7.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 436/35


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2158,

6. detsember 2021,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/934 (milles sätestatakse sigade klassikalise katku tõrje erimeetmed) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 71 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade klassikaline katk on peetavaid sigu ja uluksigu kahjustav nakkuslik viirushaigus, mis võib rängalt mõjutada seda loomapopulatsiooni ja loomakasvatuse kasumlikkust ning häirida nende loomade ja neilt pärit loomsete saaduste saadetiste liidusisest liikumist ja kolmandatesse riikidesse eksportimist.

(2)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/934 (2) võeti vastu määruse (EL) 2016/429 raames ning selles sätestati sigade klassikalise katku tõrje erimeetmed, mida kõnealuse rakendusmääruse I lisas loetletud liikmesriigid peavad piiratud aja jooksul kohaldama kõnealuses lisas loetletud piirangutsoonides.

(3)

Võttes arvesse Bulgaaria poolt alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele esitatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/687 (3) ja rakendusmääruse (EL) 2021/934 kohaselt Bulgaarias võetud järelevalve- ja kontrollimeetmete tõhusust ning sigade klassikalise katku soodsat epidemioloogilist olukorda kõnealuses liikmesriigis, tuleks nüüd kogu Bulgaaria territoorium, mis praegu on loetletud rakendusmääruse (EL) 2021/934 I lisas piirangutsoonina, kõnealusest lisast välja jätta.

(4)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2021/934 vastavalt muuta.

(5)

Pidades silmas sigade klassikalise katku epidemioloogilise olukorra paranemist Bulgaarias ja tagamaks, et kõnealuse taudi suhtes ei kehtestata põhjendamatuid piiranguid, peaksid käesoleva määrusega rakendusmäärusesse (EL) 2021/934 tehtavad muudatused jõustuma võimalikult kiiresti.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/934 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 9. juuni 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/934, milles sätestatakse sigade klassikalise katku tõrje erimeetmed (ELT L 204, 10.6.2021, lk 18).

(3)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/687, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 64).


LISA

„I LISA

PIIRANGUTSOONID

Rumeenia

Kogu Rumeenia territoorium.