2.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 66/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/353,

2. märts 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

24. veebruaril 2022 teatas Venemaa Föderatsiooni president sõjalisest operatsioonist Ukrainas ning Venemaa relvajõud alustasid Ukraina vastu rünnakut. See rünnak kujutab endast Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse jämedat rikkumist.

(4)

Kõrge esindaja tegi 24. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistetakse kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni relvajõudude provotseerimata sissetung Ukrainasse ning Valgevene sekkumine sellesse Ukraina-vastasesse agressiooni. Kõrge esindaja märkis, et liidu vastus hõlmab nii valdkondlikke kui ka individuaalseid piiravaid meetmeid.

(5)

Euroopa Ülemkogu mõistis oma 24. veebruari 2022. aasta järeldustes kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni Ukraina vastu. Oma ebaseadusliku sõjategevusega rikub Venemaa rängalt rahvusvahelist õigust ja ÜRO põhikirja põhimõtteid ning õõnestab Euroopa ja ülemaailmset julgeolekut ja stabiilsust. Samuti mõistis Euroopa Ülemkogu karmilt hukka Valgevene osalemise selles Ukraina vastu suunatud agressioonis ning kutsus Valgevenet üles hoiduma sellisest tegevusest ja täitma oma rahvusvahelisi kohustusi.

(6)

Arvestades olukorra tõsidust ja asjaolu, et Valgevene osaleb Venemaa provotseerimata sissetungis Ukrainasse, lubades sõjalist agressiooni oma territooriumilt, leiab nõukogu, et 22 isikut tuleks lisada määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(7)

Määrust (EL) nr 269/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. märts 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud:

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„697.

Leonid Viktorovich KASINSKY

(vene keeles: Леонид Викторович КАСИНСКИЙ;

Valgevene keeles: Леанiд Вiктаравiч КАСIНСКI)

Sünniaeg: 29.6.1972

Sünnikoht: Grodno, Valgevene NSV, nüüdne Valgevene

Amet: kindralmajor, kaitseministri abi, kes vastutab relvajõududes ideoloogiatöö eest ja Valgevene kaitseministeeriumi ideoloogiatöö peadirektoraadi juhataja

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Leonid Kasinsky on Valgevene kaitseministri abi, kes vastutab relvajõududes ideoloogiatöö eest. Ta on ka Valgevene kaitseministeeriumi ideoloogiatöö peadirektoraadi juhataja.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Leonid Kasinsky on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

698.

Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY

(vene keeles: Игорь Владимирович МОЖИЛОВСКИЙ;

Valgevene keeles: Iгар Уладзiмiравiч МАЖЫЛОЎСКI)

Sünniaeg: 28.2.1971

Sünnikoht: Dubrovno, Valgevene NSV, nüüdne Valgevene

Amet: kindralmajor, kaitseministri abi, kes vastutab sõjamajanduse ja -rahanduse eest ning Valgevene kaitseministeeriumi rahandus- ja majandusosakonna juhataja

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Igor Mozhilovsky on Valgevene kaitseministri abi, kes vastutab sõjamajanduse ja -rahanduse eest. Ta on ka Valgevene kaitseministeeriumi rahandus- ja majandusosakonna juhataja.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises kallaletungis Ukrainale, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Igor Mozhilovsky on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni..

2.3.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(vene keeles: Олег Леонидович ВОИНОВ;

Valgevene keeles: Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ)

Sünniaeg: 26.3.1967

Sünnikoht: Dnepropetrovsk, Ukraina NSV, nüüdne Dnipro, Ukraina

Amet: kindralmajor, Valgevene kaitseministeeriumi rahvusvahelise sõjalise koostöö osakonna juhataja ja kaitseministri abi rahvusvahelise sõjalise koostöö küsimustes

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Oleg Voinov on Valgevene kaitseministeeriumi rahvusvahelise sõjalise koostöö osakonna juhataja ja kaitseministri abi rahvusvahelise sõjalise koostöö küsimustes.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Oleg Voinov on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

700.

Sergei Anatolievich SAUTA

(vene keeles: Сергей Анатольевич САУТА;

Valgevene keeles: Сяргей Анатольевiч САЎТА)

Amet: kolonel, Valgevene Vabariigi kaitseministeeriumi õigusabi osakonna juhataja

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Sergei Sauta on Valgevene Vabariigi kaitseministeeriumi õigusabi osakonna juhataja.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Sergei Sauta on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(vene keeles: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

Valgevene keeles: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Sünniaeg: 4.8.1968

Sünnikoht: Kalivaria, Valgevene NSV

Amet: kindralmajor, Valgevene kaitseministeeriumi relvajõudude kõrgeima sõjalise inspektoraadi juht

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Ivan Boguslavsky on Valgevene kaitseministeeriumi relvajõudude kõrgeima sõjalise inspektoraadi juht.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Ivan Boguslavsky on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(vene keeles: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

Valgevene keeles: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Sünniaeg: 28.12.1974

Sünnikoht: Bukino, Valgevene NSV

Amet: kolonel, Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude ülema asetäitja

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Dmitry Miholap on Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude ülema asetäitja.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Dmitry Miholap on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

703.

Anatoliy Anatolievich BULAVKO

(vene keeles: Анатолий Анатольевич БУЛАВКО;

valgevene keeles: Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА)

Sünniaeg: 1.5.1969

Sünnikoht: Kalinkovichi, Valgevene NSV, nüüdne Valgevene

Amet: kolonel, Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude ideoloogilise töö juhi asetäitja ja ideoloogilise töö ülem

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Anatoliy Bulavko on Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude ideoloogilise töö komandöri asetäitja ja ideoloogilise töö ülem.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Anatoliy Bulavko on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(vene keeles: Виктор Владимирович СОЙКО;

valgevene keeles: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Sünniaeg: 3.7.1971

Sünnikoht: Komsomolskaya, Valgevene NSV

Amet: kolonel, Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude relvastusosakonna relvastuse juhi asetäitja ja ülem

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Victor Soyko on Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude relvastusosakonna relvastuse komandöri asetäitja ja ülem.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Victor Soyko on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

705.

Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH

(vene keeles: Юрий Михайлович ПЕЙГАНОВИЧ;

valgevene keeles: Юрый Мiхайлавiч ПЕЙГАНОВIЧ)

Amet: kolonel, Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude logistikaosakonna logistika juhi asetäitja ja ülem

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Yuri Peyganovich on Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude logistikaosakonna logistika komandöri asetäitja ja ülem.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Yuri Peyganovich on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(vene keeles: Александр Иванович БАС;

valgevene keeles: Аляксандр Iванавiч БАС)

Sünniaeg: 17.8.1971

Sünnikoht: Khotomel, Valgevene NSV, nüüdne Valgevene

Amet: kolonel, Valgevene sõjaväe läänepiirkonna juhi asetäitja

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Alexander Bas on Valgevene sõjaväe läänepiirkonna komandöri asetäitja.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Alexander Bas on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

707.

Dmitry Leontevich BERKEN

(vene keeles: Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ)

Sünniaeg: 16.7.1979

Sünnikoht: Slonim, Valgevene NSV, nüüdne Valgevene

Amet: Valgevene armee asekomandör ideoloogia alal, läänepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse ideoloogiaosakonna juht, kolonel

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Dmitry Leontievich Bekren on armee asekomandör ideoloogia alal ja Valgevene läänepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse ideoloogiaosakonna juht.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Dmitry Leontievich Bekren on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

708.

Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY

(vene keeles: Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ)

Sünniaeg: 31.10.1978

Sünnikoht: Patashnya küla, Valgevene NSV, nüüdne Valgevene

Amet: relvajõudude asekomandör ja relvastusjuht, kolonel

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky on Valgevene relvajõudude asekomandör ja relvastusjuht.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Vitaly Fridrikhovich Kilchevski on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

709.

Sergey Nikolayevich GRINYUK

(vene keeles: Сергей Николаевич ГРИНЮК)

Sünniaeg: 11.5.1971

Sünnikoht: Brest, Valgevene NSV, nüüdne Valgevene

Amet: Valgevene läänepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse vägede logistikaalane asejuht, logistikaosakonna juht, kolonel

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Sergey Nikolayevich Grinyuk on Valgevene läänepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse vägede logistikaalane asekomandör ja logistikaosakonna juht.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Sergey Nikolayevich Grinyuk on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

710.

Aleksandr Viktorovich NAUMENKO

(vene keeles: Александр Викторович НАУМЕНКО)

Amet: Valgevene loodepiirkonna operatiivkeskuse juht, kindralmajor

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Aleksandr Viktorovich Naumenko on Valgevene loodepiirkonna operatiivkeskuse juhataja kohal.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Aleksandr Viktorovich Naumenko on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(vene keeles: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)

Amet: Valgevene loodepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse personalijuht ja ülema esimene asetäitja, kolonel

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Vadim Evgenievich Shadura on Valgevene loodepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse personalijuht ja ülema esimene asetäitja.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Vadim Evgenievich Shadura on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

712.

Vladimir Vladimirovich KULAZHIN

(vene keeles: Владимир Владимирович КУЛАЖИН)

Amet: Valgevene loodepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse ülema asetäitja, kindralmajor

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Vladimir Vladimirovich Kulazhin on Valgevene loodepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse ülema asetäitja.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Vladimir Vladimirovich Kulazhin on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

713.

Valery Ivanovich YANUSHKEVICH

(vene keeles: Валерий Иванович ЯНУШКЕВИЧ)

Amet: ülema asetäitja ideoloogilise töö alal, Valgevene loodepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse ideoloogilise töö osakonna juht, kolonel

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Valery Ivanovich Yanushkevich on ülema asetäitja ideoloogilise töö alal, Valgevene loodepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse ideoloogilise töö osakonna juht.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Valery Ivanovich Yanushkevich on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(vene keeles: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)

Amet: ülema asetäitja logistika alal, Valgevene loodepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse logistikajuht, kolonel

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich on ülema asetäitja logistika alal, Valgevene loodepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse logistikajuht.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

715.

Dmitri Ivanovich SUROVICH

(vene keeles: Дмитрий Иванович СУРОВИЧ)

Amet: relvastuse asekomandör, Valgevene loodepiirkonna operatiivjuhtimise üksuse relvastusdirektoraadi ülem, kolonel

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Dmitri Ivanovich Surovich on relvastuse asekomandör ning Valgevene loodepiirkonna operatiivjuhtimise üksuse relvastusdirektoraadi ülem.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Dmitri Ivanovich Surovich on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

716.

Oleg Nikolayevich KOPYL

(vene keeles: Олег Николаевич КОПЫЛ)

Sugu: mees

Amet: kolonel; peaosakonna juhataja esimene asetäitja – Valgevene kaitseministeeriumi ideoloogiatöö peaosakonna moraalse ja psühholoogilise toe osakonna juhataja

Oleg Kopyl on peaosakonna juhataja esimene asetäitja – Valgevene kaitseministeeriumi ideoloogiatöö peaosakonna Moraal ja psühholoogiline tugi osakonna juhataja.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Oleg Kopyl on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

717.

Dmitry Alexandrovich ZABROTSKY

vene keeles: Дмитрий Александрович ЗАБРОЦКИ)

Sünniaeg: 2.7.1971

Amet: kolonel, Valgevene kaitseministeeriumi peamise finants- ja majandusosakonna juhataja esimene asetäitja

Sugu: mees

Dmitry Zabrotsky on Valgevene kaitseministeeriumi peamise finants- ja majandusosakonna juhataja esimene asetäitja.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Dmitry Zabrotsky on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(vene keeles: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)

Amet: Valgevene kaitseministeeriumi ideoloogilise töö peamise osakonna teabeosakonna juht, kolonel

Sugu: mees

Vadim Lukashevich on Valgevene kaitseministeeriumi ideoloogilise töö peamise osakonna teabeosakonna juht.

Valgevene osaleb Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, lubades Venemaal tulistada Valgevenest Ukrainasse ballistilisi rakette, võimaldades Venemaa sõjaväelaste ja raskerelvastuse, tankide ja sõjaväeliste transpordivahendite transporti (maantee- ja raudteetransport) Valgevenest Ukrainasse, lubades Venemaa sõjaväelennukitel lennata Valgevene õhuruumi kaudu Ukrainasse, pakkudes Valgevenes tankimisvõimalusi Venemaa sõjaväelennukitele, mis osalevad Ukraina vastu suunatud tegevuses, ning ladustades Valgevenes Venemaa relvi ja sõjaväevarustust.

Kuna Vadim Lukashevich on Valgevene relvajõudude kõrgema astme sõjaväelane, osaleb ta Valgevene tegevuses, mis toetab Venemaa Ukraina-vastast agressiooni.

2.3.2022“