30.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 473/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/2280,

16. detsember 2021,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel ja komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, (1) eriti selle artikli 19 lõikeid 3, 4 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 338/97 reguleeritakse kõnealuse määruse lisas loetletud looma- ja taimeliikidega kauplemist. Kõnealuses lisas loetletud liikide hulka kuuluvad ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) liidetes loetletud liigid ja ka muud liigid, millele omistatud kaitsestaatus nõuab EList lähtuva, ELi-sisese ja ELi suunatud kauplemise reguleerimist ja seiret.

(2)

Teatavate liikidega kauplemise taset tuleb jälgida, et koguda andmeid, millest tulenevalt kaaluda, kas edaspidi oleks vaja rangemat kaitset. Selleks vaatas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 17 kohaselt loodud teaduslik järelevalverühm oma 2019. ja 2020. aasta korralistel koosolekutel läbi erinevad liigid ning jõudis järeldusele, et kõnealuse määruse D lisasse tuleks kanda järgmised taksonid: Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes spp (välja arvatud B lisas loetletud liigid) ja Atelopus spp. (välja arvatud A lisas loetletud liigid). Teaduslik järelevalverühm jõudis ka järeldusele, et kõnealusesse D lisasse tuleks kanda järgmised liigid: Handroanthus spp, Tabebuia spp, Roseodendron spp, Aucoumea klaineana, Rhodiola spp, Boswellia spp, Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya spp, Okoubaka aubrevillei ja Baillonella toxisperma, ning lisada nende liikide juurde märge, milles on täpsustatud loeteluga hõlmatud isendite liik.

(3)

Pealkirja „Märkused A, B, C ja D lisa tõlgendamise kohta“ alla tuleks lisada uued märked. Punkti 12 on vaja lisada märge C lisa uue kande kohta, et kajastada III liite kandeid levialariikide alusel. Samuti on vaja lisada punkti 17 kaks märget D lisasse kantavate puuliikide kohta, tagamaks, et rahvusvahelises kaubanduses esinevad isendid oleksid loetellu kantud.

(4)

Pidades silmas hiljutisi taksonoomilisi muudatusi, milles lepiti kokku 17.–28. augustil 2019 Genfis (Šveits) toimunud konventsiooniosaliste konverentsi 18. istungil (edaspidi „18. istung“), on asjakohane asendada D lisa praegune kanne Homalopsis bucata kandega kogu Homalopsis spp. perekonna kohta. A lisa kanne Prionailurus iriomotensis on vaja asendada kandega Prionailurus bengalensis euptilurus ning B lisa kanne Agalychnis spp. on vaja asendada kannetega Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator ja A. spurrelli. Samuti on vaja muuta sugukonna Pristidae kandeid nii, et need liigituksid sugukonna Rhinopristiformes alla. D lisa kande Pelophylax shqipericus õigekirja tuleb parandada ja B lisast tuleb välja jätta kanne Lophura hatinhensis, kuna seda hõlmab kanne L. edwardsi.

(5)

Määruse lisas esitatud kannete Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii ja O. severtzovi juurde kuuluv joonealune märkus, milles öeldakse „Sellele taksonile on osutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII lisas kui Ovis ammon“, tuleks välja jätta, et viia kõnealune lisa kooskõlla komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 (2) XIII lisaga, mida muudetakse käesoleva määruse artikli 2 lõikega 14. Need muudatused tulenevad kõnealuse liigirühma taksonoomia muutmisest.

(6)

Määruse (EÜ) nr 338/97 lisas esitatud teatavate märgete teksti tuleks muuta selgemaks (Canis lupus, Caracara lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissus ja Rheobatrachus spp.).

(7)

Goniurosaurus spp. tuleks viia sugukonna Eublepharidae alt sugukonna Gekkonidae alla, et loetelu kanded oleksid kooskõlas praeguse standardnomenklatuuriga.

(8)

Konventsiooni III liitesse on alates 14. veebruarist 2021 kantud järgmised liigid: Goniurosaurus kuroiwae, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus yamashinae ja Echinotriton andersoni (kõik märkega) (Jaapani nõudmisel) ning Calotes ceylonensis, Calotes desilvai, Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabris ja Calotes pethiyagodai). Konventsiooni III liitesse on alates 22. juunist 2021 kantud järgmised liigid: Lodoicea maldivica (märkega) ning Ukraina taotlusel järgmised liigid: Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni, Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Erithacus rubecula, Ficedula parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus, Parus ater, Troglodytes troglodytes and Emys orbicularis (kohaldatakse üksnes Ukraina populatsiooni suhtes). Neid konventsiooni III liite muudatusi tuleks kajastada määruse (EÜ) nr 338/97 C lisas.

(9)

Teaduslik järelevalverühm jõudis oma 2020. aasta korralistel koosolekutel ja mitme kirjaliku konsultatsiooni käigus järeldusele, et määruse (EÜ) nr 338/97 D lisas ei ole teatavate liikide loetlemine enam vajalik ja et kõnealusest lisast tuleks välja jätta järgmised liigid: Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii, Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus, Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma, Sporophila palustris, Amandava amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia (sageli müüakse ka nime all Estrilda melanotis), Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata, Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus citrinelloides hypostictus (sageli müüakse ka nime all Serinus citrinelloides), Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia swynnertoni (viidatud ka nime all Pogonicichla swynnertoni), Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus, Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii ssp. marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoana, ja Ceraria fruticulosa.

(10)

Teadusliku järelevalverühma läbivaatamise põhjal tuleks määruse (EÜ) nr 338/97 D lisas esitatud loetelu kandele Teratoscincus scincus lisada kolm alamliiki.

(11)

Määruse (EÜ) nr 338/97 lisas on vaja parandada teatavad vormistusvead.

(12)

Muudatuste ulatust silmas pidades on selguse huvides asjakohane asendada määruse (EÜ) nr 338/97 lisa tervikuna.

(13)

Määrust (EÜ) nr 338/97 tuleks seega vastavalt muuta.

(14)

Määruse (EÜ) nr 865/2006 eesmärk on rakendada määrust (EÜ) nr 338/97 ja tagada täielik kooskõla konventsiooni sätetega.

(15)

18. istungil võeti vastu resolutsioonid, milles muu hulgas käsitletakse tehingu eesmärgi kindlaksmääramise kriteeriume, standardviidete loetelu, mida kasutatakse konventsiooni liidetes loetletud liikide nimede kindlaksmääramiseks (või muudeti neid resolutsioone), ning millega lisati lubadel ja sertifikaatides kasutatav uus kood. Et inkorporeerida kõnealused 18. istungi kokkulepped liidu õigusesse, on vaja muuta komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 teatavaid sätteid ja lisada kõnealusesse määrusesse uusi sätteid.

(16)

18. istungil muudeti resolutsiooni Conf. 12.3 „Load ja sertifikaadid“ seoses erinevate eesmärkidega tehingutega ja koodidega, mida kasutatakse konventsiooni dokumentides nende eesmärkide kindlaks määramiseks. Need muudatused tuleks teha ka määruses (EÜ) nr 865/2006.

(17)

Lisaks muudeti 18. istungil resolutsiooni Conf. 12.3, st sinna lisati uus kood, mida kasutatakse teatavate taimede isendite päritolu tähistamiseks (see kood ei lange kokku ühegi varasema koodiga). Kõnealune uus lähtekood tuleks lisada määruse (EÜ) nr 865/2006 IX lisasse.

(18)

Resolutsioon Conf. 12.3 muudeti ka selliste konventsioonidokumentide kehtivuse osas, mida kasutatakse isendite puhul, mis kuuluvad liiki, mis on nüüdsest esitatud konventsiooni I liites. Seda muudatust tuleks kajastada määruses (EÜ) nr 865/2006.

(19)

Resolutsiooni Conf. 12.3 IV lisa „Bioloogiliste proovide tüübid ja nende kasutusalad“ on samuti muudetud ja neid muudatusi tuleks kajastada määruse (EÜ) nr 865/2006 XI lisas.

(20)

18. istungil muudeti ka resolutsiooni Conf. 11.3 „Järgimine ja jõustamine“ muu hulgas tingimuste osas, mille täitmise korral tuleb aktsepteerida kolmandate riikide poolt välja antud ekspordilube ja reekspordisertifikaate. Neid muudatusi tuleks kajastada määruses (EÜ) nr 865/2006.

(21)

18. istungil muudeti ka resolutsiooni Conf. 12.11 „Standardnomenklatuur“ ja nomenklatuuri uus standardviide tuleks kanda määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisasse,

(22)

Juba oma 17. istungil Lõuna-Aafrikas Johannesburgis (24. septembrist kuni 4. oktoobrini 2016) muutis konventsiooniosaliste konverents resolutsiooni Conf. 11.17 „Riikide aruanded“ ning asendas varasemad kahe aasta tagant esitatavad aruanded iga kolme aasta tagant esitatavate rakendamisaruannetega. Seda muudatust tuleks kajastada määruses (EÜ) nr 865/2006.

(23)

17. istungil muudeti ka resolutsiooni Conf. 10.10 „Elevantidega kauplemine“, sh soovitati, et „kõik konventsiooniosalised, kelle jurisdiktsioon hõlmab seaduslikku elevandiluu siseturgu, mis aitab kaasa salaküttimisele või ebaseaduslikule kaubandusele, võtaksid kõik vajalikud seadusandlikud, regulatiivsed ja rakendusmeetmed, et sulgeda kiiremas korras oma siseturg ärilistel eesmärkidel toimuvale töötlemata ja töödeldud elevandiluuga kauplemisele“.

(24)

Praegu kättesaadav teave näitab, et liidus on palju vanu elevandiluuesemeid, mis enamasti on imporditud ELi liikmesriikidesse enne, kui elevandid kanti liigina konventsiooni I liitesse.

(25)

Et ebaseaduslikku kauplemist elevandiluuga paremini takistada ja võtta arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, tuleb eeskirju ja jõustamismeetmeid tugevdada proportsionaalselt riskidega, mis on seotud elevantide salaküttimise ja elevandiluuga ebaseadusliku kauplemisega.

(26)

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 4 kohane üldine erand, millega lubatakse kaubelda töödeldud elevandiluust isenditega, mis on omandatud enam kui 50 aastat tagasi (nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 2 punktis w) ilma kõnealuse määruse artikli 8 lõike 3 kohaselt välja antud tõendita (edaspidi „sertifikaat“), tuleks elevandiluud sisaldavate töödeldud isendite puhul välja jätta. Seega ei ole töödeldud elevandiluud enam võimalik turustada, kui puudub kõnealuse määruse artikli 8 lõike 3 kohane sertifikaat.

(27)

Paralleelselt tuleks arvestada ka asjaolu, et määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 osutatud sertifikaate töödeldud elevandiluust isendite kohta on välja antud vaid pea nelikümmend aastat (alates määruse (EMÜ nr 3626/82 jõustumisest) ning et liidu õiguse kohaselt ei pea pädevad asutused neid sertifikaate korrapäraselt uuendama. Seega pole võimalik väljaantud sertifikaatidest täielikku ülevaadet omada ning mõnel juhul võib aja jooksul välja kujunenud haldustavade tõttu tekkida kahtlus, kas sertifikaadis kirjeldatud materjal vastab väljaantud sertifikaadile. Et aidata paremini kaasa ebaseadusliku kaubanduse vastasele võitlusele ja anda liikmesriikide pädevatele asutustele võimalus tugevdada liidus elevandiluuga kauplemise üle tehtavat kontrolli, on vaja kehtestada kõigi asjakohaste sertifikaatide kehtivuse lõppkuupäev. Võttes arvesse, et ettevõtjatel ja ametiasutustel on vaja nende muudatustega kohaneda, tuleks kõnealuseks lõppkuupäevaks määrata kuupäev, mis on hilisem kui üleminekuperiood, mis kestab 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

(28)

Teatava aja jooksul pärast kõnealuste erandite kohaldamise lõppemist on tänu muudatustele oodata, et suureneb selliste sertifikaaditaotluste arv, mida nüüd nõutakse elevandiluust isenditega kaubandustegevuse korral. Seega tuleks esimesel aastal pärast käesoleva määruse jõustumist pikendada ajavahemikku, mil liikmesriigi haldusasutused selliseid taotlusi menetlevad.

(29)

Määrust (EÜ) nr 865/2006 tuleks seega vastavalt muuta.

(30)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 338/97 muutmine

Määruse (EÜ) nr 338/97 lisa asendatakse käesoleva määruse 1. lisa tekstiga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 865/2006 muutmine

Määrust (EÜ) nr 865/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 5 esimese lõigu punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5)

kui on nõutud, tuleb tehingu eesmärk kindlaks määrata artiklis 5c sätestatud kriteeriumide alusel ning märkida vastavale loale või sertifikaadile, kasutades üht käesoleva määruse IX lisa punktis 1 esitatud koodi;“.

2)

Lisatakse artikkel 5c järgmises sõnastuses:

„Artikkel 5c

Tehingu eesmärk

1.   Tehingu eesmärgi märkimiseks kasutatakse ühte käesoleva määruse IX lisa punktis 1 esitatud koodi.

2.   Ekspordiloa puhul määratakse eksportija ja importija vahelise tehingu eesmärk tehingu eesmärgi koodiga. Reekspordisertifikaatide puhul määratakse reeksportija ja importija vahelise tehingu eesmärk tehingu eesmärgi koodiga.

Kõnealune kood osutab, miks eksportija (või reeksportija) ja importija isendi (isendeid) vahetavad või miks liigub isend (liiguvad isendid) eksportijalt (või reeksportijalt) importijale.

3.   Impordiloa või merelt sissetoomise sertifikaadi puhul määratakse isendi importijapoolne kavandatud kasutusotstarve tehingu eesmärgi koodiga. Kood näitab, miks importija on isendi taotlenud või miks ta selle saab.

4.   Kui ekspordiluba ja impordiluba või reekspordisertifikaat ja impordiluba on välja antud, võib impordiloal esitatud tehingu eesmärgi kood erineda koodist, mis on esitatud vastaval ekspordiloal või reekspordisertifikaadil.“

3)

Artiklisse 7 lisatakse lõige 7 järgmises sõnastuses:

„7.   Kolmandate riikide välja antud ekspordiload ja reekspordisertifikaadid tunnistatakse vastuvõetavaks üksnes juhul, kui need on välja andnud korraldusasutus, mille eksportiv või reeksportiv pool on ametlikult pädevaks tunnistanud.“

4)

Artiklile 10 lisatakse lõige 2b järgmises sõnastuses:

„2b.   Kui konventsiooniosaliste kohtumisel viiakse liik üle konventsiooni I liitesse ja liit ei ole üleviimise osas vastuväidet esitanud, ei pikendata kõnealusesse liiki kuuluva isendi jaoks välja antud impordi- või ekspordilubade või reekspordisertifikaatide kehtivust kauemaks, kui on kõnealuse liigi I liitesse üleviimise jõustumise kuupäev.“

5)

Artiklisse 11 lisatakse lõige 4a järgmises sõnastuses:

„4a.   Artiklis 48 osutatud sertifikaadid elevandiluu isendite kohta, mis anti välja enne 19. jaanuari 2022, kaotavad kehtivuse 19. jaanuaril 2023.“

6)

Artikli 48 lõikele 1 lisatakse punkt e järgmises sõnastuses:

„e)

tegemist on elevandiluud sisaldavate töödeldud isenditega, mis on omandatud enam kui 50 aastat tagasi, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 2 punktis w.“

7)

Artikli 52 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 6 osutatud silte kasutatakse üksnes juhul, kui nõuetekohaselt registreeritud teadlased või teadusasutused laenavad, annetavad või vahetavad mitteärilisel eesmärgil herbaareksemplare või muid säilitatud, kuivatatud või tahkes ümbrises muuseumieksemplare ning elustaimi, või kui edasitoimetamine on seotud isendite diagnostika või kohtuekspertiisiga, nagu on kirjeldatud käesoleva määruse XI lisas.“

8)

Artikli 62 punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3)

töödeldud isendite suhtes, mis on omandatud enam kui 50 aastat tagasi vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 2 punktile w, välja arvatud elevandiluud sisaldavad isendid;“.

9)

Artiklit 69 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Impordi, ekspordi ja reekspordi aruanded ning rakendamisaruanded“;

b)

lõike 1 viimane lause jäetakse välja;

c)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Lõike 5 esimeses lauses osutatud teave konventsiooni kohta tuleb esitada elektrooniliselt, kasutades konventsiooni sekretariaadi välja antud ja komisjoni muudetud „Rakendusaruande vormi“ üks aasta enne konventsiooniosaliste konverentsi ning see peab kajastama eelneva aasta 31. detsembril lõppenud kolmeaastast ajavahemikku.

Juhul, kui tegemist ei ole määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõike 4 punkti a kohase teabevahetusega või käesoleva määruse artikli 66 lõike 7 kohase teavitamisega, tuleb lõike 5 teises lõigus osutatud teave esitada elektrooniliselt ning koos määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõike 4 punkti c kohase teabega.“

10)

VII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

reas „Kosmeetikatooted“ asendatakse veeru „Selgitus“ tekst järgmisega:

„Mistahes toode või toodete segu, mida kantakse kehale üksnes välispidiselt (nt nahale, juustele, küüntele, suguelunditele, huultele, hammastele või suuõõne limaskestadele), et puhastada, lõhnastada, muuta välimust või kaitsta. Kosmeetikatoodete hulka võivad kuuluda järgmised tooted: jumestusvahendid, parfüümid, kreemid, küünelakid, juuksevärvid, seebid, šampoonid, habemeajamiskreemid, deodorandid, päiksekaitsevahendid, hambapastad. Toote koguses tuleks näidata CITESis loetletud liigi kogus.“;

b)

reas „Kalamaimud“ asendatakse veeru „Selgitus“ tekst järgmisega:

„Noored eluskalad akvaariumide, vesiviljeluse, haudejaamade, toiduna tarbimise või vabaks laskmise projektide tarbeks, sh elusad hariliku angerja Anguilla anguilla) kuni 12 cm pikkused isendid“.

11)

VIII lisa asendatakse käesoleva määruse 2. lisa tekstiga.

12)

IX lisasse lisatakse järgmine punkt Y:

„Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise.“

13)

XI lisa asendatakse käesoleva määruse 3. lisa tekstiga.

14)

XIII lisasse lisatakse kande Ovis ammon järele järgmised liigid: O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi.

Artikkel 3

Üleminekusäte, milles käsitletakse teatavate määruse (EÜ) nr 338/97 kohaste sertifikaatide väljaandmise ajalist piirangut

Erandina määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 8 lõikest 3 on sertifikaadi väljaandmise otsuse tegemiseks aega kolm kuud, kui määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 kohane taotlus on esitatud seoses elevandiluust isenditega ajavahemikul 19. jaanuarist 2022 kuni 19. jaanuarini 2023.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, lk 1).


LISA 1

„LISA

Märkused A, B, C ja D lisa tõlgendamise kohta

1.

A, B, C ja D lisas on liigid esitatud

a)

liiginime järgi või

b)

kõrgemasse taksonisse kuuluva liigina tervikuna või selle määratletud osana.

2.

Lühend „spp.“ tähistab kõrgema taksoni kõiki liike.

3.

Viidetel taksonitele, mis on kõrgemad kui liik, on üksnes teavitav või klassifitseeriv eesmärk.

4.

A lisas poolpaksus kirjas toodud liigid on loetletud seal kooskõlas nende kaitsega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/147/EÜ (1) või nõukogu direktiivis 92/43/EMÜ (2).

5.

Liigi tasandist madalamate taimetaksonite tähistamiseks kasutatakse järgmisi lühendeid:

a)

„ssp.“ – alamliik,

b)

„var(s).“ – teisend (teisendid) ning

c)

„fa.“ – vorm.

6.

Märked (I), (II) ja (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures viitavad konventsiooni liidetele, milles kõnealused liigid on märkuste 7–9 kohaselt loetletud. Kui neid märkeid ei ole, siis kõnealuseid liike konventsiooni liidetes mainitud ei ole.

7.

Märge (I) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et see liik või kõrgem takson on kantud konventsiooni I liitesse.

8.

Märge (II) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et see liik või kõrgem takson on kantud konventsiooni II liitesse.

9.

Märge (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et see on kantud konventsiooni III liitesse. Sel juhul on näidatud ka riik, millega seoses liik või kõrgem takson on III liitesse kantud.

10.

„Kultivar“ tähendab rahvusvahelise botaanilise nomenklatuuri koodeksi (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants) 8. väljaandes esitatud määratluse kohaselt taimede kogumit, mis a) on valitud teatava omaduse või omaduste kombinatsiooni tõttu, b) on kõnealuste omaduste poolest eristuv, ühtne ja püsiv ning c) säilitab nimetatud omadused, kui seda asjakohaste vahenditega paljundatakse. Kultivari uut taksonit võib sellena käsitada alles siis, kui kultivari kategooria ja kirjeldus on ametlikult avaldatud rahvusvahelise botaanilise nomenklatuuri koodeksi uusimas väljaandes.

11.

Ristandeid võib liidetesse kanda üksnes tingimusel, et need moodustavad looduses eristatava ja püsiva populatsiooni. Käesolevat määrust kohaldatakse hübriidloomadele, kellel neljas eelmises põlvnemisliinis on üks või rohkem A ja B lisas loetletud liikide isendit, nagu moodustaksid nad tervikliku liigi, isegi kui kõnealune hübriid ei ole lisadesse eraldi kantud.

12.

Kui liik on kantud A, B või C lisasse, on sellesse lisasse kantud ka asjaomasesse liiki kuuluv kogu loom või taim, elus või surnud, ning kõik selle liigi isendite osad ja neist saadu. Kui loomaliik on kantud C lisasse ja taimeliik B või C lisasse, kuuluvad samasse lisasse ka kõik selle liigi isendite osad ja neist saadu, välja arvatud juhul, kui liigi juures on märge, et hõlmatud on ainult isendite teatavad osad ja neist saadu. Kooskõlas käesoleva määruse artikli 2 punktiga t tähistab märk „#“ koos sellele järgneva numbriga B või C lisas loetletud liigi või kõrgema taksoni nime juures määruse kohaldamisel nende isendite kindlaksmääratud osi või neist saadut järgmiselt:

#1

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned, eosed ja õietolm (sh polliiniumid);

b)

tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemikud või in vitro saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c)

kunstlikult paljundatud taimed lõikelilledena ning

d)

perekonna Vanilla kunstlikult paljundatud taimede viljad ning taimede osad ja neist saadu.

#2

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned ja õietolm ning

b)

jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted.

#3

tähistab terveid ja viilutatud juuri ja juureosi, v.a töödeldud osi või saadusi, nagu pulbrid, tabletid, ekstraktid, toonikud, teed ja maiustused.

#4

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned (sh Orchidaceae seemnekojad), eosed ja õietolm (sh polliiniumid). See väljaarvamine ei hõlma Mehhikost pärit Cactaceae spp. seemneid ja Madagaskarilt pärit Beccariophoenix madagascariensis’e ja Neodypsis decaryi seemneid,

b)

tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemikud või in vitro saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c)

kunstlikult paljundatud taimed lõikelilledena,

d)

naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede perekonnast Vanilla (Orchidaceae) ja sugukonnast Cactaceae viljad ning taimede osad ja neist saadu,

e)

perekonna Opuntia alamperekonna Opuntia ja Selenicereus (Cactaceae) naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede varred, õied ning taimede osad ja neist saadu ning

f)

jaemüüki saatmiseks pakendatud liikide Aloe ferox ja Euphorbia antisyphilitica valmistooted.

#5

tähistab palke, saematerjali ja spooni.

#6

tähistab palke, saematerjali, spooni ja vineeri.

#7

tähistab palke, laaste, puidupulbrit ja -ekstrakte.

#8

tähistab maa-aluseid osi (st juured, risoomid): tervetena, osadena ja pulbristatult.

#9

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud neid osi, millel on silt „Toodetud Hoodia spp. materjalist, mis on saadud vastavalt [Botswana asjaomase CITESi juhtimisasutuse lepingus nr BW/xxxxxx] / [Namiibia asjaomase CITESi juhtimisasutuse lepingus nr NA/xxxxxx] / [Lõuna-Aafrika asjaomase CITESi juhtimisasutuse lepingus nr ZA/xxxxxx] sätestatud tingimustele kontrollitud saagikoristuse ja tootmise teel.“.

#10

tähistab palke, saematerjali, spooni, kaasa arvatud keelpillide poognate valmistamiseks kasutatavaid lõpetamata puittooteid.

#11

tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri, puidupulbrit ja -ekstrakte. Valmistooted, mille koostises on selliseid ekstrakte, sh lõhnaaineid, ei kuulu selle märke kohaldamisalasse.

#12

tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri ja puiduekstrakte. Valmistooted, mille koostises on selliseid ekstrakte, sh lõhnaaineid, ei kuulu selle märke kohaldamisalasse.

#13

tähistab tuuma (tuntud ka kui „endosperm“, „pulp“ või „kopra“) ja kõike sellest saadut, kuid ei hõlma jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooteid.

#14

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned ja õietolm,

b)

tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemikud või in vitro saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c)

puuviljad,

d)

lehed,

e)

akvilaaria pulber, sealhulgas pressitud kujul, ning

f)

jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted (see ei hõlma helmeid, palvehelmeid ja nikerdisi).

#15

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

lehed, õied, õietolm, viljad ja seemned,

b)

valmistooted, milles loetellu kantud liigi puitu on eseme kohta maksimaalselt 10 kg iga saadetise kohta,

c)

valmis muusikariistad, valmis muusikariistade osad ja valmis muusikariistade tarvikud,

d)

liiki Dalbergia cochinchinensis kuuluvate taimede osad ja neist saadu, mis on hõlmatud märkega #4,

e)

Mehhikost pärit ja sealt eksporditud taimede Dalbergia spp. osad ja neist saadu, mis on hõlmatud märkega #6.

#16

Tähistab seemneid, vilju ja õli.

#17

Tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri ja töödeldud puitu.

#18

Välja arvatud osad ja saadused, mis ei ole munad.

13.

Lisade märgetes kasutatud allpool esitatud mõisted ja väljendid määratletakse järgmiselt:

Ekstrakt

Igasugune aine, mis on saadud otse taimsest materjalist füüsikaliste või keemiliste vahenditega, olenemata tootmisprotsessist. Ekstrakt võib olla tahke (nt kristallid, vaigud, peene- või jämedateralised osakesed), pooltahke (nt kummivaigud, vahad) või vedel (nt lahused, tinktuurid, õlid ja eeterlikud õlid).

Valmis muusikariistad

Muusikariist (millele on viidatud Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemis, 92. peatükk; muusikariistad, nende osad ja tarvikud), mis on valmis mängimiseks või kui muusikariistal mängimiseks on vaja vaid osad paigaldada. Mõiste hõlmab antiikseid instrumente (nagu on määratletud harmoneeritud süsteemi koodide 97.05 ja 97.06 all; kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed).

Valmis muusikariistade tarvikud

Muusikariistade tarvikud (millele on viidatud Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemis, 92. peatükk; muusikariistad, nende osad ja tarvikud), mis on muusikariistast eraldatud ja on spetsiaalselt valmistatud selleks, et neid saab üksnes koos muusikariistaga kasutada, ning mille puhul edasist töötlemist ei ole vaja.

Valmis muusikariistade osad

Muusikariista osa (millele on viidatud Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemis, 92. peatükk; muusikariistad, nende osad ja tarvikud), mis on valmis paigaldamiseks ja mis on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks koos muusikariistaga, et seda saaks mängida.

Jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted

Pakendatud ja lõppkasutuseks või jaemüügiks märgistatud tooted, mis ei vaja täiendavat töötlemist ja mis on sobivad elanikkonnale müügiks või kasutamiseks ja mida tarnitakse üksik- või mahtkaubana.

Pulber

Peene- või jämedateraliste osakestega kuiv ja tahke aine.

Saadetis

Kaup, mida veetakse põhiveokirja või lennuveokirja tingimuste kohaselt, olenemata konteinerite või pakendite kogusest või arvust, või esemed, mida hoitakse käes või kantakse või loetakse isikliku pagasi hulka.

10 kg saadetise kohta

Mõiste „10 kg saadetise kohta“ puhul tuleks 10 kg piirangut tõlgendada nii, et see viitab asjaomase puiduliigi saadetise kõigi üksikute osade kaalule. Teisisõnu hinnatakse 10 kg piirangut iga saadetises sisalduva Dalbergia/Guiberurtia liigi puidu üksikute osade kaalu järgi, mitte saadetise kogukaalu alusel.

Töödeldud puit

Määratletud harmoneeritud süsteemi koodiga 44.09. Puit pidevprofiiliga (keeled, sooned, punnid, V-punnid, helmestus vms) ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud), hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte.

Puiduhake

Puit, mis on hakitud väikesteks tükkideks.

14.

Kuna ühelegi A lisas loetletud TAIMEliigile või taimestiku kõrgemale taksonile ei ole lisatud märget, et nende hübriide tuleb käsitleda kooskõlas artikli 4 lõikega 1, tähendab see, et ühest või mitmest kõnealusest liigist või taksonist saadud kunstlikult paljundatud hübriididega võib kaubelda kunstliku paljundamise tunnistuse olemasolu korral ning et käesolevat määrust ei kohaldata selliste hübriidide seemnete ja õietolmu (sh polliiniumide), lõikelillede, tahkes või vedelas keskkonnas olevate seemikute ja in vitro saadud koekultuuride suhtes, mida transporditakse steriilsetes mahutites.

15.

Käesolevat määrust ei kohaldata uriini, fekaalide ja ambra suhtes, mis on jäägid ja mis on saadud asjaomast looma mõjutamata.

16.

D lisas loetletud loomaliikide puhul kohaldatakse käesolevat määrust üksnes elusisendite ning tervete või peaaegu tervete surnud isendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on märge, mis osutab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud:

§1

Terved või peaaegu terved toor- või parknahad.

17.

D lisas loetletud taimeliikide puhul kohaldatakse käesolevat määrust üksnes elusisendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on märge, mis osutab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud:

§2

Kuivatatud ja värsked taimed, sh lehed, juured/pookealused, varred, seemned/eosed, koor ja viljad.

§4

Tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned ja õietolm,

b)

jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted.

§5

Tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri ja töödeldud puitu. (*)

(*)

Määratletud harmoneeritud süsteemi koodiga 44.09: Puit pidevprofiiliga (keeled, sooned, punnid, V-punnid, helmestus vms) ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud), hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte.

 

A lisa

B lisa

C lisa

Üldnimetus

LOOMASTIK

CHORDATA (KEELIKLOOMAD)

MAMMALIA

 

 

 

Imetajad

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Harksarviklased

 

Antilocapra americana (I) (üksnes Mehhiko populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

 

Mehhiko harksarvik

Bovidae

 

 

 

Veislased

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Kõrbeantiloop

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Lakklammas

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal / Pakistan)

Vintsarvgasell

 

Bos gaurus (I) (välja arvatud kodustatud liik Bos frontalis, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (välja arvatud kodustatud liik Bos grunniens, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)

 

 

Ulukjakk

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kuprei

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgai

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (välja arvatud kodustatud liik Bubalus bubalis, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)

Vesipühvel e arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa e kääbuspühvel

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Mägianoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Keerdsarvkits e markuur

 

 

Capra caucasica (II)

 

Kubani tuur

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) ((kodustatud liigi isendite suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)

Pulstikkits

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Siberi kaljukits

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Hiina serau

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Punane serau

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatra serau

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himaalaja serau

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brooke`i kabrik

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Rannakabrik

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Sadulkabrik

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbi kabrik

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Kollaselg-kabrik

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Sebrakabrik

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontbok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Benneti gasell

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Cuvier` gasell

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžeeria/Tuneesia)

Dorkasgasell

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Kitsas-sarv gasell

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Must-hobuantiloop

 

 

Kobus leche (II)

 

Pikksaba-vohlu

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Punagoral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Pikksaba-goral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Himaalaja goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Hiina goral

 

Nanger dama (I)

 

 

Kabegasell

 

Oryx dammah (I)

 

 

Mõõksarv-orüks

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Valge-orüks

 

 

Ovis ammon (II)

 

Arhaar

 

 

Ovis arabica (II)

 

Uluklambad liigist Ovis arabica

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

Buhhaara uriaal

 

 

Ovis canadensis (II) (üksnes Mehhiko populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

Mehhiko lumelammas

 

 

Ovis collium (II)

 

Kasahstani mägilammas

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

Afgaani uriaal

 

 

Ovis darwini (II)

 

Gobi mägilammas

 

Ovis gmelini (I) (Küprose populatsioon)

 

 

Anatoolia uluklammas

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

Tiibeti mägilammas

 

 

Ovis jubata (II)

 

Shansi mägilammas

 

 

Ovis karelini (II)

 

Tianshani mägilammas

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

Karatau mägilammas

 

 

Ovis polii (II)

 

Marco Polo mägilammas

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

Punjabi uriaal

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

Severtzovi uluklammas

 

Ovis vignei (I)

 

 

Kašmiiri mägilammas

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Orongo

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Sinikabrik

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Sinilammas

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Apenniini mägikits

 

 

Saiga borealis (II) ((Looduslike isenditega ärilistel eesmärkidel kauplemise suhtes on kehtestatud ekspordi nullkvoot)

 

Mongoolia saiga

 

 

Saiga tatarica (II) ((Looduslike isenditega ärilistel eesmärkidel kauplemise suhtes on kehtestatud ekspordi nullkvoot)

 

Stepisaiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Nelisarv-antiloop

Camelidae

 

 

 

Kaamellased

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaako

 

Vicugna vicugna (I) (v.a järgmised populatsioonid: Argentina [Jujuy, Catamarca ja Salta provintsi populatsioonid ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintsi poolkodustatud popultasioonid]; Bolivia [kogu populatsioon]; Tšiili [Tarapacá piirkonna ning Arica ja Parinacota piirkonna populatsioonid]; Ecuador [kogu populatsioon] ja Peruu [kogu populatsioon]; mis on loetletud B lisas)

Vicugna vicugna (II) (üksnes järgmised populatsioonid: Argentina [Jujuy, Catamarca ja Salta provintsi populatsioon ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintsi poolkodustatud populatsioonid]; Bolivia [kogu populatsioon]; Tšiili [Tarapacá piirkonna ning Arica ja Parinacota piirkonna populatsioonid]; Ecuador [kogu populatsioon] ja Peruu [kogu populatsioon]; muud populatsioonid on loetletud A lisas) (3)

 

Vikunja

Cervidae

 

 

 

Hirvlased

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Busuanga hirv

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Bawea hirv

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (välja arvatud A lisas loetletud alamliigid))

Sigahirv

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Indohiina sigahirv

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Soohirv

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Buhhaara punahirv

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžeeria/Tuneesia)

Berberi punahirv

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmiiri punahirv

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iraani kabehirv

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Guemalid

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Suurmasaama

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Must muntjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Hiidmuntjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Guatemala valgesaba-pampahirv

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampahirv

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Põhja-puduhirv

 

Pudu puda (I)

 

 

Lõuna-puduhirv

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Eldi hirv

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

Kaelkirjakud

Kaelkirjak

Hippopotamindae

 

 

 

Jõehobulased

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Kääbusjõehobu

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Jõehobu

Moschidae

 

 

 

Muskushirv

 

Moschus spp. (I) (üksnes Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas)

Moschus spp. (II) (välja arvatud Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid, mis on loetletud A lisas)

 

Muskushirv

Suidae

 

 

 

Sigalased

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Harjas-hirvsiga

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola-Batu hirvsiga

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Põhja-Sulawesi hirvsiga

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Togiani hirvsiga

 

Sus salvanius (I)

 

 

Kääbussiga

Tayassuidae

 

 

 

Pekaarilased

 

 

Tayassuidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid ning Pecari tajacu Mehhiko ja Ameerika Ühendriikide populatsioonid, mida ei ole kantud käesoleva määruse lisadesse)

 

Pekaarilased

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chaco pekaari

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Punane e väike panda

Canidae

 

 

 

Koerlased

 

 

 

Canis aureus (III India)

Šaakal

 

Canis lupus (I/II)

(Kõik populatsioonid, välja arvatud Hispaanias Duero jõest põhja pool esinevad populatsioonid ja Kreekas 39. laiuskraadist põhja pool esinevad populatsioonid, mis on loetletud B lisas. Bhutani, India, Nepali ja Pakistani populatsioonid on loetletud liites; muud populatsioonid II liites. Välja arvatud on kodustatud liik ja dingo, mis esinevad nimede all Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Kõik Hispaanias Duero jõest põhja pool esinevad populatsioonid ja Kreekas 39. laiuskraadist põhja pool esinevad populatsioonid. Kõik muud populatsioonid A lisas. Välja arvatud on kodustatud liik ja dingo, mis esinevad nimede all Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo)

 

Hall hunt

 

Canis simensis

 

 

Mägikoer

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Maikong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Guara e lakkhunt

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Punahunt

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Lõuna-Ameerika rebane

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwini rebane

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Lõuna-Ameerika hallrebane

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pamparebane

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Võsakoer

 

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Bengaali rebane

 

 

Vulpes cana (II)

 

Afgaani rebane

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennek

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanukk

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Kaslased

 

 

Felidae spp. (II) (Välja arvatud A lisas loetletud liigid. Kodustatud vormi isendite suhtes käesolevat määrust ei kohaldata. Aafrika lõvi (Panthera leo) (Aafrika populatsioonide):puhul): Iga-aastane ekspordi nullkvoot on kehtestatud loodusest püütud isenditest saadud kontidele, konditükkidele, konditoodetele, küüntele, skelettidele, koljudele ja hammastele, millega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel.

Ekspordi aastakvoot Lõuna-Aafrika aretusettevõtetes tehistingimustes peetavatest isenditest saadud kontide, konditükkide, konditoodete, küünte, skelettide, koljude ja hammastega kauplemiseks ärilistel eesmärkidel kehtestatakse ja teatakse igal aastal CITESe sekretariaadile.)

 

Kaslased

 

Acinonyx jubatus (I) (Elusisendite ja jahitrofeede ekspordi aastakvoodid kehtestatakse järgmiselt: Botswana: 5; Namiibia: 150; Zimbabwe: 50. Selliste isenditega kauplemisel kohaldatakse käesoleva määruse artikli 4 lõiget 1.)

 

 

Gepard

 

Caracal caracal (I) (üksnes Aasia populatsioon; muud populatsioonid on loetletud B lisas)

 

 

Karakal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Temmincki kass

 

Felis nigripes (I)

 

 

Pudikass e kääbuskass

 

Felis silvestris (II)

 

 

Metskass

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (üksnes Kesk- ja Põhja-Ameerika populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas)

 

 

Jaguarundi

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Soolakass

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

Lõuna tigrina

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

Mägikass

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Otselot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Pantrik

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margai e pikksaba-pugalkass

 

Lynx lynx (II)

 

 

Ilves

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ibeeria ilves

 

Neofelis diardi (I)

 

 

Sunda pantrik

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Indohiina pantrik

 

Panthera leo (I) (üksnes India populatsioon; kõik muud populatsioonid on loetletud B lisas)

 

 

India lõvi

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tiiger

 

Panthera uncia (I)

 

 

Lumeleopard e irbis

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmorkass

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (üksnes Bangladeshi, India ja Tai populatsioonid; kõik muud populatsioonid on loetletud B lisas)

 

 

Bengali kass

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

Iriomoto kass

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Lapikpea-kass

 

Prionailurus rubiginosus (I) (üksnes India populatsioon; kõik muud populatsioonid on loetletud B lisas)

 

 

Roostekass

 

Puma concolor (I) (üksnes Costa Rica ja Panama populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas)

 

 

Costa Rica puuma

Herpestidae

 

 

 

Mangustlased

 

 

 

Herpestes edwardsi (III India / Pakistan)

Hallmangust

 

 

 

Herpestes fuscus (III India)

India pruunmangust

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Väike Aasia Mangust

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Täpikmangust

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

Ruddy mangust

 

 

 

Herpestes urva (III India)

Krabimangust

 

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Kaelavõõtmangust

Hyaenidae

 

 

 

Hüäänlased

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Vööthüaan

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Tsiibethüään

Mephitidae

 

 

 

Vinuklased

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Skunk

Mustelidae

 

 

 

Kärplased

Lutrinae

 

 

 

Saarmaslased

 

 

Lutrinae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Saarmaslased

 

Aonyx capensis microdon (I) üksnes Kameruni ja Nigeeria populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas)

 

 

Kameruni sõrmiksaarmas

 

Aonyx cinerea (I)

 

 

Sõrmiksaarmas

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

California kalaan

 

Lontra felina (I)

 

 

Merisaarmas

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Neotroopiline saarmas

 

Lontra provocax (I)

 

 

Lõunamaa jõesaarmas

 

Lutra lutra (I)

 

 

Harilik saarmas

 

Lutra nippon (I)

 

 

Jaapani saarmas

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

Silesaarmas

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Hiidsaarmas

Mustelinae

 

 

 

Päriskärplased

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Taira

 

 

 

Martes flavigula (III India)

Harilik harsa

 

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Kivinugis

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Nilgiri harsa

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Meemäger

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Mustjalg-tuhkur

Odobenidae

 

 

 

Morsklased

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Morsk

Otariidae

 

 

 

Kõrvukhülglased

 

 

Arctocephalus spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Merikarud

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Tiili merikaru

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Kalifornia merikaru

Phocidae

 

 

 

Hülglased

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Lõuna lonthüljes

 

Monachus spp. (I)

 

 

Munkhülged

Procyonidae

 

 

 

Pesukarulased

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Tavaninakaru

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Koati

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkažu

Ursidae

 

 

 

Karulased

 

 

Ursidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Karulased

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Bambuskaru e suur panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Päikesekaru e biruang

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Huulkaru

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Prillkaru

 

Ursus arctos (I/II)

(üksnes Bhutani, Hiina, Mehhiko ja Mongoolia populatsioonid ning alamliik Ursus arctos isabellinus on loetletud I liites; muud populatsioonid ja alamliigid on loetletud II liites.)

 

 

Pruunkaru

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Kaeluskaru

Viverridae

 

 

 

Tsiibetkaslased

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Aafrika tsiibet

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Udrastsiibet

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Vööttsiibet

 

 

 

Paguma larvata (III India)

Paguuma

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Aasia tsiibet

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Jerdoni tsiibet

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Vöötlinsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Tähniklinsang

 

 

 

Viverra civettina (III India)

Malabari laiktsiibet

 

 

 

Viverra zibetha (III India)

India suurtsiibet

 

 

 

Viverricula indica (III India)

India pisitsiibet

CETACEA

 

 

 

Vaalalised

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Vaalalised

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Lehtninalased

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Valgetriibuline nahkhiir

Pteropodidae

 

 

 

Tiiburlased

 

 

Acerodon spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Lendkoerad

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Suurtiibur

 

 

Pteropus spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid ja Pteropus brunneus.)

 

Lendkoerad

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Rucki lendkoer

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Comoro lendkoer

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Jaapani lendkoer

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Mariana lendkoer

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Caroline`i lendkoer

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pelew` lendkoer

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Pelew` suur lendkoer

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodriguese lendkoer

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa lendkoer

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Vaikse ookeani lendkoer

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Kosrae lendkoer

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pemba lendkoer

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Yapi lendkoer

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Vöölased

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Harilik paljassaba-vöölane

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Kehtestatud on iga-aastane ekspordi nullkvoot. Kõiki isendeid käsitatakse A lisasse kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele)

 

Andide harjasvöölane

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Hiidvöölane

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Kukkurkärplased

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Pikksaba-kukkurhiirik

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Liiva-kukkurhiirik

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kängurulased

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pruun puukänguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Must puukänguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Hatune jänesvallabi

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Vöötvallabi

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Merrin

Phalangeridae

 

 

 

Kuskuslased

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Harilik ida-kuskus

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Harilik lõuna-kuskus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Harilik põhja-kuskus

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Admiraliteedisaarte kuskus

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Harilik tähniline kuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Waigeou kuskus

Potoroidae

 

 

 

Pärisrottkängurulased

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Rottkängurud

Vombatidae

 

 

 

Vombatlased

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Põhjavombat

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Jäneslased

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

India harjasküülik

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Teporingo e vulkaaniküülik

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Sipelgasiillased

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Nokis-sipelgasiilid

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Kukkurmägerlased

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Lääne-koonbandikut

Kukkurhuntlased

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Harilik bilbi

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Hobuslased

 

Equus africanus (I) (välja arvatud Equus asinuse kodustatud liik, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse sätteid)

 

 

Ulukeesel

 

Equus grevyi (I)

 

 

Kõrbesebra e grevi sebra

 

Equus hemionus (I/II) (liik on loetletud II liites, kuid alamliigid Equus hemionus hemionus ja Equus hemionus khur on loetletud I liites)

 

 

Kulaan

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang e. tiibeti eeslik

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Prževalski hobune

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmanni mägisebra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Cape mägisebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Ninasarviklased

 

Rhinocerotidae spp. (I) (välja arvatud B lisas loetletud alamliigid)

 

 

Ninasarviklased

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (üksnes Eswatini ja Lõuna-Aafrika populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud A lisas. Lubatud üksnes rahvusvaheline kauplemine elusloomadega, kui nende sihtkoht on kohane ja vastuvõetav, ning jahitrofeedega. Kõiki teisi isendeid käsitatakse A lisasse kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.)

 

Laimokk-ninasarvik

Tapiridae

 

 

 

Taapirlased

 

Tapiridae spp. (I) (välja arvatud B lisas loetletud liigid)

 

 

Taapirlased

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Lõuna-Ameerika tapiir

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Soomusloomad

 

 

Manis spp. (II)

(välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Soomusloomad

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

India soomusloom

 

Manis culionensis (I)

 

 

Filipiinide soomusloom

 

Manis gigantea (I)

 

 

Hiid-soomusloom

 

Manis javanica (I)

 

 

Jaava soomusloom

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Hiina soomusloom

 

Manis temminckii (I)

 

 

Rohtla-soomusloom

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Pikksaba-soomusloom

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Valgekõht-soomusloom

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Laisiklased

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Pöördpea e kolmvarvas-laisik

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Pruunkõri-laisik

Myrmecophagidae

 

 

 

Ameerika sipelgaõgilased

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Suur-sipelgaõgija

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Põhja tamandua

PRIMAADID

 

 

 

Primaadid

 

 

PRIMATES spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Primaadid

Atelidae

 

 

 

Ämmalahvlased

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coiba saare möiraahv

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Mantel-möiraahv

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Guatemala möiraahv

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Mustkäpp-ämmalahv

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Punane ämmalahv

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Lõuna haardahv e ämblikahv

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Põhja haardahv e ämblikahv

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Peruu villakahv

Cebidae

 

 

 

Karbusahvlased

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Goeldi marmosett

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Kollatups-marmosett

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Tupspea.marmosett

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Lõvitamariinid

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Karvastamariin

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy tamariin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Valgekäpp-tamariin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Martini silepõsk-tamariin

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Pintšetamariin

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Kesk-Ameerika oravahv

Cercopithecidae

 

 

 

Pärdiklased

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Välemangabei

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diaanapärdik

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Roloway-pärdik

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Kuldsabapärdik

 

Colobus satanas (II)

 

 

Pärgli-kuningkoolobus

 

Macaca silenus (I)

 

 

Lõvilakk-makaak

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Barbary makaak

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Ninaahv

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Kesk-Aafrika punakoolobus

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uzungwa punakoolobus

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Kirki punakoolobus

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Pennanti punakoolobus

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preussi punakoolobus

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Mitra-punakoolobus

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Uganda punakoolobus

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Tholloni punakoolobus

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentawai languur

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Hertsoglanguurid

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Nosulanguurid

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kashmiri hall-languur

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Lõunatasandike hall-languur

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Põhjatasandike hall-languur

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Tarai hall-languur

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Mustjalg-hall-languur

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Tups-hall-languur

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepaali hall-languur

 

Simias concolor (I)

 

 

Siimia

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacour’i languur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

François' languur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Gee kuldne languur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Hatinhi languur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgiri languur

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laose langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Mütslanguur

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Valgepea-languur

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Shortridge’i languur

Cheirogaleidae

 

 

 

Hiirikleemurlased

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Hiirikleemurlased

Daubentoniidae

 

 

 

Aie

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aie

Hominidae

 

 

 

Inimlased

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Mägigorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Rannikugorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

Šimpansid

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatra orangutan

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Borneo orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Gibonlased

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibonlased

Indriidae

 

 

 

Indrilased

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indrilased

Lemuridae

 

 

 

Leemurlased

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Leemurlased

Lepilemuridae

 

 

 

Lepileemurlased

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lepileemurlased

Lorisidae

 

 

 

Loorilased

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Aglased loorid

Pitheciidae

 

 

 

Uakarid, titid, saakid

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakarid

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Barbara Browni titi e hüppurahv

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Hüppurahv

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Hüppurahv

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Masktiti

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Valgenina-habesaaki

Tarsiidae

 

 

 

Tarsierid

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsierid

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Londilased

 

Elephas maximus (I)

 

 

India elevant

 

Loxodonta africana (I) (välja arvatud Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid, mis on loetletud B lisas)

Loxodonta africana (II)

(üksnes Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid;  (5); muud populatsioonid on loetletud A lisas)

 

Aafrika elevant

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Tšintšiljad

 

Chinchilla spp. (I) (kodustatud liiki kuuluvate isendite suhtes käesolevat määrust ei kohaldata)

 

 

Tšintšiljad

Cuniculidae

 

 

 

Pakalased

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Täpp-paka

Jämejalalased

 

 

 

Aguutilased

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Kesk-ameerika aguuti

Erethizontidae

 

 

 

Okaslased

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mehhiko harjastega kääbusokaslane

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Paraguay harjastega kääbusokaslane

Hystricidae

 

 

 

Okassigalased

 

Hystrix cristata

 

 

Hari-okassiga

Muridae

 

 

 

Hiirlased

 

 

Leporillus conditor (II)

 

Kõrvuk-kojarott

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

Hatune väärhiir

 

 

Xeromys myoides (II)

 

Eba-kobrasrott

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

Kesk-Austraalia hiirlane

Sciuridae

 

 

 

Oravlased

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Preeriakoer e rohtlahaukur

 

 

 

Marmota caudata (III India)

Punaümiseja

 

 

 

Marmota himalayana (III India)

Suurümiseja

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Hiidoravad

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp.

 

Tupaialised

SIRENIA

 

 

 

 

Meriveiselised

 

 

 

Dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantiinlased

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Linnud

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Partlased

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Aucklandi piilpart

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskari piilpart

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Pateke piilpart

 

 

Anas formosa (II)

 

Kuupart

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysani sinikael-part

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Campbelli piilpart

 

Anas querquedula

 

 

Rägapart

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Tontpart

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskari vart

 

Aythya nyroca

 

 

Valgesilm-vart

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Aleuutide lagle

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Punakael-lagle

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Nenelagle

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskorobaluik

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Mustkael-luik

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Palmi-vilepart

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Punanokk-vilepart

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Ruuge-vilepart

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brasiilia koskel

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Stepi-händpart

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

Roosavart

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Kühmnokk-part

 

Tadorna cristata

 

 

Vikerpart

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Koolibrilased

 

 

Trochilidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Koolibrilased

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Bahia selvakoolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Jämejalglased

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Rohtla-jämejalg

Laridae

 

 

 

Kajaklased

 

Larus relictus (I)

 

 

Kõnnukajakas

Scolopacidae

 

 

 

Kurvitslased

 

Numenius borealis (I)

 

 

Põhjakoovitaja

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Helekoovitaja

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Sahhalini tilder

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Haigurlased

 

Ardea alba

 

 

Hõbehaigur

 

Bubulcus ibis

 

 

Veisehaigur

 

Egretta garzetta

 

 

Siidhaigur

Balaenicipitidae

 

 

 

Kingnoklased

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Kingnokk

Ciconiidae

 

 

 

Toonekurglased

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ida-toonekurg

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Must-toonekurg

 

Ciconia stormi

 

 

Sunda toonekurg

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru-toonekurg

 

Leptoptilos dubius

 

 

India marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Rand-toonekurg

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingolased

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Flamingolased

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Punaflamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Iibislased

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Punaiibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Kiilasiibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Kaljuiibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Tuttiibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Luitsnokk-iibis

 

Pseudibis gigantea

 

 

Hiidiibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Tuvilased

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Lakktuvi

 

Claravis godefrida

 

 

Brasiilia bambusetuvi

 

Columba livia

 

 

Kaljutuvi

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindoro keisertuvi

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Verirind-maatuvi

 

 

Goura spp. (II)

 

Kroontuvid

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenada manteltuvi

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Roosatuvi

 

Streptopelia turtur

 

 

Turteltuvi

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Sarvlinnud

 

 

Aceros spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Sarvlinnud

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Nudi-sarvlind

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Sarvlinnud

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Sarvlinnud

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Sarvlinnud

 

 

Buceros spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Sarvlinnud

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Suur-sarvlind

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Sarvlinnud

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Kilp-sarvlind

 

 

Rhyticeros spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Sarvlinnud

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Silenokk-sarvlind

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turakod

 

 

Tauraco spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Turakod

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Kameruni turako

FALCONIFORMES

 

 

 

Pistrikulised

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(välja arvatud A lisas loetletud liigid; välja arvatud C lisas loetletud sugukonna Cathartidae üks liik; selle sugukonna teised liigid ei ole käesoleva määruse lisades loetletud, ja välja arvatud Caracara lutosa, kelle suhtes käesolevat määrust ei kohaldata)

 

Pistrikulised

Accipitridae

 

 

 

Haugaslased

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Stepi-raudkull

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Kanakull

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Raudkull

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Raisakotkas

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ibeeria kääpakotkas

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kaljukotkas

 

Aquila clanga (II)

 

 

Suur-konnakotkas

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Kääpakotkas

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Väike-konnakotkas

 

Buteo buteo (II)

 

 

Hiireviu

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Karvasjalg-viu

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Stepiviu

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Konksnokk-haugas

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Madukotkas

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Roo-loorkull

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Välja-loorkull

 

Circus macrourus (II)

 

 

Stepi-loorkull

 

Circus pygargus (II)

 

 

Soo-loorkull

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Hõbehaugas

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Vööthaugas

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Habekotkas

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Kaeluskotkas

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla on loetletud I liites; muud liigid on loetletud II liites.)

 

 

Merikotkad

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpüiakotkas

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Haugaskotkas

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Kääbuskotkas

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Ekuadori selvaviu

 

Milvus migrans (II) (välja arvatud for Milvus migrans lineatus, mis on loetletud B lisas)

 

 

Must-harksaba

 

Milvus milvus (II)

 

 

Puna-harksaba

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Raipekotkas

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Herilaseviu

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Ahvikotkas

Cathartidae

 

 

 

Kondorlased

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kalifornia kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kuningkondor

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andi kondor

Falconidae

 

 

 

Pistriklased

 

Falco araeus (I)

 

 

Seišelli tuuletallaja

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Kõnnupistrik

 

Falco cherrug (II)

 

 

Stepipistrik

 

Falco columbarius (II)

 

 

Väikepistrik

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Vahemere pistrik

 

Falco jugger (I)

 

 

India kõnnupistrik

 

Falco naumanni (II)

 

 

Stepi-tuuletallaja

 

Falco newtoni (I) (üksnes Seišellide populatsioon)

 

 

Madagaskari tuuletallaja

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Kõrbepistrik

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Rabapistrik

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritiuse tuuletallaja

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Jahipistrik

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Lõopistrik

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Tuuletallaja

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Punajalg-pistrik

Pandionidae

 

 

 

Kalakotkaslased

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Kalakotkas

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Sinisagar-hoko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Bahia hoko

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Ljaanohoko

 

 

Crax fasciolata

 

Palehoko

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Punasagar-hoko

 

 

 

Crax rubra (III Colombia / Guatemala / Honduras)

Suurhoko

 

Mitu mitu (I)

 

 

Suurnokk-hoko

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Sarvhoko

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)

Võsa-tšatšalaka

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Kiiverhoko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Valgetiib-lotthoko

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Suur-lotthoko

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Lokut-nõlvahoko

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Palmi-pugalhoko

 

Pipile pipile (I)

 

 

Paruk-pugalhoko

Megapodiidae

 

 

 

Rihukanalased

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Vasar-rihukana

Phasianidae

 

 

 

Faasanlased

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argusfaasan

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Viirfaasan

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Nurmvutt

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Valge-kõrvukfaasan

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Pruun-kõrvukfaasan

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Täpik-džunglikana

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Püüfaasan

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Kroon-läikfaasan

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Hiina läikfaasan

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Hõbeselg-läikfaasan

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Annami faasan

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Terasfaasan

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Valgeselg-faasan

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Silmikkalkun

 

Odontophorus strophium

 

 

Tamme-selvavutt

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Tuhkvutt

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Sini-paabulind

 

 

Pavo muticus (II)

 

Rohe-paabulind

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Hall-paabufaasan

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Vietnami paabufaasan

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Kübar-paabufaasan

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palawani paabufaasan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Kalimantani paabufaasan

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Tuttfaasan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Pärlfaasan

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Valgekõht-faasan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Birma faasan

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikaadofaasan

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

Kuningfaasan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Pärsia mägikana

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tiibeti mägikana

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Nagalandi helmesfaasan

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Hele-helmesfaasan

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tõmmu-helmesfaasan

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Saatür-helmesfaasan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Attwateri preeriapüü

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Kurglased

 

 

Gruidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Kurglased

 

Balearica pavonina (I)

 

 

Põhja-kroonkurg

 

Grus americana (I)

 

 

Trompetkurg

 

Grus canadensis (I/II) (Liik on loetletud II liites, kuid alamliigid Grus canadensis nesiotes ja Grus canadensis pulla on loetletud I liites)

 

 

Kanada kurg

 

Grus grus (II)

 

 

Sookurg

 

Grus japonensis (I)

 

 

Õnnekurg

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Valgekurg

 

Grus monacha (I)

 

 

Munkkurg

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Mägikurg

 

Grus vipio (I)

 

 

Idakurg

Otididae

 

 

 

Traplased

 

 

Otididae spp. (II)(välja arvatud A lisas loetletud liigid)

 

Traplased

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

India trapp

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Aasia kraetrapp

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Kraetrapp

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengali trapp

 

Otis tarda (II)

 

 

Suurtrapp

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Tutt-trapp

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Väiketrapp

Rallidae

 

 

 

Ruiklased

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Pruunruik

Rhynochetidae

 

 

 

Kagulased

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagulased

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Alaudidae

 

 

 

Lõolased

 

 

 

Alauda arvensis (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Põldlõoke

 

 

 

Galerida cristata (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Tuttlõoke

 

 

 

Lullula arborea (III Ukraina) (Ukraina popultasioon)

Nõmmelõoke

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Stepilõoke

Atrichornithidae

 

 

 

Tihnikuhüpiklased

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Häälis-tihnikulind

Cotingidae

 

 

 

Kotingalased

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Amasoonia sirmilind

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Lokut-sirmilind

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Koobaltkotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Kaljukukes

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Valgetiib-kotinga

Emberizidae

 

 

 

Tsiitsitajalased

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Talvike

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Põldtsiitsitaja

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kollane kardinal

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Kollanokk-kardinal

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Punarind-kardinal

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Seitsmevärviline tangara

Estrildidae

 

 

 

Amadiinlased

 

 

Amandava formosa (II)

 

Viher-amadiin

 

 

Lonchura fuscata

 

Timori riisiamadiin

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Riisiamadiin

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Mustkurk-amadiin

Fringillidae

 

 

 

Vintlased

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Kanepilind

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Ohakalind

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Punasiisike

 

 

 

Carduelis flammea (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Urvalind

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Hele-urvalind

 

 

 

Carduelis spinus (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Siisike

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Kuldpõsk-siisike

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Karmiinleevike

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Kuuse-käbilind

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Leevike

 

 

 

Serinus serinus (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Koldvint

Hirundinidae

 

 

 

Pääsulased

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Aasia jõgipääsuke

Icteridae

 

 

 

Turpiallased

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Safranturpial

Meliphagidae

 

 

 

Meelindlased

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Kiiver-meelind

Muscicapidae

 

 

 

Kärbsenäplased

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Maskareeni roolind

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Sumatra sininäpp

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

Lääne suur-rägalind

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

Lääne rägalind

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Punarind

 

 

 

Ficedula parva (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Väike-kärbsenäpp

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Hiina naerurästas

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Taiwani naerurästas

 

 

 

Hippolais icterina (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Käosulane

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Hõbevilbas

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Punavilbas

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei mägi-vilbas

 

 

 

Luscinia svecica (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Sinirind

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Ööbik

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Lõunaööbik

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Kivirästas

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Kiilas-kaljukark

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Mets-kaljukark

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Mustpea-põõsalind

 

 

 

Sylvia borin (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Aed-põõsalind

 

 

 

Sylvia curruca (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Väike-põõsalind

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Vööt-põõsalind

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Maskariini paradiisinäpp

 

 

 

Turdus merula (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Musträstas

 

 

 

Turdus philomelos (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Laulurästas

Oriolidae

 

 

 

Peoleolased

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Harilik peoleo

Paradisaeidae

 

 

 

Paradiisilindlased

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradiisilindlased

Paridae

 

 

 

Tihaslased

 

 

 

Parus ater (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Musttihane

Pittidae

 

 

 

Pitalased

 

 

Pitta guajana (II)

 

Vöötpita

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Safranpita

 

Pitta kochi (I)

 

 

Tammepita

 

 

Pitta nympha (II)

 

Võlupita

Pycnonotidae

 

 

 

Bülbüllased

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Suurbülbül

Sturnidae

 

 

 

Kuldnoklased

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Suurmaina

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Valge-kuldnokk

Troglodytidae

 

 

 

Käbliklased

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)

Harilik käblik

Zosteropidae

 

 

 

Prilliklased

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Valgerind-prillik

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregattlindlased

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Jõulusaare fregattlind

Pelecanidae

 

 

 

Pelikanlased

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Käharpelikan

Sulidae

 

 

 

Suulalased

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Metssuula

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Habelindlased

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Viker-lõhisnokk

Picidae

 

 

 

Rähnlased

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Valgekõht-musträhn

Ramphastidae

 

 

 

Tuukanlased

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Safrantuukan

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Mustkael-arassari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Jõgiarassari

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Guajaana arassari

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Brasiilia tuukan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Vääveltuukan

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tokotuukan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Manistuukan

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Mustnokk-tuukan

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Vöötnokk-tuukan

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Pütlased

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlani pütt

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatroslased

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Kuldpea-albatross

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papagoilased

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(välja arvatud A lisas loetletud liigid ja välja arvatud Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri, mis ei ole loetletud käesoleva määruse lisades)

 

Papagoilised

Cacatuidae

 

 

 

Kakaduulased

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Tanimbari kakaduu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipiini kakaduu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Serami kakaduu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Väävelkakaduu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Ronkkakaduu

Loriidae

 

 

 

Nestepapagoilased

 

Eos histrio (I)

 

 

Arlekiin-nestepapagoi

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina on loetletud I liites, teised liigid II liites)

 

 

Aametüst-nestepapagoi

Psittacidae

 

 

 

Papagoilased

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Sinipea-amatsoonpapagoi

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Kuldkukal-amatsoonpapagoi

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Kaktuse-amatsoonpapagoi

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Rand-amatsoonpapagoi

 

Amazona finschi (I)

 

 

Mehhiko amatsoonpapagoi

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Kuning-amatsoonpapagoi

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Keiser-amatsoonpapagoi

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kuuba amatsoonpapagoi

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Kuldpea-amatsoonpapagoi

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Punatiib-amatsoonpapagoi

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Vikerpea-amatsoonpapagoi

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Lepa-amatsoonpapagoi

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Saintlucia amatsoonpapagoi

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Purpur-amatsoonpapagoi

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Rohepõsk-papagoi

 

Amazona vittata (I)

 

 

Puertoriiko amatsoonpapagoi

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Siniaarad

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Suur-soldataara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Boliivia ararauna

 

Ara macao (I)

 

 

Puna-aara

 

Ara militaris (I)

 

 

Soldataara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Mägiaara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Safiiraara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Norfolki maooripapagoi

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Chathami maooripapagoi

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Suur-maooripapagoi

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Kold-maooripapagoi

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Tulipõsk-viigipapagoi

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Tuttpapagoi

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Kuldaratinga

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Tasmaania rohupapagoi

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Vahapalmi-papagoi

 

Pezoporus occidentalis (I)

 

 

Ööpapagoi

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Maapapagoi

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Punalaup-selvapapagoi

 

Primolius couloni (I)

 

 

Smaragd-aara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Roheaara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Põhja-paradiisipapagoi

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Mustpea-paradiisipapagoi

 

Psephotus pulcherrimus (I)

 

 

Hund-paradiisipapagoi

 

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritiuse kaeluspapagoi

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Hallpapagoi

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Sinipugu-võrkpapagoi

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Männipapagoid

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakkpapagoi e kakapo

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandulased

 

Pterocnemia pennata (I) (välja arvatud Pterocnemia pennata pennata, mis on loetletud B lisas)

 

 

Väikenandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Patagoonia väikenandu

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingviinlased

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Aafrika pingviin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Guaanopingviin

STRIGIFORMES

 

 

 

Kaklased

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid ja Sceloglaux albifacies)

 

Kaklased

Strigidae

 

 

 

Kaklased

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Karvasjalg-kakk

 

Asio flammeus (II)

 

 

Sooräts

 

Asio otus (II)

 

 

Kõrvukräts

 

Athene noctua (II)

 

 

Kivikakk

 

Bubo bubo (II) (välja arvatud Bubo bubo bengalensis, mis on loetletud B lisas)

 

 

Kassikakk

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Värbkakk

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Mets-kivikakk

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Hiipäll

 

Ninox natalis (I)

 

 

Jõulusaare haugaskakk

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Lumekakk

 

Otus ireneae (II)

 

 

Sokoke päll

 

Otus scops (II)

 

 

Salupäll

 

Strix aluco (II)

 

 

Kodukakk

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Habekakk

 

Strix uralensis (II) (välja arvatud Strix uralensis davidi, mis on loetletud B lisas)

 

 

Händkakk

 

Surnia ulula (II)

 

 

Vöötkakk

Tytonidae

 

 

 

Loorkaklased

 

Tyto alba (II)

 

 

Loorkakk

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Puna-loorkakk

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Jaanalinnulised

 

 

 

Jaana