27.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 461/2


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/2304,

18. oktoober 2021,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 eeskirjadega, mille kohaselt antakse välja lisasertifikaadid selle tõenduseks, et eksporditavate loomsete saaduste mahepõllumajanduslikul tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, (1) eriti selle artikli 44 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavad kolmandad riigid nõuavad, et mahepõllumajanduslikke loomseid saadusi toodetakse antibiootikume kasutamata. Et hõlbustada juurdepääsu nende riikide turgudele, peaksid selliseid saadusi eksportida soovivad liidu ettevõtjad või ettevõtjate rühmad saama ametliku dokumendiga tõendada, et antibiootikume ei ole kasutatud.

(2)

Määruse (EL) 2018/848 artikli 35 kohaselt peavad pädevad asutused või asjakohasel juhul kontrolliasutused või kontrollorganid andma sertifikaadi igale ettevõtjale või ettevõtjate rühmale, kes on kõnealuse määruse kohaselt teatanud oma tegevusest ja järgib seda määrust. Selle tõenduseks, et mahepõllumajanduslikud loomsed saadused on toodetud antibiootikume kasutamata, peaks ettevõtjal või ettevõtjate rühmal olema võimalik taotleda kõnealustelt pädevatelt asutustelt või asjakohasel juhul kontrolliasutustelt või kontrollorganitelt lisasertifikaadi väljaandmist. Tuleks kehtestada selle lisasertifikaadi näidis.

(3)

Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks käesolevat määrust kohaldada alates määruse (EL) 2018/848 kohaldamise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisasertifikaat selle tõenduseks, et eksporditavate loomsete saaduste mahepõllumajanduslikul tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume

Kui ettevõtja või ettevõtjate rühm, kellel juba on määruse (EL) 2018/848 artiklis 35 osutatud sertifikaat, seda taotleb, annab asjaomane pädev asutus või asjakohasel juhul asjaomane kontrolliasutus või kontrollorgan välja lisasertifikaadi selle tõenduseks, et ettevõtja või ettevõtjate rühm on tootnud mahepõllumajanduslikud loomsed saadused antibiootikume kasutamata, juhul kui sellist sertifikaati on vaja kõnealuste saaduste liidust eksportimiseks. Lisasertifikaadi näidis on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 150, 14.6.2018, lk 1.


LISA

LISASERTIFIKAAT SELLE TÕENDUSEKS, ET EKSPORDITAVATE LOOMSETE SAADUSTE MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKUL TOOTMISEL EI OLE KASUTATUD ANTIBIOOTIKUME

1.

Dokumendi number:

2.

(valida sobiv)

Ettevõtja

Ettevõtjate rühm

3.

Ettevõtja või ettevõtjate rühma nimi ja aadress:

4.

Ettevõtja või ettevõtjate rühma pädeva asutuse või asjakohasel juhul kontrolliasutuse või kontrollorgani nimi ja aadress ning koodnumber, kui tegemist on kontrolliasutuse või kontrollorganiga:

5.

Määruse (EL) 2018/848 artikli 35 kohaselt ettevõtjale või ettevõtjate rühmale antud ja sama määruse VI lisale vastava sertifikaadi number:

See sertifikaat on välja antud tõenduseks, et ettevõtja või ettevõtjate rühm (valida sobiv) tootis järgmised mahepõllumajanduslikud loomsed saadused antibiootikume kasutamata:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Kuupäev, koht:

Väljaandva pädeva asutuse või asjakohasel juhul kontrolliasutuse või kontrollorgani esindaja nimi ja allkiri:

7.

Lisasertifikaat kehtib alates….[märkida kuupäev] kuni….[märkida kuupäev].