31.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 148/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/845,

30. mai 2022,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (edaspidi „loomatervise määrus“), (1) eriti selle artikli 230 lõiget 1, artikli 232 lõiget 1 ja artikli 232 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2016/429 kohaselt peavad loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetised olema pärit kõnealuse määruse artikli 230 lõike 1 kohaselt loetellu kantud kolmandast riigist või territooriumilt või selle tsoonist või bioturvarühmikust.

(2)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/692 (2) on sätestatud loomatervisenõuded, millele peavad vastama teatavatesse liikidesse ja kategooriatesse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali või loomsete saaduste saadetised kolmandatest riikidest või territooriumidelt või nende tsoonidest või vesiviljelusloomade puhul bioturvarühmikutest liitu toomisel.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/404 (3) on kehtestatud selliste kolmandate riikide või territooriumide või nende tsoonide või bioturvarühmikute loetelud, millest on lubatud liitu tuua delegeeritud määruse (EL) 2020/692 kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liike ja kategooriaid.

(4)

Täpsemalt on rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisas esitatud selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua vastavalt kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi.

(5)

Ameerika Ühendriigid teatasid komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi kahest puhangust kodulindude seas: üks puhangukolle asub Ameerika Ühendriikides Idaho osariigis ja teine Ameerika Ühendriikides Michigani osariigis ning need kinnitati 10. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(6)

Lisaks teatasid Ameerika Ühendriigid komisjonile veel ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Kõnealuse puhangu kolle asub Ameerika Ühendriikides Minnesota osariigis ning see kinnitati 11. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(7)

Lisaks teatasid Ameerika Ühendriigid komisjonile veel ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Selle puhangu kolle asub Ameerika Ühendriikides Wisconsini osariigis ning see kinnitati 13. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(8)

Lisaks teatasid Ameerika Ühendriigid komisjonile veel ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Kõnealuse puhangu kolle asub Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis ning see kinnitati 14. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(9)

Ameerika Ühendriikide veterinaarasutused kehtestasid asjaomaste ettevõtete ümber 10 km raadiusega kontrollitsooni ning rakendasid lindude kõrge patogeensusega gripi tõrjeks ja leviku piiramiseks hädatapmist.

(10)

Ameerika Ühendriigid esitasid komisjonile oma territooriumi epidemioloogilise olukorra kohta teavet ja kirjeldasid meetmeid, mida on võetud lindude kõrge patogeensusega gripi edasise leviku ärahoidmiseks. Komisjon on seda teavet hinnanud. Kõnealuse hinnangu alusel ja liidu loomatervise staatuse kaitsmiseks ei tohiks Ameerika Ühendriikide veterinaarasutuste poolt lindude kõrge patogeensusega gripi hiljutiste puhangute tõttu kehtestatud piirangutsoonidest kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetiste liitu toomist enam lubada.

(11)

Lisaks on Ühendkuningriik esitanud ajakohastatud teabe epidemioloogilise olukorra kohta oma territooriumil seoses kuue lindude kõrge patogeensusega gripi kinnitatud puhanguga linnukasvatusettevõtetes: kaks puhangukollet Ühendkuningriigis Inglismaal Põhja Yorkshire’i krahvkonnas Hambletoni ringkonnas Leeming Bari lähedal kinnitati 14. ja 24. novembril 2021, kaks puhangukollet Ühendkuningriigis Inglismaal Derbyshire’i krahvkonnas Lõuna-Derbyshire’i ringkonnas Willingtoni lähedal kinnitati 19. novembril 2021 ja 11. detsembril 2021, üks puhangukolle Ühendkuningriigis Inglismaal Lancashire’i krahvkonnas Ribble Valley ringkonnas Clitheroe lähedal kinnitati 28. novembril 2021 ning üks puhangukolle Ühendkuningriigis Inglismaal Norfolki krahvkonnas King’s Lynni ja Lääne-Norfolki ringkonnas Watlingtoni lähedal kinnitati 26. detsembril 2021. Ühendkuningriik esitas ka teavet meetmete kohta, mida ta on võtnud kõnealuse taudi edasise leviku tõkestamiseks. Eelkõige on Ühendkuningriik pärast kõnealuseid lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid rakendanud selle taudi tõrjeks ja leviku piiramiseks hädatapmist. Lisaks sellele on Ühendkuningriik lõpetanud vajalike puhastus- ja desinfitseerimismeetmete võtmise pärast hädatapmise rakendamist oma territooriumil asuvates nakkusest tabandunud ettevõtetes.

(12)

Komisjon hindas Ühendkuningriigi esitatud teavet ja jõudis järeldusele, et lindude kõrge patogeensusega gripi puhangud Ühendkuningriigis Inglismaal Põhja-Yorkshire’i krahvkonnas Hambletoni ringkonnas Leeming Bari lähedal, Ühendkuningriigis Inglismaal Derbyshire’i krahvkonnas Lõuna-Derbyshire’i ringkonnas Willingtoni lähedal, Ühendkuningriigis Inglismaal Lancashire’i krahvkonnas Ribbley Valley ringkonnas Clitheroe lähedal, Ühendkuningriigis Inglismaal Norfolki krahvkonnas King’s Lynni ja Lääne-Norfolki ringkonnas Watlingtoni lähedal asuvates linnukasvatusettevõtetes on likvideeritud ning et linnukasvatussaaduste toomine liitu Ühendkuningriigi piirkondadest, kust linnukasvatussaaduste toomine liitu oli kõnealuste puhangute tõttu peatatud, ei kujuta endast enam ohtu.

(13)

Seetõttu tuleks rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa vastavalt muuta.

(14)

Võttes arvesse lindude kõrge patogeensusega gripi praegust epidemioloogilist olukorda Ameerika Ühendriikides ja selle taudi liitu sissetoomise suurt ohtu, peaksid käesoleva määrusega rakendusmäärusesse (EL) 2021/404 tehtavad muudatused jõustuma kiiremas korras.

(15)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu sissetoomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 379).

(3)  Komisjoni 24. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/404, millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429 (ELT L 114, 31.3.2021, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

1. osa muudetakse järgmiselt:

i)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.21 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.21

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20,

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022“;

ii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.25 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.25

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20,

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022“;

iii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.31 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.31

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20,

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022“;

iv)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.37 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.37

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20,

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022“;

v)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.58 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.58

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20,

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022“;

vi)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.78 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.78

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20,

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022“;

vii)

Ameerika Ühendriike käsitlevas kandes lisatakse tsooni US-2.204 käsitlevate ridade järele järgmised tsoone US-2.205 kuni US-2.209 käsitlevad read:

„US

Ameerika Ühendriigid

US-2.205

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

11.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

11.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

11.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

11.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

11.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

11.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

11.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

11.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

13.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20,

N, P1

 

13.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

14.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

14.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

14.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

14.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOK

N, P1

 

14.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

14.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20,

N, P1

 

14.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

14.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

14.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

14.5.2022“;

 

b)

2. osa muudetakse järgmiselt: Ameerika Ühendriike käsitlevas kandes lisatakse tsooni US-2.204 kirjelduse järele järgmised tsoonide US-2.205 kuni US-2.209 kirjeldused:

„Ameerika Ühendriigid

US-2.205

State of Idaho

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N)

US-2.206

State of Michigan

Muskegon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.9209812°W 43.3395919°N.

US-2.207

State of Minnesota

Chisago County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.6956363°W 45.5063470°N).

US-2.208

State of Wisconsin

Barron 07

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.7498191°W 45.4483193°N).

US-2.209

State of Pennsylvania

Berks 06

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1681315°W 40.4962471°N)“;

2)

XIV lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:

i)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.21 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.21

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

14.11.2021

14.5.2022“;

ii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.25 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.25

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

19.11.2021

18.5.2022“;

iii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.31 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.31

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

24.11.2021

14.5.2022“;

iv)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.37 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.37

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

26.11.2021

16.5.2022“;

v)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.58 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.58

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

11.12.2021

18.5.2022“;

vi)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.78 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.78

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

28.12.2021

19.5.2022“;

vii)

Ameerika Ühendriike käsitlevas kandes lisatakse tsooni US-2.204 käsitlevate ridade järele järgmised tsoone US-2.205 kuni US-2.209 käsitlevad read:

US

Ameerika Ühendriigid

US-2.205

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

11.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

11.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

14.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

14.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

14.5.2022“.