1.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/5


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/1091,

30. juuni 2022,

millega muudetakse määrust (EL) 2022/109, millega määratakse 2022. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2022/109 (1) on määratud 2022. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu.

(2)

Määrusega (EL) 2022/109 on kehtestatud ICESi 3.a rajoonis (Kattegat/Skagerrak) hariliku süvameregarneeli (Pandalus borealis) ajutine lubatud kogupüük (TAC), kuni avaldatakse Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) vastav teaduslik nõuanne, mis avaldati 9. mail 2022. Vastavalt liidu ja Norra vaheliste Skagerraki 2022. aasta kalandusalaste konsultatsioonide kooskõlastatud protokollile pidas liit Norraga kahepoolseid konsultatsioone hariliku süvameregarneeli lõplike püügivõimaluste üle ICESi 3.a rajoonis ja 4.a rajooni idaosas 2022. aastaks. Liit ja Norra leppisid kokku lubatud kogupüügis 7 712 tonni ICESi 3.a rajoonis ja 4.a rajooni idaosas, millest 5 398 tonni eraldatakse ICESi 3.a rajoonile.

(3)

Määrusega (EL) 2022/109 on kehtestatud ICESi 3.a rajoonis (Kattegat/Skagerrak), 2.a rajoonis (Norra meri) ja ICESi 4. alapiirkonnas (Põhjameri) kilu (Sprattus sprattus) ajutiseks lubatud kogupüügiks null ajavahemikuks 1. juuli 2022 kuni 30. juuni 2023, kuni avaldatakse ICESi asjakohane teaduslik nõuanne, mis avaldati 9. mail 2022. Vastavalt liidu, Norra ja Ühendkuningriigi vaheliste 2022. aasta kalandusalaste konsultatsioonide kooskõlastatud protokollile pidas liit Norra ja Ühendkuningriigiga kolmepoolseid konsultatsioone kilu lõplike püügivõimaluste üle ICESi 3.a rajoonis, 2.a rajoonis ja 4. alapiirkonnas ajavahemikuks 1. juuli 2022 kuni 30. juuni 2023. Liit, Norra ja Ühendkuningriik leppisid kokku lubatud kogupüügis12 570 tonni ICESi 3.a rajoonis ning 56 120 tonni ICESi 2.a rajoonis ja 4. alapiirkonnas.

(4)

Määrusega (EL) 2022/109 on kehtestatud kilu lubatud kogupüük 550 tonni ICESi 7.d ja 7.e rajoonis (La Manche’i väin) 1. jaanuarist 2022 kuni 30. juunini 2022. ICES avaldas oma teadusliku nõuande ajavahemikuks 1. juuli 2022 kuni 30. juuni 20239. mail 2022. Vastavalt Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vaheliste 2022. aasta kalandusalaste konsultatsioonide kirjalikule protokollile pidas liit Ühendkuningriigiga kahepoolseid konsultatsioone kilu püügivõimaluste taseme üle ICESi 7.d ja 7.e rajoonis ajavahemikuks 1. juuli 2022 kuni 30. juuni 2023. Liit ja Ühendkuningriik leppisid kokku lubatud kogupüügis 9 200 tonni ICESi 7.d ja 7.e rajoonis.

(5)

Määrusega (EL) 2022/109 on kehtestatud ICESi 9. ja 10. alapiirkonnas ning Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee (CECAF) 34.1.1 püügipiirkonna liidu vetes euroopa anšoovise (Engraulis encrasicolus) lubatud kogupüügiks null ajavahemikul 1. juuli 2022 kuni 30. juuni 2023, kuni esitatakse teaduslik nõuanne selle ajavahemiku kohta. ICES esitab oma nõuande kõnealuse kalavaru kohta 2022. aasta juunis. Tagamaks, et püügitegevus saab jätkuda ajani, mil kehtestatakse lõplik lubatud kogupüük viimase teadusliku nõuande alusel, tuleks 2022. aasta juuli, augusti ja septembri ajutiseks lubatud kogupüügiks kehtestada 10 061 tonni, tuginedes 2021. aasta kolmanda kvartali püügile.

(6)

Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni Vahemere pikkuim-tuuni käsitleva töörühma koosolekul 9.–10. veebruaril 2022 lepiti kokku, et need lepinguosalised ja koostööd tegevad kolmandad riigid, kes nõustusid sel koosolekul vastu võetud jaotuskavaga, esitavad igakuised püügiaruanded Vahemere pikkuim-tuuni (Thunnus alalunga) püügi kohta ja kvartaliaruanded selle liigi kaaspüügi kohta. Seepärast on vaja täpsustada spetsiaalsed koodid, mida liikmesriigid kasutavad kõnealusest saagist teatamisel.

(7)

Määrusega (EL) 2022/109 rakendati liidu õiguses kulduim-tuuni (Thunnus albacares) muudetud püügi piirnormid India Ookeani Tuunikomisjoni (IOTC) pädevusalasse kuuluval alal. IOTC resolutsiooni 2021/01 kohased muudetud püügi piirnormid ei piirdu enam seinnoodalaevadega ja hõlmavad nüüd kõiki kulduim-tuuni püügiks kasutatavaid vahendeid. Kuna asjaomased liikmesriigid ei olnud 2021. aasta lõpuks jõudnud kokkuleppele, kuidas nende püügivõimaluste muudetud püügi piirnorme kõige paremal viisil jaotada, määrati määrusega (EL) 2022/109 ajutise lahendusena liikmesriikidele IOTC pädevusalasse kuuluval alal 2022. aasta esimeseks pooleks kulduim-tuuni liidu 2022. aasta kvoodist esialgne osa (50 %). Arvestades vajadust eraldada liikmesriikidele liidu kulduim-tuuni püügivõimalused IOTC pädevusalas, et liidu kalalaevastik saaks kulduim-tuuni 2022. aastal püüda, peab nõukogu tegema otsuse nende püügivõimaluste lõpliku eraldamise kohta, mis muidu jääks püüdmata. Kuna Portugali õngejadalaevastik püüab väikese koguse kulduim-tuuni kaaspüügina, lepiti kokku, et on asjakohane eraldada Portugalile kõnealuseks kaaspüügiks 100 tonni. Võttes arvesse, et muude püügivahenditega kui seinnoodalaevadega püütud saak moodustab kogupüügist väga väikese osa, on asjakohane eraldada need püügivõimalused, välja arvatud eespool nimetatud 100 tonni, vastavalt seinnoodalaevade lubatud kogupüügi varasematele jaotamispõhimõtetele.

(8)

Määrust (EL) 2022/109 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(9)

Määruses (EL) 2022/109 sätestatud püügi piirnorme kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022. Käesoleva määruse sätteid, mis käsitlevad püügi piirnorme, tuleks seetõttu samuti kohaldada alates kõnealusest kuupäevast. Tagasiulatuv kohaldamine ei mõjuta õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtteid, kuna asjaomaseid kalapüügivõimalusi suurendati või need ei ole veel ammendatud. Võttes arvesse kiireloomulist vajadust vältida kalapüügi katkemist, peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2022/109 muutmine

Määrust (EL) 2022/109 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamise alguskuupäev

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 27. jaanuari 2022. aasta määrus (EL) 2022/109, millega määratakse 2022. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 21, 31.1.2022, lk 1).


LISA

Määruse (EL) 2022/109 lisasid muudetakse järgmiselt.

1)

IA lisas:

a)

A osas, mis käsitleb liidu autonoomseid kalavarusid, asendatakse esimene tabel järgmisega:

„Liik:

euroopa anšoovis

Engraulis encrasicolus

Püügipiirkond:

9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

(ANE/9/3411)

Hispaania

 

4 812

(1)

Ennetuslik TAC

Portugal

 

5 249

(1)

Liit

 

10 061

(1)

TAC

 

10 061

(1)

(1)

Selle kvoodi alusel võib püüda ainult 1. juulist 2022 kuni 30. septembrini 2022.“

b)

B osas, mis käsitleb ühiseid kalavarusid, asendatakse allpool loetletud kalavarude tabelid järgmisega:

i)

tabel, milles on esitatud hariliku süvameregarneeli püügivõimalused ICESi 3.a püügipiirkonnas, asendatakse järgmisega:

„Liik:

harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

Püügipiirkond:

3.a

(PRA/03A.)

Taani

 

1 874

 

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.“

Rootsi

 

1 009

 

Liit

 

2 883

 

TAC

 

5 398

 

ii)

tabel, milles on esitatud kilu ja seotud kaaspüügi püügivõimalused ICESi 3.a rajoonis, asendatakse järgmisega:

„Liik:

kilu ja seotud kaaspüük

Sprattus sprattus

Püügipiirkond:

3.a

(SPR/03A.)

Taani

 

8 422

(1)(2)(3)

Analüütiline TAC

Saksamaa

 

18

(1)(2)(3)

Rootsi

 

3 187

(1)(2)(3)

Liit

 

11 627

(1)(2)(3)

TAC

 

12 570

(2)

(1)

Merlangi ja kilttursa kaaspüük võib moodustada kuni 5 % kvoodist (OTH/*03A.). Merlangi ja kilttursa kaaspüük, mis arvatakse kvoodist maha vastavalt käesolevale sättele, ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 8 kohaselt kvoodist maha arvatav liikide kaaspüük ei tohi kokku ületada 9 % kvoodist.

(2)

Selle kvoodi alusel võib püüda ainult 1. juulist 2022 kuni 30. juunini 2023.

(3)

Seda kvooti võib üle kanda 2.a ja 4. püügipiirkonna Ühendkuningriigi ja liidu vetesse. Igast sellisest ülekandmisest tuleb aga eelnevalt komisjonile ja Ühendkuningriigile teatada.“

iii)

tabel, milles on esitatud kilu ja seotud kaaspüügi püügivõimalused 4. alapiirkonna Ühendkuningriigi ja liidu vetes ning ICESi 2.a rajooni Ühendkuningriigi vetes, asendatakse järgmisega:

„Liik:

kilu ja seotud kaaspüük

Sprattus sprattus

Püügipiirkond:

4. püügipiirkonna Ühendkuningriigi ja liidu veed; 2.a püügipiirkonna Ühendkuningriigi veed

(SPR/2AC4-C)

Belgia

 

633

(1)(2)

Analüütiline TAC

Taani

 

50 114

(1)(2)

Saksamaa

 

633

(1)(2)

Prantsusmaa

 

633

(1)(2)

Madalmaad

 

633

(1)(2)

Rootsi

 

1 330

(1)(2)(3)

Liit

 

53 976

(1)(2)

Norra

 

0

(1)

Fääri saared

 

0

(1)(4)

Ühendkuningriik

 

2 144

(1)

TAC

 

56 120

(1)

(1)

Selle kvoodi alusel võib püüda ainult 1. juulist 2022 kuni 30. juunini 2023.

(2)

Merlangi kaaspüük võib moodustada kuni 2 % kvoodist (OTH/*2AC4C). Merlangi kaaspüük, mis arvatakse kvoodist maha vastavalt käesolevale sättele, ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 8 kohaselt kvoodist maha arvestatav liikide kaaspüük ei tohi kokku ületada 9 % kvoodist.

(3)

Sealhulgas tobiad.

(4)

Võib sisaldada kuni 4 % heeringa kaaspüüki.“

iv)

lisatakse järgmine tabel, milles on esitatud kilu püügivõimalused 7.d ja 7.e püügipiirkonnas ajavahemikuks 1. juulist 2022 kuni 30. juunini 2023:

„Liik:

Kilu

Sprattus sprattus

Püügipiirkond:

7.d ja 7.e

(SPR/7DE.2)

Belgia

 

25

(1)

Analüütiline TAC

Taani

 

1 601

(1)

Saksamaa

 

25

(1)

Prantsusmaa

 

345

(1)

Madalmaad

 

345

(1)

Liit

 

2 341

(1)

Ühendkuningriik

 

6 859

(1)

TAC

 

9 200

(1)

(1)

Selle kvoodi alusel võib püüda ainult 1. juulist 2022 kuni 30. juunini 2023.“

2)

ID lisas lisatakse Vahemere pikkuim-tuuni (ALB/MED) tabeli lõpliku lubatud kogupüügi reale järgmine kolmas joonealune märkus:

„3)

Eritingimus: Vahemere pikkuim-tuuni kaaspüük arvestatakse sellest kvoodist maha, kuid sellest teatatakse eraldi (ALB/MED-BC).“

3)

IJ lisa asendatakse järgmisega:

„IJ LISA

IOTC PÄDEVUSALASSE KUULUV ALA

Kulduim-tuuni (Thunnus albacares) püük liidu kalalaevadega ei tohi ületada käesolevas lisas sätestatud püügi piirnorme.

Liik:

kulduim-tuun

Thunnus albacares

Püügipiirkond:

IOTC pädevusalasse kuuluv ala

(YFT/IOTC)

Prantsusmaa

 

27 736

 

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Itaalia

 

2 367

 

Hispaania

 

42 943

 

Portugal

 

100

(1)

Liit

 

73 146

 

TAC

 

Ei kohaldata

 

(1)

Üksnes kaaspüük. Sihtpüük selle kvoodi alusel ei ole lubatud.