8.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 109/62


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/571,

4. aprill 2022,

sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Itaalias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, (1) eriti selle artiklit 33,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2008/615/JSK artikli 25 lõike 2 kohaselt ei või kõnealuse otsusega ette nähtud isikuandmete edastamine toimuda enne, kui nimetatud otsuse 6. peatükis sätestatud andmekaitse üldsätted on rakendatud sellises edastamises osalevate liikmesriikide territooriumil kehtivas riiklikus õiguses.

(2)

Nõukogu otsuse 2008/616/JSK (3) artiklis 20 on sätestatud, et põhjenduses 1 osutatud tingimuse täitmist otsuse 2008/615/JSK 2. peatüki kohase automatiseeritud andmevahetuse osas tuleb kontrollida küsimustikul, hindamiskülastusel ja süsteemi katselisel kasutamisel põhineva hindamisaruande alusel.

(3)

Otsuse 2008/616/JSK lisa 4. peatüki punkti 1.1 kohaselt koostab asjaomane nõukogu töörühm iga andmekategooria puhul automatiseeritud andmevahetust käsitleva küsimustiku ja niipea kui liikmesriik leiab, et tema puhul on täidetud vastavasse andmekategooriasse kuuluvate andmete vahetamise tingimused, peab ta küsimustiku täitma.

(4)

Itaalia on täitnud andmekaitset käsitleva küsimustiku ja sõidukite registreerimisandmete vahetamist käsitleva küsimustiku.

(5)

Itaalia on koos Madalmaadega süsteemi edukalt katseliselt kasutanud.

(6)

Itaalias on toimunud hindamiskülastus ning Madalmaade ja Portugali hindamisrühm on koostanud hindamiskülastuse aruande ja edastanud selle asjaomasele nõukogu töörühmale.

(7)

Nõukogule on esitatud üldine hindamisaruanne, milles võetakse kokku sõidukite registreerimisandmete vahetamist käsitleva küsimustiku, hindamiskülastuse ja katselise kasutamise tulemused.

(8)

Olles teatavaks võtnud kõigi nende liikmesriikide nõusoleku, kelle suhtes otsus 2008/615/JSK on siduv, otsustas nõukogu 9. detsembril 2021, et Itaalia on täielikult rakendanud otsuse 2008/615/JSK 6. peatüki andmekaitset käsitlevad üldsätted.

(9)

Seega peaks Itaalial sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud otsingu eesmärgil olema õigus saada ja edastada isikuandmeid vastavalt otsuse 2008/615/JSK artiklile 12.

(10)

Otsuse 2008/615/JSK artikliga 33 antakse nõukogule rakendamisvolitused selliste meetmete võtmiseks, mida on vaja nimetatud otsuse rakendamiseks, eelkõige kõnealuse otsuse kohaselt ette nähtud isikuandmete saamiseks ja edastamiseks.

(11)

Kuna selliste rakendamisvolituste teostamiseks vajalikud tingimused on täidetud ja asjakohast korda on järgitud, tuleks võtta vastu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Itaalias, et võimaldada nimetatud liikmesriigil saada ja edastada isikuandmeid vastavalt otsuse 2008/615/JSK artiklile 12.

(12)

Otsus 2008/615/JSK on Taani ja Iirimaa suhtes siduv ning seepärast osalevad nad käesoleva otsuse, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK, vastuvõtmisel ja kohaldamisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Itaalial on sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud otsingu eesmärgil õigus saada ja edastada isikuandmeid vastavalt otsuse 2008/615/JSK artiklile 12 alates 9. aprillist 2022.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat otsust kohaldatakse kooskõlas aluslepingutega.

Luxembourg, 4. aprill 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.

(2)  24. märtsi 2022. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 12).