23.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/801,

20. mai 2022,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011, et ajakohastada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetud või heakskiidetuks loetud toimeainete loetelu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (2) lisa A osas on loetletud toimeained, mis olid algselt kantud nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse ja mida loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetuks. Alguses sisaldas loetelu 354 toimeainet.

(2)

68 toimeaine puhul, mis on rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas loetletud, ei esitatud heakskiidu pikendamise taotlust või see küll esitati, aga võeti tagasi, mistõttu nende toimeainete heakskiidu kehtivusaeg on lõppenud.

(3)

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa B osas on loetletud toimeained, mis on määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heaks kiidetud. Nendest toimeainetest seitsme puhul esitati pikendamistaotlus hiljem kui kolm aastat enne heakskiidu aegumiskuupäeva või see küll esitati, aga võeti hiljem tagasi, mistõttu nende toimeainete heakskiidu kehtivusaeg on lõppenud.

(4)

Kõik need ained, mis tulenevalt rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A või B osas asjaomaste ainete heakskiidu loetletud kehtivusaegade lõppemisest ei ole enam heaks kiidetud ega heakskiidetuks loetud, tuleks selguse ja läbipaistvuse huvides vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A ja B osast välja jätta.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse järgmiselt.

1.

A osast jäetakse välja järgmised kanded:

1)

kanne 21: tsüklaniliid;

2)

kanne 33: etüültsinidoon;

3)

kanne 43: etoksüsulfuroon;

4)

kanne 45: oksatiargüül;

5)

kanne 49: tsüflutriin;

6)

kanne 56: mekoprop;

7)

kanne 72: molinaat;

8)

kanne 87: ioksüniil;

9)

kanne 94: imasosulfuroon;

10)

kanne 100: tepraloksüdiim;

11)

kanne 113: maneeb;

12)

kanne 120: varfariin;

13)

kanne 121: klotianidiin;

14)

kanne 140: tiametoksaam;

15)

kanne 143: flusilasool;

16)

kanne 144: karbendasiim;

17)

kanne 151: glufosinaat;

18)

kanne 157: fiproniil;

19)

kanne 174: diflubensuroon;

20)

kanne 175: imasakviin;

21)

kanne 177: oksadiasoon;

22)

kanne 184: kvinoklamiin;

23)

kanne 185: kloridasoon;

24)

kanne 190: fuberidasool;

25)

kanne 192: diuroon;

26)

kanne 196: Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis, tüvi NB 176 (TM 141);

27)

kanne 201: Phlebiopsis gigantea, tüved VRA 1985, VRA 1986, FOC PG B20/5, FOC PG SP log 6, FOC PG SP log 5, FOC PG BU 3, FOC PG BU 4, FOC PG97/1062/116/1.1, FOC PG B22/SP1287/3.1, FOC PG SH 1, FOC PG B22/SP1190/3.2;

28)

kanne 205: Trichoderma polysporum, tüvi IMI 206039;

29)

kanne 211: epoksükonasool;

30)

kanne 212: fenpropimorf;

31)

kanne 214: tralkoksüdiim;

32)

kanne 216: imidaklopriid;

33)

kanne 221: ammooniumatsetaat;

34)

kanne 226: denatooniumbensoaat;

35)

kanne 237: lubjakivi;

36)

kanne 239: pipratolmu ekstraheerimisjääk;

37)

kanne 245: 1,4-diaminobutaan (putrestsiin);

38)

kanne 252: merevetikaekstrakt (varem merevetikaekstrakt ja merevetikad);

39)

kanne 253: naatriumalumiiniumsilikaat;

40)

kanne 254: naatriumhüpoklorit;

41)

kanne 256: trimetüülamiinvesinikkloriid;

42)

kanne 261: kaltsiumfosfiid;

43)

kanne 269: triadimenool;

44)

kanne 270: metomüül;

45)

kanne 280: teflubensuroon;

46)

kanne 281: ζ-tsüpermetriin;

47)

kanne 282: klorosulfuroon;

48)

kanne 283: tsüromasiin;

49)

kanne 286: lufenuroon;

50)

kanne 290: difenaakum;

51)

kanne 303: spirodiklofeen:

52)

kanne 306: triflumisool;

53)

kanne 308: FEN 560 (lambaläätse seemnetest jahvatatud pulber);

54)

kanne 309: haloksüfop-P;

55)

kanne 312: metosulaam;

56)

kanne 315: fenbukonasool;

57)

kanne 319: müklobutaniil;

58)

kanne 321: triflumuroon;

59)

kanne 324: dietofenkarb;

60)

kanne 325: etridiasool;

61)

kanne 327: orüsaliin;

62)

kanne 332: fenoksükarb;

63)

kanne 336: karbetamiid;

64)

kanne 337: karboksiin;

65)

kanne 338: tsüprokonasool;

66)

kanne 347: bromadioloon;

67)

kanne 349: penkükuroon;

68)

kanne 353: flutriafool.

2.

B osast jäetakse välja järgmised kanded:

1)

kanne 2: profoksüdiim;

2)

kanne 3: asiimsulfuroon;

3)

kanne 14: flukviinkonasool;

4)

kanne 17: triasoksiid;

5)

kanne 19: akrinatriin;

6)

kanne 20: prokloraas;

7)

kanne 23: bifentriin.