27.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/50


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/1656,

26. september 2022,

Austria põllumajanduse sertifitseerimise kava (AACS) tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiivi (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga (EL) 2018/2001 on kehtestatud nõuded biokütustele, vedelatele biokütustele, biomasskütustele, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelatele ja gaasilistele kütustele ning ringlussevõetud süsinikupõhistele kütustele, tagamaks, et neid saab direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisel arvesse võtta üksnes juhul, kui need on toodetud säästvalt ja tänu neile jääb fossiilkütustega võrreldes märkimisväärne kasvuhoonegaaside heide tekkimata. Direktiivi (EL) 2018/2001 artiklis 29 on sätestatud biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise kriteeriumid ning kõnealuse direktiivi artiklis 26 ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/807 (2) on kehtestatud kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks järgmine:

missuguse biokütuste, vedelate biokütuste või biomasskütuste lähteaine puhul on maakasutuse kaudse muutuse risk suur ning

missuguste maakasutuse kaudse muutuse suure riskiga biokütuste, vedelate biokütuste või biomasskütuste puhul, mis vastavad teatavatele tingimustele, võib tõendada, et maakasutuse kaudse muutuse risk on väike.

(2)

Direktiiviga on ette nähtud ka reeglid, kuidas arvutada taastuvatest energiaallikatest pärit elektrienergia panust transpordisektori eesmärkide saavutamisse nii juhul, kui elektrienergiat kasutatakse otse elektrisõidukite käitamiseks, kui ka siis, kui seda kasutatakse muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste transpordikütuste tootmiseks.

(3)

Selleks et kontrollida biokütustele, vedelatele biokütustele, biomasskütustele, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelatele ja gaasilistele kütustele ning ringlussevõetud süsinikupõhistele kütustele kehtestatud reeglite täitmist, võivad liikmesriigid kasutada vabatahtlikke kavasid või riiklikke sertifitseerimiskavasid. Nii riiklikel kui ka vabatahtlikel sertifitseerimiskavadel on olnud oluline roll tõendite esitamisel selle kohta, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/28/EÜ (3) sätestatud biokütuste ja vedelate biokütuste säästlikkuse kriteeriumid ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise kriteeriumid on täidetud. Direktiiviga (EL) 2018/2001 suurendati vabatahtlike ja riiklike sertifitseerimiskavade osatähtsust. Esiteks võib nendega nüüd tõendada kõigi biomassist toodetud kütuste, sealhulgas gaasiliste ja tahkete kütuste vastavust direktiivis (EL) 2018/2001 sätestatud säästlikkuskriteeriumidele ning anda täpseid andmeid kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohta. Teiseks võib nendega tõendada muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste transpordikütuste ja ringlusevõetud süsinikupõhiste kütuste vastavust kasvuhoonegaaside heite vähendamise kriteeriumidele. Kolmandaks võib nendega tõendada, et järgitakse direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 27 lõikega 3 kehtestatud reegleid, mis on kehtestatud taastuvatest energiaallikatest pärit elektrienergia osakaalu arvutamiseks transpordisektoris. Neljandaks võib nendega tõendada, et ettevõtjad sisestavad kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 28 lõikega 4 liidu või riiklikku andmebaasi täpse teabe transpordis kasutatavate taastuvkütuste ja ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste kohta. Viiendaks võib neid kasutada maakasutuse kaudse muutuse väikese riskiga biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste sertifitseerimiseks.

(4)

Kui ettevõtja esitab tunnustamisotsusega hõlmatud ulatuses tõendid või andmed, mis näitavad säästlikkuskriteeriumide ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise kriteeriumide täitmist ning mis on saadud vastavalt komisjoni tunnustatud riiklikule või vabatahtlikule kavale, ei tohi liikmesriik ettevõtjalt nõuda täiendavaid tõendeid reeglite täitmise kohta. Seepärast tagab riiklikule või vabatahtlikule sertifitseerimiskavale antud positiivne hinnang ja komisjoni ametlik tunnustus, et kõik liikmesriigid on kohustatud vastavuskinnitusi aktsepteerima.

(5)

14. juulil 2021 esitas Austria esimest korda komisjonile taotluse saada direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 30 lõike 6 alusel tunnustus oma põllumajanduse sertifitseerimise kavale (AACS). Selle taotluse alusel andis komisjon kavale hinnangu, milles tehti kindlaks mõned muutmist vajavad küsimused. 7. märtsil 2022 esitas Austria uuesti muudetud kava, kus oli neid küsimusi õigesti käsitletud. Kava hõlmab põllumajanduslikke lähteaineid ja taimeõlisid (sealhulgas jääke), mida kasutatakse alates põllumajandusettevõtetest kuni esmase töötlemiseni.

(6)

Kava AACS hindamisel leidis komisjon, et see hõlmab direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 29 lõigetes 3–5 sätestatud säästlikkuskriteeriume nõuetekohaselt ja sisaldab samas ka täpseid andmeid direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 29 lõike 10 kohase kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohta ning sellega rakendatakse massibilansi meetodit kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 30 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetega.

(7)

Kava AACS hindamise käigus leiti, et see vastab nõuetekohastele usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja sõltumatu auditi standarditele ning selles järgitakse direktiivi (EL) 2018/2001 V lisas esitatud metoodikanõudeid.

(8)

Tunnustatud kava tuleks teha kättesaadavaks komisjoni EUROPA veebisaidil vabatahtlike kavade jaotises.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Austria põllumajanduse sertifitseerimise kavaga (edaspidi „kava“), mis esitati komisjonile tunnustamiseks 7. märtsil 2022, tõendatakse kava alusel auditeeritud kütuste puhul järgmist:

a)

biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste saadetised vastavad direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 29 lõigetes 2–5 ja 10 sätestatud säästlikkuskriteeriumidele;

b)

ettevõtjad järgivad nõuet sisestada kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 28 lõikega 4 liidu või riiklikku andmebaasi täpne teave transpordis kasutatavate taastuvkütuste ja ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste kohta.

Samuti sisaldab kava täpseid andmeid direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 29 lõike 10 kohase kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohta, nii et sellega tagatakse, et järelevalveahela alguses asuvatelt ettevõtjatelt pärinev kogu asjakohane teave edastatakse järelevalveahela lõpuosas olevatele ettevõtjatele.

Artikkel 2

Käesolev otsus kehtib viis aastat alates selle vastuvõtmise kuupäevast.

Kui komisjonile 7. märtsil 2022 tunnustamiseks esitatud kava sisu muudetakse nii, et see võib mõjutada käesoleva otsuse alust, tuleb sellistest muudatustest komisjonile viivitamata teatada.

Komisjon hindab teatatud muudatusi, et kindlalt veenduda, kas kava hõlmab piisavalt määral neid säästlikkuskriteeriume, mille alusel seda tunnustatakse.

Artikkel 3

Komisjon võib tunnistada käesoleva otsuse kehtetuks teatavatel asjaoludel, sealhulgas järgmistel juhtudel:

a)

on selgelt tõendatud, et kavaga ei ole rakendatud käesoleva otsuse seisukohast olulisi aspekte või on nende rakendamine peatunud, nii et tegemist on raske ja struktuurse rikkumisega;

b)

kava kohaldamise raames ei esitata komisjonile direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 30 lõikega 5 nõutavaid iga-aastaseid aruandeid või

c)

kava ei vasta sõltumatu auditi standarditele või muudele nõuetele, mis on sätestatud direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 30 lõikes 8 osutatud rakendusaktides, või ei suudeta kavva sisse viia muude elementide parandusi, mida peetakse jätkuva tunnustamise seisukohast oluliseks.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 26. september 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 328, 21.12.2018, lk 82.

(2)  Komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/807, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001 selliste maakasutuse kaudse muutuse suure riskiga lähteainete kindlaksmääramise osas, mille tootmise ala on märkimisväärselt laienenud suure süsinikuvaruga maale, ning maakasutuse kaudse muutuse väikese riskiga biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste sertifitseerimise osas (ELT L 133, 21.5.2019, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16).