27.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1310,

26. juuli 2022,

millega algatatakse uurimine, milles käsitletakse võimalikku kõrvalehoidmist Indoneesiast pärit teatavate kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2020/1408 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Türgist lähetatud teatavate kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide impordi vahendusel, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Türgist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse sellele impordile registreerimisnõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 5,

olles teavitanud liikmesriike

ning arvestades järgmist:

A.   TAOTLUS

(1)

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) on saanud alusmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohase taotluse uurida võimalikku kõrvalehoidmist Indoneesiast, Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanilt pärit teatavate kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide impordile kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest ja kehtestada nõue registreerida Türgist lähetatud teatavate kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide import, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Türgist pärinevana või mitte.

(2)

Taotluse esitas 17. juunil 2022 Euroopa Teraseühendus EUROFER (edaspidi „taotluse esitaja“).

B.   TOODE

(3)

Toode, mida võimalik kõrvalehoidmine käsitleb, on kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta roostevabast terasest lehtvaltstooted, rullidena või mitte (sealhulgas mõõtu lõigatud tooted ja kitsad ribad), välja arvatud mitte rullides tooted laiusega vähemalt 600 mm ja paksusega üle 10 mm, mis komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/1408 (2) jõustumise kuupäeval kuulusid HS-koodide 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12 alla ning on pärit Indoneesiast (edaspidi „vaatlusalune toode“). Selle toote suhtes juba kohaldatakse meetmeid.

(4)

Uurimisalune toode on sama, mis eelmises põhjenduses määratletud toode, mis praegu kuulub HS-koodide 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12 alla, kuid on lähetatud Türgist, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Türgist pärinevana (TARICi koodid 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 ja 7220120010 (edaspidi „uurimisalune toode“).

C.   KEHTIVAD MEETMED

(5)

Kehtivad meetmed, millest väidetavalt kõrvale hoitakse, on dumpinguvastased meetmed, mis on kehtestatud rakendusmäärusega (EL) 2020/1408 (edaspidi „kehtivad meetmed“).

D.   UURIMISE ALGATAMISE PÕHJUSED

(6)

Taotlus sisaldab piisavalt tõendeid selle kohta, et vaatlusaluse toote importimisel hoitakse kõrvale uuritava toote impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest.

(7)

Taotluses esitatud tõendid annavad tunnistust järgmisest.

(8)

Pärast vaatlusalusele tootele dumpinguvastaste meetmete kehtestamist on kaubanduse struktuur Indoneesiast ja Türgist liitu suunduva ekspordi osas oluliselt muutunud. Taotluses esitatud andmed näitasid suurt muutust kaubandusstruktuuris, mis hõlmas uurimisaluse toote tootmiseks kasutatava peamise tooraine, roostevabast terasest slääbide ekspordi märkimisväärset kasvu Indoneesiast Türki ja uurimisaluse toote ekspordi märkimisväärset suurenemist Türgist liitu.

(9)

Muutus näib seisnevat selles, et vaatlusalust toodet lähetatakse liitu Türgi kaudu pärast Türgis kokkupanekut või viimistlemist. Taotluse esitaja esitatud tõendid näivad osutavat sellele, et selline kokkupanek või viimistlemine algas praeguste meetmete kehtestamisele eelnenud dumpinguvastase uurimise algatamise ajal ning et kaubanduse struktuuri muutusel ei ole muud põhjust ega majanduslikku põhjendust peale tollimaksu kehtestamise.

(10)

Indoneesiast pärit roostevabast terasest slääbid moodustavad üle 60 % kokkupandud toote koguväärtusest ning kokkupaneku või viimistlemise käigus lisandunud väärtus on alla 25 % tootmiskuludest. Lisaks on taotluse esitaja esitanud tõendid, mis pigem näitavad, et Türgis ei toodeta uurimisalust toodet muidu kui Indoneesiast imporditud roostevabast terasest slääbide edasise töötlemise teel.

(11)

Tõenditest näin ilmnevat seegi, et eespool kirjeldatud võtete kasutamise tõttu on vähenenud kehtivate dumpinguvastaste meetmete parandav mõju vaatlusaluse toote impordi kogusele ja hinnale. Paistab, et imporditud uuritavat toodet on liidu turule jõudnud suurtes kogustes. Piisavalt on tõendeid, mis pigem näitavad, et uuritavat toodet imporditakse hinnaga, mis on madalam mittekahjustavast hinnast, mis selgitati välja praeguste meetmete kehtestamisele eelnenud uurimisega.

(12)

Lisaks näib tõenditest, et võrreldes varem kindlaksmääratud normaalväärtusega eksporditi uuritavat toodet dumpinguhinnaga.

(13)

Kui uurimise käigus tuvastatakse peale eespool mainitu veel muid alusmääruse artikliga 13 hõlmatud kõrvalehoidmisvõtteid, võidakse uurida ka neid.

E.   MENETLUS

(14)

Eespool esitatut arvesse võttes on komisjon jõudnud järeldusele, et on olemas piisavalt tõendeid, mis õigustavad uurimise algatamist vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 3 ja uuritava toote impordi suhtes registreerimisnõude kehtestamist vastavalt alusmääruse artikli 14 lõikele 5.

(15)

Selleks et saada käesoleva uurimise jaoks vajalikku teavet, peaksid kõik huvitatud isikud komisjoniga ühendust võtma viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul. Käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 nimetatud tähtaeg kehtib kõigi huvitatud isikute suhtes. Vastavalt vajadusele võib teavet taotleda ka liidu tootmisharult.

(16)

Türgi ja Indoneesia ametivõime teavitatakse uurimise alustamisest.

a)   Kirjalike esildiste, täidetud küsimustike ja kirjade saatmise juhised

(17)

Kaubanduse kaitsemeetmeid käsitlevatel uurimistel komisjonile esitatava teabe suhtes ei kehti autoriõigused. Enne kolmanda isiku autoriõigustega kaitstud teabe ja/või andmete esitamist komisjonile peavad huvitatud isikud saama autoriõiguse omajalt spetsiaalse loa, mis sõnaselgelt võimaldab komisjonil a) kasutada kõnealust teavet ja andmeid käesolevas kaubanduse kaitsega seotud menetluses ja b) esitada huvitatud isikutele teavet ja/või andmeid käesolevas uurimises kasutamiseks sellises vormis, mis võimaldab neil oma kaitseõigust kasutada.

(18)

Kirjalikud esildised, sealhulgas käesoleva määrusega nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, tuleb märgistada sõnaga „Sensitive“ (3). Uurimise käigus teabe esitajatel palutakse oma teabe konfidentsiaalsena käsitamise taotlust põhjendada.

(19)

Isikud, kes esitavad teavet märkega „Sensitive“, peavad vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 19 lõikele 2 esitama ka teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millele tuleb teha märge „For inspection by interested parties“ (tutvumiseks huvitatud isikutele). Need kokkuvõtted peavad olema küllaldaselt üksikasjalikud, et võimaldada piisavalt aru saada konfidentsiaalsena esitatud teabe sisust.

(20)

Kui konfidentsiaalset teavet esitav isik ei anna teabe konfidentsiaalsena käsitamise taotlusele sobilikku põhjendust või ei esita nõutavas vormis ja nõutava kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib komisjon jätta sellise teabe arvesse võtmata, kui asjakohastest allikatest ei ole teabe õigsust võimalik rahuldavalt kontrollida.

(21)

Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused, sealhulgas huvitatud isikuna registreerimise taotlused, skaneeritud volikirjad ja sertifikaadid TRON.tdi kaudu (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI).

(22)

TRON.tdi-le juurdepääsu saamiseks on huvitatud isikutel vaja EU Login kontot. Juhised TRON.tdi-s registreerumiseks ja selle kasutamiseks on aadressil https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(23)

TRON.tdi-d või e-posti kasutades nõustuvad huvitatud isikud elektroonselt esitatavate materjalide suhtes kehtivate eeskirjadega, mis on esitatud dokumendis „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ ja avaldatud kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(24)

Huvitatud isikutel tuleb esitada oma nimi, aadress ja telefon ning toimiv ametlik e-posti aadress, mida vaadatakse iga päev. Kui kontaktandmed on esitatud, suhtleb komisjon huvitatud isikutega ainult e-posti teel, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad selgelt soovi saada kõik dokumendid komisjonilt muude sidevahendite kaudu või kui dokumendi laadi tõttu tuleb see saata tähitud kirjaga. Huvitatud isikud leiavad täiendavaid eeskirju ja lisateavet komisjoniga suhtlemise kohta, sealhulgas teavet e-posti teel saadetavate esildiste suhtes kehtivate põhimõtete kohta, eespool osutatud huvitatud isikutega suhtlemise juhendist.

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-post: TRADE-R778-SSHR-AC@ec.europa.eu

b)   Teabe kogumine ja ärakuulamine

(25)

Huvitatud isikutel, sealhulgas liidu tootmisharu esindajatel, importijatel ja kõigil asjaomastel ühendustel, palutakse teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja esitada asjakohased tõendid artikli 3 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul. Lisaks sellele võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, millest selgub, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

c)   Meetmetest vabastamise taotlused

(26)

Alusmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt võib uuritava toote impordi vabastada meetmetest, kui importimisel ei hoita meetmetest kõrvale.

(27)

Kuna võimalik kõrvalehoidmine toimub väljaspool liitu, võib vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 4 võimaldada vabastust nendele uuritava toote tootjatele Türgis, kes suudavad tõendada, et nad ei tegele alusmääruse artikli 13 lõikes 1 ja artikli 13 lõikes 2 määratletud meetmetest kõrvalehoidmisega. Sellisest vabastamisest huvitatud tootjad peaksid endast teatama käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul. Indoneesia eksportivatele tootjatele mõeldud küsimustik, Türgi eksportivatele tootjatele mõeldud vabastamistaotluse küsimustiku vorm ja ELi importijatele mõeldud küsimustikud on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621. Küsimustikule tuleb vastata käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

F.   REGISTREERIMINE

(28)

Vastavalt alusmääruse artikli 14 lõikele 5 kehtestatakse uuritava toote impordi registreerimise nõue selleks, et kui uurimise tulemusena tehakse kindlaks meetmetest kõrvalehoidmine, siis saab dumpinguvastase tollimaksu summas, mis ei ületa rakendusmäärusega (EL) 2020/1408 kehtestatud Indoneesia „kõigi teiste äriühingute“ tollimaksu (17,3 %), sisse nõuda alates kuupäevast, mil impordi registreerimise nõue kehtima hakkas.

G.   TÄHTAJAD

(29)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud saavad endast komisjonile teada anda, vastata küsimustikule, esitada kirjalikud seisukohad ja anda muud teavet, mida tuleks uurimisel arvesse võtta;

Türgi tootjad saavad taotleda vabastamist impordi registreerimisest või meetmetest;

huvitatud isikud saavad esitada kirjaliku taotluse, et komisjon neid ära kuulaks.

(30)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et alusmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamiseks peavad isikud endast teada andma käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul.

H.   KOOSTÖÖST KEELDUMINE

(31)

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist oluliselt, võib vastavalt alusmääruse artiklile 18 nii positiivsed kui ka negatiivsed järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

(32)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud väära või eksitavat teavet, siis jäetakse selline teave arvesse võtmata ja võidakse lähtuda kättesaadavatest faktidest vastavalt alusmääruse artiklile 18.

(33)

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel faktidel vastavalt alusmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

I.   UURIMISE AJAKAVA

(34)

Uurimine viiakse lõpule alusmääruse artikli 13 lõike 3 kohaselt üheksa kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

J.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(35)

Uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1725 (4).

(36)

Isikuandmete kaitset käsitlev teade, milles teavitatakse kõiki isikuid komisjoni kaubanduse kaitsemeetmete raames toimuvast isikuandmete töötlemisest, on kättesaadav kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(37)

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubandusmenetluses ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja muude menetluse käigus esitatavate taotlustega, mis käsitlevad huvitatud isikute ja kolmandate isikute kaitseõigust.

(38)

Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada ärakuulamisi ning tegutseda huvitatud isiku(te) ja komisjoni talituste vahendajana, tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigust täielikult kasutada. Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleks esitada kirjalikult ja peab sisaldama põhjendust. Ärakuulamise eest vastutav ametnik analüüsib taotluse põhjendusi. Ärakuulamine tuleks korraldada üksnes juhul, kui komisjoni talitustega ei ole küsimusi õigeaegselt lahendatud.

(39)

Taotlus tuleb esitada aegsasti ja viivitamata, et mitte takistada menetluse nõuetekohast kulgu. See tähendab, et huvitatud isikutel tuleb taotleda ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist võimalikult peatselt pärast sellist sekkumist õigustava juhtumi esinemist. Kui ärakuulamistaotlust ei esitata nende tähtaegade jooksul, vaatab ärakuulamise eest vastutav ametnik läbi taotluse hilisema esitamise põhjuse ning tõstatatud küsimuste laadi ja nende mõju kaitseõigusele, võttes nõuetekohaselt arvesse uurimise head haldamist ja õigeaegset lõpuleviimist.

(40)

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Algatatakse määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõike 3 kohane uurimine, et selgitada välja, kas Türgist lähetatud kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta roostevabasid terasest lehtvaltstooteid, rullidena või mitte (sh mõõtu lõigatud tooted ja kitsad ribad), välja arvatud mitte rullides tooted laiusega vähemalt 600 mm ja paksusega üle 10 mm, mis on praegu klassifitseeritud HS-koodide 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12 alla, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Türgist pärinevana või mitte (TARICi kood(id) 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 ja 7220120010), imporditakse rakendusmäärusega (EL) 2020/1408 kehtestatud meetmetest kõrvale hoides.

Artikkel 2

1.   Liikmesriikide tolliasutused võtavad vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5 asjakohaseid meetmeid, et registreerida käesoleva määruse artiklis 1 määratletud toote import.

2.   Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 3

1.   Huvitatud isikud peavad endast teada andma, võttes komisjoniga ühendust 15 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

2.   Huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad oma seisukohad ja küsimustiku vastused, meetmetest vabastamise taotlused või mis tahes muu teabe esitama kirjalikult 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.   Peale selle võivad kõik huvitatud isikud sama 37-päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist. Küsimuste puhul, mis on seotud uurimise algatamise etapiga, tuleb ärakuulamistaotlus esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist. Ärakuulamistaotlus peab olema kirjalik ning selles peab olema esitatud taotluse põhjus.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuli 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  Komisjoni 6. oktoobri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1408, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Indoneesiast, Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanist pärit kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 325, 7.10.2020, lk 26).

(3)  Märkega „Sensitive“ tähistatakse dokument, mida alusmääruse artikli 19 ja WTO GATT 1994 VI artikli rakendamise lepingu (dumpinguvastane leping) artikli 6 kohaselt käsitatakse konfidentsiaalsena. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).