24.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 43/41


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2022/279,

13. detsember 2021,

millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist muudes eriotstarbelistes lahenduslampides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2011/65/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed ei sisaldaks kõnealuse direktiivi II lisas loetletud ohtlikke aineid. Seda piirangut ei kohaldata nimetatud direktiivi III lisas loetletud erandlike kasutusviiside puhul.

(2)

Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2011/65/EL, on loetletud kõnealuse direktiivi I lisas.

(3)

Elavhõbe on piiratud kasutusega aine, mis on kantud direktiivi 2011/65/EL II lisa loetellu.

(4)

Otsusega 2010/571/EL (2) tegi komisjon muu hulgas erandi elavhõbeda kasutamiseks muudes eraldi nimetamata eriotstarbelistes lahenduslampides (edaspidi „erand“), mis on nüüd loetletud direktiivi 2011/65/EL III lisas kui erand 4(f). Kõnealuse direktiivi artikli 5 lõike 2 teise lõigu punkti a kohaselt pidi selle erandi kehtivusaeg lõppema 21. juulil 2016.

(5)

Elavhõbeda funktsioon eriotstarbelistes gaaslahenduslampides on seotud valguse tekitamise protsessiga elektri muundamiseks valguseks.

(6)

Komisjon sai 15. jaanuaril 2015, st direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul, mitu taotlust erandi uuendamiseks (edaspidi „uuendamistaotlused“). Vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikele 5 jääb erand kehtima seni, kuni on tehtud otsus uuendamistaotluse kohta.

(7)

Uuendamistaotluste hindamisel, mille käigus võeti arvesse asendusainete kättesaadavust ja asendamise sotsiaal-majanduslikku mõju, jõuti järeldusele, et elavhõbeda asendamine või kasutuselt kõrvaldamine on erandiga seotud kasutusviiside puhul praegu tehniliselt võimatu. Arvestades väljavaateid elavhõbe asendada, mis võimaldaks erandit tulevikus piirata, on kohane uuendada erandit ainult kolmeks aastaks. Hindamisel jõuti ka järeldusele, et on võimalik täpsemalt määratleda kasutusviise, mille puhul võib vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 1 punktis a sätestatud kriteeriumidele erandit uuendada nende konkreetse funktsiooni ja kasutusala tõttu, nimelt projektorites kasutatavad kõrgrõhuelavhõbelambid, lambid, mida kasutatakse aiandusvalgustites, ja lambid, mis kiirgavad valgust ultraviolettkiirguse spektris. Nende konkreetsete kasutusviiside puhul tuleks erandit uuendada maksimaalselt viieks aastaks. Hindamine hõlmas konsulteerimist sidusrühmadega vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikele 7. Nende konsultatsioonide käigus laekunud märkused tehti spetsiaalsel veebisaidil üldsusele kättesaadavaks.

(8)

Erand on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (3) ning selle tegemisega ei nõrgendata seega nimetatud määruse kohast keskkonna- ja tervisekaitset.

(9)

Pidades silmas usaldusväärse asendusaine leidmiseks jätkuvalt tehtavate pingutuste tulemusi, ei avalda kõnealuse erandi kestus tõenäoliselt innovatsioonile ebasoodsat mõju.

(10)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 30. september 2022. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. oktoober 2022.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.

(2)  Komisjoni 24. septembri 2010. aasta otsus 2010/571/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii, elavhõbeda, kaadmiumi, kuuevalentse kroomi, polübromobifenüülide või polübromodifenüüleetrite kasutusviiside erandite osas (ELT L 251, 25.9.2010, lk 28).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisa kanne 4(f) asendatakse järgmisega:

Erand

Reguleerimisala ja kohaldamise kuupäev

„4(f)-I

Elavhõbe muudes käesolevas lisas eraldi nimetamata eriotstarbelistes lahenduslampides

Kehtivusaeg lõpeb 24. veebruar 2025

4(f)-II

Elavhõbe kõrgrõhuelavhõbelampides, mida kasutatakse projektorites, mille väljund on ≥ 2000 ANSI luumenit

Kehtivusaeg lõpeb 24. veebruar 2027

4(f)-III

Elavhõbe aiandusvalgustites kasutatavates kõrgrõhunaatriumlampides

Kehtivusaeg lõpeb 24. veebruar 2027

4(f)-IV

Elavhõbe lampides, mis kiirgavad valgust ultraviolettkiirguse spektris

Kehtivusaeg lõpeb 24. veebruar 2027“