11.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 398/25


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1953,

10. november 2021,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL seoses asjade, teenuste ja ehitustööde hankelepingute ning ideekonkursside suhtes kohaldatavate piirmääradega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ, (1) eriti selle artikli 17 lõike 4 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kiitis otsusega 2014/115/EL (2) heaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames sõlmitud riigihankelepingu (3) muutmise protokolli. Muudetud riigihankeleping (edaspidi „leping“) on mitmepoolne kokkulepe, mille kohaselt avavad kokkuleppe osalised üksteisele oma riigihanketuru. Lepingut kohaldatakse kõigi riigihangete suhtes, mille väärtus vastab kokkuleppes sätestatud summale (edaspidi „piirmäärad“), mis on väljendatud eriarveldusühikutes, või ületab seda summat.

(2)

Üks direktiivi 2014/25/EL eesmärkidest on võimaldada hankijatel järgida selle direktiivi kohaldamisel ka kokkuleppes sätestatud kohustusi. Direktiivi 2014/25/EL artikli 17 lõike 1 kohaselt kontrollib komisjon iga kahe aasta tagant, kas kõnealuse direktiivi artikli 15 punktides a ja b asjade, teenuste ja ehitustööde hankelepingutele ja ideekonkurssidele kehtestatud piirmäärad vastavad lepingus sätestatud piirmääradele. Kuna direktiivi 2014/25/EL artikli 17 lõike 1 alusel arvutatud piirmäärade väärtus erineb kõnealuse direktiivi artikli 15 punktides a ja b sätestatud piirmäärade väärtusest, tuleb neid piirmäärasid muuta.

(3)

Direktiivi 2014/25/EL artikli 17 lõikes 1 on nõutud, et komisjon vaatab piirmäärad läbi iga kahe aasta järel ning muutus jõustub alates 1. jaanuarist. Seega tuleks 2022.–2023. aasta piirmäärasid kohaldada alates 1. jaanuarist 2022.

(4)

Seepärast tuleks direktiivi 2014/25/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/25/EL artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

1)

punktis a asendatakse summa 428 000 eurot summaga 431 000 eurot;

2)

punktis b asendatakse summa 5 350 000 eurot summaga 5 382 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.

(2)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta otsus 2014/115/EL riigihankelepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta (ELT L 68, 7.3.2014, lk 1).

(3)  ELT L 68, 7.3.2014, lk 2.