23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/26


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. detsembri 2022. aasta määruse (EL, Euratom) 2022/2434 (millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 2018/1046 seoses mitmekesise rahastamise strateegia kehtestamisega üldise laenumeetodina) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 319, 13. detsember 2022 )

Leheküljel 3 põhjenduses 12

asendatakse

„(12)

Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks juba antud finantsabi ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) …/… (millega luuakse rahastamisvahend Ukraina toetamiseks 2023. aastal (makromajanduslik finantsabi+)) (7) alusel antava finantsabi puhul käesolevat määrust kohaldada üksnes finantsabi programmide suhtes, mille alusaktid jõustuvad 9. novembril 2022 või pärast seda.

järgmisega:

„(12)

Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks juba antud finantsabi ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2022/2463 (7) alusel antava finantsabi puhul käesolevat määrust kohaldada üksnes finantsabi programmide suhtes, mille alusaktid jõustuvad 9. novembril 2022 või pärast seda.