29.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 172/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2022/1023,

28. juuni 2022,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses kaeraletsitiini kasutamisega kakao- ja šokolaaditoodetes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/36/EÜ tähenduses

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3 ja artiklit 14,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on esitatud liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainetest ja kõnealuste lisaainete kasutustingimused.

(2)

Ainult selliseid toidu lisaaineid, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas sätestatud liidu loetelus, võib turule lasta ja toidus kasutada kõnealuses määruses sätestatud kasutustingimustel.

(3)

Komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 (3) on sätestatud määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid.

(4)

Liidu loetelu ja spetsifikatsioone võib komisjoni algatusel või pärast taotluse esitamist ajakohastada määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikes 1 osutatud ühtse menetluse kohaselt.

(5)

25. jaanuaril 2018 esitati taotlus lubada kasutada kaeraletsitiini toidu lisaainena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa E osas esitatud toidugrupis 5.1 „Kakaod ja šokolaaditooted Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/36/EÜ (4) tähenduses“ piirnormiga 20 000 mg/kg. Seejärel tehti taotlus vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artiklile 4 liikmesriikidele kättesaadavaks.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) hindas kaeraletsitiini ohutust toidu lisaainena ning jõudis oma 10. detsembri 2019. aasta arvamuses (5) järeldusele, et kaeraletsitiini kasutamine toidu lisaainena kavandatud viisil ja kogustes ei ole ohtlik.

(7)

Kaeraletsitiin on fraktsioneeritud kaeraõli, mis toimib emulgaatorina ning hõlbustab kakao- ja šokolaaditoodete tootmist šokolaaditoodete viskoossusse ja voolavuspiiri vähendamise teel. See võimaldab sulašokolaadi töötlemise ajal kergesti pumbata. Lisaks takistab kaeraletsitiin rasva nn õitsemist (hallikas hägus kiht) toodete pinnal ladustamise ajal.

(8)

Seepärast on asjakohane lubada kasutada kaeraletsitiini emulgaatorina toidugrupis „kakao- ja šokolaaditooted direktiivi 2000/36/EÜ tähenduses“ maksimaalses koguses 20 000 mg/kg ning määrata kõnealuse lisaaine E-numbriks E 322a.

(9)

Kaeraletsitiini (E 322a) spetsifikatsioon tuleks lisada määrusesse (EL) nr 231/2012, kuna see aine kantakse esimest korda määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas esitatud liidu loetellu toidus kasutada lubatud lisaainetest.

(10)

Määrusi (EÜ) nr 1333/2008 ja (EL) nr 231/2012 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 231/2012 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/36/EÜ toiduks ettenähtud kakao- ja šokolaaditoodete kohta (EÜT L 197, 3.8.2000, lk 19).

(5)  EFSA Journal 2020; 18(1): 5969.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

B osa punktis 3 „Toidu lisaained, välja arvatud toiduvärvid ja magusained“ lisatakse toidu lisaainet E 322 käsitleva kande järele järgmine kanne:

„E 322a

Kaeraletsitiin“

2)

E osa toidugruppi 5.1 „Kakao- ja šokolaaditooted direktiivi 2000/36/EÜ tähenduses“ lisatakse kande „E 322“ järele uus kanne „Kaeraletsitiin“:

 

„E 322a

Kaeraletsitiin

20 000 “

 

 

 


II LISA

Määruse (EL) nr 231/2012 lisas lisatakse toidu lisaainet E 322 käsitleva kande järele järgmine kanne:

E 322a KAERALETSITIIN

Sünonüümid

Fraktsioneeritud kaeraõli

Määratlus

Kaeraletsitiin on fraktsioneeritud kaeraõli, milles on palju polaarseid lipiide, peamiselt galaktolipiide. Kaeraletsitiini toodetakse toiduainetes kasutamiseks ettenähtud kaerateradest, mis sõelutakse ja ekstraheeritakse etanooli abil kõrgel temperatuuril, et saada toorlipiidi ekstrakt. Saadud toorekstrakt läbib mitmeastmelise aurustamise ja filtreerimise, mille tulemusena saadakse toorkaeraõli, mis eraldatakse, aurutatakse ja filtreeritakse, et saada kaeraletsitiin.

Ekstraheerimisel võib ekstraheerimislahustina kasutada ainult etanooli.

Einecs

281-672-4

Analüüs

Atsetoonis lahustumatuid polaarseid lipiide vähemalt 30 %

Kirjeldus

Kollakaspruun viskoosne vedelik

Määramine

 

Koliin

Mitte üle 2 g/100 g

Fosfor

Vähemalt 0,5 %

Polaarsed lipiidid

vähemalt 35 massiprotsenti

Neutraalsed lipiidid

55–65 massiprotsenti

küllastunud

17–20 massiprotsenti

monoküllastumata

38–42 massiprotsenti

polüküllastumata

38–42 massiprotsenti

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2 %

Tolueenis lahustumatud ained

Mitte üle 1 massiprotsendi

Happearv

Mitte üle 30 mg KOH/g

Peroksiidarv

alla 10 meq O2/kg rasva kohta

Lahusti jäägid

Etanool Mitte üle 300 mg/kg

Arseen

Mitte üle 0,1 mg/kg

Plii

Mitte üle 0,05 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 0,02 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 0,05 mg/kg

Mikrobioloogilised kriteeriumid

 

Aeroobsete bakterite üldsisaldus:

Mitte üle1 000 CFU/g

Pärm

Mitte üle 100 CFU/g

Hallitusseened

Mitte üle 100 CFU/g

Enterobakterid

Mitte üle 10 CFU/g

Aeroobsed eosed

Mitte üle 1 CFU/g

Muud

 

Gluteen

Mitte üle 20 mg/kg“