15.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 239/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1529,

14. september 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Nõukogus toimunud läbivaatamise alusel tuleks muuta määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud 548 isikut ja kahte üksust käsitlevat teavet. Lisaks tuleks kõnealusest lisast välja jätta kahte isikut ja ühte surnud isikut käsitlevad kanded ning kaheksa topeltkannet.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. september 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BEK


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Järgmisi isikuid käsitlevad kanded jäetakse välja:

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ);

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН);

916.

Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА).

2)

Järgmised topeltkanded jäetakse välja:

338.

Alexey CHERNYAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК);

402.

Leonid BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ);

418.

Alexander BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ);

521.

Tatyana LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ) ;

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ);

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ);

827.

Alexei Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ);

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО).

3)

Allpool loetletud isikuid ja üksusi käsitlevad kanded asendatakse järgmiste kannetega:

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.8.1976

Sünnikoht: Ulan-Ude, Burjaatia ANSV, Vene NFSV (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Krimmi endise asepeaministrina etendas Temirgaliev olulist rolli „ülemnõukogus“ tehtud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat 16. märtsil 2014 korraldatud „referendumit“. Ta tegi aktiivselt lobitööd Krimmi ühendamiseks Venemaa Föderatsiooniga.

Temirgaliev astus 11. juunil 2014 tagasi „Krimmi Vabariigi“ peaministri esimese asetäitja ametikohalt. Endine Venemaa-Hiina piirkondliku arengu investeerimisfondi haldusettevõtte peadirektor.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 13.6.1961

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon, või Sevastopol, Ukraina

Chaliy sai 23. veebruaril 2014 rahva heakskiidul „Sevastopoli rahvalinnapeaks“ ja võttis selle „mandaadi“ vastu. Ta tegi aktiivselt kampaaniatööd selle nimel, et Sevastopolist saaks pärast 16. märtsi 2014. aasta referendumit Venemaa Föderatsiooni eraldi üksus. Ta oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga“. Ta oli 1.–14. aprillini 2014 Sevastopoli „kuberneri“ kohusetäitja ning on Sevastopoli linna „seadusandliku kogu“ endine „valitud“ esimees. Endine Sevastopoli linna „seadusandliku kogu“ liige (kuni 2019. aasta septembrini).

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

Annekteerimisprotsessis osalemise eest anti talle Venemaa riiklik orden „Isamaa eest täidetud kohustuste eest“ (I järk).

Linna „35. rannikupatarei“ memoriaali ajaloolise ja kultuurilise arendamise heategevusliku fondi president.

Smart Electric Networks LLC (OOO „Разумные электрические сети“) peadirektor.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 5.1.1958

Sünnikoht: Abakan, Hakassia, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni endine esimees.

Ozerov toetas 1. märtsil 2014 avalikult föderatsiooninõukogus föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas.

Esitas 2017. aasta juulis avalduse julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimehe kohalt tagasiastumiseks. Oli jätkuvalt föderatsiooninõukogu ning kodukorra ja parlamendiasjade komisjoni liige.

10. oktoobril 2017 nimetati Ozerov dekreediga N 372-SF föderatsiooninõukogu riikliku suveräänsuse kaitsmise ja Venemaa Föderatsiooni siseasjadesse sekkumise takistamise ajutise komisjoni liikmeks.

Tema volitused föderatsiooninõukogus lõppesid 2019. aasta septembris. Alates 2019. aasta oktoobrist sihtasutuse Rospolitika konsultant.

Praegu on ta Venemaa Presidendi Riikliku Majanduse ja Avaliku Halduse Akadeemia konsultatsioonikeskuse „Taktikaliste lahenduste amet“ juhataja asetäitja.

17.3.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.2.1957

Sünnikoht: Barnaul, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa õhudessantväeüksuste ülem, kindralkolonel. Oma kõrgema positsiooni tõttu vastutav Venemaa õhudessantväe kasutamise eest Krimmis.

Endine Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma kaitsekomisjoni esimees. Riigiduuma kodanikuühiskonna arendamise komisjoni aseesimees.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 19.5.1960

Sünnikoht: Ignatovo, Vologda oblast, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Endine Riigiduuma liige ja endine põhiseaduskomisjoni esimees. Vastutav nende õigusaktide vastuvõtmisele kaasaaitamise eest, mis käsitlevad Krimmi ja Sevastopoli annekteerimist Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

Endine Ühtse Venemaa partei ülemnõukogu liige. Riigiduuma spiikri Volodini nõunik. Praegune Venemaa teaduste akadeemia riigi ja õiguse instituudi juhtivteadur.

Venemaa advokaatide ühenduse kaasesimees.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (teise nimega Bes (Saatan))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

teise nimega Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.12.1965

Sünnikoht: Simferopol, Krimm, Ukraina

Üks endisi Gorlivka isehakanud omakaitse juhte. Ta võttis oma kontrolli alla Donetski piirkondliku valitsuse Ukraina julgeolekuteenistuse büroo hoone Donetskis ja hiljem siseministeeriumi osakonna Gorlivka linnas. Tal on sidemeid Igor Strelkovi/Girkiniga, kelle juhtimisel ta oli seotud Gorlivka linnanõukogu saadiku Volodymyr Rybaki mõrvaga.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. Ta pöördus 2022. aasta aprillis koos Venemaa vägedega tagasi Berdjanskisse ja osaleb piirkonnas „avaliku korra tagamises“.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Sugu: naine

Sünniaeg: 18.3.1980

Sünnikoht: Mihhailovka, Vorošilovgradi oblast, Ukraina NSV või Jevpatorija, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindanud endine Riigiduuma liige.

Endine „Krimmi Vabariigi“ prokurör. Viis aktiivselt ellu Krimmi annekteerimist Venemaa poolt.

Endine rahvusvaheliste küsimuste komisjoni aseesimees, Venemaa Föderatsiooni siseasjadesse välissekkumise uurimise komisjoni liige, Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma julgeoleku- ja korruptsioonivastse võitluse komisjoni liige. Endine suursaadik Venemaa Föderatsiooni diplomaatilises korpuses.

Praegune Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Föderaalne SRÜ Riikide Küsimuste, Välismaal Elavate Kaasmaalaste ja Rahvusvahelise Humanitaarkoostöö Amet (Rossotrudnitšestvo)) asejuht.

Sai 2015. aastal „Krimmi Vabariigi“„ametivõimudelt“ ordeni „Kohusetundlikkuse eest“.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.7.1972

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Endine „Donetski Rahvavabariigi peaminister“, sellena vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku „valitsustegevuse“ eest (nt teatas ta 8. juulil 2014, et „meie sõjavägi viib läbi erioperatsiooni Ukraina „fašistide“ vastu“). „Novorossija Liitu“ käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat; juhib „Donbassi vabatahtlike liitu“.

„Donbassi vabatahtlike liidu“ juhatuse esimees. Osales aktiivselt Donbassi võitlema saadetud „vabatahtlike“ värbamises ja väljaõppes.

Riigiduuma liige alates 2021. aasta septembrist. Ta teatas 2021. aasta oktoobris, et Ida-Ukraina separatistlikud jõud on „Vene väed“.

Riigiduuma Sõltumatute Riikide Ühenduse, Euraasia integratsiooni ja kaasmaalastega suhtlemise komitee aseesimees.

Ta hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 18.12.1972

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

Endine „Donetski Rahvavabariigi julgeolekuminister“, sellena vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku julgeolekualase tegevuse eest. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

„Donetski Rahvavabariigi Siseministeeriumi“ Mariupolis võitleva „Vostoki“ pataljoni komandör. Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava ja ohustava tegevuse eest.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.12.1950

Sünnikoht: Vladivostok, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

On endiselt Ühtse Venemaa partei ülemnõukogu esimees ja Venemaa Föderatsiooni täievoliline esindaja Ukraina olukorra lahendamise kontaktrühmas.

Riigiettevõtte „Tactical Missiles Corporation JSC“ direktorite nõukogu esimees.

Ta on suursaadik Venemaa Föderatsiooni diplomaatilises korpuses.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.7.1981

Sünnikoht: Kuibõšev (Samara), Venemaa Föderatsioon

Endine Riigiduuma liige.

Riigiduuma liikmena kuulutas ta välja tunnustamata „Donetski Rahvavabariigi“„de facto saatkonna“ avamise Moskvas ning ta osaleb Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavas või ohustavas tegevuses.

Endine Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma kehakultuuri-, spordi- ja noorteküsimuste komisjoni esimees.

Alates 19. septembrist 2021 on ta Habarovski krai kuberner.

Alates 6. veebruarist 2021 Venemaa liberaaldemokraatliku partei piirkondliku haru koordinaator.

Alates 15. novembrist 2021 president Putini dekreedi alusel Venemaa Föderatsiooni Riiginõukogu liige.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.2.1983 (või 10.3.1983)

Sünnikoht: Severodonetsk, Ukraina

Üks „Donetski Rahvavabariigi“ isehakanud juhtidest. Ta nõudis Venemaa sekkumist Ukraina idaosas, sealhulgas Vene rahuvalvajate lähetamist piirkonda. Ta oli seotud Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest. Gubarev vastutas inimeste värbamise eest separatistide relvajõududesse.

Vastutab piirkondliku valitsushoone hõivamise eest Donetskis koos venemeelsete jõududega ning ta kuulutas end nn rahvakuberneriks.

Vaatamata sellele, et ta vahistati Ukraina territoriaalse terviklikkuse ohustamise eest ning seejärel vabastati, on ta jätkanud olulise rolli etendamist separatistide tegevuses, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Tema enda avalduse kohaselt võitles ta 2022. aasta märtsis Kiievi lähedal Venemaa relvajõudude koosseisus.

25.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.11.1967

Sünnikoht: Simferopol, Krimm, Ukraina

Võttes vastu „Krimmi Vabariigi siseministri“ ametikoha, millele Venemaa president nimetas ta 5. mail 2014 (dekreet nr 301), ning oma tegevusega „siseministrina“ on ta kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust.

Vabastati 2018. aasta juunis „Krimmi Vabariigi siseministri“ ametikohalt. „Krimmi Vabariigi“ ministrite nõukogu „esimehe“ abi.

Ta jätkab tegevust „Krimmi Vabariigi juhi“ assistendina.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.7.1951

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Yuriy Valentinovich Kovalchuk on president Putini pikaajaline tuttav. Ta on ühisettevõtte „Ozero Dacha“ kaasasutaja, mis koondab president Putini lähikondlaste hulka kuuluvaid mõjukaid isikuid.

Ta saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega. Ta on Bank Rossiya juhatuse esimees ja suurim aktsionär; 2013. aastal oli tema omanduses ligikaudu 38 % nimetatud pangast; Bank Rossiyat peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni. Bank Rossiya kaudu võttis Kovalchuk oma kontrolli alla ka Krimmi veinitehased, viinamarjaistandused ja piiritusetehased.

Lisaks on Bank Rossiyal oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat.

30.7.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 23.5.1971

Sünnikoht: Džankoi, Ukraina

Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Riigiduumas.

Endine Krimmi „esimene asepeaminister“. Sheremetil oli tähtis roll Krimmi Venemaaga ühinemist käsitleva 16. märtsi 2014 referendumi korraldamisel ja läbiviimisel. Väidetavalt juhtis Sheremet referendumi ajal Moskva-meelseid „omakaitsejõude“ Krimmis. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Valiti 18. septembril 2016 ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaart esindavaks Riigiduuma saadikuks ja 19. septembril 2021 ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindavaks Riigiduuma liikmeks. Riigiduuma julgeoleku ja korruptsioonivastase võitluse komitee liige.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 11.8.1949

Sünnikoht: Klin, Moskva oblast, Venemaa Föderatsioon

Riigiduuma endine asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi“ ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Endine Dagestani Vabariigi juht. Endine Venemaa Föderatsiooni presidendi nõunik.

Riigiduuma liige ja Ühtse Venemaa fraktsiooni juht Riigiduumas. Selles ametis osales ta Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingut käsitlevate valitsuse otsuste ratifitseerimises. Seeläbi on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja rakendanud vastavat poliitikat.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 19.8.1957

Sünnikoht: Stefanidin Dar, Rostovi oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa kasakate ja väliskasakate jõudude ühenduse juht („ataman“). Riigiduuma liige. Suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Riigiduuma komisjoni esimene aseesimees.

Ta toetas Krimmi annekteerimist ja tunnistas, et Venemaa kasakad olid Moskvalt toetust saavate separatistide poolel Ukraina konflikti aktiivselt kaasatud. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi“ ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Ta toetas 2022. aasta veebruaris partei Ühtne Venemaa esitatud resolutsiooni eelnõu, mis käsitles üleskutset Venemaa presidendile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki. Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat või ohustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 8.2.1963

Sünnikoht: Chișinău, Moldova NSV (nüüdne Moldova Vabariik)

Endine Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige. Välisasjade komisjoni liige. Ta on partei Ühtne Venemaa tähtis liige, ta valiti 2021. aasta septembris uuesti Riigiduumasse ning ta on ärimees, kes on teinud suuri investeeringuid Ukrainasse ja Krimmi.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi“ ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Pärast parteide „A Just Russia“ („Õiglane Venemaa“), „For Truth“ („Tõe nimel“) ning „Patriots of Russia“ („Venemaa patrioodid“) ühinemist sai Babakovist kokkuliidetud üksuste kesknõukogu presiidiumi sekretär.

Riigiduuma liige, energeetikat, VKEde toetamist, suhteid Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) riikidega, Euraasia integratsiooni ja kaasmaalaste toetamist käsitlevate komisjonide liige.

Riigiduuma liikmena ratifitseeris valitsuse otsused Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta. Seeläbi on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja rakendanud vastavat poliitikat.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(teise nimega Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.9.1981

Sünnikoht: Luhansk, Ukraina

„Luhanski Rahvavabariigi rahvanõukogus“„Luhanski Majandusliidu“ saadik. Kandideeris „valimistel“2. novembril 2014„Luhanski Rahvavabariigi“„juhi“ kohale. Nende „valimistega“ rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud. Endine „ametiühingute ühenduse“„esimees“. „Luhanski Rahvavabariigi rahvanõukogu“ liige. Praegu piirkondadevahelise ühiskondliku organisatsiooni „Luhanski Kogukondade Liit“ juhatuse esimees, integratsioonikomisjoni „Venemaa ja Donbass“ esindaja.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

Kaasmaalaste Liidu juhatuse esimees.

Toetab aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Abielunimi: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Sugu: naine

Sünniaeg: 11.3.1976

Sünnikoht: Žambõl/Jambul/Taraz (Kasahstan)

Endine „Luhanski Rahvavabariigi“„hariduse, teaduse, kultuuri ja religiooni minister“.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

Töötab Moskvas asuva fondi „Mir Detiam“ heaks.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(teise nimega Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

Vladislav Nikolaevich DEINEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 12.3.1964

Sünnikoht: Romnõ, Sumõ oblast, Ukraina

Ромны, Сумская область, Украина

või Gornjatski küla, Perevalski rajoon, Luhanski oblast, Ukraina.

Endine „Luhanski Rahvavabariigi“„rahvanõukogu“„asejuhataja“.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

Praegu „Luhanski Rahvavabariigi“„välisminister“. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta aktiivselt kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

29.11.2014

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 22.4.1985

Sünnikoht: Herson, Ukraina

Endine „Donetski Rahvavabariigi“„kommunikatsiooniminister“ (kuni 2019. aasta oktoobrini).

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

Partei „A Just Russia – Patriots – For The Truth“ („Õiglane Venemaa – tõe nimel“) kesknõukogu liige.

16.2.2015

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 3.8.1981

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindanud endine Riigiduuma liige.

Endine finantsturge käsitleva duumakomisjoni liige.

2014. aasta märtsis nimetati Kozenko „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu aseesimeheks. Ta on avalikult tunnistanud oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta on ka avalikult toetanud, sealhulgas intervjuus, mis avaldati 12. märtsil 2016 veebisaidil gazetacrimea.ru. Annekteerimisprotsessis osalemise eest andsid kohalikud „ametivõimud“ talle medali „Krimmi Vabariigi kaitsmise eest“.

Ta on praegu Venemaa-Donbassi integratsioonikomisjoni koordinaator.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Sugu: naine

Sünniaeg: 24.6.1965

Sünnikoht: Belogorsk, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindanud endine Riigiduuma liige.

Endine Riigiduuma kultuurikomisjoni liige.

Ta on olnud Krimmi Autonoomse Vabariigi ülemnõukogu liige alates 2012. aastast ning toetas alates 2014. aasta märtsist ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli integreerimist Venemaa Föderatsiooni. 2014. aasta septembris valiti Savchenko „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogusse. Ta on mitmel korral avalike avaldustega kaitsnud Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist, sealhulgas intervjuudes, mis avaldati 2. aprillil 2016 ja 20. augustil 2016 veebisaidil c-pravda.ru. 2014. aastal anti talle Venemaa riiklik orden „Emamaa eest täidetud kohustuste eest“ (teine järk) ning 2015. aastal andsid „Krimmi Vabariigi“„ametivõimud“ talle ordeni „Kohusetundlikkuse eest“.

Praegu on ta „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu esimehe nõunik.

9.11.2016

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.6.1968

Sünnikoht: Novorossiisk, Venemaa Föderatsioon

Endine Sevastopoli valimiskomisjoni esimehe asetäitja (kuni 2019. aasta maini). Selles ametis osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Novorossiiski administratsiooni sisepoliitika osakonna juhataja alates 2022. aasta märtsist.

14.5.2018

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.11.1967

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Passi nr: 722706177 (2015. aastal)

Stroigazmontazhi (SGM) taristuprojektide endine asedirektor, kes on alates 2015. aastast teinud järelevalvet Venemaa ja ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare vahelist Kertši väina ületava silla (sealhulgas silla raudtee osa) ehitamise üle. Seega toetab ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

1.10.2020

204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(teise nimega Alexey Yurievich CHERNYAK)

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.8. 1973

Sünnikoht: Alma Ata endine Kasahhi NSV (nüüdne Kasahstan)

Kodakondsus: vene

Alates 19. septembrist 2021 Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma liige. Valitud ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomsest Vabariigist nn Simferopoli valimisringkonnas.

Võimuloleva partei Ühtne Venemaa liige.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd „Krimmi Vabariigi“ edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni. Lisaks hääletas ta resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt. Seeläbi on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja rakendanud vastavat poliitikat.

21.2.2022

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 31.1.1966

Sünnikoht: Petrovka, Krimmi oblast, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Alates 19. septembrist 2021 Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma liige. Valitud ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomsest Vabariigist nn Jevpatorija valimisringkonnas.

Võimuloleva partei Ühtne Venemaa liige.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd „Krimmi Vabariigi“ edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni. Lisaks hääletas ta resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt. Seeläbi on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja rakendanud vastavat poliitikat.

21.2.2022

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Sugu: naine

Sünniaeg: 8.1.1974

Sünnikoht: Hmelnõtskõi, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Alates 19. septembrist 2021 Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma liige. Valitud ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnast nn Sevastopoli valimisringkonnas.

Võimuloleva partei Ühtne Venemaa liige.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni. Lisaks hääletas ta resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt. Seeläbi on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja rakendanud vastavat poliitikat.

21.2.2022

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Sünniaeg: 21.5.1955

Sünnikoht: Chadan, Tõva Vabariik, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: vene

Amet: Venemaa Föderatsiooni kaitseminister

Sugu: mees

Sergei Shoigu on Venemaa Föderatsiooni kaitseminister. Ta on esinenud väidetega, et Krimm on Venemaa osa ja jääb selleks ka edaspidi. Tema juhtimisel ja käsul on Venemaa väed pidanud ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis sõjalisi õppusi ja viidud Ukraina piirile. Ta kannab lõplikku vastutust Ukraina vastu suunatud mis tahes sõjalise tegevuse eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

213.

Anton Eduardovich VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Sünniaeg: 17.2.1972

Sünnikoht: Tallinn, Eesti

Kodakondsus: vene

Amet: presidendi kantselei ülem

Sugu: mees

Anton Vaino on presidendi kantselei ülem. Ta täidab olulist rolli Kremli otsuste tegemise protsessis, osaledes Venemaa julgeolekunõukogus ning mõjutades presidendi otsuste kujundamist Venemaa riigikaitse ja riikliku julgeoleku valdkonnas. Anton Vaino osaleb ka Krimmi ja Sevastopoli sotsiaal-majandusliku arengu alastel kohtumistel.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja elluviimise eest.

23.2.2022

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Sünniaeg: 9.8.1966

Sünnikoht: Kaasan, Tatarstani Vabariik, Venemaa Föderatsioon

Amet: Venemaa ehitus- ja regionaalarengu valdkonna asepeaminister

Kodakondsus: vene

Sugu: mees

Marat Khusnullin on Venemaa ehitus- ja regionaalarengu valdkonna asepeaminister. Selles ametis vastutab ta okupeeritud Krimmiga seotud Venemaa valitsuse poliitika, sealhulgas Krimmi ja Sevastopoli veega varustamise eest.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse ja poliitika eest.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Sünniaeg: 17.6.1952

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused: Venemaa kaitseministeerium; Venemaa merevägi

Sugu: mees

Vladimir Kasatonov on Venemaa mereväe ülemjuhataja asetäitja. Nimetatud ametis on ta vastutav Ukrainas toimuvate või Ukrainasse suunduvate mereoperatsioonide eest.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja elluviimise eest.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей СУРОВИКИН)

Sünniaeg: 11.10.1966

Sünnikoht: Novosibirsk, Venemaa Föderatsioon

Amet: õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja

Auaste: sõjaväekindral

Seotud üksused: Venemaa õhu- ja kosmosejõud – kaitseministeerium

Kodakondsus: vene

Sugu: mees

Sõjaväekindral Sergei Surovikin on Venemaa õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja alates 31. oktoobrist 2017. Seega vastutab ta Venemaa lennutegevusoperatsioonide eest Ukrainas või Ukrainasse.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja elluviimise eest.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Sünniaeg: 19.11.1974

Amet: VTB Banki juhatuse asepresident ja aseesimees

Kodakondsus: vene

Seotud isikud: Alexander Vasilyevich Bortnikov (isa); Tatiana Borisovna Bortnikova (ema)

Seotud üksused: VTB Bank

Sugu: mees

Denis Bortnikov on Alexander Bortnikovi poeg ja seeläbi temaga seotud; Alexander Bortnikov on föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) direktor ja Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige, kes osaleb Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Ta on VTB Banki juhatuse asepresident ja aseesimees, tegutsedes sel ametikohal oma isa varjatud/ebaseadusliku sissetuleku legitimeerimise nimel. Seetõttu on ta samuti rahaliselt toetanud Venemaa otsustajad, kes vastutavad Krimmi annekteerimise ja Ida-Ukraina destabiliseerimise eest.

23.2.2022

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Sünniaeg: 4.1.1967

Sünnikoht: Bilibino, Venemaa Föderatsioon

Sugu: mees

Igor Ivanovich Shuvalov on riikliku arengukorporatsiooni VEB.RF esimees ja Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu liige. Varem oli ta Venemaa esimene asepeaminister. Sellega seoses märkis ta, et Venemaa muudab eelarve-reegleid, et võtta arvesse täiendavat kahte miljonit elanikku pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt.

Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

228.

Margarita Simonovna SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Sünniaeg: 6.4.1980

Sünnikoht: Krasnodar, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: inglisekeelse teleuudiste võrgustiku RT (Russia Today) peatoimetaja

Seotud isikud: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Kodakondsus: vene

Sugu: naine

Margarita Simonyan on valitsuse propaganda keskne isik. Ta on ka ingliskeelse teleuudiste võrgustiku RT peatoimetaja (Russia Today). Oma tegevusega edendas ta positiivset suhtumist Krimmi annekteerimisse ja separatistide tegevusse Donbassis.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

229.

Maria Vladimirovna ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Sünniaeg: 24.12.1975

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi teabe- ja pressiosakonna direktor

Kodakondsus: vene

Sugu: naine

Maria Zakharova on Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi teabe- ja pressiosakonna direktor. Valitsuse propaganda keskse figuurina toetab ta Vene vägede kasutamist Ukrainas.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Sünniaeg: 10.8.1954

Sünnikoht: Peking, Hiina

Kodakondsus: vene

Tel ja faks: 8 (495) 697-58-69

Venemaa Föderatsiooni vastuvõtukontori aadress: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Venemaa Föderatsiooni vastuvõtukontori telefon ja faks: (342) 253-66-01

Sugu: mees

Aleksey Konstantinovich Pushkov on Permi krai rahvasaadik, võimuloleva partei Ühtne Venemaa liige ja infopoliitika komisjoni esimees. Ta tegi mitu avaldust Krimmi poolsaare annekteerimise toetuseks ja esitas seda kui „sündinud fakti“. Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

23.2.2022

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(teise nimega Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Sünniaeg: 20.6.1969

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: Venemaa ajakirjanik, produtsent, saatejuht ja poliitik. Alates 2016. aastast Riigiduuma aseesimees ning alates 28. jaanuarist 2020 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ase-eesistuja.

Kodakondsus: vene

Sugu: mees

Pyotr Tolstoy on Riigiduuma liige ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Venemaa delegatsiooni juht. Samuti juhib ta telesaadet „Aeg näitab“ („Время покажет“). Olles valitsuse propaganda keskne figuur, väljendab ta sageli oma poolehoidu Krimmi annekteerimisele.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

235.

Gennady Andreevich ZYUGANOV

(Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ)

Sünniaeg: 26.6.1944

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich AFONIN

(Юрий Вячеславович АФОНИН)

Sünniaeg: 22.3.1977

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

237.

Vladimir Ivanovich KASHIN

(Владимир Иванович КАШИН)

Sünniaeg: 10.8.1948

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

238.

Dmitry Georgyevich NOVIKOV

(Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ)

Sünniaeg: 12.9.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

239.

Nikolai Mikhailovich KHARITONOV

(Николай Михайлович ХАРИТОНОВ)

Sünniaeg: 30.10.1948

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

240.

Nikolai Vasilevich KOLOMEYTSEV

(Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ)

Sünniaeg: 1.9.1956

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

241.

Sergey Aleksandrovich SHARGUNOV

(Сергей Александрович ШАРГУНОВ)

Sünniaeg: 12.5.1980

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

242.

Vadim Valentinovich KUMIN

(Вадим Валентинович КУМИН)

Sünniaeg: 1.1.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

243.

Yury Petrovich SINELSHCHIKOV

(Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ)

Sünniaeg: 26.9.1947

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

244.

Kazbek Kutsukovich TAYSAYEV

(Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ)

Sünniaeg: 12.2.1967

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

245.

Alexey Vladimirovich KURINNY

(Алексей Владимирович КУРИННЫЙ)

Sünniaeg: 18.1.1974

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

246.

Anzhelika Egorovna GLAZKOVA

(Анжелика Егоровна ГЛАЗКОВА)

Sünniaeg: 28.12.1968

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

247.

Alexander Andreevich YUSHCHENKO

(Александр Андреевич ЮЩЕНКО)

Sünniaeg: 19.11.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Mikhailovich MARKHAYEV

(Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ)

Sünniaeg: 1.6.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

249.

Anatoly Zhamalovich BIFOV

(Aнатолий Жамалович БИФОВ)

Sünniaeg: 7.1.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

250.

Nikolay Vasilevich AREFYEV

(Николай Васильевич АРЕФЬЕВ)

Sünniaeg: 11.3.1949

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

251.

Boris Olegovych KOMOTSKY

(Борис Олегович КОМОЦКИЙ)

Sünniaeg: 31.1.1956

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

252.

Irina Anatolievna FILATOVA

(Ирина Анатольевна ФИЛАТОВА)

Sünniaeg: 8.8.1978

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

253.

Sergey Georgiyevich LEVCHENKO

(Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО)

Sünniaeg: 2.11.1953

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

254.

Artyom Vyacheslavovich PROKOFYEV

(Артём Вячеславович ПРОКОФЬЕВ)

Sünniaeg: 31.12.1983

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

255.

Maria Vladimirovna DROBOT

(Мария Владимировна ДРОБОТ)

Sünniaeg: 21.3.1982

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

256.

Ivan Nikolaevich BABICH

(Иван Николаевич БАБИЧ)

Sünniaeg: 2.9.1982

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

257.

Nikolay Ivanovich OSADCHY

(Николай Иванович ОСАДЧИЙ)

Sünniaeg: 8.12.1957

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

258.

Alexey Viktorovich KORNIYENKO

(Алексей Викторович КОРНИЕНКО)

Sünniaeg: 22.7.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

259.

Sergey Anatolevich GAVRILOV

(Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ)

Sünniaeg: 27.1.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

260.

Nikolay Nikolaevich IVANOV

(Николай Николаевич ИВАНОВ)

Sünniaeg: 17.1.1957

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

261.

Roman Mikhailovich LYABIKHOV

(Роман Михайлович ЛЯБИХОВ)

Sünniaeg: 7.5.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

262.

Vladimir Pavlovich ISAKOV

(Владимир Павлович ИСАКОВ)

Sünniaeg: 25.2.1987

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

263.

Renat Ismailovich SULEYMANOV

(Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ)

Sünniaeg: 24.12.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

264.

Vladimir Nikolaevich BLOTSKY

(Владимир Николаевич БЛОЦКИЙ)

Sünniaeg: 10.11.1977

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

265.

Sergey Mikhailovich PANTELEYEV

(Сергей Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ)

Sünniaeg: 4.7.1951

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

266.

Georgy Petrovich KAMNEV

(Георгий Петрович КАМНЕВ)

Sünniaeg: 5.1.1983

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

267.

Nikolay Ivanovich VASILYEV

(Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ)

Sünniaeg: 28.3.1958

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

268.

Boris Viktorovich IVANYUZHENKOV

(Борис Викторович ИВАНЮЖЕНКОВ)

Sünniaeg: 28.2.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

269.

Viktor Ivanovich SOBOLEV

(Виктор Иванович СОБОЛЕВ)

Sünniaeg: 23.2.1950

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

270.

Mikhail Yurevich AVDEYEV

(Михаил Юрьевич АВДЕЕВ)

Sünniaeg: 6.3.1977

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

271.

Nina Alexandrovna OSTANINA

(Нина Александровна ОСТАНИНА)

Sünniaeg: 26.12.1955

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

272.

Yevgeny Ivanovich BESSONOV

(Евгений Иванович БЕССОНОВ)

Sünniaeg: 26.11.1968

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

273.

Nikolay Nikolaevich YEZERSKY

(Николай Николаевич ЕЗЕРСКИЙ)

Sünniaeg: 8.5.1956

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

274.

Sergei Pavlovich OBUKHOV

(Сергей Павлович ОБУХОВ)

Sünniaeg: 5.10.1958

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

275.

Denis Andreevich PARFYONOV

(Денис Андреевич ПАРФЕНОВ)

Sünniaeg: 22.9.1987

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich ALEKHIN

(Андрей Анатольевич АЛЕХИН)

Sünniaeg: 9.2.1959

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich AMMOSOV

(Петр Револьдович АММОСОВ)

Sünniaeg: 22.9.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

278.

Sergei Ivanovich KAZANKOV

(Сергей Иванович КАЗАНКОВ)

Sünniaeg: 9.10.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

279.

Oleg Aleksandrovich LEBEDEV

(Олег Александрович ЛЕБЕДЕВ)

Sünniaeg: 12.10.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

280.

Mikhail Nikolaevich MATVEYEV

(Михаил Николаевич МАТВЕЕВ)

Sünniaeg: 13.5.1968

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

281.

Maria Nikolaevna PRUSAKOVA

(Мария Николаевна ПРУСАКОВА)

Sünniaeg: 4.9.1983

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

282.

Oleg Nikolaevich SMOLIN

(Олег Николаевич СМОЛИН)

Sünniaeg: 10.2.1952

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

283.

Mikhail Viktorovich SHCHAPOV

(Михаил Викторович ЩАПОВ)

Sünniaeg: 20.9.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

284.

Sergei Genrikhovich KARGINOV

(Сергей Генрихович КАРГИНОВ)

Sünniaeg: 5.9.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

285.

Yaroslav Evgenyevich NILOV

(Ярослав Евгеньевич НИЛОВ)

Sünniaeg: 20.3.1982

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

286.

Vladimir Vladimirovich SIPYAGIN

(Владимир Владимирович СИПЯГИН)

Sünniaeg: 19.2.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

287.

Vasily Maksimovich VLASOV

(Василий Максимович ВЛАСОВ)

Sünniaeg: 27.6.1995

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

288.

Boris Aleksandrovich CHERNYSHOV

(Борис Александрович ЧЕРНЫШОВ)

Sünniaeg: 25.6.1991

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

289.

Andrey Konstantinovich LUGOVOY

(Андрей Константинович ЛУГОВОЙ)

Sünniaeg: 19.9.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

290.

Dmitry Aleksandrovich SVISHCHEV

(Дмитрий Александрович СВИЩЕВ)

Sünniaeg: 22.5.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

291.

Valery Sergeevich SELEZNYOV

(Валерий Сергеевич СЕЛЕЗНЕВ)

Sünniaeg: 5.9.1964

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

292.

Kaplan Mugdinovich PANESH

(Каплан Мугдинович ПАНЕШ)

Sünniaeg: 4.9.1974

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

293.

Arkady Nikolaevich SVISTUNOV

(Аркадий Николаевич СВИСТУНОВ)

Sünniaeg: 28.4.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

294.

Stanislav Aleksandrovich NAUMOV

(Станислав Александрович НАУМОВ)

Sünniaeg: 4.10.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

295.

Vladimir Alexeyevich KOSHELEV

(Владимир Алексеевич КОШЕЛЕВ)

Sünniaeg: 1.10.1974

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

296.

Ivan Mikhailovich MUSATOV

(Иван Михайлович МУСАТОВ)

Sünniaeg: 14.2.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

297.

Yevgeny Vladimirovich MARKOV

(Евгений Владимирович МАРКОВ)

Sünniaeg: 8.11.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

298.

Ivan Konstantinovich SUKHAREV

(Иван Константинович СУХАРЕВ)

Sünniaeg: 10.6.1978

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

299.

Boris Romanovich PAYKIN

(Борис Романович ПАЙКИН)

Sünniaeg: 26.3.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

300.

Yuri Aisovich NAPSO

(Юрий Аисович НАПСО)

Sünniaeg: 17.4.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

301.

Aleksei Nikolaevich DIDENKO

(Алексей Николаевич ДИДЕНКО)

Sünniaeg: 30.3.1983

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

302.

Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLYEV

(Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ)

Sünniaeg: 30.6.1962

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

303.

Sergei Dmitrievich LEONOV

(Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ)

Sünniaeg: 9.5.1983

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

304.

Gennady Yurevich SEMIGIN

(Геннадий Юрьевич СЕМИГИН)

Sünniaeg: 23.3.1964

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

305.

Aleksandr Vasilevich TERENTYEV

(Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ)

Sünniaeg: 1.1.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

306.

Fedot Semyonovich TUMUSOV

(Федот Семёнович ТУМУСОВ)

Sünniaeg: 30.6.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

307.

Timur Borisovich KANOKOV

(Тимур Борисович КАНОКОВ)

Sünniaeg: 24.9.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

308.

Igor Aleksandrovich ANANSKIKH

(Игорь Александрович АНАНСКИХ)

Sünniaeg: 6.9.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

309.

Vadim Vladimirovich BELOUSOV

(Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ)

Sünniaeg: 2.10.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

310.

Dmitry Gennadievich GUSEV

(Дмитрий Геннадьевич ГУСЕВ)

Sünniaeg: 23.7.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

311.

Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV

(Александр Александрович РЕМЕЗКОВ)

Sünniaeg: 7.4.1962

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

312.

Andrei Anatolevich KUZNETSOV

(Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Sünniaeg: 29.5.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

313.

Sergei Vladimirovich KABYSHEV

(Сергей Владимирович КАБЫШЕВ)

Sünniaeg: 4.9.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

314.

Mikhail Gennadievich DELYAGIN

(Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН)

Sünniaeg: 18.3.1968

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

315.

Oleg Anatolevich NILOV

(Олег Анатольевич НИЛОВ)

Sünniaeg: 8.5.1962

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

316.

Nikolai Petrovich BURLYAYEV

(Николай Петрович БУРЛЯЕВ)

Sünniaeg: 3.8.1946

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

317.

Anatoli Gennadievich AKSAKOV

(Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ)

Sünniaeg: 28.11.1957

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

318.

Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO

(Александр Сергеевич АКСЁНЕНКО)

Sünniaeg: 8.3.1986

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

319.

Anatoly Aleksandrovich WASSERMAN

(Анатолий Александрович ВАССЕРМАН / укр. Анатолiй Олександрович ВАССЕРМАН)

Sünniaeg: 9.12.1952

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

320.

Valery Karlovich GARTUNG

(Валерий Карлович ГАРТУНГ)

Sünniaeg: 12.11.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

321.

Yuri Innokentevich GRIGORYEV

(Юрий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ)

Sünniaeg: 20.9.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

322.

Dmitri Vadimovich KUZNETSOV

(Дмитрий Вадимович КУЗНЕЦОВ)

Sünniaeg: 5.3.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

323.

Yana Valerievna LANTRATOVA

(Яна Валерьевна ЛАНТРАТОВА)

Sünniaeg: 14.12.1988

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

324.

Anatoli Ivanovich LISITSYN

(Анатолий Иванович ЛИСИЦЫН)

Sünniaeg: 26.6.1947

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

325.

Galina Petrovna KHOVANSKAYA

(Галина Петровна ХОВАНСКАЯ)

Sünniaeg: 23.8.1943

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

326.

Sergey Vasilevich YAKHNYUK

(Сергей Васильевич ЯХНЮК)

Sünniaeg: 3.7.1962

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

327.

Alexander Vladimirovich YAKUBOVSKY

(Александр Владимирович ЯКУБОВСКИЙ)

Sünniaeg: 7.5.1985

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich YAGAFAROV

(Азат Фердинандович ЯГАФАРОВ)

Sünniaeg: 4.4.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

329.

Aleksandr Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Александр Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Sünniaeg: 12.5.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

330.

Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV

(Николай Михайлович ЩЕГЛОВ)

Sünniaeg: 16.3.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

331.

Adalbi Lyulevich SHKHAGOSHEV

(Адальби Люлевич ШХАГОШЕВ)

Sünniaeg: 6.6.1967

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

332.

Vadim Nikolaevich SHUVALOV

(Вадим Николаевич ШУВАЛОВ)

Sünniaeg: 17.2.1958

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

333.

Igor Nikolaevich SHUBIN

(Игорь Николаевич ШУБИН)

Sünniaeg: 20.12.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

334.

Nadezhda Vasilevna SHKOLKINA

(Надежда Васильевна ШКОЛКИНА)

Sünniaeg: 12.5.1970

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

335.

Anton Vladimirovich SHIPULIN

(Антон Владимирович ШИПУЛИН)

Sünniaeg: 21.8.1987

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

336.

Yuri Nikolaevich SHVYTKIN

(Юрий Николаевич ШВЫТКИН)

Sünniaeg: 24.5.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

337.

Sergey Viktorovich CHIZHOV

(Сергей Викторович ЧИЖОВ)

Sünniaeg: 16.3.1964

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

339.

Sergei Vladimirovich TCHEPIKOV

(Сергей Владимирович ЧЕПИКОВ)

Sünniaeg: 30.1.1967

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich CHAPLIN

(Никита Юрьевич ЧАПЛИН)

Sünniaeg: 28.7.1982

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna TSUNAEVA

(Елена Моисеевна ЦУНАЕВА)

Sünniaeg: 13.1.1969

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich TSED

(Николай Григорьевич ЦЕД)

Sünniaeg: 6.1.1959

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

343.

Murat Ruslanovich KHASANOV

(Мурат Русланович ХАСАНОВ)

Sünniaeg: 10.12.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna KHARCHENKO

(Екатерина Владимировна ХАРЧЕНКО)

Sünniaeg: 11.8.1977

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

345.

Biysultan Sultanbievich KHAMZAEV

(Бийсултан Султанбиевич ХАМЗАЕВ)

Sünniaeg: 24.5.1982

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

346.

Tamara Ivanovna FROLOVA

(Тамара Ивановна ФРОЛОВА)

Sünniaeg: 2.11.1959

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich FOMICHEV

(Вячеслав Васильевич ФОМИЧЁВ)

Sünniaeg: 26.4.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

348.

Vyacheslav FETISOV

(Вячеслав ФЕТИСОВ)

Sünniaeg: 20.4.1958

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

349.

Pavel Mikhailovich FEDYAEV

(Павел Михайлович ФЕДЯЕВ)

Sünniaeg: 31.7.1982

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

350.

Yevgeny Alexeyevich FYODOROV

(Евгений Алексеевич ФЁДОРОВ)

Sünniaeg: 11.5.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

351.

Airat Zakievich FARRAKHOV

(Айрат Закиевич ФАРРАХОВ)

Sünniaeg: 17.2.1968

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

352.

Oksana Nikolaevna FADINA

(Оксана Николаевна ФАДИНА)

Sünniaeg: 3.7.1976

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna UTYASHEVA

(Римма Амировна УТЯШЕВА)

Sünniaeg: 3.1.1952

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

354.

Larisa Nikolaevna TUTOVA

(Лариса Николаевна ТУТОВА)

Sünniaeg: 18.10.1969

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

355.

Artyom Viktorovich TUROV

(Артём Викторович ТУРОВ)

Sünniaeg: 1.3.1984

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich TRIFONOV

(Андрей Фёдорович ТРИФОНОВ)

Sünniaeg: 1.5.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich TETERDINKO

(Александр Павлович ТЕТЕРДИНКО)

Sünniaeg: 20.11.1983

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

358.

Roman Igorevich TERYUSHKOV

(Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ)

Sünniaeg: 20.12.1979

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

359.

Mikhail Borisovich TERENTYEV

(Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ)

Sünniaeg: 14.5.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

360.

Sergey Yurevich TEN

(Сергей Юрьевич ТЕН)

Sünniaeg: 25.8.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich TATRIEV

(Муслим Барисович ТАТРИЕВ)

Sünniaeg: 11.1.1980

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich TARASENKO

(Михаил Васильевич ТАРАСЕНКО)

Sünniaeg: 21.11.1947

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

363.

Artur Borisovich TAYMAZOV

(Артур Борисович ТАЙМАЗОВ)

Sünniaeg: 20.7.1979

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

364.

Ekaterina Petrovna STENYAKINA

(Екатерина Петровна СТЕНЯКИНА)

Sünniaeg: 4.5.1985

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

365.

Mikhail Evgenyevich STARSHINOV

(Михаил Евгеньевич СТАРШИНОВ)

Sünniaeg: 12.12.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich SPIRIDONOV

(Александр Юрьевич СПИРИДОНОВ)

Sünniaeg: 3.1.1989

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich SOLOVEV

(Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ)

Sünniaeg: 1.5.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

368.

Sergey Mikhailovich SOKOL

(Сергей Михайлович СОКОЛ)

Sünniaeg: 17.12.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich SMIRNOV

(Виктор Владимирович СМИРНОВ)

Sünniaeg: 9.9.1968

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

370.

Valeriy Stepanovich SKRUG

(Валерий Степанович СКРУГ)

Sünniaeg: 20.6.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

371.

Andrei Vladimirovich SKOCH

(Андрей Владимирович СКОЧ)

Sünniaeg: 30.1.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

372.

Gennadiy Ivanovich SKLYAR

(Геннадий Иванович СКЛЯР)

Sünniaeg: 17.5.1952

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich SKACHKOV

(Александр Анатольевич СКАЧКОВ)

Sünniaeg: 21.11.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

374.

Aleksey Vladimirovich SITNIKOV

(Алексей Владимирович СИТНИКОВ)

Sünniaeg: 19.6.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich SIMIGIN

(Павел Владимирович СИМИГИН)

Sünniaeg: 26.7.1968

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch SIMANOVSKIY

(Леонид Яковлевич СИМАНОВСКИЙ)

Sünniaeg: 19.7.1949

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich SENIN

(Владимир Борисович СЕНИН)

Sünniaeg: 17.9.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

378.

Viktor Valentinovich SELIVERSTOV

(Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ)

Sünniaeg: 2.8.1954

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich SARYGLAR

(Айдын Николаевич САРЫГЛАР)

Sünniaeg: 22.2.1988

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna SARANOVA

(Юлия Владимировна САРАНОВА)

Sünniaeg: 21.10.1988

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

381.

Shamsail Yunusovich SARALIYEV

(Шамсаил Юнусович САРАЛИЕВ)

Sünniaeg: 5.11.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

382.

Aleksandr Mikhailovich SAMOKUTYAEV

(Александр Михайлович САМОКУТЯЕВ)

Sünniaeg: 13.3.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich SAMOKISH

(Владимир Игоревич САМОКИШ)

Sünniaeg: 20.9.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna SALAEVA

(Алла Леонидовна САЛАЕВА)

Sünniaeg: 14.9.1979

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

385.

Oleg Vladimirovich SAVCHENKO

(Олег Владимирович САВЧЕНКО)

Sünniaeg: 25.10.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

386.

Dmitry Ivanovich SAVELYEV

(Дмитрий Иванович САВЕЛЬЕВ)

Sünniaeg: 25.5.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

387.

Khizri Magomedovich ABAKAROV

(Хизри Магомедович АБАКАРОВ)

Sünniaeg: 28.6.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

388.

Bekkhan Vakhaevich AGAYEV

(Бекхан Вахаевич АГАЕВ)

Sünniaeg: 29.3.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

389.

Rahim Azizboevich ASIMOV

(Рахим Азизбоевич АЗИМОВ)

Sünniaeg: 16.8.1964

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

390.

Elvira Rinatovna AITKULOVA

(Эльвира Ринатовна АИТКУЛОВА)

Sünniaeg: 19.8.1973

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

391.

Nikolay Nikolaevich ALEXEYENKO

(Николай Николаевич АЛЕКСЕЕНКО)

Sünniaeg: 29.11.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

392.

Sergey Viktorovich ALTUKHOV

(Сергей Викторович АЛТУХОВ)

Sünniaeg: 23.2.1982

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

393.

Andrey Gennadievich ALSHEVSKIH

(Андрей Геннадьевич АЛЬШЕВСКИХ)

Sünniaeg: 14.5.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

Sünniaeg: 5.9.1990

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

395.

Andrey Anatolevich ANIKEYEV

(Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ)

Sünniaeg: 16.12.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

396.

Grigori Viktorovich ANIKEYEV

(Григорий Викторович АНИКЕЕВ)

Sünniaeg: 28.2.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

397.

Igor Aleksandrovich ANTROPENKO

(Игорь Александрович АНТРОПЕНКО)

Sünniaeg: 10.12.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

398.

Olga Nikolaevna ANUFRIYEVA

(Ольга Николаевна АНУФРИЕВА)

Sünniaeg: 18.8.1974

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

399.

Valentina Nikolaevna ARTAMONOVA

(Валентина Николаевна АРТАМОНОВА)

Sünniaeg: 13.12.1960

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna ARSCHINOVA

(Алёна Игоревна АРШИНОВА)

Sünniaeg: 3.3.1985

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

401.

Rinat Zaydulaevich AYUPOV

(Ринат Зайдулаевич АЮПОВ),

Sünniaeg: 13.8.1974

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

403.

Timofey BAZHENOV

(Тимофей БАЖЕНОВ)

Sünniaeg: 25.1.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

404.

Zarif Zakirovich BAIGUSKAROV

(Зариф Закирович БАЙГУСКАРОВ)

Sünniaeg: 30.6.1967

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

405.

Bekkhan Abdulkhamidovich BARAKHOYEV

(Бекхан Абдулхамидович БАРАХОЕВ)

Sünniaeg: 1.8.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

406.

Anton Aleksandrovich BASANSKY

(Антон Александрович БАСАНСКИЙ)

Sünniaeg: 9.7.1987

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna BATALOVA

(Рима Акбердиновна БАТАЛОВА)

Sünniaeg: 1.1.1964

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

408.

Vitaly Viktorovich BAKHMETYEV

(Виталий Викторович БАХМЕТЬЕВ)

Sünniaeg: 12.8.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

409.

Badma Nikolaevich BASHANKAYEV

(Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ)

Sünniaeg: 16.6.1978

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

410.

Irina Victorovna BELYCH

(Ирина Викторовна БЕЛЫХ)

Sünniaeg: 16.8.1964

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

411.

Svetlana Victorovna BESSARAB

(Светлана Викторовна БЕССАРАБ)

Sünniaeg: 7.12.1970

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

412.

Daniil Vladimirovich BESSARABOV

(Даниил Владимирович БЕССАРАБОВ)

Sünniaeg: 9.7.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

413.

Sergey Yurevich BIDONKO

(Сергей Юрьевич БИДОНЬКО)

Sünniaeg: 18.8.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

414.

Artyom Aleksandrovich BICHAYEV

(Артём Александрович БИЧАЕВ)

Sünniaeg: 4.4.1990

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch BOGUSLAWSKI

(Ирек Борисович БОГУСЛАВСКИЙ)

Sünniaeg: 9.9.1967

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

416.

Jelena Veniaminovna BONDARENKO

(Елена Вениаминовна БОНДАРЕНКО)

Sünniaeg: 10.6.1968

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

417.

Alexander Aleksandrovich BORISSOV

(Александр Александрович БОРИСОВ)

Sünniaeg: 17.8.1974

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

419.

Nikolay Ivanovich BORTSOV

(Николай Иванович БОРЦОВ)

Sünniaeg: 8.5.1945

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

420.

Sergey Mikhailovich BOYARSKIY

(Сергей Михайлович БОЯРСКИЙ)

Sünniaeg: 24.1.1980

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

421.

Nikolai Gavrilovich BRYKIN

(Николай Гаврилович БРЫКИН)

Sünniaeg: 25.11.1959

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

422.

Nikolai Robertovich BUDUYEV

(Николай Робертович БУДУЕВ)

Sünniaeg: 24.3.1974

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

423.

Vadim Evgenyevich BULAVINOV

(Вадим Евгеньевич БУЛАВИНОВ)

Sünniaeg: 20.3.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

424.

Sergey Vladimirovich BURLAKOV

(Сергей Владимирович БУРЛАКОВ)

Sünniaeg: 26.5.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

425.

Vladimir Vladimirovich BURMATOV

(Владимир Владимирович БУРМАТОВ)

Sünniaeg: 18.8.1981

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna BUTINA

(Мария Валерьевна БУТИНА)

Sünniaeg: 10.11.1988

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

427.

Tatiana Victorovna BUTSKAYA

(Татьяна Викторовна БУЦКАЯ)

Sünniaeg: 8.5.1975

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

428.

Ernest Abdulovich VALEEV

(Эрнест Абдулович ВАЛЕЕВ)

Sünniaeg: 7.4.1950

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

429.

Oleg Dorianovich VALENCHUK

(Олег Дорианович ВАЛЕНЧУК)

Sünniaeg: 14.9.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

430.

Nikolai Sergeevich VALUEEV

(Николай Сергеевич ВАЛУЕВ)

Sünniaeg: 21.8.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

431.

Maria Victorovna VASILKOVA

(Мария Викторовна ВАСИЛЬКОВА)

Sünniaeg: 13.2.1978

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

432.

Alexey Borisovich VELLER

(Алексей Борисович ВЕЛЛЕР)

Sünniaeg: 9.1.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

433.

Sergey Alexeyevich VEREMEENKO

(Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО)

Sünniaeg: 26.9.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

434.

Roman Mikhailovich VODYANOV

(Роман Михайлович ВОДЯНОВ)

Sünniaeg: 25.11.1982

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

435.

Ilya Svetoslavovich VOLFSON

(Илья Светославович ВОЛЬФСОН)

Sünniaeg: 8.6.1981

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

436.

Andrey Viktorovich VOROBEV

(Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ)

Sünniaeg: 24.7.1985

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

437.

Anatoliy VORONOVSKIY

(Анатолий ВОРОНОВСКИЙ)

Sünniaeg: 28.12.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

438.

Anatoli Borisovich VYBORNY

(Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ)

Sünniaeg: 8.6.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Kutbudinovich GADZHIYEV

(Абдулхаким Кутбудинович ГАДЖИЕВ)

Sünniaeg: 13.2.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

440.

Murad Stanislavovich GADZHIYEV

(Мурад Станиславович ГАДЖИЕВ)

Sünniaeg: 31.7.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhievich GADZHIYEV

(Руслан Гаджиевич ГАДЖИЕВ)

Sünniaeg: 29.8.1978

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

442.

Oleg Vladimirovich GARIN

(Олег Владимирович ГАРИН)

Sünniaeg: 26.12.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Nabievich GASANOV

(Джамаладин Набиевич ГАСАНОВ)

Sünniaeg: 5.8.1964

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

444.

Zaur Dalkhatovich GEKKIEV

(Заур Далхатович ГЕККИЕВ)

Sünniaeg: 12.2.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

445.

Olga Mikhailovna GERMANOVA

(Ольга Михайловна ГЕРМАНОВА)

Sünniaeg: 26.9.1961

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

446.

Anton Aleksandrovich GETTA

(Антон Александрович ГЕТТА)

Sünniaeg: 29.4.1980

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

447.

Dinar Zagitovich GILMUTDINOV

(Динар Загитович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Sünniaeg: 10.8.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

448.

Ildar Irekovich GILMUTDINOV

(Ильдар Ирекович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Sünniaeg: 3.9.1962

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

449.

Andrei Petrovich GIMBATOV

(Андрей Петрович ГИМБАТОВ)

Sünniaeg: 19.7.1979

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

450.

Boris Mikhailovich GLADKIKH

(Борис Михайлович ГЛАДКИХ)

Sünniaeg: 16.2.1983

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

451.

Aleksey GOVYRIN

(Алексей ГОВЫРИН)

Sünniaeg: 26.5.1983

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

452.

Oleg Aleksandrovich GOLIKOV

(Олег Александрович ГОЛИКОВ)

Sünniaeg: 21.10.1968

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

453.

Nikolay Aleksandrovich GONCHAROV

(Николай Александрович ГОНЧАРОВ)

Sünniaeg: 13.1.1984

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

454.

Anton Vadimovich GORELKIN

(Антон Вадимович ГОРЕЛКИН)

Sünniaeg: 22.12.1982

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

455.

Andrey Yurevich GOROKHOV

(Андрей Юрьевич ГОРОХОВ)

Sünniaeg: 13.1.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

456.

Andrey Viktorovich GURULEV

(Андрей Викторович ГУРУЛЁВ)

Sünniaeg: 16.10.1967

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

457.

Galina Innokentievna DANCHIKOVA

(Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА)

Sünniaeg: 13.8.1954

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

458.

Ivan Ivanovich DEMTSCHENKO

(Иван Иванович ДЕМЧЕНКО)

Sünniaeg: 27.9.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

459.

Viktor Efimovich DERYABKIN

(Виктор Ефимович ДЕРЯБКИН)

Sünniaeg: 11.5.1954

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

460.

Viktor Viktorovich DSJUBA

(Виктор Викторович ДЗЮБА)

Sünniaeg: 10.8.1977

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

461.

Oleg Dmitrievich DIMOV

(Олег Дмитриевич ДИМОВ)

Sünniaeg: 8.3.1968

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

462.

Akhmed Shamkhanovich DOGAYEV

(Ахмед Шамханович ДОГАЕВ)

Sünniaeg: 18.8.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

463.

Nikolay Aleksandrovich DOLUDA

(Николай Александрович ДОЛУДА)

Sünniaeg: 10.6.1952

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

464.

Andrey Nikolaevich DOROSHENKO

(Андрей Николаевич ДОРОШЕНКО)

Sünniaeg: 10.3.1977

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna DROZHZHINA

(Юлия Николаевна ДРОЖЖИНА)

Sünniaeg: 1.3.1990

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

466.

Alexander Sergeevich DROZDOV

(Александр Сергеевич ДРОЗДОВ)

Sünniaeg: 1.11.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

467.

Tatyana Ivanovna DYAKONOVA

(Татьяна Ивановна ДЬЯКОНОВА)

Sünniaeg: 22.4.1970

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

468.

Yelena Alexandrovna YEVTYUKHOVA

(Елена Александровна ЕВТЮХОВА)

Sünniaeg: 7.8.1970

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

469.

Aleksey Petrovich YEZUBOV

(Алексей Петрович ЕЗУБОВ)

Sünniaeg: 10.2.1948

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

470.

Vitali Borisovich JEFIMOW

(Виталий Борисович ЕФИМОВ)

Sünniaeg: 4.4.1940

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

471.

Konstantin Yurevich ZAKHAROV

(Константин Юрьевич ЗАХАРОВ)

Sünniaeg: 31.3.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

472.

Viktor Vladislavovich SUBAREV

(Виктор Bладиславович ЗУБАРЕВ)

Sünniaeg: 20.2.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

473.

Oleg Ivanovich IVANINSKIY

(Олег Иванович ИВАНИНСКИЙ)

Sünniaeg: 5.6.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

474.

Vladimir Valerievich IVANOV

(Владимир Валерьевич ИВАНОВ)

Sünniaeg: 10.2.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

475.

Maxim Anatolevich IVANOV

(Максим Анатольевич ИВАНОВ)

Sünniaeg: 24.11.1967

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

476.

Maksim Evgenyevich IVANOV

(Максим Евгеньевич ИВАНОВ)

Sünniaeg: 23.5.1987

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

477.

Irina Valentinovna IVENSKIKH

(Ирина Валентиновна ИВЕНСКИХ)

Sünniaeg: 22.7.1972

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

478.

Leonid Grigorievich IVLEV

(Леонид Григорьевич ИВЛЕВ)

Sünniaeg: 1.5.1953

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

479.

Viktor Aleksandrovich IGNATOV

(Виктор Александрович ИГНАТОВ)

Sünniaeg: 15.10.1968

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

480.

Igor Nikolaevich IGOSHIN

(Игорь Николаевич ИГОШИН)

Sünniaeg: 11.12.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

481.

Vladimir Alexeyevich ILYNIKH

(Владимир Алексеевич ИЛЬИНЫХ)

Sünniaeg: 20.5.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

482.

Alexander Vladimirovich ILTYAKOV

(Александр Владимирович ИЛЬТЯКОВ)

Sünniaeg: 9.10.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

483.

Andrei Konstantinovich ISSAJEV

(Андрей Константинович ИСАЕВ)

Sünniaeg: 1.10.1964

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

484.

Dmitry Viktorovich ISLAMOV

(Дмитрий Викторович ИСЛАМОВ)

Sünniaeg: 5.12.1977

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

485.

Dmitry Mikhailovich KADENKOV

(Дмитрий Михайлович КАДЕНКОВ)

Sünniaeg: 3.5.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

486.

Viktor Alexeyevich KAZAKOV

(Виктор Алексеевич КАЗАКОВ)

Sünniaeg: 4.4.1949

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

487.

Rustam Galiullovich KALIMULLIN

(Рустам Галиуллович КАЛИМУЛЛИН)

Sünniaeg: 2.1.1958

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

488.

Alexei Valerianovich KANAYEV

(Алексей Валерианович КАНАЕВ)

Sünniaeg: 30.9.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

489.

Georgy Aleksandrovich KARLOV

(Георгий Александрович КАРЛОВ)

Sünniaeg: 4.1.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

490.

Anatoly Evgenyevich KARPOV

(Анатолий Евгеньевич КАРПОВ)

Sünniaeg: 23.5.1951

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

491.

Andrey Valerievich KARTAPOLOV

(Андрей Валериевич КАРТАПОЛОВ)

Sünniaeg: 9.11.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

492.

Igor Yurevich KASTYUKEVICH

(Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ)

Sünniaeg: 6.12.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

493.

Pavel Rurikovich KACHKAEV

(Павел Рюрикович КАЧКАЕВ)

Sünniaeg: 4.10.1951

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

494.

Ivan Ivanovich KVITKA

(Иван Иванович КВИТКА)

Sünniaeg: 4.5.1967

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

495.

Viktor Borisovich KIDYAEV

(Виктор Борисович КИДЯЕВ)

Sünniaeg: 9.7.1956

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

496.

Mikhail Vladimirovich KIZEEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Sünniaeg: 31.3.1978

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

497.

Mikhail Leonidovich KISLYAKOV

(Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ)

Sünniaeg: 18.11.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

498.

Alexander Borisovich KOGAN

(Александр Борисович КОГАН)

Sünniaeg: 26.2.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

499.

Alfia Gumarovna KOGOGINA

(Альфия Гумаровна КОГОГИНА)

Sünniaeg: 22.2.1968

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

500.

Aleksandr Nikolaevich KOZLOVSKIY

(Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ)

Sünniaeg: 5.5.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

501.

Andrey Ivanovich KOLESNIK

(Андрей Иванович КОЛЕСНИК)

Sünniaeg: 26.2.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

502.

Oleg Alexeyevich KOLESNIKOV

(Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ)

Sünniaeg: 11.9.1968

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

503.

Sergey Vladimirovich KOLUNOV

(Сергей Владимирович КОЛУНОВ)

Sünniaeg: 22.3.1973

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

504.

Vladimir Mikhailovich KONONOV

(Владимир Михайлович КОНОНОВ)

Sünniaeg: 13.3.1958

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

505.

Olga Vladimirovna KOROBOVA

(Ольга Владимировна КОРОБОВА)

Sünniaeg: 15.9.1978

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

506.

Natalya Vasilevna KOSTENKO

(Наталья Васильевна КОСТЕНКО)

Sünniaeg: 9.8.1980

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

507.

Sergey Nikolaevich KOTKIN

(Сергей Николаевич КОТКИН)

Sünniaeg: 11.3.1956

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

508.

Denis Borisovich KRAVCHENKO

(Денис Борисович КРАВЧЕНКО)

Sünniaeg: 17.4.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

509.

Anton Alexeyevich KRASNOSHTANOV

(Антон Алексеевич КРАСНОШТАНОВ)

Sünniaeg: 10.6.1986

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

510.

Sergey Vladimirovich KRIVONOSOV

(Сергей Владимирович КРИВОНОСОВ)

Sünniaeg: 29.5.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

511.

Mikhail Vladimirovich KUZMIN

(Михаил Владимирович КУЗЬМИН)

Sünniaeg: 5.8.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

512.

Tatyana Alekseevna KUSAYKO

(Татьяна Алексеевна КУСАЙКО)

Sünniaeg: 15.1.1960

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

513.

Vitaliy Vasilevich KUSHNAREV

(Виталий Васильевич КУШНАРЁВ)

Sünniaeg: 1.5.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

514.

Alexei Fedorovich LAVRINENKO

(Алексей Фёдорович ЛАВРИНЕНКО)

Sünniaeg: 20.8.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

515.

Dmitriy Viktorovich LAMEYKIN

(Дмитрий Викторович ЛАМЕЙКИН)

Sünniaeg: 27.2.1977

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Viktorovich LEBEDEV

(Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ)

Sünniaeg: 12.12.1957

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

517.

Anatoliy Fedorovich LESUN

(Анатолий Фёдорович ЛЕСУН)

Sünniaeg: 27.2.1959

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich LECHKHADZHIEV

(Руслан Абдулвахиевич ЛЕЧХАДЖИЕВ)

Sünniaeg: 2.7.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

519.

Sergei Fedorovich LISSOVSKI

(Сергей Фёдорович ЛИСОВСКИЙ)

Sünniaeg: 25.4.1960

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

520.

Vitali Viktorovich LIKHACHOV

(Виталий Викторович ЛИХАЧЁВ)

Sünniaeg: 22.2.1964

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

522.

Vyacheslav Yurevich LOGINOV

(Вячеслав Юрьевич ЛОГИНОВ)

Sünniaeg: 9.1.1979

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

523.

Ivan Ivanovich LOOR

(Иван Иванович ЛООР)

Sünniaeg: 11.12.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

524.

Dmitriy Nikolaevich LOTSMANOV

(Дмитрий Николаевич ЛОЦМАНОВ)

Sünniaeg: 2.3.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

525.

Roman Valerievich LYUBARSKIY

(Роман Валерьевич ЛЮБАРСКИЙ)

Sünniaeg: 16.7.1980

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

526.

Alexander Georgievich MAZHUGA

(Александр Георгиевич МАЖУГА)

Sünniaeg: 6.8.1980

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

527.

Denis MAIDANOV

(Денис МАЙДАНОВ)

Sünniaeg: 17.2.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Serafimovich MAKAROV

(Вячеслав Серафимович МАКАРОВ)

Sünniaeg: 7.5.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

529.

Zurab Gayozovic MAKIYEV

(Зураб Гайозович МАКИЕВ)

Sünniaeg: 30.9.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

530.

Alexander Aleksandrovich MAXIMOV

(Александр Александрович МАКСИМОВ)

Sünniaeg: 15.11.1946

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

531.

Rafael Mirkhatimovich MARDANSHIN

(Рафаэль Мирхатимович МАРДАНШИН)

Sünniaeg: 24.12.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

532.

Andrey Pavlovich MARKOV

(Андрей Павлович МАРКОВ)

Sünniaeg: 30.6.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

533.

Aidar Raisovich METSHIN

(Айдар Раисович МЕТШИН)

Sünniaeg: 27.8.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

534.

Vitaly Valentinovich MILONOV

(Виталий Валентинович МИЛОНОВ)

Sünniaeg: 23.1.1974

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

535.

Sergey Ivanovich MOROZOV

(Сергей Иванович МОРОЗОВ)

Sünniaeg: 10.12.1956

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

536.

Natalya Vasilevna NAZAROVA

(Наталья Васильевна НАЗАРОВА)

Sünniaeg: 22.12.1953

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

537.

Anton Igorevich NEMKIN

(Антон Игоревич НЕМКИН)

Sünniaeg: 22.8.1983

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

538.

Nikolay Petrovich NIKOLAEV

(Николай Петрович НИКОЛАЕВ)

Sünniaeg: 2.4.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

539.

Vyacheslav NIKONOV

(Вячеслав НИКОНОВ)

Sünniaeg: 5.6.1956

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

540.

Evgeniy Olegovych NIFANTIEV

(Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ)

Sünniaeg: 14.9.1978

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

541.

Nurbagand NURBAGANDOV

(Нурбаганд НУРБАГАНДОВ)

Sünniaeg: 19.3.1957

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

542.

Yuliya Vasilevna OGLOBLINA

(Юлия Васильевна ОГЛОБЛИНА),

Sünniaeg: 1.11.1989

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

543.

Leonid Anatolevich OGUL

(Леонид Анатольевич ОГУЛЬ)

Sünniaeg: 26.10.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

544.

Natalya Alekseevna ORLOVA

(Наталья Алексеевна ОРЛОВА)

Sünniaeg: 29.8.1969

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

545.

Gennadiy Olegovych PANIN

(Геннадий Олегович ПАНИН)

Sünniaeg: 13.6.1981

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

546.

Nikolay Vasilevich PANKOV

(Николай Васильевич ПАНКОВ)

Sünniaeg: 5.1.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna PANKINA

(Ирина Александровна ПАНЬКИНА)

Sünniaeg: 8.3.1986

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

548.

Evgeny Alexeyevich PERVYSHOV

(Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ)

Sünniaeg: 4.5.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Anatolevich PETROV

(Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ)

Sünniaeg: 17.8.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

550.

Sergey Valerievich PETROV

(Сергей Валериевич ПЕТРОВ)

Sünniaeg: 19.4.1965

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

551.

Yury Aleksandrovich PETROV

(Юрий Александрович ПЕТРОВ),

Sünniaeg: 10.4.1947

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN

(Николай Юрьевич ПЕТРУНИН),

Sünniaeg: 27.2.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

553.

Valentina Nikolaevna PIVNENKO

(Валентина Николаевна ПИВНЕНКО)

Sünniaeg: 14.6.1947

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat..

23.2.2022

554.

Olga Vasilevna PILIPENKO

(Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО)

Sünniaeg: 4.1.1966

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

555.

Dmitri Yurevich PIROG

(Дмитрий Юрьевич ПИРОГ)

Sünniaeg: 27.6.1980

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

556.

Vladimir Nikolaevich PLOTNIKOV

(Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ)

Sünniaeg: 30.11.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich POGORELYY

(Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ)

Sünniaeg: 4.10.1977

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

558.

Nataliya Vladimirovna POLUYANOVA

(Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА)

Sünniaeg: 11.3.1981

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

559.

Arkady Nikolaevich PONOMAREV

(Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ)

Sünniaeg: 16.5.1956

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

560.

Yevgeny POPOV

(Евгений ПОПОВ)

Sünniaeg: 11.9.1978

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

561.

Aleksandr Sergeevich PROKOPYEV

(Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ)

Sünniaeg: 5.8.1986

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

562.

Roman Viktorovich PTITSYN

(Роман Викторович ПТИЦЫН)

Sünniaeg: 8.9.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

563.

Vladislav Matusovich REZNIK

(Владислав Матусович РЕЗНИК)

Sünniaeg: 17.5.1954

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

564.

Vladimir Iosifovich RESIN

(Владимир Иосифович РЕСИН)

Sünniaeg: 21.2.1936

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

565.

Victoria Sergeevna RODINA

(Виктория Сергеевна РОДИНА)

Sünniaeg: 29.10.1989

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

566.

Irina Konstantinovna RODNINA

(Ирина Константиновна РОДНИНА)

Sünniaeg: 12.9.1949

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

567.

Roman Yurevich ROMANENKO

(Роман Юрьевич РОМАНЕНКО)

Sünniaeg: 9.8.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

568.

Mikhail Valentinovich ROMANOV

(Михаил Валентинович РОМАНОВ)

Sünniaeg: 3.11.1984

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

569.

Igor Nikolaevich RUDENSKY

(Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ)

Sünniaeg: 11.9.1962

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

570.

Alexander Grigorievich RUMYANTSEV

(Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ)

Sünniaeg: 12.2.1947

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

571.

Zhanna Anatolievna RYABTSEVA

(Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА)

Sünniaeg: 8.12.1977

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja viis ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ning Ukrainat veelgi destabiliseerivat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ)

Sünniaeg: 1.2.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige alates 19. septembrist 2021. Riigiduuma teabepoliitika, infotehnoloogia ja kommunikatsiooni komisjoni aseesimees.

Krimmi ebaseaduslikus annekteerimises osalemise ja selle toetamise eest andsid kohalikud „ametivõimud“ talle medali „Krimmi Vabariigi kaitsmise eest“.

Propagandist Vene televisioonis. On väitnud, et Ukraina omariiklus on „müüt“ ning et tegelikult kontrollivad Ukrainat ja selle ametivõime Ameerika Ühendriigid.

Selles tulenevalt on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

25.2.2022

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Amet: kindralmajor, relvastuse asekaitseminister, relvastusülem

Sünniaeg: 2.4.1968

Sünnikoht: Kostyukovichi, Mogiljovi oblast, Valgevene

Sugu: mees

Sergei Simonenko on kindralmajor, Valgevene Vabariigi relvastuse asekaitseminister, relvastusülem. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud ja hõlbustanud Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu alates 24. veebruarist 2022, eelkõige korraldades nädalaid enne sõjalist agressiooni Valgevene ja Venemaa relvajõudude ühisõppusi ja neis osaledes. Sergei Simonenko on kindralmajori ametis ja Valgevene Vabariigi relvastuse asekaitseministrina seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse eest ja toetab aktiivselt sellist tegevust.

25.2.2022

662.

Andrei Valerianovich BURDYKO

(Андрей Валерьянович БУРДЫКО)

Amet: kindralmajor, logistika asekaitseminister, logistikaülem

Sünnikoht: Pleshchenitsy, Minski oblast, Valgevene

Sugu: mees

Andrei Burdyko on kindralmajor, Valgevene Vabariigi logistika asekaitseminister, logistikaülem. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud ja hõlbustanud Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu alates 24. veebruarist 2022, eelkõige korraldades nädalaid enne sõjalist agressiooni Valgevene ja Venemaa relvajõudude ühisõppusi ja neis osaledes. Andrei Burdyko on kindralmajori ametis ja Valgevene Vabariigi logistika asekaitseministrina seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse eest ja toetab aktiivselt sellist tegevust.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(teise nimega Yury Vitoldovich SHULEIKO)

(Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО)

Sünniaeg: 1968

Sünnikoht: Kozlovshchina, Djatlovo rajoon, Grodna oblast, Valgevene

Tel: (+ 375 162 ) 21-23-32

Sugu: mees

Yuri Vitoldovich Shuleyko on Bresti oblasti täitevkomitee esimees. Selles ametis on ta vastutav mobilisatsiooni ja tsiviilkaitse eest ning sidemete eest sõjaliste organisatsioonidega, sealhulgas Bresti lähedal toimunud Venemaa ja Valgevene sõjaliste ühisõppuste ajal, mis leidsid aset enne Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse eest ja toetab aktiivselt sellist tegevust.

25.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(vene keeles: Алишер Бурханович УСМАНОВ;

usbeki keeles: Alisher USMONOV)

Sünniaeg: 9.9.1953

Sünnikoht: Chust, Usbeki NSV, NSVL (nüüdne Usbekistan)

Passi nr: Venemaa pass nr 55 0314316, kehtiv 6.12.2019 kuni 6.12.2029

Amet: Venemaa oligarh

Sugu: mees

Alisher Usmanov on Kremli-meelne oligarh, kellel on eriti lähedased sidemed Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Talle on viidatud kui ühele Vladimir Putini lemmikoligarhile. Teda peetakse üheks Venemaa ettevõtjaks-ametiisikuks, kellele usaldati finantsvoogude korraldamine, kuid kelle positsioon sõltub presidendi tahtest. Alisher Usmanov on väidetavalt astunud välja president Putini eest ja lahendanud tema äriprobleeme. FinCENi toimikute kohaselt maksis ta 6 miljonit USA dollarit Vladimir Putini mõjukale nõuandjale Valentin Yumashevile. Venemaa julgeolekunõukogu esimehe asetäitja ning Venemaa endine president ja peaminister Dmitry Medvedev sai isiklikku kasu, kui kasutas Alisher Usmanovi kontrolli all olevaid luksusresidentse.

Seetõttu andis ta aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele.

Alisher Usmanovil on ärihuvid rauamaagi- ja terase-, meedia- ja internetiettevõtetes. Tema suurim omandus on terasegigant Metalloinvest. Kui Alisher Usmanov omandas kontrolli ärileht Kommersant üle, piirati toimetuse vabadust ja leht võttis ilmselgelt Kremli-meelse hoiaku. Alisher Usmanovi juhitud Kommersant avaldas propagandistliku Ukraina-vastase artikli, mille autoriks oli Dmitry Medvedev ning milles Venemaa endine president väitis, et Ukraina praeguste võimudega on mõttetu pidada kõnelusi, sest need on tema hinnangul otsese väliskontrolli all.

Seega toetas ta aktiivselt Venemaa valitsuse poliitikat Ukraina destabiliseerimiseks.

28.2.2022

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Sünniaeg: 28.9.1951

Sünnikoht: Sahhalini oblast, Venemaa Föderatsioon

Amet: tšellist, ärimees, Vladimir Putini lähedane sõber;

Sugu: mees

Roldugin on ärimees, kellel on Vladimir Putiniga tihedad sidemed. Ta kuulub Putini finantsskeemivõrgustikku. Ta omab vähemalt viit offshore-üksust ja hoiab oma varasid (liidu poolt sanktsioneeritud) Bank Rossiya’s, mida tuntakse Moskvas „Putini rahakoti“ nime all. Uurivate ajakirjanike rahvusvahelise konsortsiumi uuringu kohaselt on Roldugin vastutav vähemalt 2 miljardi USA dollari ümberpaigutamise eest pankade ja offshore-äriühingute kaudu osana Putini varjatud finantsvõrgustikust. Ta osales ka nn Troika rahapesulas ning suunas kõnealuse süsteemi kaudu miljardeid USA dollareid. Lisaks sai ta üle 69 miljoni USA dollari äriühingute kaudu Troika rahapesula raames.

Seetõttu vastutab ta selle eest, et on toetanud aktiivselt materiaalselt või rahaliselt Venemaa otsusetegijaid, kes vastutavad Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Sünniaeg: 18.1.1954

Sünnikoht: Taškent, Usbekistan

Amet: raudtee-ettevõtte Russian Railways direktorite nõukogu liige, Venemaa transpordiminister alates 2020. aastast, Aerofloti endine tegevjuht

Sugu: mees

Vitaly Savelyev on Venemaa Föderatsiooni transpordiminister ning raudtee-ettevõtte Russian Railways direktorite nõukogu liige, kelle määras sellele ametikohale Venemaa Föderatsiooni valitsus. Ta on Aerofloti endine tegevjuht.

2021. aasta oktoobris alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile ja selle lähedusse ning Ukraina okupeeritud Krimmi territooriumile. Venemaa relvajõud viisid seal läbi suuremahulisi sõjalisi õppusi. See viis konflikti eskaleerumiseni ning avaldas Ukrainale destabiliseerivat mõju. Nii Venemaa relvajõudude sõjaline personal kui ka varustus transporditi Ukraina piiri lähedal asuvatele aladele raudtee-ettevõtte Russian Railways poolt, mille direktorite nõukogu liige Savelyev on.

Lisaks tagas Aeroflot Savelyevi juhtimisel regulaarse reisijate õhuveo Venemaa lennujaamade ja Simferopoli rahvusvahelise lennujaama vahel ning seetõttu toetas ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning samuti Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest.

28.2.2022

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Sünniaeg: 20.12.1975

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Amet: partei Ühtne Venemaa üldnõukogu sekretär, föderatsiooninõukogu esimene asespiiker.

Sugu: mees

Andrey Turchak on partei Ühtne Venemaa üldnõukogu sekretär ja föderatsiooninõukogu esimene asespiiker. Tema poliitiline edu on seotud tema isa, Anatoly Turchakiga, kes käis koos Vladimir Putini ja Rotenbergi vendadega judotreeningutel. Ta propageeris positiivset hoiakut separatistlike „Donetski Rahvavabariigi“ ja „Luhanski Rahvavabariigi“ tunnustamise suhtes.

Ta kutsus Venemaa ametivõime üles andma venemeelsetele separatistidele Donbassi piirkonnas kõrgetasemelisi relvi. Ta teatas üldsusele, et on võimatu lahendada Donbassi konflikt rahumeelselt koos Ukraina ametivõimudega. Ta esitas põhjendusteta väiteid kavandatava Ukraina sõjalise rünnaku kohta Donbassis. Ta pidas läbirääkimisi separatistliku „Donetski Rahvavabariigi“ juhi Denis Pushiliniga. Ta külastas separatistide relvajõudude mobilisatsioonikeskust Donbassi eesliinil, et isiklikult tervitada separatistliku „Donetski Rahvavabariigi“ sõdureid isamaa kaitsja päeval. Ta kaitses avalikult Venemaa otsust tunnustada separatistlikke Donbassi „vabariike“. Ta teatas, et lääneriikide sanktsioonid jätavad Venemaa ükskõikseks.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Sünniaeg: 4.1.1966

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Amet: näitleja ja režissöör, NTV kanalil edastatava ja poliitilisi teemasid käsitleva propagandistliku telesaate „Rahvusvaheline saeveski Tigran Keosayaniga“ juht.

Sugu: mees

Tigran Keosayan on filmirežissöör ja ajakirjanik, kes on levitanud Venemaa meediaväljaannetes Ukraina vastast propagandat. Riigi rahastatud ja tema korraldatud telesaates „Rahvusvaheline saeveski Tigran Keosayaniga“ on ta pidevalt kirjeldanud Ukrainat nõrga ja korrumpeerunud riigina, mis on püsinud üksnes tänu lääneriikide toetusele. Ta teatas, et Ukraina ametivõimud ei ole legitiimsed. Ta teatas korduvalt, et Krimm kuulub Venemaale ja et Donbass ei ole Ukraina osa. Keosayan osales foorumil „Venemaa Donbass“, mille korraldasid „Donetski Rahvavabariigi“ ametivõimud Donetskis, et levitada „Venemaa Donbassi“ doktriini. Ta süüdistas avalikult Ukrainat konflikti eskaleerimises.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest.

Telesaade „Rahvusvaheline saeveski Tigran Keosayaniga“ sai Venemaa riigile kuuluvatelt ettevõtetelt raha, mis ei ole ärilistel alustel põhjendatud, kuid rahastamine toimus tasuks Keosayani propagandategevuse ja tema poolt Vladimir Putinile väljendatava lojaalsuse eest. Keosayan oli propagandafilmi „Krimmi sild. Tehtud armastusega“ režissöör, milles ülistati Krimmi silda, mis ühendab ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaart Venemaaga. Väidetavalt loodi film kingituseks president Putinile. Alexei Gromov, presidendi administratsiooni ülema esimene asetäitja, aitas tagada riigi rahastuse filmi tootmisele, tänu millele sai Keosayan rahalist kasu.

Sellest tulenevalt sai ta kasu Venemaa otsusetegijatelt, kes vastutavad Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Sünniaeg: 27.10.1964

Sünnikoht: Bilohirsk, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Amet: Venemaa oligarh, Šeremetjevo rahvusvahelise lennujaama juhatuse esimees

Sugu: mees

Alexander Ponomarenko on Venemaa oligarh ja Šeremetjevo rahvusvahelise lennujaama juhatuse esimees. Ponomarenkol on tihedad sidemed teiste Vladimir Putiniga seotud oligarhidega ning Sergey Aksyonoviga, kes on „Krimmi Rahvavabariigi“ juht ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare territooriumil. Ta osales Gelendzhiki lähistel asuva lossikompleksi rahastamises; seda kompleksi kasutab isiklikult president Putin.

Seetõttu andis ta aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН)

teise nimega Zakhar PRILEPIN (

Захар ПРИЛЕПИН)

teise nimega Yevgeniy LAVLINSKIY

(Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Sünniaeg: 7.7.1975

Sünnikoht: Il’inka, Venemaa Föderatsioon

Amet: ajakirjanik, kirjanik, erakonna „A Just Russia – Patriots – For Truth“ kaasesimees, aktivist.

Sugu: mees

Yevgeniy Prilepin on Vene aktivist, ajakirjanik, kirjanik ja erakonna „A Just Russia – Patriots – For Truth“ kaasesimees. Ta on avalikult toetanud Krimmis ja Donbassis asuvaid Venemaa separatiste. Ta saatis abi Donetskisse ja nõustas separatistlikke juhte. Ta osales Donbassi konfliktis separatistide poolel ühe separatistliku pataljoni komandöri asetäitjana ning on üksikasjalikult kirjeldanud oma osalemist.

Lisaks on ta kasutanud ära enda kui tuntud kirjaniku nime ja mainet Ukraina-vastase propaganda levitamiseks ning positiivse suhtumise edendamiseks Krimmi annekteerimisse ja separatistide tegevusse Donbassis. Yevgeniy Prilepin on kujutanud Ukraina ametivõime korruptiivsetena, süüdistanud neid konflikti eskaleerimises ning nimetanud Kiievit Venemaa linnaks, samuti on ta märkinud, et Venemaa lõppeesmärk on Kiiev vallutada. Ta esines Venemaa propagandistlikus dokumentaalfilmis „Crimea: The Way Home“ („Krimm: tee koju“), milles ülistati Krimmi poolsaare ebaseaduslikku annekteerimist.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

teise nimega Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ).

Sünniaeg: 18.7.1975

Sünnikoht: Podolsk, Venemaa Föderatsioon

Amet: aktivist, ajakirjanik, propagandist, vestlussaate „The Antonyms“ juht Venemaa riiklikult rahastatavas telekanalis RT

Sugu: mees

Anton Krasovsky on ajakirjanik, kes juhib Venemaa riiklikult rahastatavas telekanalis RT vestlussaadet „The Antonyms“. Ta on levitanud Ukraina-vastast propagandat. Ta on nimetanud Ukrainat Venemaa maaks ja alavääristanud ukrainlasi kui rahvust. Samuti ähvardas ta Ukrainat Venemaa sissetungiga, kui Ukraina peaks NATOga liitumiseks samme astuma. Ta ütles, et sellise tegevuse tagajärjel võetakse Ukrainalt põhiseadus ja „põletatakse see Khreshchatyki tänaval“. Lisaks andis ta mõista, et Ukraina peaks Venemaaga ühinema.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Sünniaeg: 26.5.1962

Sünnikoht: Novosibirsk, Venemaa Föderatsioon

Amet: teleajakirjanik ja telesaatejuht, telesaate „Author’s Programme of Arkady Mamontov“ juht telekanalis Rossiya-1, dokumentaalfilmide autor.

Sugu: mees

Arkady Mamontov on telesaate „Author’s Program of Arkady Mamontov“ juht ja Venemaa televisooni dokumentaalfilmide autor. Ta on levitanud Ukraina-vastast propagandat.

Ta on Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist toetava propagandistliku filmi režissöör; nimetatud filmis kujutas ta ebaseaduslikule annekteerimisele eelnenud Ukraina valitsemistava kaootilise ja anarhistlikuna. Oma filmides on ta Ukrainat kujutanud neonatsismi, fašisimi, natsionalismi ja venevastase meelestatuse keskusena. Ta on liialdanud paremäärmuslike organisatsioonide rolli Ukrainas. Ta on süüdistanud Ukrainat Vene kultuuri ja keelt diskrimineeriva poliitika teostamises Ukrainas. Ta on õõnestanud Ukraina ametivõimude usaldusväärsust ja legitiimsust, väites, et Euromaidan oli välisriikidest inspireeritud riigipööre ning et Ukraina valitsus sõltub USAst.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Sünniaeg: 26.7.1971

Sünnikoht: Sevastopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Amet: viitseadmiral, Musta mere laevastiku ülemjuhataja esimene asekomandör

Sugu: mees

Sergey Pinchuk on viitseadmiral ja Venemaa relvajõudude Lõuna sõjaväeringkonnale alluva Musta mere laevastiku ülemjuhataja esimene asekomandör, kes on osalenud Ukraina-vastases sõjategevuses.

2021. aasta oktoobri keskpaigas alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile või piiri lähedale ning okupeeritud Krimmi poolsaarele Ukrainas. Seoses sellega väljendasid paljud vaatlejad ja poliitikakujundajad muret võimaliku uue Venemaa invasiooni pärast Ukrainasse või muude agressiooniaktide pärast. Musta mere laevastiku väed osalesid ulatuslikes õppustes Ukraina piiri lähedal ja Ukraina piires.

Pärast Vladimir Putini otsust „Donetski Rahvavabariigi“ ja „Luhanski Rahvavabariigi“ tunnustamise kohta sisenesid Lõuna sõjaväeringkonna sõdurid nende kahe isehakanud vabariigi territooriumile. Kui Venemaa alustas 24. veebruaril 2022 Ukraina suunal täiemõõdulist sõjalist invasiooni, viisid Venemaa Musta mere laevastiku väed Mariupolis ja Odessas läbi dessandi.

Seetõttu vastutab Sergei Pinchuk Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Sünniaeg: 17.5.1967

Sünnikoht: Taškent, endine NSVL (nüüdne Usbekistan)

Amet: kindralleitnant, Lõuna sõjaväeringkonna asekomandör

Sugu: mees

Alexey Avdeev on Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna asekomandör, kes on osalenud Ukraina-vastases sõjategevuses.

Hiljuti sai Ukrainast Lõuna sõjaväeringkonna peamine sihtmärk. Selle tõttu formeeriti uus 8. armee ning laiendati sõjaväeringkonna piirkonda ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel. 2021. aasta oktoobri keskpaigas alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile või piiri lähedale ning okupeeritud Krimmi poolsaarele Ukrainas. Seoses sellega väljendasid paljud vaatlejad ja poliitikakujundajad muret võimaliku uue Venemaa invasiooni pärast Ukrainasse või muude agressiooniaktide pärast. Lõuna sõjaväeringkonna väeosad on Ukrainat ümbritsevatel aladel läbi viinud sõjalisi õppusi ning viinud Krimmi poolsaarele suurtükiväge ja pataljonisuuruseid taktikalisi gruppe. Pärast Vladimir Putini otsust „Donetski Rahvavabariigi“ ja „Luhanski Rahvavabariigi“ tunnustamise kohta sisenesid Lõuna sõjaväeringkonna sõdurid nende kahe isehakanud vabariigi territooriumile. Lõuna sõjaväeringkond juhendas samuti separatistlike „vabariikide“ relvajõudude sõjalisi õppusi.

Seetõttu vastutab Alexey Avdeev Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest.

28.2.2022

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Sünniaeg: 16.5.1969

Sünnikoht: Troitskaya küla, Krymsky ringkond, Krasnodari territoorium, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: kindralleitnant, Lõuna sõjaväeringkonna 8. kombineeritud relvastusega kaardiväearmee komandör

Sugu: mees

Andrey Sychevoy on kindralleitnant ja Lõuna sõjaväeringkonna 8. kombineeritud relvastusega kaardiväearmee komandör, kes on osalenud Ukraina-vastases sõjategevuses.

Hiljuti sai Ukrainast Lõuna sõjaväeringkonna peamine sihtmärk. Selle tõttu formeeriti uus 8. armee ning laiendati sõjaväeringkonna piirkonda ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel. 2021. aasta oktoobri keskpaigas alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile või piiri lähedale ning okupeeritud Krimmi poolsaarele Ukrainas. Seoses sellega väljendasid paljud vaatlejad ja poliitikakujundajad muret võimaliku uue Venemaa invasiooni pärast Ukrainasse või muude agressiooniaktide pärast. Lõuna sõjaväeringkonna väeosad on Ukrainat ümbritsevatel aladel läbi viinud sõjalisi õppusi ning viinud Krimmi poolsaarele suurtükiväge ja pataljonisuuruseid taktikalisi gruppe. Lõuna sõjaväeringkond juhendas samuti separatistlike „vabariikide“ relvajõudude sõjalisi õppusi. Pärast Vladimir Putini otsust „Donetski Rahvavabariigi“ ja „Luhanski Rahvavabariigi“ tunnustamise kohta sisenesid Lõuna sõjaväeringkonna sõdurid nende kahe isehakanud vabariigi territooriumile. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa täiemõõdulist sõjalist invasiooni Ukrainasse.

Seetõttu vastutab Andrey Sychevoy Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest.

28.2.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(vene keeles: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

valgevene keeles: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Sünniaeg: 4.8.1968

Sünnikoht: Kalivaria, Valgevene NSV (nüüdne Valgevene)

Amet: kindralmajor, Valgevene kaitseministeeriumi relvajõudude kõrgeima sõjalise inspektoraadi juht

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Ivan Boguslavsky on Valgevene kaitseministeeriumi relvajõudude kõrgeima sõjalise inspektoraadi juht.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelasena osaleb Ivan Boguslavsky Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(vene keeles: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

valgevene keeles: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Sünniaeg: 28.12.1974

Sünnikoht: Bukino, Valgevene NSV (nüüdne Valgevene)

Amet: kolonel, Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude ülema asetäitja

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Dmitry Miholap on Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude ülema asetäitja.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelasena osaleb Dmitry Miholap Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(vene keeles: Виктор Владимирович СОЙКО;

valgevene keeles: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Sünniaeg: 3.7.1971

Sünnikoht: Komsomolskaya, Valgevene NSV (nüüdne Valgevene)

Amet: kolonel, Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude relvastusosakonna relvastuse juhi asetäitja ja ülem

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Victor Soyko on Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude relvastusosakonna relvastuse komandöri asetäitja ja ülem.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelasena osaleb Victor Soyko Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Sünniaeg: 16.5.1987

Sünnikoht: Jekaterinburg, Venemaa Föderatsioon

Amet: Metallurgiaettevõtte PJSC Pipe Metallurgical Company direktorite nõukogu esimees

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexander Dmitrievich Pumpyansky on Dmitry Alexandrovich Pumpyansky poeg ning nafta- ja gaasitööstusele terastorusid valmistava Vene ettevõtte PJSC Pipe Metallurgical Company direktorite nõukogu esimees. Samuti on ta Group Sinara endine juht ja endine juhatuse liige. Mõlemad ettevõtted toetavad Venemaa Föderatsiooni ametivõime ja riigiettevõtteid, sealhulgas Venemaa raudteed, Gazpromi ja Rosnefti ning saavad kasu nendega tehtavast koostööst.

Seetõttu on ta füüsiline isik, kes on seotud juhtiva ettevõtjaga, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks. Lisaks annab Alexander Dmitrievich Pumpyansky materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja saab selle tegevusest kasu.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Sünniaeg: 18.4.1968

Sünnikoht: Minsk, Valgevene NSV (nüüdne Valgevene)

Amet: JSC UCC Uralchem tegevjuht

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Dmitry Arkadievich Mazepin on mineraalväetiste ettevõtte Uralchem peamine omanik ja endine tegevjuht. Uralchem Group on Venemaa tööstusettevõte, mis toodab paljusid erinevaid keemiatooteid, sealhulgas mineraalväetisi ja ammoonium salpeetrit. Ettevõtte väitel on ta Venemaa suurim ammooniumnitraadi tootja ning Venemaa suuruselt teine ammoonium-ja lämmastikväetiste tootja. Seetõttu on Dmitry Arkadievich Mazepin seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

Pärast Venemaa Ukraina vastu suunatud agressiooni esimesi etappe kohtus Dmitry Arkadievich Mazepin koos 36 teise ärimehega 24. veebruaril 2022 president Vladimir Putini ja teiste Venemaa valitsuse liikmetega, et arutada Lääne sanktsioonide järgse tegevuse mõju. Asjaolu, et teda kutsuti sellel kohtumisel osalema, näitab, et ta kuulub Vladimir Putini lähimasse ringi ning toetab või rakendab meetmeid või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut. Samuti näitab see, et ta on üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

2021. aasta detsembris registreeris Dmitry Mazepin oma Küprosel registreeritud ettevõtted Uralchem Holding ja CI-Chemical Invest, mis kontrollivad ettevõtet „Uralchem“, ümber Venemaa jurisdiktsiooni erihaldusüksusesse Oktyabrsky saarel Kaliningradi oblastis.

9.3.2022

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Sünniaeg: 2.9.1970

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Amet: endine PJSC SIBUR Holdingu juhatuse esimees On töötanud OAO NK YUKOSe rahandusosakonnas; olnud mitmel ametikohal AKB Trustis ja Investeerimispangas, sealhulgas asepresident – investeerimispanganduse osakonna juhataja ja ettevõtte finantsosakonna tegevdirektor; endine OAO Gazprom NefteKhim Salavati ja OAO Gazprombanki direktorite nõukogu liige

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Dmitry Vladimirovich Konov on PJSC SIBUR Holdingu endine juhatuse esimees ning teostas sellel ametikohal järelevalvet ettevõtte tegevuse üle. SIBUR Holding on Venemaa suurim integreeritud naftakeemiaettevõte ja üks maailma naftakeemiatööstuse kõige kiiremini kasvavaid ettevõtteid. SIBUR on juhtivaid naftakeemiakontserne arenevatel turgudel ja suurim naftakeemiatootja Venemaa turul. SIBURi suure osaluse omanikeks on Vladimir Putinile lähedalseisvad oligarhid: Leonid Mikhelson ja Gennady Timchenko.

SIBUR Holdingul on lähedased sidemed Venemaa valitsusega ja seetõttu on ettevõtte loodav tulu Venemaa valitsuse jaoks oluline tuluallikas.

Dmitry Konov oli seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Sünniaeg: 2.3.1999

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Amet: endine Venemaa võidusõitja Haas F1 meeskonnas 2022. aasta Vormel 1 maailmameistrivõistlustel Venemaa mootorsõidukiliitu esindava neutraalse lipu all

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Nikita Mazepin on JSC UCC Uralchem peadirektori Dmitry Arkadievich Mazepini poeg. Ta oli kuni 2022. aasta märtsini Haas F1 tiimis vormelijuht, keda toetas Uralchem.

Ta on füüsiline isik, kes on seotud juhtiva ettevõtjaga (tema isa), kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

9.3.2022

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Sünniaeg: 10.11.1954

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Sünniaeg: 16.6.1978

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

735.

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Sünniaeg: 17.4.1972

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Sünniaeg: 29.8.1958

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Sünniaeg: 13.6.1977

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

738.

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Sünniaeg: 5.5.1952

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

739.

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Sünniaeg: 15.6.1953

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Sünniaeg: 21.12.1967

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

741.

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Sünniaeg: 27.3.1975

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

742.

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Sünniaeg: 10.6.1962

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

743.

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Sünniaeg: 24.2.1967

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

744.

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Sünniaeg: 4.1.1971

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

745.

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Sünniaeg: 25.8.1979

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

746.

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Sünniaeg: 7.12.1959

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

747.

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Sünniaeg: 15.8.1954

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

748.

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Sünniaeg: 20.1.1967

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

749.

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Sünniaeg: 11.10.1953

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

750.

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Sünniaeg: 23.6.1955

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Sünniaeg: 29.3.1949

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

752.

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Sünniaeg: 23.9.1956

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

753.

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Sünniaeg: 10.7.1970

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

754.

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Sünniaeg: 19.1.1984

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

755.

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Sünniaeg: 23.9.1980

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

756.

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Sünniaeg: 12.8.1968

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

757.

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Sünniaeg: 1.1.1957

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

758.

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Sünniaeg: 19.8.1966

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Sünniaeg: 5.9.1952

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Sünniaeg: 1.1.1972

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Sünniaeg: 9.5.1958

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

762.

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Sünniaeg: 16.1.1986

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

763.

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Sünniaeg: 26.12.1976

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

764.

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Sünniaeg: 16.12.1972

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

765.

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Sünniaeg: 30.5.1963

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

766.

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Sünniaeg: 20.1.1971

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

767.

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Sünniaeg: 27.2.1960

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

768.

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Sünniaeg: 25.8.1970

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

769.

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Sünniaeg: 28.10.1970

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

770.

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Sünniaeg: 7.3.1960

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

771.

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Sünniaeg: 5.1.1966

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

772.

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Sünniaeg: 3.6.1947

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

773.

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Sünniaeg: 11.7.1948

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

774.

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Sünniaeg: 4.10.1973

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

775.

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Sünniaeg: 26.4.1961

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

776.

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Sünniaeg: 19.4.1952

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

777.

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Sünniaeg: 16.12.1969

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

778.

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Sünniaeg: 29.10.1951

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

779.

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Sünniaeg: 9.11.1954

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

780.

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Sünniaeg: 6.4.1971

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

781.

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Sünniaeg: 7.12.1960

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

782.

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Sünniaeg: 29.6.1960

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

783.

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)

Sünniaeg: 6.7.1987

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

784.

Krym Olievich KAZANOKOV

(Крым Олиевич КАЗАНОКОВ)

Sünniaeg: 19.7.1962

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

785.

Murat Krym-Gerievich KHAPSIROKOV

(Мурат Крым-Гериевич ХАПСИРОКОВ)

Sünniaeg: 26.1.1978

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

786.

Nikolai Fyodorovich KONDRATYUK

(Николай Фёдорович КОНДРАТЮК)

Sünniaeg: 11.7.1957

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

787.

Oksana Vladimirovna KHLYAKINA

(Оксана Владимировна ХЛЯКИНА)

Sünniaeg: 28.11.1969

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

788.

Sergey Viktorovich KALASHNIK

(Сергей Викторович КАЛАШНИК)

Sünniaeg: 31.3.1978

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

789.

Vladimir Igorevich KOZHIN

(Владимир Игоревич КОЖИН)

Sünniaeg: 28.2.1959

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

790.

Vladimir Igorevich KRUGLY

(Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ)

Sünniaeg: 27.5.1955

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

791.

Alexander Alexandrovich KARELIN

(Александр Александрович КАРЕЛИН)

Sünniaeg: 19.9.1967

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

792.

Andrey Igoryevich KISLOV

(Андрей Игоревич КИСЛОВ)

Sünniaeg: 29.8.1958

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

793.

Dmitry Gennadyevich KUZMIN

(Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН)

Sünniaeg: 28.6.1975

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

794.

Grigory Borisovich KARASIN

(Григорий Борисович КАРАСИН)

Sünniaeg: 23.8.1949

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

795.

Konstantin Iosifovich KOSACHEV

(Константин Иосифович КОСАЧЕВ)

Sünniaeg: 17.9.1962

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

796.

Natalia Vladimirovna KOSYKHINA

(Наталия Владимировна КОСИХИНА)

Sünniaeg: 7.8.1972

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

797.

Nina Germanovna KULIKOVSKIH

(Нина Германовна КУЛИКОВСКИХ)

Sünniaeg: 5.2.1961

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

798.

Olga Nikolayevna KHOKHLOVA

(Ольга Николаевна ХОХЛОВА)

Sünniaeg: 18.11.1957

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

799.

Sergei Ivanovich KISLYAK

(Сергей Иванович КИСЛЯК)

Sünniaeg: 7.9.1950

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

800.

Sergey Nikolayevich KOLBIN

(Сергей Николаевич КОЛБИН)

Sünniaeg: 29.10.1969

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

801.

Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO

(Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО)

Sünniaeg: 12.6.1964

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

802.

Grigory Petrovich LEDKOV

(Григорий Петрович ЛЕДКОВ)

Sünniaeg: 26.3.1969

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

803.

Vladimir Albertovich LEBEDEV

(Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ)

Sünniaeg: 23.4.1962

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

804.

Yulia Viktorovna LAZUTKINA

(Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА)

Sünniaeg: 11.3.1981

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

805.

Alexei Petrovich MAYOROV

(Алексей Петрович МАЙОРОВ)

Sünniaeg: 29.12.1961

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

806.

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Sünniaeg: 13.10.1956

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

807.

Sergei Gerasimovich MITIN

(Сергей Герасимович МИТИН)

Sünniaeg: 14.6.1951

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

808.

Sergey Nikolayevich MURATOV

(Сергей Николаевич МУРАТОВ)

Sünniaeg: 13.1.1964

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

809.

Farit Mubarakshevich MUKHAMETSHIN

(Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН)

Sünniaeg: 31.1.1947

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

810.

Sergei Patrovich MIKHAILOV

(Сергей Петрович МИХАЙЛОВ)

Sünniaeg: 22.5.1965

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

811.

Sergey Alexandrovich MARTYNOV

(Сергей Александрович МАРТЫНОВ)

Sünniaeg: 22.8.1959

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

812.

Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV

(Таймураз Дзамбекович МАМСУРОВ)

Sünniaeg: 13.4.1954

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

813.

Alexander Vladimirovich NAROLIN

(Александр Владимирович НАРОЛИН)

Sünniaeg: 27.6.1972

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

814.

Alexander Valeryevich NIKITIN

(Александр Валерьевич НИКИТИН)

Sünniaeg: 26.4.1976

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

815.

Boris Alexandrovich NEVZOROV

(Борис Александрович НЕВЗОРОВ)

Sünniaeg: 21.9.1955

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

816.

Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV

(Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ)

Sünniaeg: 16.2.1965

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

817.

Alexander Vyacheslavovich NOVIUKHOV

(Александр Вячеславович НОВЬЮХОВ)

Sünniaeg: 5.10.1975

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

818.

Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN

(Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН)

Sünniaeg: 2.3.1956

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

819.

Alexei Maratovich ORLOV

(Алексей Маратович ОРЛОВ)

Sünniaeg: 9.10.1961

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

820.

Dina Ivanovna OYUN

(Дина Ивановна ОЮН)

Sünniaeg: 25.6.1963

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

821.

Anna Ivanovna OTKE

(Анна Ивановна ОТКЕ)

Sünniaeg: 21.12.1974

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

822.

Gennady Ivanovich ORDENOV

(Геннадий Иванович ОРДЕНОВ)

Sünniaeg: 4.9.1957

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Sünniaeg: 31.7.1987

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

824.

Dmitry Sergeyevich PERMINOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ)

Sünniaeg: 3.4.1979

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

825.

Margarita Nikolayevna PAVLOVA

(Маргарита Николаевна ПАВЛОВА)

Sünniaeg: 22.1.1979

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

826.

Yelena Alekseyevna PERMINOVA

(Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА)

Sünniaeg: 5.12.1980

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

828.

Elena Vladimirovna PISAREVA

(Елена Владимировна ПИСАРЕВА)

Sünniaeg: 20.1.1967

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

829.

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Sünniaeg: 31.8.1972

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

830.

Sergey Nikolayevich PERMINOV

(Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ)

Sünniaeg: 16.9.1968

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

831.

Vladimir Vladimirovich POLETAYEV

(Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ)

Sünniaeg: 23.5.1975

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

832.

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Sünniaeg: 17.5.1958

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

833.

Grigoriy Alexeyevich RAPOTA

(Григорий Алексеевич РАПОТА)

Sünniaeg: 5.2.1944

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

834.

Irina Valeryevna RUKAVISHNIKOVA

(Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА)

Sünniaeg: 3.2.1973

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

835.

Sergey Nikolayevich RYABUKHIN

(Сергей Николаевич РЯБУХИН)

Sünniaeg: 13.11.1954

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

836.

Akhmat Anzorovich SALPAGAROV

(Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ)

Sünniaeg: 31.12.1962

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

837.

Alexei Vladimirovich SINITSYN

(Алексей Владимирович СИНИЦЫН)

Sünniaeg: 13.1.1976

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

838.

Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO

(Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО)

Sünniaeg: 29.5.1965

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

839.

Dmitry Vladimirovich SAVELYEV

(Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ)

Sünniaeg: 3.8.1968

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

840.

Evgeny Stepanovich SAVCHENKO

(Евгений Степанович САВЧЕНКО)

Sünniaeg: 8.4.1950

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

841.

Inna Yuryevna SVYATENKO

(Инна Юрьевна СВЯТЕНКО)

Sünniaeg: 6.9.1967

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

842.

Lyudmila Nikolayevna SKAKOVSKAYA

(Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ)

Sünniaeg: 13.11.1961

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

843.

Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA

(Татьяна Анатольевна САХАРОВА)

Sünniaeg: 16.6.1973

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

844.

Alexander Alexandrovich SAVIN

(Александр Александрович САВИН)

Sünniaeg: 28.1.1962

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

845.

Anatoly Ivanovich SHIROKOV

(Анатолий Иванович ШИРОКОВ)

Sünniaeg: 29.12.1967

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

846.

Artem Gennadyevich SHEIKIN

(Артём Геннадьевич ШЕЙКИН)

Sünniaeg: 25.3.1980

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

847.

Elena Borisovna SHUMILOVA

(Елена Борисовна ШУМИЛОВА)

Sünniaeg: 1.4.1978

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

848.

Galina Nikolayevna SOLODUN

(Галина Николаевна СОЛОДУН)

Sünniaeg: 26.1.1968

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

849.

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Sünniaeg: 11.2.1969

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

850.

Nikolai Petrovich SEMISOTOV

(Николай Петрович СЕМИСОТОВ)

Sünniaeg: 2.12.1968

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

851.

Valery Vladimirovich SEMYONOV

(Валерий Владимирович СЕМЁНОВ)

Sünniaeg: 16.9.1960

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

852.

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Sünniaeg: 23.9.1967

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

853.

Pavel Vladimirovich TARAKANOV

(Павел Владимирович ТАРАКАНОВ)

Sünniaeg: 21.6.1982

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

854.

Lyudmila Zaumovna TALABAYEVA

(Людмила Заумовна ТАЛАБАЕВА)

Sünniaeg: 6.6.1957

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

855.

Oleg Vladimirovich TSEPKIN

(Олег Владимирович ЦЕПКИН)

Sünniaeg: 15.9.1965

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

856.

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Sünniaeg: 1.1.1961

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

857.

Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO

(Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО)

Sünniaeg: 20.11.1950

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

858.

Valery Petrovich USATYUK

(Валерий Петрович УСАТЮК)

Sünniaeg: 14.7.1948

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

859.

Mukharby Magomedovich ULBASHEV

(Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ)

Sünniaeg: 15.5.1960

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

860.

Alexander Vladelenovich VAINBERG

(Александр Владеленович ВАЙНБЕРГ)

Sünniaeg: 2.2.1961

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

861.

Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY

(Александр Геннадьевич ВЫСОКИНСКИЙ)

Sünniaeg: 24.9.1973

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

862.

Nikolay Nikolayevich VLADIMIROV

(Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ)

Sünniaeg: 18.11.1979

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

863.

Yuri Konstantinovich VALYAEV

(Юрий Константинович ВАЛЯЕВ)

Sünniaeg: 18.4.1959

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

864.

Alexander Georgyevich VARFOLOMEEV

(Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ)

Sünniaeg: 4.6.1965

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

865.

Valery Nikolayevich VASILYEV

(Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ)

Sünniaeg: 17.7.1965

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

866.

Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ)

Sünniaeg: 2.2.1948

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

867.

Alexander Georgievich YAROSHUK

(Александр Георгиевич ЯРОШУК)

Sünniaeg: 15.11.1965

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

868.

Andrey Vladimirovich YATSKIN

(Андрей Владимирович ЯЦКИН)

Sünniaeg: 25.4.1969

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

869.

Irek Ishmukhametovich YALALOV

(Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ)

Sünniaeg: 27.1.1961

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

870.

Andrei Nikolayevich YEPISHIN

(Андрей Николаевич ЕПИШИН)

Sünniaeg: 29.10.1967

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

871.

Gennady Vladimirovich YAGUBOV

(Геннадий Владимирович ЯГУБОВ)

Sünniaeg: 17.4.1968

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

872.

Anastasia Gennadyevna ZHUKOVA

(Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА)

Sünniaeg: 8.11.1974

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

873.

Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV

(Баир Баясхаланович ЖАМСУЕВ)

Sünniaeg: 29.1.1959

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

874.

Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV

(Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ)

Sünniaeg: 1.9.1976

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

875.

Viktor Viktororvich ZOBNEV

(Виктор Викторович ЗОБНЕВ)

Sünniaeg: 7.6.1964

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

876.

Igor Dmitryevich ZUBAREV

(Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ)

Sünniaeg: 20.6.1966

Sugu: mees

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

877.

Olga Sergeyevna ZABRALOVA

(Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА)

Sünniaeg: 30.3.1980

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

878.

Yelena Gennadyevna ZLENKO

(Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО)

Sünniaeg: 20.6.1967

Sugu: naine

Föderatsiooninõukogu liige, kes ratifitseeris valitsuse otsused „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luhanski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu“ kohta.

9.3.2022

879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

(Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ)

Vladimir Putinile lähedane oligarh. Evrazi suuraktsionär. Tšukotka endine kuberner.

Sünniaeg: 24.10.1966

Sünnikoht: Saratov, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aadress: 1 Lipovaya Aleya, Nemchinovo, Odinstvo rajoon, Moskva, Venemaa

Seotud isikud: Vladimir Putin

Seotud üksused: Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Roman Abramovich on Venemaa oligarh, kellel on pikaajalised lähedased sidemed Vladimir Putiniga. Tal on olnud privilegeeritud ligipääs presidendile ja nendevahelised suhted on endiselt väga head. Need sidemed Venemaa juhiga on aidanud tal säilitada oma märkimisväärset jõukust. Ta on suuraktsionär terasekontsernis Evraz, mis on üks suuremaid Venemaa maksumaksjaid.

Seetõttu on ta saanud kasu Venemaa otsustusõiguslikelt isikutelt, kes vastutavad Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest. Samuti on ta üks juhtivaid Venemaa ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

15.3.2022

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Endine Yandex NV tegevdirektor ja endine tegevjuhi asetäitja

Sünniaeg: 28.12.1981

Sünnikoht: Yerevan (Jerevan), Armeenia

Kodakondsus: Armeenia

Sugu: mees

Tigran Khudaverdyan on Yandexi endine tegevdirektor – tegemist on Venemaa ühe juhtiva äriühinguga, mis tegeleb masinõppepõhiste nutitoodete ja -teenustega. Yandexi endise meediajuhi süüdistuse kohaselt mängib äriühing võtmerolli Ukraina sõda puudutava info varjamisel venelaste eest. Lisaks on äriühing hoiatanud nende otsingumootori kaudu Ukraina kohta infot otsivaid Vene kasutajaid internetis leiduva ebausaldusväärse info eest pärast seda, kui Venemaa valitsus avaldatud materjali tõttu Vene meediat ähvardas.

Khudaverdyan osales 24. veebruaril 2022 Kremlis oligarhide kohtumisel Vladimir Putiniga, et arutada Lääne sanktsioonide järgse tegevuse mõju. Asjaolu, et teda kutsuti sellel kohtumisel osalema näitab, et ta kuulub Vladimir Putinile lähedaste oligarhide siseringi ning toetab või rakendab tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut. Lisaks on ta üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

15.3.2022

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN

(Александр Александрович ШУЛЬГИН)

Sünniaeg: 2.5.1977

Sünnikoht: Essentuki, Stavropoli territoorium, Venemaa Föderatsioon

Amet: Ozon Holdings Plc endine tegevjuht ja endine direktor

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin on juhtiv ettevõtja ning Venemaa juhtiva mitmeliigilise e-kaubanduse platvormi Ozon endine tegevjuht. Ta osales 24. veebruaril 2022 Kremlis oligarhide kohtumisel president Vladimir Putiniga, et arutada Lääne sanktsioonide järgse tegevuse mõju. Asjaolu, et teda kutsuti sellel kohtumisel osalema, näitab, et ta kuulub president Putinile lähedaste oligarhide siseringi ning toetab või viib ellu tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut. Lisaks on ta seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse olulised tuluallikad.

8.4.2022

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Sünniaeg: 11.5.1966

Sünnikoht: Achkoy Martan, Tšetšeenia, Venemaa Föderatsioon

Amet: Venemaa ettevõtja; Moskva ettevõtte Alliance Group praegune juht. Ettevõttele Alliance Group kuuluvad nafta-, ehitus-, kanga-, toidu-, finants- ja meediaäriga seotud varad; endine Russian Platinumi direktorite nõukogu esimees.

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Musa Bazhaev on ettevõtte JSC Alliance Group juht; selle ettevõtte tähtsaimate klientide hulka kuuluvad gaasi- ja naftatööstuse, tööstuskäitiste, telekommunikatsioonisektori ning elamusektori ja kommunaalettevõtete suurimad esindajad.

Ta on ettevõtte Russian Platinum direktorite nõukogu endine esimees; on kindlaks tehtud, et Russian Platinum on üks Venemaa juhtivaid kaevandusettevõtteid, mis on Venemaa Föderatsiooni valitsuse oluline sissetulekuallikas. 2021. aastal kirjutasid VEB.RF, VTB Group ja Russian Platinum alla vastastikuse mõistmise memorandumile, mille eesmärk on rahastada Tšernogorski plaatina-, vase- ja niklimaagi leiukohaga seotud tegevust Krasnojarski piirkonnas. Allkirjastamistseremoonia toimus Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil presidendi Putini juuresolekul. Musa Bazhaev on juhtiv Venemaa ettevõtja, kes kuulub 200 rikkaima venelase hulka ning on seotud majandussektoriga, mis on Venemaa Föderatsiooni valitsuse oluline tuluallikas.

Lisaks on Musa Bazhaev seotud Venemaa finantsarenguinstitutsiooniga VEB.RF, mis annab aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ning saab nende tegevusest kasu.

8.4.2022

918.

Grigory Viktorovich BEREZKIN

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Sünniaeg: 9.8.1966

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Amet: ESN Groupi direktorite nõukogu esimees

Kodakondsus: Venemaa, Horvaatia

Passi nr: Horvaatia pass nr 101644415 (aegub: 18.3.2023)

Sugu: mees

Grigory Berezkin on üks juhtivaid Venemaa ettevõtjaid ja teda peetakse president Vladimir Putini „käsilaseks“.

Ta on ESN Groupi direktorite nõukogu esimees; ESN Group on Venemaa eraõiguslik investeerimiskontsern, millel on investeerimisportfellid eri tööstusharudes, sealhulgas meedia, energeetika, taristud, IT, loodusvarad ja naftakeemiasektor. ESN Group on üks Venemaa suurim valdusettevõtja. 2019. aastal allkirjastasid Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Russian Direct Investment Fund (Venemaa otseinvesteeringute fond, RDIF) ja ESN Group lepingu investeerimaks projekti, mille eesmärk on projekteerida, ehitada ja võtta kasutusele metanoolitehas Amuuri piirkonnas Venemaa Kaug-Idas. 2021. aastal kirjutasid VEB.RF, VTB, ESN Group, Venemaa Kaug-Ida arenguministeerium, Marubeni Corporation ja Mitsui O.S.K. idamajandusfoorumil alla vastastikuse mõistmise memorandumile, mille eesmärk oli töötada välja projekt metanoolkütust kasutavate laevade ehitamiseks Venemaa laevaehitajate poolt. Tseremoonial osales president Putin.

Seetõttu on ESN Groupi direktorite nõukogu esimees Grigory Berezkin juhtiv ettevõtja, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse olulised tuluallikad. Lisaks annab ta materiaalset ja rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja saab selle tegevusest kasu.

8.4.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(vene keeles: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Sünniaeg: 17.5.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Seotud isikud:

Alexey Mordashov (abikaasa)

Kirill Mordashov (kasupoeg)

Nikita Mordashov (kasupoeg)

Seotud üksused:

Ondero Limited, Briti Neitsisaared

Unifirm Limited, Küpros

Ranel Assets Limited, Briti Neitsisaared

Rayglow Limited, Küpros

ServerGroup LLC (Venemaa Föderatsioon)

KN-Holding LLC (Venemaa Föderatsioon)

Nordgold

Marina Mordashova on ettevõtte Severgroup esimehe Alexey Mordashovi abikaasa. Alexey Mordashov on loovutanud oma abikaasale Marina Mordashovale kokku rohkem kui 1,5 miljardi euro väärtuses suure reisifirma TUI ja kullaettevõtte Nordgold aktsiaid, kasutades selleks erinevaid offshore-äriühinguid, sealhulgas Unifirm Limited, Ondero Limited ja Ranel Assets Limited, mis on Marina Mordashova omandis või kontrolli all. Marina Alexandrovna Mordashova on seetõttu füüsiline isik, kes on seotud loetellu kantud isikuga, kes on vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise ning Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavate Venemaa otsustusõiguslike isikute rahalise ja materiaalse toetamise ja nendelt kasu saamise eest.

3.6.2022”

Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„40.

ZAO Interavtomatika (IA)

teise nimega: ЗАО „Интеравтоматика“, CJSC „Interavtomatika“

Aadress: 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 14, Russian Federation

Veebisait: http://ia.ru

E-mail: ia.office@ia.ru

Registreerimise kuupäev: 31.1.1994

Riiklik registreerimisnumber: 1037739044111

Maksuregistri number: 7725056162

Likvideerimisel

Likvideerija: Alexey Anatolievich Ananyev

Elektrijaamade juhtimis- ja sidesüsteemidele spetsialiseerunud ettevõte, kes on sõlminud lepinguid projektideks, mille eesmärk on ehitada elektrijaamad ja paigaldada gaasiturbiinid Sevastopolisse ja Simferopolisse. See aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

4.8.2017

81.

Sovcombank

(varem Buycombank)

Täielik ärinimi: Public Joint Stock Company „Sovcombank“

Üksuse liik: aktsiaselts

Aadress: Prospekt Tekstilshchikov, 46, Kostroma, Kostroma Oblast, 156000, Russian Federation

Registreerimise kuupäev: 1.9.2014

Registreerimisnumber: 1144400000425

Maksukohustuslase number: 4401116480

Seotud üksus: Venemaa Föderatsiooni valitsus

Sovcombank, mida varem tunti Buycombankina, on üks Venemaa suurimaid panku ning Venemaa valitsus ja Keskpank peavad teda süsteemselt oluliseks Venemaa finantskrediidiasutuseks. Sovkombank on seega juriidiline isik, üksus või asutus, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse olulised tuluallikad.

8.4.2022“.