15.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 188/75


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1219,

14. juuli 2022,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa seoses teatavate liittoodete saadetiste liitu toomiseks ja läbi liidu vedamiseks vajalike sertifikaatide näidistega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, (1) eriti selle artikli 7 lõike 2 punkti a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (2) eriti selle artikli 238 lõiget 3 ja artikli 239 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (3) eriti selle artikli 90 esimese lõigu punkte a ja b ning artikli 126 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/2235 (4) on sätestatud eeskirjad, mis käsitlevad määruses (EL) 2016/429 sätestatud loomatervise sertifikaate, määruses (EL) 2017/625 sätestatud ametlikke sertifikaate ning kõnealustel määrustel põhinevaid loomatervise/ametlikke sertifikaate, mida nõutakse teatavate looma- ja kaubasaadetiste liitu toomisel (edaspidi koos „sertifikaadid“). Täpsemalt on rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisas sätestatud muu hulgas sertifikaatide näidised, mida kasutatakse teatavate liittoodete saadetiste liitu toomiseks ja läbi liidu vedamiseks.

(2)

Rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa 50. peatükis on esitatud loomatervise/ametliku sertifikaadi näidis, mida tuleb kasutada lühikese säilivusajaga ja mingilgi määral lihatooteid, v.a želatiini, kollageeni ja kõrgrafineeritud tooteid sisaldavate, pika säilivusajaga inimtoiduks ettenähtud liittoodete liitu toomiseks (näidis COMP). Rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa 52. peatükis on esitatud loomatervise sertifikaadi näidis, mida tuleb kasutada lühikese säilimisajaga ja mingilgi määral lihatooteid sisaldavate, pika säilimisajaga inimtoiduks ettenähtud liittoodete transiidiks läbi liidu kolmandasse riiki kas kohe või pärast liidus ladustamist (näidis TRANSIT-COMP). Mõlemas näidises on spetsiaalne loomade terviseohutuse kinnitus neis liittoodetes sisalduvate piimatoodete kohta. Kõnealustes kinnitustes esitatud kuumtöötlemise nõuded tuleks viia kooskõlla komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/692 (5) XXVII lisas sätestatud töötlemisviisidega. Lisaks tuleks välja jätta nõue märkida liittoodetes sisalduvate piimatoodete ja ternespiimapõhiste toodete tootmiskuupäevad, kuna see on üleliigne, pidades silmas joonealuses märkuses 2 esitatud kirjeldust, mis hõlmab kõiki loomseid komponente. Lisaks tuleks kõnealuste näidiste II osa märkuste teatavaid joonealuseid märkusi täiendada ja selgitada. Seepärast on vaja rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa 50. ja 52. peatükki vastavalt muuta.

(3)

Lisaks tuleks rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa 52. peatükist välja jätta nõue märkida läbi liidu veetavates liittoodetes sisalduvate piimatoodete päritoluettevõtte loanumber, kuna liit ei ole nende liittoodete lõppsihtkoht. Seepärast on vaja rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa 52. peatükki vastavalt muuta.

(4)

Rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa tuleks seega vastavalt muuta.

(5)

Selleks et vältida kaubandushäireid teatavate liittoodete saadetiste liitu toomisel ja läbi liidu vedamisel, tuleks lubada, et üleminekuperioodil kasutatakse teatavatel tingimustel enne käesoleva määrusega tehtud muudatusi kohaldatud rakendusmääruse (EL) 2020/2235 kohaselt välja antud sertifikaate.

(6)

Kuna rakendusmäärust (EL) 2020/2235 kohaldatakse alates 21. aprillist 2021, peaksid õiguskindluse huvides käesoleva määrusega rakendusmäärusesse (EL) 2020/2235 tehtavad muudatused ja parandused jõustuma kiiremas korras.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Kuni 15. aprillini 2023 kestval üleminekuperioodil tuleks jätkuvalt lubada liitu tuua ja läbi liidu vedada teatavate liittoodete saadetisi, millega on kaasas enne käesoleva rakendusmäärusega tehtud muudatusi kohaldatud rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa 50. ja 52. peatükis sätestatud näidise kohaselt välja antud nõuetekohane sertifikaat, tingimusel et see sertifikaat ei ole välja antud hiljem kui 15. jaanuaril 2023.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(3)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(4)  Komisjoni 16. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2235, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses loomatervise sertifikaatide näidiste, ametlike sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega teatavate looma- ja kaubakategooriate saadetiste liitu toomiseks ja liidusiseseks liikumiseks, selliste sertifikaatidega seotud ametliku sertifitseerimisega ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 599/2004, rakendusmäärused (EL) nr 636/2014 ja (EL) 2019/628, direktiiv 98/68/EÜ ning otsused 2000/572/EÜ, 2003/779/EÜ ja 2007/240/EÜ (ELT L 442, 30.12.2020, lk 1).

(5)  Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu toomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 379).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa muudetakse järgmiselt:

1)

50. peatükk asendatakse järgmisega:

„50. PEATÜKK

LOOMATERVISE/AMETLIKU SERTIFIKAADI NÄIDIS LÜHIKESE SÄILIVUSAJAGA JA INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD LIITTOODETE NING MINGILGI MÄÄRAL LIHATOOTEID (V.A ŽELATIINI, KOLLAGEENI JA KÕRGRAFINEERITUD TOOTEID) SISALDAVATE JA PIKA SÄILIVUSAJAGA INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD LIITTOODETE LIITU TOOMISEKS (NÄIDIS COMP)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13
“;

2)

52. peatükk asendatakse järgmisega:

„52. PEATÜKK

LOOMATERVISE SERTIFIKAADI NÄIDIS LÜHIKESE SÄILIVUSAJAGA JA INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD LIITTOODETE NING MINGILGI MÄÄRAL LIHATOOTEID SISALDAVATE PIKA SÄILIVUSAJAGA JA INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD LIITTOODETE LÄBI LIIDU KOLMANDASSE RIIKI VEDAMISEKS KAS KOHE VÕI PÄRAST LIIDUS LADUSTAMIST (NÄIDIS TRANSIT-COMP)

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21