25.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/332,

25. veebruar 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 24.–25. juuni 2021. aasta järeldustes Venemaad üles võtma täielikult vastutuse, et tagada Minski kokkulepete täielik täitmine, mis on peamine eeltingimus mis tahes suuremale muutusele liidu suhtumises. Euroopa Ülemkogu rõhutas, et liit ja selle liikmesriigid peavad otsustavalt ja koordineeritult reageerima Venemaa igasugusele jätkuvale pahatahtlikule, ebaseaduslikule ja kahjulikule tegevusele, kasutades täielikult ära kõiki liidu käsutuses olevaid vahendeid ning tagades koordineerimise partneritega. Sel eesmärgil kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat (edaspidi „kõrge esindaja“) üles esitama võimalikke täiendavaid piiravaid meetmeid, sealhulgas majandussanktsioone.

(4)

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 16. detsembri 2021. aasta järeldustes tungivat vajadust, et Venemaa leevendaks pingeid, mille on põhjustanud vägede koondamine Ukraina piirile ja agressiivne retoorika. Euroopa Ülemkogu kinnitas taas oma täielikku toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Innustades tegema diplomaatilisi jõupingutusi ja toetades Normandia formaati Minski kokkulepete täieliku täitmise saavutamiseks, märkis Euroopa Ülemkogu, et igasugusel Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(5)

Nõukogu kiitis 24. jaanuaril 2022 heaks järeldused, milles mõistis hukka Venemaa jätkuva agressiivse tegevuse ja ähvardused Ukraina suunal ning kutsus Venemaad üles leevendama pingeid, järgima rahvusvahelist õigust ja osalema kehtestatud rahvusvaheliste mehhanismide kaudu konstruktiivselt dialoogis. Nõukogu kinnitas taas liidu täielikku pühendumust aluspõhimõtetele, millele on rajatud Euroopa julgeolek ja mis on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) põhikirjas ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni asutamisdokumentides, sealhulgas Helsingi lõppaktis ja Pariisi hartas. Need aluspõhimõtted hõlmavad eelkõige riikide suveräänset võrdsust ja territoriaalset terviklikkust, piiride puutumatust, hoidumist jõu kasutamisest või sellega ähvardamisest ning riikide vabadust valida või muuta oma julgeolekukorraldust. Nõukogu märkis, et need põhimõtted ei ole läbiräägitavad, neid ei muudeta ega tõlgendata uuesti ning nende rikkumine Venemaa poolt on takistuseks ühisele ja jagamatule julgeolekuruumile Euroopas ning ohustab rahu ja stabiilsust Euroopa mandril. Tuletades meelde Euroopa Ülemkogu 16. detsembri 2021. aasta järeldusi, kordas nõukogu, et igasugusel Venemaa poolt Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, mis hõlmab mitmesuguseid valdkondlikke ja individuaalseid piiravaid meetmeid, mis võetakse vastu koostöös partneritega.

(6)

Kõrge esindaja tegi 19. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles väljendas muret Venemaa relvajõudude massilise koondumise pärast Ukrainas ja selle ümbruses ning kutsus Venemaad tungivalt üles alustama sisukat dialoogi ja kasutama diplomaatiat, ilmutama vaoshoitust ja leevendama pingeid Ukraina piiride lähedusest vägede märkimisväärse tagasitõmbumise kaudu. Liit märkis, et igasugusel Venemaa edasisel Ukraina vastu suunatud sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(7)

Venemaa Föderatsiooni president kirjutas 21. veebruaril 2022 alla dekreedile, millega tunnustati valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite „sõltumatust ja suveräänsust“, ning andis Venemaa relvajõududele korralduse nendele aladele siseneda.

(8)

Kõrge esindaja tegi 22. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistetakse hukka kõnealune ebaseaduslik tegu, mis õõnestab veelgi Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas ÜRO põhikirja, Helsingi lõppakti, Pariisi harta ja Budapesti memorandumi ning ka Minski kokkulepete ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2202 (2015) rasket rikkumist. Kõrge esindaja kutsus Venemaad kui konflikti osalist tungivalt üles tühistama selle tunnustamisotsuse, täitma oma kohustusi, järgima rahvusvahelist õigust ning pöörduma tagasi arutelude juurde Normandia formaadis ja kolmepoolses kontaktrühmas. Ta teatas, et liit reageerib kõnealustele Venemaa viimastele rikkumistele, võttes kiiremas korras vastu täiendavad piiravad meetmed.

(9)

24. veebruaril 2022 teatas Venemaa Föderatsiooni president sõjalisest operatsioonist Ukrainas ning Venemaa relvajõud alustasid Ukraina vastu rünnakut. Selline rünnak kujutab endast Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse jämedat rikkumist.

(10)

Kõrge esindaja tegi 24. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistetakse kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni relvajõudude provotseerimata sissetung Ukrainasse ning Valgevene sekkumine sellesse Ukraina-vastasesse agressiooni. Kõrge esindaja märkis, et liidu vastus hõlmab nii valdkondlikke kui ka individuaalseid piiravaid meetmeid.

(11)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, on nõukogu seisukohal, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada riikliku julgeolekunõukogu liikmed, kes toetasid kahe isehakanud vabariigi, Donetski ja Luganski kohest tunnustamist Venemaa poolt. Lisaks tuleks sellesse loetellu kanda ka isikud, kes hõlbustasid Venemaa sõjalist agressiooni Valgevenest, ning kõnealusesse loetellu veel kandmata Riigiduuma liikmed, kes ratifitseerisid valitsuse otsuse „Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta“.

(12)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu lisatakse käesoleva määruse lisas loetletud isikud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud.

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, neiupõlvenimi GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Sünniaeg: 2.7.1970

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Sünniaeg: 10.4.1953

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Sünniaeg: 11.9.1999

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Sünniaeg: 12.4.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Sünniaeg: 8.2.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Sünniaeg: 3.8.1950

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Sünniaeg: 11.8.1949

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Sünniaeg: 2.11.1966

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Sünniaeg: 17.8.1957

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Sünniaeg: 21.5.1974

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Sünniaeg: 28.2.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Sünniaeg: 16.5.1996

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Sünniaeg: 25.2.1984

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Sünniaeg: 21.9.1977

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Sünniaeg: 23.9.1988

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Sünniaeg: 3.4.1958

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Sünniaeg: 1.6.1956

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Sünniaeg: 7.9.1958

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Sünniaeg: 3.9.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Sünniaeg: 30.5.1968

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Sünniaeg: 18.7.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Sünniaeg: 9.1.1951

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Sünniaeg: 12.1.1977

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Sünniaeg: 23.10.1978

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Sünniaeg: 16.3.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Sünniaeg: 27.1.1967

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Sünniaeg: 21.6.1964

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Sünniaeg: 3.1.1982

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Sünniaeg: 3.1.1961

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Sünniaeg: 10.9.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Sünniaeg: 22.7.1954

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Sünniaeg: 17.7.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Sünniaeg: 1.2.1970

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Sünniaeg: 11.8.1993

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Sünniaeg: 5.11.1953

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Sünniaeg: 28.9.1957

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Sünniaeg: 30.8.1966

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Sünniaeg: 21.11.1962

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Sünniaeg: 24.12.1974

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Sünniaeg: 21.9.1959

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Sünniaeg: 6.8.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Sünniaeg: 8.7.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Sünniaeg: 21.5.1958

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Sünniaeg: 6.2.1964

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Sünniaeg: 8.11.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Sünniaeg: 19.9.1981

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Sünniaeg: 31.1.1969

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Sünniaeg: 25.3.1968

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Sünniaeg: 22.5.1972

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Sünniaeg: 8.8.1948

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Sünniaeg: 15.8.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Sünniaeg: 9.4.1985

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Sünniaeg: 24.7.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Sünniaeg: 4.7.1958

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Sünniaeg: 15.4.1982

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Sünniaeg: 19.8.1977

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Sünniaeg: 1.3.1957

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Sünniaeg: 19.4.1967

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Sünniaeg: 25.4.1952

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Sünniaeg: 4.2.1975

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Sünniaeg: 26.10.1974

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Sünniaeg: 8.4.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Sünniaeg: 20.12.1971

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Sünniaeg: 11.6.1978

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Sünniaeg: 22.11.1955

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Sünniaeg: 23.12.1963

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Sünniaeg: 20.10.1976

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Sünniaeg: 25.1.1962

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Sünniaeg: 20.6.1971

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Sünniaeg: 17.10.1966

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Sünniaeg: 27.4.1988

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Sünniaeg: 18.6.1986

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes ratifitseeris valitsuse otsuse Venemaa Föderatsiooni ja Donetski Rahvavabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ja Luganski Rahvavabariigi vahelise sõpruse, koostöö ja vastastikuse abi lepingu kohta.

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Sünniaeg: 14.9.1965

Sugu: mees

Riikliku julgeolekunõukogu aseesimees. Riikliku julgeolekunõukogu liikmena toetas kahe isehakanud vabariigi kohest tunnustamist Venemaa poolt.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Sünniaeg: 3.5.1966

Sugu: mees

Venemaa Föderatsiooni peaminister. Riikliku julgeolekunõukogu liikmena toetas kahe isehakanud vabariigi kohest tunnustamist Venemaa poolt.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Sünniaeg: 11.05.1961

Sugu: mees

Venemaa Föderatsiooni siseminister. Riiklliku julgeolekunõukogu liikmena toetas kahe isehakanud vabariigi kohest tunnustamist Venemaa poolt.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Sünniaeg: 31.1.1953

Sugu: mees

Venemaa Föderatsiooni presidendi eriesindaja keskkonnaalase tegevuse, ökoloogia ja transpordiga seotud küsimustes. Riiklikiu julgeolekunõukogu liikmena toetas kahe isehakanud vabariigi kohest tunnustamist Venemaa poolt.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Sünniaeg: 10.11.1965

Sugu: mees

Venemaa Föderatsiooni presidendi esindaja riigi keskosa föderaalpiirkonnas, Venemaa Föderatsiooni täielik riiginõunik. Riikliku julgeolekunõukogu liikmena toetas kahe isehakanud vabariigi kohest tunnustamist Venemaa poolt.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Sünniaeg: 1977

Amet: Gomeli piirivalveüksuse juhataja

Auaste: kolonel

Sünnikoht: Harkiv, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Vladislav Bruev on Gomeli piirivalveüksuse juhataja. Selles ametis kontrollib ta piirijulgeolekut Gomeli oblastis, sealhulgas Valgevene ja Ukraina vahelisel piiril, ning inimeste ja kaupade liikumist selle piiri kaudu. Vene väed ületasid Venemaa 24. veebruari 2022. aasta Ukraina vastase sõjalise agressiooni ajal Valgevene ja Ukraina piiri Gomeli oblastis. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Amet: Mozyri piirivalveüksuse juhataja

Auaste: kolonel

Kodakondsus: valgevene

Sugu: mees

Oleg Eibatov on Mozyri piirivalveüksuse juhataja. Selles ametis kontrollib ta piirijulgeolekut Mozyri piirkonnas, sealhulgas Valgevene ja Ukraina vahelisel piiril, ning inimeste ja kaupade liikumist selle piiri kaudu. Vene väed ületasid Venemaa 24. veebruari 2022. aasta Ukraina vastase sõjalise agressiooni ajal Valgevene ja Ukraina piiri Mozyri piirkonnas. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Amet: Pinski piirivalveüksuse juhataja

Auaste: kolonel

Sünniaeg: 1979

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Dmitry Vinnikov on Pinski piirivalveüksuse juhataja. Selles ametis kontrollib ta piirijulgeolekut Pinski piirkonnas, sealhulgas Valgevene ja Ukraina vahelisel piiril, ning inimeste ja kaupade liikumist selle piiri kaudu. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Vene väed ületasid Venemaa 24. veebruari 2022. aasta Ukraina vastase sõjalise agressiooni ajal Valgevene ja Ukraina piiri Pinski piirkonnas. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Amet: üksuse 65408 / Luninetsi lennuvälja personalijuht

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Aleksandr Pashkevich on Valgevene üksuse 65408 / Luninetsi lennuvälja personalijuht. Selles ametis osales ta Venemaa vägede koondamises Luninetsi lennuväljal, mis oli osa 24. veebruari 2022. aasta sõjalise agressiooni ettevalmistamisest ja hõlbustamisest. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович)

Amet: sõjaväepiloot, snaiper, kolonel, õhujõudude ja õhukaitsejõudude ülema asetäitja, Valgevene lennundusülem, sõjalise üksuse 06752 / Machulischi lennuvälja juht

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Kolonel Andrei Lukyanovich on sõjaväepiloot, Valgevene õhujõudude ja õhukaitsejõudude ülema asetäitja, Valgevene lennundusülem ning sõjalise üksuse 06752 / Machulischi lennuvälja juht. Selles ametis osales ta Venemaa ja Valgevene sõjalistes ühisõppustes enne vägede koondumist Ukraina piirile, mis valmistasid ette 22. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Amet: 116. lennuväeüksuse Radomskaya Red Banner baasi / Lida lennuvälja juht

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Aleksandr Krivets on Valgevene 116. lennuväeüksuse Radomskaya Red Banner baasi / Lida lennuvälja juht. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa sõjalist agressiooni. Selles ametis osales ta Venemaa vägede koondamises Lida lennuväljale enne Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Amet: sõjaväepiloot, kolonel, sõjalise üksuse 54804 juht, 61. sõjalennuväebaasi / Baranovichi lennuvälja juht

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Kolonel Yuri Pyzhik on sõjaväepiloot ning Valgevene 61. sõjalennuväebaasi / Baranovichi lennuvälja juht. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Selles ametis osales ta Venemaa ja Valgevene sõjalistes ühisõppustes, mis eelnesid vägede koondamisele Ukraina piirile, millega valmistati ette Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjaline agressioon. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Amet: läänepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse personalijuht ja ülema esimene asetäitja

Sünniaeg: 11.7.1972

Sünnikoht: Kamenyuki küla, Kamenetsky rajoon, Bresti oblast, endine NSVL (praegune Valgevene)

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk on Valgevene läänepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse personalijuht ja ülema esimene asetäitja. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa sõjalist agressiooni. Selles ametis on ta vastutav vägede osalemise eest tema juhtimise all Valgevene ja Venemaa sõjalistes ühisõppustes, mis eelnesid vägede koondamisele Ukraina piirile, millega valmistati ette Venemaa 24. veebruari 2022. aasta Ukraina vastast sõjalist agressiooni. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Amet: relvajõudude väljaõppe peadirektoraadi juht

Auaste: kindralmajor

Sünniaeg: 1.1.1968

Sünnikoht: Gomeli oblast, endine NSVL (praegune Valgevene)

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Andrei Konstantinovich Nekrashevich on Valgevene relvajõudude väljaõppe peadirektoraadi juht. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Selles ametis on ta vastutav Valgevene relvajõudude ja välisriikide relvajõudude ühiste lahingõppuste järelevalve eest. Ta tunnustas avalikult Valgevene ja Venemaa sõjalisi ühisõppusi, millega valmistati ette Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu ja hõlbustati seda. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Sünniaeg: 14.5.1969

Sünnikoht: Velyka Pader, Slutski rajoon, Minski oblast, endine NSVL (praegune Valgevene)

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Viktor Vladimirovich Gulevich on Valgevene relvajõudude peastaabi ülem, Valgevene Vabariigi kaitseministri esimene asetäitja. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Selles ametis ta toetas Valgevene ja Venemaa sõjalisi ühisõppusi, millega valmistati ette Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu ja hõlbustati seda, teostas kõnealuste õppuste üle järelevalvet ning tunnustas neid avalikult. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH

(Вольфович Александр Григорьевич)

Amet: julgeolekunõukogu riigisekretär

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Volfovich Aleksandr Grigoryevich on Valgevene Vabariigi julgeolekunõukogu riigisekretär ning on kohalike sõjaväeallikate kohaselt teostanud järelevalvet sõjalise õppuse „Allied Resolve 2022“ üle, millega valmistati ette Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu ja hõlbustati seda. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK

Amet: Valgevene asekaitseminister, kindralmajor

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Andrey Zhuk on Valgevene Vabariigi asekaitseminister. Selles ametis osales ta Venemaa ja Valgevene sõjalistes ühisõppustes enne vägede koondumist Ukraina piirile, mis valmistas ette Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu ja hõlbustas seda. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO

Amet: kindralmajor, relvastuse asekaitseminister, relvastusülem

Sünniaeg: 2.4.1968

Sünnikoht: Kostyukovichi, Mogiljovi oblast

Sugu: mees

Sergei Simonenko on kindralmajor, Valgevene Vabariigi relvastuse asekaitseminister, relvastusülem. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud ja hõlbustanud Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu, eelkõige korraldades nädalaid enne sõjalist agressiooni Valgevene ja Venemaa relvajõudude ühisõppusi ja neis osaledes. Sergei Simonenko on kindralmajori ametis ja Valgevene Vabariigi relvastuse asekaitseministrina seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO

Amet: kindralmajor, logistika asekaitseminister, logistikaülem

Sünnikoht: Pleshchenitsy, Minski oblast.

Sugu: mees

Andrei Burdyko on kindralmajor, Valgevene Vabariigi logistika asekaitseminister, logistikaülem. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud ja hõlbustanud Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu, eelkõige korraldades nädalaid enne sõjalist agressiooni Valgevene ja Venemaa relvajõudude ühisõppusi ja neis osaledes. Andrei Burdyko on kindralmajori ametis ja Valgevene Vabariigi logistika asekaitseministrina seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Sugu: mees

Nikolai Rogashchuk on president Aljaksandr Lukašenka abi ja Gomeli oblasti inspektor. Selles ametis toetas ta Venemaa ja Valgevene sõjalisi ühisõppusi, mis valmistas ette Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Amet: kindralmajor, relvajõudude erioperatsioonivägede juhataja

Sünniaeg: 3.9.1967

Sünnikoht: Budapest, Ungari

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Vadim Denisenko on kindralmajor, erioperatsioonivägede juhataja. Selles ametis osales ta Venemaa ja Valgevene sõjalistes ühisõppustes enne vägede koondumist Ukraina piirile, mis valmistas ette Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Amet: kolonelleitnant, üksuse 65408 / Luninetsi lennuvälja juht

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Aleksandr Lozitsky on Valgevene sõjaväe kolonelleitnant ja üksuse 65408 / Luninetsi lennuvälja juht. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Selles ametis osales ta Venemaa ja Valgevene sõjalistes ühisõppustes enne vägede koondumist Ukraina piirile, mis valmistas ette Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Amet: kindralmajor, läänepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse juht

Sünniaeg: 5.2.1971

Sünnikoht: Mogiljev, endine NSVL (praegune Valgevene)

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Igor Viktorovich Demidenko on kindralmajor, Valgevene Vabariigi läänepiirkonna operatiivse juhtimiskeskuse juht. Ta kuulub Valgevene armeesse, mis on toetanud Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Selles ametis on ta vastutav tema alluvuses olevate väeüksuste osalemise eest Valgevene ja Venemaa sõjalistes ühisõppustes, mis valmistasid ette ja hõlbustasid Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Samuti osales ta ning teostas järelevalvet oma väeüksuste osalemise üle nendes õppustes.

Igor Viktorovich Demidenko on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(teise nimega Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Sünniaeg: 1968

Sünnikoht: Kozlovshchina, Djatlovo rajoon, Grodna oblast

Tel: (+375162) 21-23-32

Sugu: mees

Yuri Vitoldovich Shuleyko on Bresti oblasti täitevkomitee esimees. Selles ametis on ta vastutav mobilisatsiooni ja tsiviilkaitse eest ning sidemete eest sõjaliste organisatsioonidega, sealhulgas Bresti lähedal toimunud Venemaa ja Valgevene sõjaliste ühisõppuste ajal, mis leidsid aset enne Venemaa 24. veebruari 2022. aasta sõjalist agressiooni Ukraina vastu.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Amet: Gomeli oblasti täitevkomitee esimees

Sünniaeg: 23.7.1974

Sünnikoht: Burdevichi, Karelitšõ rajoon, endine NSVL (praegune Valgevene)

Kodakondsus: Valgevene

Sugu: mees

Ivan Ivanovich Krupko on Gomeli oblasti täitevkomitee esimees. Selles ametis on ta vastutav oblasti kohalike täitev- ja haldusorganite ning sõjaväevõimude vaheliste sidemete eest, samuti kaitse ja riigi julgeolekuga seotud küsimuste rakendamise eest. Venemaa Ukraina vastasele sõjalisele agressioonile eelnenud Venemaa ja Valgevene sõjalised ühisõppused toimusid Gomeli oblastis.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Amet: Venemaa Föderatsiooni president

Sünniaeg: 7.10.1952

Sünnikoht: Leningrad (nüüdne Peterburi), NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Sugu: mees

Vladimir Putin on Venemaa Föderatsiooni president.

22. veebruaril 2022 kirjutas ta alla dekreedile, millega tunnustati valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite „sõltumatust ja suveräänsust“, ning andis korralduse viia neile aladele Venemaa relvajõud.

24. veebruaril 2022 andis ta korralduse sõjaliseks operatsiooniks Ukrainas ja Venemaa relvajõud alustasid rünnakut Ukraina vastu. See rünnak kujutab endast Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse jämedat rikkumist.

Vladimir Putin on vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Amet: Venemaa Föderatsiooni välisminister

Sünniaeg: 21.3.1950

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Sugu: mees

Venemaa Föderatsiooni välisminister

Riikliku julgeolekunõukogu liikmena toetas kahe isehakanud vabariigi kohest tunnustamist Venemaa poolt.

Sergey Lavrov on vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja selle tegevuse aktiivse toetamise eest.

25.2.2022“

.