21.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/46


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2022/2278,

8. november 2022,

müntide emissiooni 2023. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2022/40)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2015/2332, 4. detsember 2015, euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta (EKP/2015/43), (1) eelkõige selle artikli 2 lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. jaanuarist 1999 on Euroopa Keskpangal (EKP) liikmesriikide, mille rahaühik on euro (edaspidi „euroala liikmesriigid“), poolt emiteeritud müntide emissiooni mahu heakskiitmise ainuõigus.

(2)

19 euroala liikmesriiki ja Horvaatia, mis võtab ühisrahana kasutusele euro alates 1. jaanuarist 2023, on EKP-le heakskiitmiseks esitanud oma taotlused 2023. aastal emiteeritavate müntide mahu kohta koos täiendavate selgitavate märkustega prognoosimise metoodika kohta. Mõned nendest liikmesriikidest on esitanud ka täiendava teabe käibemüntide kohta, kui see oli kättesaadav ja liikmesriik pidas seda oluliseks taotluse heakskiitmise põhjendamiseks.

(3)

Euroala liikmesriikidel on õigus münte emiteerida, kuid vajalik on EKP nõusolek emissooni mahu kohta ning seega ei tohi liikmesriigid otsuse (EL) 2015/2332 (EKP/2015/43) artikli 3 lõike 1 kohaselt EKP poolt heaks kiidetud mahtusid ületada ilma eelneva EKP nõusolekuta.

(4)

Kuna müntide emissioonimahu muutmist ei ole taotletud, on EKP juhatus pädev võtma otsuse (EL) 2015/2332 (EKP/2015/43) artikli 2 lõike 9 alusel vastu käesoleva otsuse müntide 2023. aasta emissioonimahu kohta, kiites heaks taotlused, mille on esitanud euroala liikmesriigid ja Horvaatia.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse mõisteid otsuse (EL) 2015/2332 (EKP/2015/43) artiklis 1 määratletud tähenduses.

Artikkel 2

2023. aastal emiteeritavate euromüntide mahu heakskiitmine

EKP kiidab heaks euroala liikmesriikide poolt 2023. aastal emiteeritavate euromüntide mahu vastavalt järgmisele tabelile:

(miljonit eurot)

 

2023. aasta emissiooniks heakskiidetud euromüntide maht

Käibemündid

Meenemündid

(mitte ringluse eesmärgil)

Müntide emissioonimaht

Belgia

38,00

0,40

38,40

Saksamaa

427,00

206,00

633,00

Eesti

15,30

0,29

15,59

Iirimaa

32,60

0,50

33,10

Kreeka

125,50

0,62

126,12

Hispaania

303,00

40,00

343,00

Prantsusmaa

284,00

55,00

339,00

Horvaatia

316,34

0,43

316,77

Itaalia

257,00

4,55

261,55

Küpros

6,00

0,01

6,01

Läti

10,00

0,20

10,20

Leedu

12,00

0,41

12,41

Luksemburg

13,20

0,26

13,46

Malta

8,00

0,50

8,50

Madalmaad

49,00

1,00

50,00

Austria

81,00

175,51

256,51

Portugal

71,50

2,00

73,50

Sloveenia

25,50

1,50

27,00

Slovakkia

16,00

2,00

18,00

Soome

10,00

5,00

15,00

Kokku

2 100,94

496,18

2 597,12

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub päeval, mil sellest adressaatidele teatatakse.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, ja Horvaatiale.

Frankfurt Maini ääres, 8. november 2022

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 328, 12.12.2015, lk 123.