4.8.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 204/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1354,

4. august 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Liit mõistab jätkuvalt hukka Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava tegevuse ja poliitika.

(3)

Nõukogu leiab, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks kanda kaks isikut, kes on osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavas või ohustavas tegevuses ning on saanud kasu Krimmi annekteerimise ja Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavate Venemaa otsustusõiguslike isikute tegevusest.

(4)

Määrust (EL) nr 269/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 269/2014 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. august 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BEK


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud.

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.7.1973

Sünnikoht: Yenakiyeve, Donetski oblast (endine Ukraina NSV, praegune Ukraina)

Kodakondsus: Ukraina

Oleksandr Yanukovych on ärimees ning Ukraina endise presidendi Viktor Yanukovychi poeg. Viktor Yanukovychi presidendiametiaja jooksul ja tänu isiklikele sidemetele oma isa lähikonda kuuluvate inimestega kogunes tal hulgaliselt ärihuve ja ta kogus suure vara. Ta jätkab endiselt äritegevust separatistlike rühmituste kontrolli all olevas Donbassi piirkonnas, eelkõige energeetika-, söe-, ehitus-, pangandus- ja kinnisvarasektoris. Eriti tänu tihedatele sidemetele venemeelsete separatistidega omandas ta „Donetski Rahvavabariigis“ ja „Luganski Rahvavabariigis“ olulised majanduslikud varad, muu hulgas energeetika-, söe- ja kinnisvarasektoris. „Donetski Rahvavabariigis“ kaitses tema kinnisvaraprojekte separatistlik Oploti pataljon (loetellu kantud alates 2015. aasta veebruarist).

Seetõttu vastutab Oleksandr Yanukovych Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest ning ta on teinud tehinguid Ukraina Donbassi piirkonna separatistlike rühmitustega.

Lisaks on ta seotud oma isa Viktor Yanukovychiga, kes vastutab sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, samuti Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

4.8.2022

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович Янукович)

Sugu: mees

Sünniaeg: 9.7.1950

Sünnikoht: Yenakiyeve, Donetski oblast (endine Ukraina NSV, praegune Ukraina)

Kodakondsus: Ukraina

Amet: Ukraina endine president, oligarh

Aastatel 2010–2014 oli Viktor Yanukovych Ukraina president. Ametis olles järgis ta venemeelset poliitikat. Ukraina kohus mõistis Viktor Yanukovychi süüdi riigireetmises selle eest, et ta kutsus Venemaa Föderatsiooni Ukrainasse tungima. Pärast võimult kukutamist asus ta elama Venemaale, kust ta jätkas tegevust Ukraina destabiliseerimiseks.

Ta aitas kaasa Venemaa sõjalisele sekkumisele Ukrainas, kutsudes Venemaa Föderatsiooni presidenti üles saatma 2014. aasta märtsis Venemaa väed Ukrainasse. Viktor Yanukovych toetas okupeeritud Krimmis avalikus teenistuses töötavaid venemeelseid poliitikuid. 2021. aastal algatati Ukrainas uus kohtueelne menetlus, mille kohaselt on Viktor Yanukovych koos kahe endise kaitseministriga tahtlikult vähendanud Ukraina kaitsevõimet, eelkõige Krimmi Autonoomses Vabariigis. Ta peab end Ukraina seaduslikuks presidendiks ja on oma avalikes sõnavõttudes väljendanud pidevalt venemeelset seisukohta. Erinevate allikate kohaselt osales Viktor Yanukovych Ukraina vastu suunatud provotseerimata ebaseadusliku sõjalise agressiooni esimestes etappides Venemaa erioperatsioonis, mille eesmärk oli asendada Ukraina president temaga. Lisaks on Tšetšeenia Vabariigi president Ramzan Kadyrov palunud Ukraina presidendil anda kõik oma volitused üle Viktor Yanukovychile.

Seega on Viktor Yanukovych vastutav sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, samuti riigi stabiilsust ja julgeolekut.

4.8.2022“