25.8.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/30


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/1662,

16. august 2023,

taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Ukraina kultuuri, hariduse, keele ja tavade säilitamine ja arendamine ELi liikmesriikides“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/788

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 2019/788 Euroopa kodanikualgatuse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

17. juulil 2023 esitati komisjonile taotlus registreerida Euroopa kodanikualgatus nimega „Ukraina kultuuri, hariduse, keele ja tavade säilitamine ja arendamine ELi liikmesriikides“.

(2)

Enne kõnealust taotlust oli 26. aprillil 2023 komisjonile esitatud taotlus registreerida Euroopa kodanikualgatus nimega „Ukraina keelele eristaatuse andmine Euroopa Liidus“.

(3)

Kooskõlas määruse (EL) 2019/788 artikli 6 lõikega 4 teatas komisjon oma 24. mai 2023. aasta kirjas (C(2023) 3440 final) algatuse korraldajate rühmale, et 26. aprillil 2023 esitatud registreerimistaotluse puhul on kõnealuse määruse artikli 6 lõike 3 esimese lõigu punktides a, d ja e sätestatud registreerimisnõuded täidetud, ning et määruse artikli 6 lõike 3 esimese lõigu punkt b seega ei kohaldu. Kuid komisjon selgitas ka seda, et algatus ei vasta määruse (EL) 2019/788 artikli 6 lõike 3 esimese lõigu punktis c sätestatud tingimusele. Algatuses viidati asjakohase õigusliku alusena pigem Euroopa Nõukogu Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte hartale kui aluslepingute sätetele. Algatuse eesmärkide analüüsimisel viitas komisjon Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklile 342 ja selgitas, et see ei anna komisjonile õiguslikku alust teha ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega reguleeritaks ukraina keele kasutamist liidu institutsioonides, kuna ELi toimimise lepingu artiklis 342 ei ole sätestatud komisjoni rolli. Samuti ei ole komisjonil õigust teha ettepanekuid võtta vastu õigusakte õiguse kohta kasutada ukraina keelt suhtlemisel kohalike omavalitsuste ja valitsusasutustega. Mis puudutab eesmärki suurendada teadlikkust keelelisest mitmekesisusest ja mitmekeelsusest liidus ning edendada poliitikat, mis toetab vähemuskeelte ja -kultuuride kaitset ja edendamist kogu Euroopas, siis kuigi komisjon võib esitada ELi toimimise lepingu artikli 167 alusel õigusakti ettepanekuid, siis võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 167 lõiget 5, saab komisjoni tegevus piirduda üksnes stimuleerivate meetmetega. Seepärast teavitas komisjon korraldajaid määruse (EL) 2019/788 artikli 6 lõike 4 esimese lõigu kohaselt sellest, et nad võivad algatust komisjoni hinnangut arvesse võttes muuta, algse algatuse juurde jääda või selle tagasi võtta kooskõlas määruse (EL) 2019/788 artikli 6 lõike 4 teise lõiguga.

(4)

17. juulil 2023 esitas korraldajate rühm algatuse uuesti.

(5)

Algatuse korraldajad on sõnastanud muudetud algatuse eesmärgid järgmiselt: „et EL võtaks täiendavaid meetmeid Ukraina pagulaste toetamiseks. Komisjon võiks ELi toimimise lepingu artikli 167 põhjal esitada ettepaneku võtta vastu õigusakt, milles keskendutaks rahvuslikule ja piirkondlikule mitmekesisusele ning kultuuripärandile. Algatuse eesmärk on ületada kultuurilõhed ning anda Ukraina kultuuri- ja keelepärandile ELi kogukonnas suurem tähtsus, edendada kuuluvustunnet ja Ukraina pagulaste integratsiooni. Saame teha tööd kaasavama ja harmoonilisema Euroopa nimel, tunnustades ja väärtustades keelelist mitmekesisust ja kultuurilisi identiteete ning luua selleks integratsioonikeskuste üleeuroopalise struktuuri.“

(6)

Muudetud algatuse sisu, eesmärke ja tausta on üksikasjalikumalt kirjeldatud selle lisas. Selles viidatakse Ukraina pagulaste kultuuri, keele, tavade ja pärandi säilitamisele ning „seadusandliku strateegia sõnastamisele, et kaitsta ukraina keelt kui tulevast ELi keelt“. Sellega seoses nimetatakse lisas Ukraina staatust liidu kandidaatriigina ühe „põhjusena Ukraina kodanike täielikuks integreerimiseks Euroopa kogukonda“. Muudetud algatuse eesmärk on seega „säilitada ja arendada Ukraina kultuuri, haridust, keelt ja tavasid ELi liikmesriikides“ ELi toimimise lepingu artikli 167 lõigete 2, 3 ja 4 alusel. Nende eesmärkide saavutamiseks teevad korraldajad ettepaneku luua liikmesriikides, kus Ukraina pagulasi on vähemalt 10 000 inimest, „Euroopa Liidu rahalise toetusega ja Euroopa Liidu struktuuride egiidi all“ teabekeskused.

(7)

Komisjon leiab, et algatuses soovitud meetmete kohta võiks põhimõtteliselt teha ettepaneku ELi toimimise lepingu artikli 79 lõike 4 alusel, mis võimaldab kehtestada „meetmeid, millega stimuleeritakse ja toetatakse liikmesriike oma territooriumil seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike integratsiooni soodustamisel“, kuid „ilma et see kohustaks liikmesriike oma õigus- ja haldusnorme ühtlustama“. Kui algatus piirdub Ukraina pagulaste integreerimise edendamisega asjaomastes liikmesriikides, oleks ELi toimimise lepingu artikli 79 lõige 4 asjakohane õiguslik alus. Selline integratsioon võib tähendada asjaomaste liikmesriikide riigikeelte ja ühiskonna tundmaõppimist, et hõlbustada Ukraina pagulaste ja liidu kodanike vahelist suhtlust ning stimuleerida nende koostegevust ja nendevaheliste sotsiaalsete suhete arengut.

(8)

Komisjon leiab ka, et ELi toimimise lepingu artikli 78 lõike 2 punkt c, mille kohaselt võib võtta seadusandlikke meetmeid „ühise ajutise kaitse süsteemi loomiseks ümberasustatud isikutele nende massilise sissevoolu korral“, võiks olla täiendav õiguslik alus, tingimusel et algatus piirdub Ukraina pagulastega, kes on saanud üksnes ajutise kaitse, ning et algatuse kohaldamisaeg on siis piiratud ajutise kaitse kestusega.

(9)

Lisaks on komisjonil seoses erimeetmetega, mis on muudetud algatuses Ukraina rahva kultuuri, keele, tavade ja pärandi säilitamiseks kavandatud, õigus esitada ettepanek võtta ELi toimimise lepingu artikli 167 alusel vastu liidu õigusakt, et parandada Euroopa rahvaste kultuuri tundmist ja levitamist ning kaitsta kultuuripärandit. ELi toimimise lepingu artikli 167 lõike 5 kohaselt peaks aga komisjoni tegevus selles osas piirduma „stimuleerivate meetmete“ ettepanekutega.

(10)

Nimetatud põhjustel on komisjon arvamusel, et ükski muudetud algatuse osa ei jää väljapoole komisjoni pädevust esitada aluslepingute rakendamiseks liidu õigusaktide ettepanekuid.

(11)

See järeldus ei mõjuta hinnangut selle kohta, kas käesoleval juhul on täidetud konkreetsed sisulised tingimused, sealhulgas järgitud proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtet ja põhiõigusi, et komisjon saaks selles küsimuses edasi tegutseda.

(12)

Korraldajate rühm on esitanud asjakohased tõendid selle kohta, et rühm täidab määruse (EL) 2019/788 artikli 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded ning on määranud kooskõlas määruse artikli 5 lõike 3 esimese lõiguga kindlaks kontaktisikud.

(13)

Kavandatav algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu või pahatahtlik ega ka vastuolus Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud liidu väärtuste ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega.

(14)

Seepärast tuleks algatus „Ukraina kultuuri, hariduse, keele ja tavade säilitamine ja arendamine ELi liikmesriikides“ registreerida.

(15)

Järeldus, et määruse (EL) 2019/788 artikli 6 lõike 3 kohased registreerimistingimused on täidetud, ei tähenda, et komisjon on kontrollinud muudetud algatuse tekstis esitatud fakte. Faktide õigsuse eest vastutab algatuse korraldajate rühm. Muudetud algatuse sisu väljendab üksnes selle korraldajate rühma seisukohti ning seda ei saa käsitada komisjoni arvamusena,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Algatus „Ukraina kultuuri, hariduse, keele ja tavade säilitamine ja arendamine ELi liikmesriikides“ registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud kodanikualgatuse „Ukraina kultuuri, hariduse, keele ja tavade säilitamine ja arendamine ELi liikmesriikides“ korraldajate rühmale, keda esindavad kontaktisikutena Konstantins ČERŅENOKS ja Dmitrijs SARAFANOVS.

Brüssel, 16. august 2023

Komisjoni nimel

asepresident

Věra JOUROVÁ


(1)  ELT L 130, 17.5.2019, lk 55.