analüüsiandmed, säilivusuuringute tulemused, mikrobioloogiliste näitajate analüüsi andmed ja valgu seeduvusuuringute tulemused.

(12)

Komisjon palus taotlejal täiendavalt selgitada põhjendust, mis on esitatud seoses nende teadusuuringute ja -andmete konfidentsiaalsuse kaitsmisega, ning selgitada nende andmete kasutamise ainuõiguse taotlemist kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 punktiga b.

(13)

Taotleja teatas, et taotluse esitamise ajal olid tal siseriikliku õiguse alusel tootmisprotsessi üksikasjalikus kirjelduses, põhinäitajate analüüsi tulemustes, saasteainete analüüsiandmetes, säilivusuuringute tulemustes, mikrobioloogiliste näitajate analüüsi andmetes ja valgu seeduvusuuringute tulemustes sisalduvate andmete ja kõnealuste uuringute omandiõigus ja neile viitamise ainuõigus ning et kolmandate isikute jaoks ei ole need andmed ja uuringud seaduslikult kättesaadavad ega kasutatavad ning nad ei tohi kõnealustele andmetele ega uuringutele viidata.

(14)

Komisjon on hinnanud kogu taotleja esitatud teavet ning leiab, et selle vastavus määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 nõuetele on piisavalt tõendatud. Seepärast tuleks tootmisprotsessi üksikasjalikus kirjelduses, põhinäitajate analüüsi tulemustes, saasteainete analüüsiandmetes, säilivusuuringute tulemustes, mikrobioloogiliste näitajate analüüsi andmetes ja valgu seeduvusuuringute tulemustes sisalduvaid andmeid ja kõnealuseid teadusuuringuid kaitsta määruse (EL) 2015/2283 artikli 27 lõike 1 kohaselt. Seega tuleks lubada viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest liidu turule toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit lasta ainult taotlejal.

(15)

Toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbri jaoks antud loa ja taotleja toimikus sisalduvatele teadusuuringutele ja -andmetele viitamise ainuõiguse andmisega üksnes taotlejale ei takistata siiski järgmisi taotlejaid esitamast sama uuendtoidu turule laskmiseks loataotlust, kui nende taotlus põhineb loa andmist toetaval seaduslikult hangitud teabel.

(16)

Toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber tuleks kanda rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa vastavalt muuta.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Liidus lubatakse turule lasta toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit.

toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber kantakse rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu.

2.   Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast 24. jaanuarist 2023 on artiklis 1 osutatud uuendtoitu lubatud liidus turule lasta ainult ettevõtjal Cricket One Co. Ltd, (10) välja arvatud juhul, kui mõni järgmine taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa ilma artikli 3 kohaselt kaitstud teadusandmetele osutamata või ettevõtja Cricket One Co. Ltd nõusolekul.

Artikkel 3

Taotlustoimikus sisalduvaid teadusandmeid, mis vastavad määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõikes 2 sätestatud tingimustele, ei kasutata viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast ühegi järgmise taotleja huvides ilma ettevõtja Cricket One Co. Ltd nõusolekuta.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  Cricket One CO, 2019, 2020 ja 2021 (avaldamata).

(4)  Cricket One CO, 2019, 2020 ja 2021 (avaldamata).

(5)  Cricket One CO, 2018, 2019, 2020 ja 2021 (avaldamata).

(6)  Cricket One CO, 2020 (avaldamata).

(7)  Cricket One CO, 2018, 2019, 2020 ja 2021 (avaldamata).

(8)  Cricket One CO, 2019, 2020 ja 2021 (avaldamata).

(9)  EFSA Journal 2022;20(5):7258.

(10)  Cricket One Co. Ltd 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse 1 („Lubatud uuendtoidud“) lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

Andmekaitse

Toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber

Määratud toidugrupp

Piirnorm (g / 100 g)

(mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud)

1.

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber“.

2.

Toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit sisaldava toiduaine märgistusel peab olema märge, et see koostisosa võib põhjustada allergilisi reaktsioone tarbijatele, kellel on teadaolevalt allergia koorikloomade, limuste ja nendest valmistatud toodete ning tolmulestade suhtes.

See märge tuleb esitada koostisosade loetelu vahetus läheduses.

 

Luba antud 24.1.2023. Käesolev kanne põhineb määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsetel teaduslikel tõenditel ja teadusandmetel.

Taotleja: Cricket One Co. Ltd, 383/3/51 Quang Trung street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Andmekaitseperioodi vältel võib uuendtoitu toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit liidus turule lasta üksnes Cricket One Co. Ltd, välja arvatud juhul, kui mõni järgnev taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsetele teaduslikele tõenditele ja teadusandmetele osutamata või Cricket One Co. Ltd nõusolekul.

Andmekaitse aegumise kuupäev: 24.1.2028.“

Mitmevilja-saia-leivatooted; kreekerid ja leivapulgad

2

Teraviljabatoonid

3

Pagaritoodete kuivad eelsegud

3

Küpsised

1,5

Makarontooted (kuivad)

0,25

Täidetud makarontooted (kuivad)

3

Kastmed

1

Töödeldud kartulitooted; kaun- ja köögiviljapõhised road ning pitsa- ja makaronipõhised road

1

Vadakupulber

3

Lihaanaloogid

5

Supid ja supikontsentraadid või -pulbrid

1

Maisijahul põhinevad suupisted

4

Õllelaadsed joogid

0,1

Šokolaadist kondiitritooted

2

Pähklid ja õliseemned

2

Muud suupisted kui krõpsud

5

Lihavalmistised

2

 

2)

Tabelisse 2 („Spetsifikatsioonid“) lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

Toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber

Kirjeldus/määratlus

Uuendtoit on osaliselt rasvatustatud pulber, mis toodetakse tervetest toakilkidest (Acheta domesticus) mitmes järjestikuses etapis alates 24-tunnisest näljutamisest, et putukad saaksid soolesisu väljutada; seejärel putukad surmatakse külmutamise teel, pestakse, kuumtöödeldakse, kuivatatakse, ekstraheeritakse õli (mehaanilise pressimise teel) ja jahvatatakse.

Omadused/koostis

Toorvalk (N × 6,25) (massiprotsent): 74,0–78,0

Rasv (massiprotsent): 9,0–12,0

Niiskus (massiprotsent): 3,0–6,0

Kiudained (massiprotsent): 8,0–10,0

Kitiin (*1) (massiprotsent): 4,0–8,5

Tuhk (massiprotsent): ≤ 5,6

Peroksiidarv (Meq O2/kg rasvas): ≤ 5,0

Mangaan: ≤ 100,0 mg/kg

Tsüaniid: ≤ 5,0 mg/kg

Raskmetallid

Plii: ≤ 0,1 mg/kg

Kaadmium: ≤ 0,025 mg/kg

Mükotoksiinid

Aflatoksiinid (B1, B2, G1, G2 summa): ≤ 0,4 μg/kg

Desoksünivalenool: ≤ 200,0 μg/kg

Ohratoksiin A: ≤ 1,0 μg/kg

Dioksiin ja dioksiinitaolised polüklooritud bifenüülid:

Dioksiinide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide summa ülempiir, ( (*2)WHO2005 PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg 1 g rasva kohta

Mikrobioloogilised kriteeriumid

Aeroobsete bakterite üldarv: ≤ 105 CFU/g

Pärm- ja hallitusseened: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: ≤ 50 CFU/g

Salmonella spp.: 25 g ei leidu

Listeria monocytogenes: 25 g ei leidu

Bacillus cereus (eeldatav): ≤ 100 CFU/g

Enterobakterid (eeldatav): < 100 CFU/g

Koagulaaspositiivsed stafülokokid: ≤ 100 CFU/g


(*1)  Kitiin arvutatuna happekiu ja ligniini (ADF-ADL) vahena, nagu on kirjeldanud Hahn et al. (2018).

(*2)  Polüklooritud dibensoparadioksiinide (PCDDd) ja polüklooritud dibensofuraanide (PCDFid) ning dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide (PCBd) summaarse sisalduse ülempiir väljendatuna Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) toksilisuse ekvivalendina (kasutades WHO 2005. aasta toksilisuse ekvivalentkordajaid).

CFU: kolooniat moodustav ühik.“