1.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 104/63


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2022/520,

31. märts 2022,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, (1) eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1418/2007 (2) lisa on muudetud määrusega (EL) 2021/1840 (3).

(2)

Kõnealuse lisa muutmisel määrusega (EL) 2021/1840 võttis komisjon vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõigetele 1 ja 2 arvesse Indialt ja Moldovalt kirjalikule taotlusele saadud vastuseid. Hiljem teatas India kirjalikult, et tema vastuses esitatud teave kande B3020 kohta ei peegelda kehtivaid õigusakte ja menetlusi, kuna need ei keela nende jäätmete importi. Seepärast taotles India kande B3020 suhtes kohaldatava menetluse kandmist variandi a alt variandi d alla.

(3)

Ka Moldova teatas kirjalikult, et tema vastuses esitatud teave mitme kande alajaotuste kohta ei peegelda kehtivaid õigusakte ja menetlusi, kuna need ei keela kõnealuste alamkategooriate jäätmete importi. Seetõttu taotles Moldova jäätmekoodide B1010, B1200, B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 ja B3060 teatavate alamkategooriate suhtes kohaldatava menetluse kandmist variandi a alt variandi d alla.

(4)

Muudatuse tegemise ajal oli Tšiili määruses (EÜ) nr 1418/2007 valesti nimetatud kui riik, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust taaskasutatavate jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta. OECD nõukogu kiitis 10. aprillil 2018 heaks keskkonnapoliitika komitee arvamuse selle kohta, kuidas Tšiili täidab OECD otsust. Sellest tulenevalt ei kohaldata määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõiget 2 enam Tšiili suhtes ning Tšiili tabel tuleks määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisast välja jätta.

(5)

Muudatuse tegemise ajal olid Alžeeria tabelisse kantud jäätmekoodid B3010 ja GH013. Määruse (EÜ) nr 1418/2007 muutmisel määrusega (EL) 2021/1840 kanti Tai tabelisse jäätmekood GC040. Neid koode enam ei kasutata, mistõttu tuleks need määruse 1418/2007 lisast välja jätta.

(6)

Hiina Taipei ja Libeeria tabelites on kirjavahemärke kasutatud ebajärjekindlalt. Hiina Taipei tabeli veerus b tuleks asendada koodid „B1030 – B1031“ koodidega „B1030; B1031“, nagu on ette nähtud lisa suhtes kehtivate reeglitega. Libeeria tabeli veerg a „– B1010 – B1250“ tuleks asendada järgmisega: „B1010 – B1250“, et see oleks kooskõlas veergu b käsitlevate reeglitega.

(7)

Võttes arvesse mõju ettevõtjatele, tuleb nimetatud vead kõrvaldada ja määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa vastavalt muuta.

(8)

Kuna asjaomaste jäätmete vedu Indiasse ja Moldovasse peaks kiiresti jätkuma, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

(2)  Komisjoni 29. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta (ELT L 316, 4.12.2007, lk 6).

(3)  Komisjoni 20. oktoobri 2021. aasta määrus (EL) 2021/1840, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta (ELT L 373, 21.10.2021, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Alžeeria tabel asendatakse järgmisega:

Alžeeria

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B1010 — B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

 

 

 

 

B1070 — B1220

 

 

 

 

 

 

B1230 — B1240

B1250 — B2020

 

 

 

B2030 alt:

keraamilisel alusel valmistatud kiud, mujal määratlemata või nimetamata

 

 

B2030 alt:

metallkeraamika jäätmed ja murd (metallkeraamilised komposiidid)

B2040 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030 — B3035

B3040 — B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040“

GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

(2)

Tšiili tabel jäetakse välja.

(3)

Hiina Taipei tabeli kolmanda rea teises veerus

asendatakse kanne „B1030 – B1031“ kandega „B1030; B1031“.

(4)

India tabel asendatakse järgmisega:

India

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010 alt:

Metallilised laialikandumatud metallide ja metallisulamite jäätmed:

tooriumimurd

haruldaste muldmetallide murd

B1010 alt:

Metallilised laialikandumatud metallide ja metallisulamite jäätmed:

väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

raua- ja terasemurd

vasemurd

niklimurd

alumiiniumimurd

tsingimurd

tinamurd

volframimurd

molübdeenimurd

tantaalimurd

magneesiumimurd

koobaltimurd

vismutimurd

titaanimurd

tsirkoonimurd

mangaanimurd

germaaniumimurd

vanaadiumimurd

hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

kroomimurd

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

Mitmesuguste metallide, v.a raud, segu, raske fraktsiooni murd, mis sisaldab kaadmiumi, antimoni, pliid ja telluuri

B1050:

Mitmesuguste metallide, v.a raud, segu, raske fraktsiooni murd, mis sisaldab muid kui loetletud metalle

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100 alt:

Metalle sisaldavad jäätmed, mis tekivad metallide sulatamisel, nende väljasulatamisel ja rafineerimisel:

kõva tehniline tsink

tsinki sisaldav dross:

galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

tsingiriibed

alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

B3030 alt:

Tekstiilijäätmed. Järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega ja need on valmistatud vastavalt spetsifikatsioonile:

lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

muud lambavillajäätmed

või muude loomade villa muud jäätmed

loomakarvade jäätmed

puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed)

kohestatud jäätmed

muud

linatakud ja -jäätmed

hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

džuudi ja muude niinekiudude (v.a lina-, kanepi- ja ramjeekiud) takud ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

abaka (manillakanepi, Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

ramjee ja muu mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed):

sünteeskiud

tehiskiud

kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted:

sorteeritud

muud

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

õhk- ja muude rehvide jäätmed, v.a sellised, mis ei võimalda ressursside taaskasutamist, taasringlust või taasväärtustamist, kuid mis ei ole ette nähtud vahetuks korduvkasutuseks

B3140:

Õhusõidukirehvid, mille lennuettevõtjad ekspordivad algseadmete valmistajale protekteerimiseks õhusõidukite hooldamise eesmärgil ja seejärel reimpordivad ning mis seejärel jäävad kas õhusõidukisse või lennuettevõtja lattu, mis asub lennuala tolli järelevalve all olevas osas.

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

Väärismetallide ja vase töötlemisel saadud räbu, edasiseks rafineerimiseks

262030 262090

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

 

 

GC010

Ainult metallidest või sulamitest koosnevad elektrikoostud

 

 

 

GC020

Elektroonikajäägid (nt trükkskeemplaadid, elektroonikaosad, juhtmed jms) ning väljalammutatud elektroonikaosad, millest saab regenereerida põhi- ja väärismetalle

 

 

 

GG040“

(5)

Libeeria tabeli esimeses (a) veerus asendatakse kanded „– B1010“ ja „– B1250“ kandega „B1010 – B1250“. Sellele vastavalt asendatakse kanne „– B3011“ kandega „B3011“.

(6)

Moldova tabel asendatakse järgmisega:

Moldova (Moldova Vabariik)

(a)

b)

(c)

(d)

kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed, v.a:

B1010 alt:

Malmi, raua või terase jäätmed ja jäägid

B1200 alt:

Malmi, raua või terase tootmisel saadud granuleeritud kõrgahjuräbu (räbuliiv)

B2020 ja GE020 alt:

Klaasimurd jm klaasijäätmed; klaasimass:

klaasimurd jm klaasijäätmed (mis ei sisalda ohtlikke aineid)

B2110 alt:

„Punane muda“ (boksiidijääk)

B3011 alt:

Polüetüleen tihedusega alla 0,94

etüleenpolümeerid

B3020 alt:

Ringlussevõetud paber ja papp (jäätmed ja jäägid):

pleegitamata jõupaberist või papist või lainepaberist või -papist

muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted):

vanad ja müümata ajalehed ja ajakirjad, telefoniraamatud, brošüürid ja reklaamtrükised

muud, k.a sorteerimata jäätmed ja jäägid:

sorteerimata (st mitmesuguse papi, valge ja värvilise paberi tootmis- ja majapidamisjäätmed)

sorteeritud (st paberitükid)

B3030 alt:

Puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

B3060 alt:

Tubakajäätmed (rootsud)

veinipära

viinakivi

 

 

B1010 alt:

Malmi, raua või terase jäätmed ja jäägid

B1200 alt:

Malmi, raua või terase tootmisel saadud granuleeritud kõrgahjuräbu (räbuliiv)

B2020 ja GE020 alt:

Klaasimurd jm klaasijäätmed; klaasimass:

klaasimurd jm klaasijäätmed (mis ei sisalda ohtlikke aineid)

B2110 alt:

„Punane muda“ (boksiidijääk)

B3011 alt:

Polüetüleen tihedusega alla 0,94

etüleenpolümeerid

B3020 alt:

Ringlussevõetud paber ja papp (jäätmed ja jäägid):

pleegitamata jõupaberist või papist või lainepaberist või -papist

muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted):

vanad ja müümata ajalehed ja ajakirjad, telefoniraamatud, brošüürid ja reklaamtrükised

muud, k.a sorteerimata jäätmed ja jäägid:

sorteerimata (st mitmesuguse papi, valge ja värvilise paberi tootmis- ja majapidamisjäätmed)

sorteeritud (st paberitükid)

B3030 alt:

Puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

B3060 alt:

Tubakajäätmed (rootsud)

veinipära

viinakivi“

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmed“

 

 

 

(7)

Tai tabeli teises (b) veerus

asendatakse kanne „GC010 – GC040“ kandega „GC010 – GC030“.