5.8.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 205/207


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2022/1363,

3. august 2022,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses 2,4-D, asoksüstrobiini, butüültsühalofopi, tsümoksaniili, fenheksamiidi, flasasulfurooni, florasulaami, fluroksüpüüri, iprovalikarbi ja siltiofaami jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

2,4-D, asoksüstrobiini, butüültsühalofopi, tsümoksaniili, fenheksamiidi, flasasulfurooni, florasulaami, fluroksüpüüri, iprovalikarbi ja siltiofaami jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas.

(2)

Kõnealuste jääkide piirnormide läbivaatamise käigus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12 tegi Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) kindlaks, et teave teatavate toodete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Olemasolev teave oli toiduohutusameti jaoks piisav, et teha ettepanek tarbijatele ohutute jääkide piirnormide kohta, ning kõnealuse määruse II lisas näidati ära andmelüngad, täpsustades kuupäeva, mil kavandatud jääkide piirnormide toetuseks tuleb toiduohutusametile esitada puuduv teave.

(3)

2,4-D kohta esitas taotleja sellise teabe analüüsimeetodite kohta mandlite, brasiilia pähklite, kašupähklite, kookospähklite, sarapuupähklite, makadaamiapähklite, pekanipähklite, piiniapähklite, pistaatsiapähklite, kreeka pähklite ja muude pähklite puhul ning toiduohutusamet jõudis järeldusele, et andmelünk on piisaval määral kõrvaldatud (2). Seepärast tuleks nimetatud saaduste puhul säilitada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas sätestatud jääkide piirnormid ning täiendava teabe esitamise nõue tuleks kõnealusest lisast välja jätta. Tatra ja muu ebateravilja puhul sellist teavet jäägikatsete kohta siiski ei esitatud ja toiduohutusamet jõudis järeldusele, et andmelünk ei ole seega piisaval määral kõrvaldatud ja riskijuhid võivad kaaluda asendada kõnealuste jääkide piirnormid avastamispiiriga (3). Seepärast on asjakohane säilitada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas nende saaduste puhul jääkide piirnormina avastamispiir ja jätta kõnealusest lisast välja täiendava teabe esitamise nõue.

(4)

Asoksüstrobiini kohta esitas taotleja teabe jäägikatsete kohta põldkännaku, sileda endiiviasiguri / eskariooli, salatkressi ning muude idandite ja võrsete, põld-võõrkapsa / rukola, kapsas-lehtsinepi, noorlehtedega põllukultuuride (sh Brassica liigid) puhul. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et andmelünk on piisaval määral kõrvaldatud, (4) ja tegi ettepaneku vähendada kõnealuste toodete puhul jääkide piirnorme vastavalt uuele teabele. Seepärast tuleks nimetatud saaduste puhul kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormid toiduohutusameti määratud tasemel ning täiendava teabe esitamise nõue tuleks kõnealusest lisast välja jätta. Taotleja esitas koos kinnitavate andmetega vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 6 ka taotluse muuta asoksüstrobiini jääkide kehtivaid piirnorme aedsalati puhul ning toiduohutusamet soovitas selle saaduse puhul jääkide piirnormi vähendada4. Seepärast tuleks aedsalati puhul kehtestada jääkide piirnorm toiduohutusameti poolt kindlaks määratud tasemel. Toiduohutusamet tuvastas artikli 12 kohase läbivaatamise käigus andmelünga seoses metaboliitide L1, L4 ja L9 toksikoloogilise profiiliga sigade (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups), veiste (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups), lammaste (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups), kitsede (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups), kodulindude (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups), piima (veised, lambad, kitsed, hobused) ja linnumunade puhul. Taotleja vastavat teavet ei esitanud4. Toiduohutusamet jõudis järeldusele,4 et kõnealuseid metaboliite ei esine lihaskoes, kuid taotleja ei ole esitanud nende toksikoloogiliste omaduste täielikku kirjeldust ning et riskijuhtijatel on vaja asjaolusid täiendavalt kaaluda, võttes arvesse, et nende saaduste puhul kehtivad jääkide piirnormid vastavad Codex’i jääkide piirnormidele. Seepärast tuleks nimetatud saaduste puhul säilitada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas sätestatud jääkide piirnormid ning lisas tuleks jätta alles täiendava teabe esitamise nõue.

(5)

Butüültsühalofopi kohta esitas taotleja teabe analüüsimeetodite kohta riisi puhul ning toiduohutusamet jõudis järeldusele, et andmelünk on piisaval määral kõrvaldatud (5). Seepärast tuleks selle saaduse puhul säilitada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas sätestatud jääkide piirnorm ning täiendava teabe esitamise nõue tuleks kõnealusest lisast välja jätta.

(6)

Tsümoksaniili kohta esitas taotleja teabe jäägikatsete kohta lauaviinamarjade, veiniviinamarjade, aedsalati ja spinati puhul. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et andmelünk on piisaval määral kõrvaldatud, (6) ja tegi ettepaneku säilitada senisel tasemel või vähendada kõnealuste toodete puhul jääkide piirnorme. Seepärast tuleks nimetatud saaduste puhul kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormid toiduohutusameti määratud tasemel ning täiendava teabe esitamise nõue tuleks kõnealusest lisast välja jätta. Toiduohutusamet jõudis järeldusele,6 et andmelünki seoses analüüsimeetoditega taimeteede ja humala puhul ning püsivusega kaunviljade, taimeteede ja humala puhul ei ole kõrvaldatud ning et nimetatud saaduste puhul tuleks jääkide piirnormid säilitada avastamispiiri tasemel. Seepärast tuleks nende saaduste puhul kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormid toiduohutusameti määratud tasemel ning täiendava teabe esitamise nõue tuleks kõnealusest lisast välja jätta.

(7)

Fenheksamiidi kohta ei esitatud teavet jäägikatsete ja hea põllumajandustava näitajate osas kiivide puhul (rohelised, punased, kollased). Toiduohutusamet jõudis aga järeldusele, et nõutud teave ei ole enam vajalik, (7) sest hindamine toimus vanemate andmenõuete alusel, mistõttu ei ole täiendavad jäägikatsed ja teave hea põllumajandustava kohta enam vajalikud. Seepärast tuleks nimetatud saaduse puhul säilitada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas sätestatud jääkide piirnorm ning täiendava teabe esitamise nõue tuleks kõnealusest lisast välja jätta.

(8)

Flasasulfurooni kohta esitas taotleja teabe püsivuse kohta lauaoliivide ja õli tootmiseks kasutatavate oliivide säilitamisel ning toiduohutusamet jõudis järeldusele, et andmelünk on piisaval määral kõrvaldatud (8). Seepärast tuleks nende saaduste puhul säilitada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas sätestatud jääkide piirnormid ning täiendava teabe esitamise nõue tuleks kõnealusest lisast välja jätta.

(9)

Florasulaami kohta esitas taotleja teabe analüüsimeetodite kohta veiste (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups), lammaste (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups), kitsede (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups) ja piima (veised, lambad, kitsed, hobused) puhul ning amet jõudis järeldusele, et andmelünk on piisaval määral kõrvaldatud (9). Seepärast tuleks nimetatud saaduste puhul säilitada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas sätestatud jääkide piirnormid ning täiendava teabe esitamise nõue tuleks kõnealusest lisast välja jätta.

(10)

Fluroksüpüüri kohta esitas taotleja teabe analüüsimeetodite, säilivuse, koristuseelse ooteaja ning jäägikatsete osas õunte ja sibulate puhul. Taotleja esitas ka lisateavet aed-liivatee jäägikatsetes kasutatud analüüsimeetodi kohta. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et andmelüngad on piisaval määral kõrvaldatud (10) , (11). Seepärast tuleks nimetatud saaduste puhul kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormid toiduohutusameti määratud tasemel ning täiendava teabe esitamise nõue tuleks kõnealusest lisast välja jätta. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et andmelünk seoses analüüsimeetodiga küüslaugu ja pesasibula puhul on kõrvaldatud, kuid porrulaugu, teravilja, õitest taimeteede ja suhkruroo puhul ei ole andmelünk kõrvaldatud ning et on vaja täiendavalt kaaluda riskijuhtimist. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et andmelüngad seoses säilivuse ja metabolismiga sigade (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups), veiste (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups), lammaste (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups), kitsede (lihaskude, rasvkude, maks, neerud, söödav rups) ja piima (veised, lambad, kitsed, hobused) puhul on kõrvaldatud ainult osaliselt ning et on vaja täiendavalt kaaluda riskijuhtimist. Fluroksüpüüri käsitlevas lõplikus läbivaatamisaruandes (12) jõuti järeldusele, et olemasolevad andmed on andmelünkade kõrvaldamiseks piisavad. Seepärast tuleks nimetatud saaduste puhul säilitada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas sätestatud jääkide piirnormid ning täiendava teabe esitamise nõue tuleks kõnealusest lisast välja jätta.

(11)

Iprovalikarbi kohta ei esitatud teavet põllukultuuride metabolismi kohta salati, sileda endiiviasiguri / eskariooli ja põld-võõrkapsa / rukola puhul ning toiduohutusamet jõudis järeldusele, et varem kindlaks tehtud andmelünk ei ole seega kõrvaldatud (13) ning et riskijuhid võivad kaaluda kõnealuste jääkide piirnormide asendamist avastamispiiriga. Seepärast on asjakohane kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas nende saaduste puhul jääkide piirnormidena konkreetne avastamispiir ja jätta kõnealusest lisast välja nõue esitada lisateavet.

(12)

Siltiofaami kohta esitas taotleja teabe analüüsimeetodite kohta odra, rukki ja nisu puhul ning toiduohutusamet jõudis järeldusele, et andmelünk on piisaval määral kõrvaldatud (14). Seepärast tuleks nimetatud saaduste puhul säilitada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas sätestatud jääkide piirnormid ning täiendava teabe esitamise nõuded tuleks kõnealusest lisast välja jätta.

(13)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu referentlaboritega. Need laborid jõudsid järeldusele, et teatavate toodete puhul võimaldab tehnika areng sätestada madalamad määramispiirid.

(14)

Uute piirnormide suhtes on konsulteeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi on arvesse võetud.

(15)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(16)

Selleks et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekumeede selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijate kõrgetasemeline kaitse on tagatud.

(17)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid valmistuda nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(18)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, jätkatakse nende toodete suhtes, mis on toodetud liidus või imporditud liitu enne 25. veebruari 2023.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 25. veebruarist 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusamet, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D“. EFSA Journal 2014;12(9):3812 („Järeldused toimeaine 2,4-D pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“).

(3)  Euroopa Toiduohutusamet, „Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb“ („Kinnitavate andmete puudumine pärast artikli 12 kohast jääkide piirnormide läbivaatamist 2,4-D, fenheksamiidi ja iprovalikarbi puhul“). EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(4)  Euroopa Toiduohutusamet, „Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin“ („Kinnitavate andmete hindamine pärast kehtivate asoksüstrobiini jääkide piirnormide läbivaatamist ja muutmist kooskõlas artikliga 12“) EFSA Journal 2020;18(8):6231.

(5)  Euroopa Toiduohutusamet, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl)“ („Järeldused toimeaine tsühalofopi pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta (hinnatud butüültsühalofopina)“) EFSA Journal 2015; 13(1):3943.

(6)  Euroopa Toiduohutusamet, „Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for cymoxanil“ („Kinnitavate andmete hindamine seoses tsümoksaniili jääkide piirnormide läbivaatamisega kooskõlas artikliga 12“) EFSA Journal 2019; 17(10):5823.

(7)  Euroopa Toiduohutusamet, „Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb“ („Kinnitavate andmete puudumine pärast artikli 12 kohast jääkide piirnormide läbivaatamist 2,4-D, fenheksamiidi ja iprovalikarbi puhul“) EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(8)  Euroopa Toiduohutusamet, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron“ („Järeldused toimeaine flasasulfurooni pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“), EFSA Journal 2016;14(8):4575.

(9)  Euroopa Toiduohutusamet, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam“ („Järeldused toimeaine florasulaami pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“), EFSA Journal 2015;13(1):3984.

(10)  Euroopa Toiduohutusamet, „Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fluroxypyr“ („Kinnitavate andmete hindamine seoses fluroksüpüüri jääkide piirnormide läbivaatamisega kooskõlas artikliga 12“) EFSA Journal 2019;17(9):5816.

(11)  Euroopa Toiduohutusamet, „Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers“ („Fluroksüpüüri jääkide kehtivate piirnormide muutmine murulaugu, lehtselleri, peterselli, aed-liivatee ning vürtsbasiiliku ja söödavate õite puhul“) EFSA Journal 2020;18(10):6273.

(12)  „SANCO/11019/2011 rev.5, “Final Review report for the active substance fluroxypyr finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its meeting on 17 June 2011 in view of the approval of fluroxypyr as active substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009”, 23 March 2017“ (SANCO/11019/2011 rev.5, „Lõplik läbivaatamisaruanne toimeaine fluroksüpüüri kohta, mis esitati toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee 17. juuni 2011. aasta koosolekul seoses toimeaine fluroksüpüüri heakskiitmisega vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009“, 23. märts 2017) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734

(13)  Euroopa Toiduohutusamet, „Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb“ („Kinnitavate andmete puudumine pärast artikli 12 kohast jääkide piirnormide läbivaatamist 2,4-D, fenheksamiidi ja iprovalikarbi puhul“) EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(14)  Euroopa Toiduohutusamet, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam“ („Järeldused toimeaine siltiofaami pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“). EFSA Journal 2016;14(8):4574.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas asendatakse pestitsiide 2,4-D, asoksüstrobiin, butüültsühalofop, tsümoksaniil, fenheksamiid, flasasulfuroon, florasulaam, fluroksüpüür, iprovalikarb ja siltiofaam käsitlevad veerud järgmisega:

"Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood- number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme  (1)

2,4-D (2,4-D, selle soolade, estrite ja konjugaatide summa, väljendatud kui 2,4-D)

Asoksüstrobiin

Butüültsühalofop

Tsümoksaniil

Fenheksamiid (F)

Flasasulfuroon

Florasulaam

Fluroksüpüür (fluroksüpüüri ja selle soolade, estrite ja konjugaatide summa, väljendatud fluroksüpüürina) (R)

Iprovalikarb

Siltiofaam

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0110000

Tsitrusviljad

1

15

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Greibid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Pähklid

0,2

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Mandlid

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Kašupähklid

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanid

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Muud

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Õunviljad

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0130020

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0140000

Luuviljad

0,05  (*1)

2

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Aprikoosid

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140020

Maguskirsid

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

0140030

Virsikud

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140040

Ploomid

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0140990

Muud

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

0,1

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Viinamarjad

 

3

 

0,05

15

 

 

 

2

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Maasikad

 

10

 

0,01  (*1)

10

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153000

c)

Koguviljad

 

5

 

0,01  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153010

Pamplid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Põldmurakad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0154010

Mustikad

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154020

Jõhvikad

 

0,5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154990

Muud

 

5

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

Datlid

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kinkanid

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Tähtviljad

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Hurmaad

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolanid

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0,01  (*1)

 

 

15

 

 

 

 

 

0162020

Litšid

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

4

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

0,3

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banaanid

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangod

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaiad

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granaatõunad

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Suhkurannoonad

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guajaavid

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananassid

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durianid

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartulid

0,2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,05  (*1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v,a suhkrupeet

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Porgand

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Juurseller

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Mädarõigas

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Maapirn

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaak

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Juurpetersell

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Redis

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Aed-piimjuur

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Kaalikas

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Naeris

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Muud

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Sibulköögivili

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

Küüslauk

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220020

Sibul

 

 

 

 

0,8

 

 

0,05  (*1)

0,1

 

0220030

Pesasibul

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0220990

Muud

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Viliköögivili

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Maavitsalised

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomat

 

 

 

0,4

2

 

 

 

0,7

 

0231020

Harilik paprika

 

 

 

0,01  (*1)

3

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231030

Baklažaan

 

 

 

0,3

2

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231990

Muud

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

1

 

0,08

1

 

 

 

0,1

 

0232010

Kurk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Kornišon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Kabatšokk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

1

 

0,4

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0233010

Melon

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Arbuus

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0240000

Kapsasköögivili (v,a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Peakapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

 

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Põldkännak

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251020

Aedsalat

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251990

Muud

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,05  (*1)

15

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252030

Lehtpeet

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252990

Muud

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Salatsigur

0,05  (*1)

0,3

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,1  (*1)

70

0,05  (*1)

0,02  (*1)

50

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256020

Murulauk

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0256030

Lehtseller

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256040

Petersell

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256050

Aedsalvei

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256090

Loorberilehed

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260000

Kaunköögivili

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Oad (kaunadega)

 

 

 

0,05  (*1)

15

 

 

 

 

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

 

 

0,15

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260050

Läätsed

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260990

Muud

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0270000

Varsköögivili

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Spargel

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Kardi

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Varsseller

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270040

Salat-apteegitill

 

10

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Harilik artišokk

 

5

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Porrulauk

 

10

 

0,02

 

 

 

0,3

 

 

0270070

Rabarber

 

0,6

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Palmipungad

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Muud

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Kultuurseened

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

KAUNVILI

0,05  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Oad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Läätsed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Herned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JAÕLIVILI

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0401000

Õliseemned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Linaseemned

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Maapähklid

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Unimagunaseemned

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Seesamiseemned

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Päevalilleseemned

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Rapsiseemned

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Sojaoad

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Sinepiseemned

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Põldtudra seemned

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Kanepiseemned

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Õlivili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

TERAVILI

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Oder

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Mais

0,05  (*1)

0,02

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500040

Harilik hirss

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Kaer

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500060

Riis

0,1

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Rukis

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500080

Harilik sorgo

0,05  (*1)

10

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500090

Nisu

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500990

Muud

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,1  (*1)

 

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Teed

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0620000

Kohvioad

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Taimeteed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Õitest

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

0631010

Kummel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Pärn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

 

60

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0632010

Maasikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Matepuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Juurtest

 

0,3

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0633010

Palderjan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženženn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0640000

Kakaooad

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

HUMAL

0,1  (*1)

30

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

MAITSEAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Seemned

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Aniis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Seller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Aedtill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Viljad

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Köömen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Puukoor

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Harilik ingver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Mädarõigas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Muud

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pungad

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Nelk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Seemnerüü

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskaatõis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0900030

Juursigur

 

0,09

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Koed

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

Sead

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihaskude

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1011020

Rasvkude

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011030

Maks

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011040

Neerud

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011990

Muud

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

b)

Veised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihaskude

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012020

Rasvkude

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1012030

Maks

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1012040

Neerud

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012990

Muud

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

c)

Lambad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihaskude

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013020

Rasvkude

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1013030

Maks

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1013040

Neerud

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013990

Muud

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihaskude

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014020

Rasvkude

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1014030

Maks

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1014040

Neerud

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014990

Muud

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

e)

Hobuslased

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Lihaskude

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015020

Rasvkude

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1015030

Maks

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1015040

Neerud

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015990

Muud

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

f)

Kodulinnud

0,05  (*1)

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Lihaskude

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Rasvkude

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Maks

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Neerud

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Muud

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Lihaskude

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017020

Rasvkude

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1017030

Maks

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1017040

Neerud

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017990

Muud

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Piim

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,06

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Veised

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Lambad

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kitsed

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Hobused

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Muud

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Linnumunad

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kanad

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Pardid

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Haned

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Vutid

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Muud

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**)

Pestitsiidi ja koodi kombinatsioon, mille puhul kohaldatakse III lisa B osas kehtestatud jääkide piirnormi.

(F) = rasvas lahustuv

Asoksüstrobiin

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave metaboliitide toksilisuse kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormi uuesti läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud 5. augustiks 2024, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1011000 a) Sead

1011010 Lihaskude

1011020 Rasvkude

1011030 Maks

1011040 Neerud

1011050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1011990 Muud (2)

1012000 b) Veised

1012010 Lihaskude

1012020 Rasvkude

1012030 Maks

1012040 Neerud

1012050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1012990 Muud (2)

1013000 c) Lambad

1013010 Lihaskude

1013020 Rasvkude

1013030 Maks

1013040 Neerud

1013050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1013990 Muud (2)

1014000 d) Kitsed

1014010 Lihaskude

1014020 Rasvkude

1014030 Maks

1014040 Neerud

1014050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1014990 Muud (2)

1016000 f) Kodulinnud

1016010 Lihaskude

1016020 Rasvkude

1016030 Maks

1016040 Neerud

1016050 Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1016990 Muud (2)

1020000 Piim

1020010 Veised

1020020 Lambad

1020030 Kitsed

1020040 Hobused

1020990 Muud (2)

1030000 Linnumunad

1030010 Kanad

1030020 Pardid

1030030 Haned

1030040 Vutid

1030990 Muud (2)

Fluroksüpüür (fluroksüpüüri ja selle soolade, estrite ja konjugaatide summa, väljendatud fluroksüpüürina) (R)

(R) = Jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodi järgmise kombinatsiooni puhul:

fluroksüpüür – kood 1000000, välja arvatud 1040000: fluroksüpüür (fluroksüpüüri ja selle soolade summa, väljendatud fluroksüpüürina)"


(*1)  Analüütiline määramispiir

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.