15.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 448/52


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2229,

14. detsember 2021,

millega algatatakse uurimine, milles käsitletakse võimalikku kõrvalehoidmist Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit teatavate kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2020/776 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest Türgist lähetatud impordi vahendusel, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Türgist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse sellele impordile registreerimisnõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), eriti selle artikli 23 lõiget 4 ja artikli 24 lõiget 5,

olles teavitanud liikmesriike

ning arvestades järgmist:

A.   TAOTLUS

(1)

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) on saanud määruse (EL) 2016/1037 artikli 23 lõike 4 ja artikli 24 lõike 5 kohase taotluse uurida võimalikku kõrvalehoidmist Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit teatavate kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste impordile kehtestatud tasakaalustusmeetmetest ja kehtestada nõue registreerida Türgist lähetatud teatavate kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste import, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Türgist pärinevana või mitte.

(2)

Taotluse esitas 3. novembril 2021 tootjate ühendus TECH-FAB Europe e.V.

B.   TOODE

(3)

Võimaliku kõrvalehoidmisega seotud toode on Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit pikast klaasfilamentkiudheidest ja/või klaaslõngast kootud ja/või nõeltöödeldud kangad, mis võivad sisaldada muid elemente, välja arvatud impregneeritud või eelimpregneeritud tooted ning hõreda koega kangad, mille koeruudu pikkus ja laius on üle 1,8 mm ja mis kaaluvad üle 35 g/m2, ning mis komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/776 (2) jõustumise kuupäeval kuulus CN-koodide ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 (TARICi koodid 7019390080, 7019400080, 7019590080 ja 7019900080) alla (edaspidi „vaatlusalune toode“). Selle toote suhtes juba kohaldatakse meetmeid.

(4)

Uuritav toode on Türgist lähetatud toode, mis on sama, mis eelmises põhjenduses määratletud toode, mis praegu kuulub CN-koodide ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 alla, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Türgist pärinevana või mitte (TARICi koodid 7019390083, 7019400083, 7019590083 ja 7019900083) (edaspidi „uuritav toode“).

C.   KEHTIVAD MEETMED

(5)

Kehtivad meetmed, millest väidetavalt kõrvale hoitakse, on tasakaalustusmeetmed, mis on kehtestatud rakendusmäärusega (EL) 2020/776, millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste impordi suhtes ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2020/492, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste impordi suhtes (edaspidi „kehtivad meetmed“).

D.   UURIMISE ALGATAMISE PÕHJUSED

(6)

Taotlus sisaldab piisavalt tõendeid selle kohta, et vaatlusaluse toote importimisel hoitakse kõrvale uuritava toote impordi suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmetest. Komisjonile kättesaadavatest andmetest selgub järgmine.

(7)

Pärast vaatlusaluse toote suhtes meetmete kehtestamist on kaubanduse struktuur Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest ning Türgist liitu suunduva ekspordi osas oluliselt muutunud.

(8)

Muutus seisneb selles, et vaatlusalust toodet saadetakse Türgi kaudu liitu pärast mõne kokkupanemis- või viimistlustoimingu tegemist Türgis või ilma selleta. Näib, et sellel muutusel ei ole muud põhjust ega majanduslikku põhjendust peale tollimaksu kehtestamise.

(9)

Tõendid paistavad osutavat ka sellele, et eespool kirjeldatud võtete kasutamise tõttu on vähenenud kehtivate tasakaalustusmeetmete parandav mõju vaatlusaluse toote impordi kogusele ja hinnale. Paistab, et ELi turule on jõudnud suured kogused imporditud uuritavat toodet. Piisavalt on tõendatud ka see, et uuritavat toodet imporditakse kahjustavate hindadega.

(10)

Lisaks näivad tõendid osutavat sellele, et uuritavat toodet ja/või selle osi subsideeritakse endiselt. Uuritavat toodet ja selle osi toodavad ja ekspordivad Türgisse need Hiina ja Egiptuse äriühingud, kelle puhul on kinnitust leidnud kehtivate meetmete raames uuritava toote tootmise ja müügi eest tasakaalustatavate subsiidiumide saamine.

(11)

Kui uurimise käigus tuvastatakse peale eespool mainitute veel muid alusmääruse artikliga 23 hõlmatud kõrvalehoidmisvõtteid, võidakse uurida ka neid.

E.   MENETLUS

(12)

Eespool esitatut arvesse võttes on komisjon jõudnud järeldusele, et on olemas piisavalt tõendeid, mis õigustavad uurimise algatamist vastavalt alusmääruse artikli 23 lõikele 4 ja uuritava toote impordi suhtes registreerimisnõude kehtestamist vastavalt alusmääruse artikli 24 lõikele 5.

(13)

Selleks et saada käesoleva uurimise jaoks vajalikku teavet, peaksid kõik huvitatud isikud komisjoniga ühendust võtma viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul. Käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 nimetatud tähtaeg kehtib kõigi huvitatud isikute suhtes. Vastavalt vajadusele võib teavet taotleda ka liidu tootmisharult.

(14)

Türgi, Hiina Rahvavabariigi ja Egiptuse ametiasutusi teavitatakse uurimise algatamisest.

a)   Kirjalike esildiste, täidetud küsimustike ja kirjade saatmise juhised

(15)

Kaubanduse kaitsemeetmeid käsitlevatel uurimistel komisjonile esitatava teabe suhtes ei kehti autoriõigused. Enne kolmanda isiku autoriõigustega kaitstud teabe ja/või andmete esitamist komisjonile peavad huvitatud isikud saama autoriõiguse omajalt spetsiaalse loa, mis sõnaselgelt võimaldab komisjonil a) kasutada kõnealust teavet ja andmeid käesolevas kaubanduse kaitsega seotud menetluses ja b) esitada huvitatud isikutele teavet ja/või andmeid käesolevas uurimises kasutamiseks sellises vormis, mis võimaldab neil oma kaitseõigust kasutada.

(16)

Kirjalikud esildised, sealhulgas käesoleva määrusega nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, tuleb märgistada sõnaga „Sensitive“ (3). Uurimise käigus teabe esitajatel palutakse oma teabe konfidentsiaalsena käsitamise taotlust põhjendada.

(17)

Isikud, kes esitavad teavet märkega „Sensitive“, peavad vastavalt määruse (EL) 2016/1037 artikli 29 lõikele 2 esitama ka teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millele tuleb teha märge „For inspection by interested parties“ (tutvumiseks huvitatud isikutele). Need kokkuvõtted peavad olema küllaldaselt üksikasjalikud, et võimaldada piisavalt aru saada konfidentsiaalsena esitatud teabe sisust.

(18)

Kui konfidentsiaalset teavet esitav isik ei anna teabe konfidentsiaalsena käsitamise taotlusele sobilikku põhjendust või ei esita nõutavas vormis ja nõutava kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib komisjon jätta sellise teabe arvesse võtmata, kui asjakohastest allikatest ei ole teabe õigsust võimalik rahuldavalt kontrollida.

(19)

Huvitatud isikutel palutakse esitada esildised ja taotlused, sealhulgas skaneeritud volikirjad ja sertifikaadid, TRON.tdi kaudu (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI).

TRON.tdi-le juurdepääsu saamiseks on huvitatud isikutel vaja EU Login kontot. Juhised TRON.tdi-s registreerumiseks ja selle kasutamiseks on aadressil https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

TRON.tdi-d või e-posti kasutades nõustuvad huvitatud isikud elektroonselt esitatavate materjalide suhtes kehtivate eeskirjadega, mis on esitatud dokumendis „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ ja avaldatud kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Huvitatud isikutel tuleb esitada oma nimi, aadress ja telefon ning toimiv ametlik e-posti aadress, mida vaadatakse iga päev. Kui kontaktandmed on esitatud, suhtleb komisjon huvitatud isikutega ainult e-posti teel, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad selgelt soovi saada kõik dokumendid komisjonilt muude sidevahendite kaudu või kui dokumendi laadi tõttu tuleb see saata tähitud kirjaga. Huvitatud isikud leiavad täiendavaid eeskirju ja lisateavet komisjoniga suhtlemise kohta, sealhulgas teavet e-posti teel saadetavate esildiste suhtes kehtivate põhimõtete kohta, eespool osutatud huvitatud isikutega suhtlemise juhendist.

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-post: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Teabe kogumine ja ärakuulamine

(20)

Huvitatud isikutel, sealhulgas liidu tootmisharu esindajatel, importijatel ja kõigil asjaomastel ühendustel, palutakse teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja esitada asjakohased tõendid artikli 3 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul. Lisaks sellele võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, millest selgub, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

c)   Meetmetest vabastamise taotlused

(21)

Alusmääruse artikli 23 lõike 5 kohaselt võib uuritava toote impordi vabastada meetmetest, kui importimisel ei hoita meetmetest kõrvale.

(22)

Kuna võimalik kõrvalehoidmine toimub väljaspool liitu, võib vastavalt alusmääruse artikli 23 lõikele 6 võimaldada vabastust nendele uuritava toote tootjatele Türgis, kes suudavad tõendada, et nad ei tegele alusmääruse artikli 23 lõikes 3 määratletud meetmetest kõrvalehoidmisega. Sellisest vabastamisest huvitatud tootjad peaksid endast teatama käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul. Hiina Rahvavabariigi ja Egiptuse eksportivatele tootjatele mõeldud küsimustik, Türgi eksportivatele tootjatele mõeldud vabastamistaotluse küsimustiku vorm ning ELi importijatele mõeldud küsimustikud on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572. Küsimustikule tuleb vastata käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

F.   REGISTREERIMINE

(23)

Vastavalt alusmääruse artikli 24 lõikele 5 kehtestatakse uuritava toote impordi registreerimise nõue selleks, et kui uurimise tulemusena tehakse kindlaks meetmetest kõrvalehoidmine, siis saab tasakaalustava tollimaksu summas, mis ei ületa rakendusmäärusega (EL) 2020/776 teistele Hiina Rahvavabariigi ja Egiptuse äriühingutele kehtestatud tollimaksu, sisse nõuda alates kuupäevast, mil impordi registreerimise nõue kehtima hakkas.

G.   TÄHTAJAD

(24)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud saavad endast komisjonile teada anda, vastata küsimustikule, esitada kirjalikud seisukohad ja anda muud teavet, mida tuleks uurimisel arvesse võtta;

Türgi tootjad saavad taotleda meetmetest vabastamist;

huvitatud isikud saavad esitada kirjaliku taotluse, et komisjon neid ära kuulaks.

(25)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et alusmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamiseks peavad isikud endast teada andma käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaegade jooksul.

H.   KOOSTÖÖST KEELDUMINE

(26)

Kui huvitatud isik keeldub andmast juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist oluliselt, võib vastavalt alusmääruse artiklile 28 nii positiivsed kui ka negatiivsed järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

(27)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud väära või eksitavat teavet, siis jäetakse selline teave arvesse võtmata ja võidakse lähtuda kättesaadavatest faktidest vastavalt alusmääruse artiklile 28.

(28)

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel faktidel vastavalt alusmääruse artiklile 28, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

I.   UURIMISE AJAKAVA

(29)

Uurimine viiakse lõpule alusmääruse artikli 23 lõike 4 kohaselt üheksa kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

J.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(30)

Uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1725 (4).

(31)

Isikuandmete kaitset käsitlev teade, milles teavitatakse kõiki isikuid komisjoni kaubanduse kaitsemeetmete raames toimuvast isikuandmete töötlemisest, on kättesaadav kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(32)

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubandusmenetluses ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja muude menetluse käigus esitatavate taotlustega, mis käsitlevad huvitatud isikute ja kolmandate isikute kaitseõigust.

(33)

Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada ärakuulamisi ning tegutseda huvitatud isiku(te) ja komisjoni talituste vahendajana, tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigust täielikult kasutada. Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleks esitada kirjalikult ja peab sisaldama põhjendust. Ärakuulamise eest vastutav ametnik analüüsib taotluse põhjendusi. Ärakuulamine tuleks korraldada üksnes juhul, kui komisjoni talitustega ei ole küsimusi õigeaegselt lahendatud.

(34)

Taotlus tuleb esitada aegsasti ja viivitamata, et mitte takistada menetluse nõuetekohast kulgu. See tähendab, et huvitatud isikutel tuleb taotleda ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist võimalikult peatselt pärast sellist sekkumist õigustava juhtumi esinemist. Kui ärakuulamistaotlust ei esitata nende tähtaegade jooksul, vaatab ärakuulamise eest vastutav ametnik läbi taotluse hilisema esitamise põhjuse ning tõstatatud küsimuste laadi ja nende mõju kaitseõigusele, võttes nõuetekohaselt arvesse uurimise head haldamist ja õigeaegset lõpuleviimist.

(35)

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Algatatakse määruse (EL) 2016/1037 artikli 23 lõike 4 kohane uurimine, et selgitada välja, kas Türgist lähetatud pikast klaasfilamentkiudheidest ja/või klaaslõngast kootud ja/või nõeltöödeldud kangaid, mis võivad sisaldada muid elemente, välja arvatud impregneeritud või eelimpregneeritud tooted ning hõreda koega kangad, mille koeruudu pikkus ja laius on üle 1,8 mm ja mis kaaluvad üle 35 g/m2, ning mis praegu kuuluvad CN-koodide ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 alla, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Türgist pärinevana või mitte (TARICi koodid 7019390083, 7019400083, 7019590083 ja 7019900083), imporditakse rakendusmäärusega (EL) 2020/776 kehtestatud meetmetest kõrvale hoides.

Artikkel 2

1.   Liikmesriikide tolliasutused võtavad vastavalt määruse (EL) 2016/1037 artikli 23 lõikele 4 ja artikli 24 lõikele 5 asjakohaseid meetmeid, et registreerida käesoleva määruse artiklis 1 määratletud toote import.

2.   Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 3

1.   Huvitatud isikud peavad endast teada andma, võttes komisjoniga ühendust 15 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

2.   Huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad oma seisukohad ja küsimustiku vastused, meetmetest vabastamise taotlused või mis tahes muu teabe esitama kirjalikult 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.   Peale selle võivad kõik huvitatud isikud sama 37-päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist. Küsimuste puhul, mis on seotud uurimise algatamise etapiga, tuleb ärakuulamistaotlus esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist. Ärakuulamistaotlus peab olema kirjalik ning selles peab olema esitatud taotluse põhjus.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(2)  Komisjoni 12. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/776, millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste impordi suhtes ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2020/492, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste impordi suhtes (ELT L 189, 15.6.2020, lk 1).

(3)  Märkega „Sensitive“ tähistatakse dokument, mida alusmääruse artikli 29 ning WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artikli 12 kohaselt käsitatakse konfidentsiaalsena. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).