29.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 426/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2081,

26. november 2021,

milles käsitletakse toimeaine indoksakarbi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõike 1 punkti b ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2006/10/EÜ (2) kanti toimeaine indoksakarb nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas (4).

(3)

Toimeaine indoksakarbi heakskiit, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, aegub 31. oktoobril 2022.

(4)

Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikliga 1 on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemikus esitatud taotlus indoksakarbi heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Taotleja esitas täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamisaruande kavandi ning esitas selle 28. novembril 2016 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet tegi täiendava kokkuvõtliku toimiku üldsusele kättesaadavaks. Samuti edastas toiduohutusamet pikendamise hindamisaruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning algatas selle kohta avaliku arutelu. Toiduohutusamet edastas saadud märkused komisjonile.

(8)

15. detsembril 2017 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse (6) selle kohta, kas indoksakarb võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Selle järelduse ökotoksikoloogiat käsitlevat osa muudeti 2018. aastal, et selgitada riskihindamist mesilaste puhul vastavalt asjakohastele Euroopa Komisjoni suunistele (SANCO/10329/2002-rev.2). 15. mail 2019 palus komisjon toiduohutusametil koostada ajakohastatud vastastikuse eksperdihinnangu indoksakarbist imetajatele ja mesilastele tuleneva riski kohta. 28. oktoobril 2019 kiitis toiduohutusamet heaks seisukoha toimeainest indoksakarbist imetajatele ja mesilastele tulenevat riski käsitleva ajakohastatud vastastikuse eksperdihinnangu kohta; (7) seda seisukohta kajastati toiduohutusameti järelduse teises ajakohastatud versioonis, milles käsitleti seda, kas indoksakarb võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.

(9)

Toiduohutusamet tegi kindlaks tõsist muret tekitava küsimuse seoses suure pikaajalise riskiga looduslikele imetajatele, eelkõige väikestele taimtoidulistele imetajatele.

(10)

Lisaks tehti kindlaks tarbijatele ja töötajatele avalduv suur risk seoses iseloomuliku kasutusviisiga aedsalati puhul ning mesilastele avalduv suur risk seoses iseloomuliku kasutusviisiga maisi, suhkrumaisi ja seemnete tootmiseks kasvatatava aedsalati puhul.

(11)

Lisaks ei olnud mitmes valdkonnas võimalik riskihindamist lõpule viia, sest toimikus leiduv teave ei olnud piisav. Täpsemalt ei olnud võimalik lõpule viia tarbijale avalduva riski hindamist, sest puudusid andmed külvikorrakultuuride metabolismi kohta, andmed metabolismi kohta kodulindudel, jääkide koguse kohta põhikultuurides ja külvikorrakultuurides ning andmed veetöötlemisprotsesside mõju kohta jääkidele joogivees. Lisaks ei olnud võimalik lõpule viia hindamist pinnases leiduva metaboliidi IN-U8E24 kokkupuute kohta põhjaveega, kuna puuduvad andmed mulla degradeerumise ja adsorptsiooni kohta. Samuti ei olnud võimalik lõpule viia mitme metaboliidiga seotud ökotoksikoloogilise riski hindamist.

(12)

14. novembril 2018 teatas taotleja komisjonile oma otsusest eemaldada pikendamistaotlusest iseloomulikud kasutusviisid aedsalati puhul.

(13)

Komisjon palus taotlejal esitada oma märkused toiduohutusameti järelduste, läbivaadatud järelduste ja seisukoha kohta. Lisaks palus komisjon rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmanda lõigu kohaselt, et taotleja esitaks oma märkused pikendamisaruande kavandi kohta. Taotleja esitas oma märkused ja need on põhjalikult läbi vaadatud.

(14)

Vaatamata taotleja esitatud väidetele ei olnud võimalik kõnealuse toimeainega seotud probleeme lahendatuks lugeda.

(15)

Seega ei ole vähemalt ühe taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Seetõttu on asjakohane jätta toimeaine indoksakarbi heakskiit vastavalt kõnealuse määruse artikli 20 lõike 1 punktile b pikendamata.

(16)

Rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 tuleks seega vastavalt muuta.

(17)

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega indoksakarbi sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tagasivõtmiseks.

(18)

Kui liikmesriigid annavad indoksakarbi sisaldavate taimekaitsevahendite puhul ajapikendust kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, peab see olema võimalikult lühike.

(19)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/1449 (8) pikendati indoksakarbi heakskiidu kehtivusaega 31. oktoobrini 2022, et pikendamismenetluse saaks lõpule viia enne kõnealuse aine heakskiidu aegumist. Kuna aga heakskiidu pikendamata jätmise kohta on otsus tehtud enne pikendatud kehtivusaja lõppkuupäeva, tuleks hakata käesolevat määrust kohaldama niipea kui võimalik.

(20)

Käesoleva määrusega ei piirata õigust esitada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt uut taotlust indoksakarbi heakskiitmiseks.

(21)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamata jätmine

Toimeaine indoksakarbi heakskiitu ei pikendata.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osast jäetakse välja 119. rida, milles käsitletakse indoksakarbi.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid võtavad toimeainet indoksakarbi sisaldavate taimekaitsevahendite load tagasi hiljemalt 19. märtsiks 2022.

Artikkel 4

Ajapikendus

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, lõpeb 19. septembriks 2022.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 27. jaanuari 2006. aasta direktiiv 2006/10/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka forkloorfenuroon ja indoksakarb (ELT L 25, 28.1.2006, lk 24).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA Journal 2018;16(1):5140, 36 lk doi:10.2903/j.efsa.2018.5140. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.

(7)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2019. „Statement on the updated peer review concerning the risk to mammals and bees for the active substance indoxacarb“ („Seisukoht ajakohastatud vastastikuse eksperdihinnangu kohta, milles käsitletakse toimeaine indoksakarbiga seotud riski imetajatele ja mesilastele“), EFSA Journal 2019;17(10):5866, 10 lk

(8)  Komisjoni 3. septembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/1449, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 2-fenüülfenooli (sealhulgas selle soolad, näiteks naatriumsool), 8-hüdroksükinoliini, amidosulfurooni, bifenoksi, kloormekvaadi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, dimetakloori, etofeenproksi, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, parafiinõli, penkonasooli, pikloraami, propakvisafopi, prosulfokarbi, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, väävli, tetrakonasooli, triallaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 313, 6.9.2021, lk 20).