27.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 380/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/1881,

26. oktoober 2021,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate imidaklopriidi jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Imidaklopriidi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas.

(2)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) esitas põhjendatud arvamuse imidaklopriidi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 (2) artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet soovitas sätestada jäägi määratluse ainult imidaklopriidina ja tegi sileda endiiviasiguri/eskariooli puhul kindlaks, et jäägi piirnormist tuleneb oht tarbijatele. Seepärast on asjakohane vähendada seda jääkide piirnormi konkreetse määramispiirini. Toiduohutusamet soovitas vähendada jääkide piirnorme pekanipähklite, banaanide, tomatite, hariliku paprika, baklažaanide, kurkide, kornišonide, kabatšokkide ja loomsete saaduste puhul. Kõnealuste toodete puhul tuleks jääkide piirnormid sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas toiduohutusameti kindlaks määratud tasemel.

(3)

Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et tsitrusviljade, viinamarjade, mustikate, jõhvikate, söödava muskushibiski, mittesöödava koorega kõrvitsaliste, ubade (kaunadega ja ilma), herneste (kaunadega ja ilma), ubade, maapähklite, kohviubade ja humala puhul ei ole jääkide piirnormi kindlaksmääramiseks vajalik teave täies ulatuses kättesaadav ning riskijuhtidel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormid samuti kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas toiduohutusameti poolt kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse üks aasta pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(4)

Toiduohutusameti põhjendatud arvamustes võeti arvesse codex’is esitatud kehtivaid jääkide piirnorme. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et codex’is esitatud jääkide piirnormid ei ole kooskõlas ELi jäägi määratlusega, ega soovitanud kehtivaid codex’is esitatud jääkide piirnorme määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisasse kanda. Seega on asjakohane kehtestada kõnealuste jääkide piirnormid toiduohutusameti kindlaks määratud tasemel.

(5)

Toodete jaoks, mille töötlemine asjaomaste taimekaitsevahenditega ei ole lubatud ja mille jaoks ei ole kehtestatud impordil kohaldatavaid jääkide piirnorme ega codex’is esitatud jääkide piirnorme, tuleks jääkide piirnormiks kehtestada konkreetne määramispiir või vaikeväärtus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktiga b.

(6)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaboritega. Need laborid jõudsid järeldusele, et teatavate kaupade puhul on tehnika arengust tulenevalt nõutav sätestada madalamad määramispiirid.

(7)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamustele ja võttes arvesse käsitletava küsimuse puhul asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(8)

Uute piirnormide suhtes on Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel konsulteeritud liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi on arvesse võetud.

(9)

Määrust (EÜ) nr 396/2005 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(10)

Selleks et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekukord selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijate kõrgetasemeline kaitse on tagatud.

(11)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(12)

Imidaklopriidi heakskiidu kehtivus lõppes 1. detsembril 2020 (3). Kõik liikmesriikide antud ajapikendused lõpevad 1. juunil 2022. Jääkide piirnormide uus läbivaatamine on kavandatud ajaks pärast seda kuupäeva.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Seoses kõigis toodetes, välja arvatud eskarioolis, või nende pinnal esineva toimeaine imidaklopriidiga jätkatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, nende toodete suhtes, mis on toodetud liidus või imporditud liitu enne 16. maist 2022.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 16. maist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 26. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for imidacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus imidaklopriidi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12), EFSA Journal (2019); 17(1):5570.

(3)  ELT L 370, 6.11.2020, lk 18.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisasse lisatakse järgmine imidaklopriidi käsitlev veerg:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme  (1)

Imidaklopriid

(1)

(2)

(3)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

0110000

Tsitrusviljad

0,9 (+)

0110010

Greibid

(+)

0110020

Apelsinid

(+)

0110030

Sidrunid

(+)

0110040

Laimid

(+)

0110050

Mandariinid

(+)

0110990

Muud

(+)

0120000

Pähklid

0,01  (*1)

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

Kašupähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muud

 

0130000

Õunviljad

0,01  (*1)

0130010

Õunad

 

0130020

Pirnid

 

0130030

Küdooniad

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

0130990

Muud

 

0140000

Luuviljad

0,01  (*1)

0140010

Aprikoosid

 

0140020

Maguskirsid

 

0140030

Virsikud

 

0140040

Ploomid

 

0140990

Muud

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

0151000

a)

Viinamarjad

0,7 (+)

0151010

Lauaviinamarjad

(+)

0151020

Veiniviinamarjad

(+)

0152000

b)

Maasikad

0,01  (*1)

0153000

c)

Koguviljad

0,01  (*1)

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

0153990

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad

5 (+)

0154020

Jõhvikad

5 (+)

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

0,01  (*1)

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

0,01  (*1)

0154050

Kibuvitsamarjad

0,01  (*1)

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

0,01  (*1)

0154070

Õun-viirpuu marjad

0,01  (*1)

0154080

Musta leedri marjad

0,01  (*1)

0154990

Muud

0,01  (*1)

0160000

Mitmesugused puuviljad

0,01  (*1)

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

 

0161020

Viigimarjad

 

0161030

Lauaoliivid

 

0161040

Kinkanid

 

0161050

Tähtviljad

 

0161060

Hurmaad

 

0161070

Jambolanid

 

0161990

Muud

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0162020

Litšid

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

0162040

Kaktusviljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0163010

Avokaadod

 

0163020

Banaanid

 

0163030

Mangod

 

0163040

Papaiad

 

0163050

Granaatõunad

 

0163060

Suhkurannoonad

 

0163070

Guajaavid

 

0163080

Ananassid

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

0163100

Durianid

 

0163110

Oga-annoonad

 

0163990

Muud

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartulid

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

0212020

Bataat

 

0212030

Jamss

 

0212040

Roogmaranta

 

0212990

Muud

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeet

 

0213020

Porgand

 

0213030

Juurseller

 

0213040

Mädarõigas

 

0213050

Maapirn

 

0213060

Pastinaak

 

0213070

Juurpetersell

 

0213080

Redis

 

0213090

Aed-piimjuur

 

0213100

Kaalikas

 

0213110

Naeris

 

0213990

Muud

 

0220000

Sibulköögivili

0,01  (*1)

0220010

Küüslauk

 

0220020

Sibul

 

0220030

Pesasibul

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

0220990

Muud

 

0230000

Viliköögivili

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomat

0,3

0231020

Harilik paprika

0,9

0231030

Baklažaan

0,3

0231040

Söödav muskushibisk

0,5 (+)

0231990

Muud

0,01  (*1)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

0232010

Kurk

0,5

0232020

Kornišon

0,4

0232030

Kabatšokk

0,4

0232990

Muud

0,01  (*1)

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,15 (+)

0233010

Melon

(+)

0233020

Suureviljaline kõrvits

(+)

0233030

Arbuus

(+)

0233990

Muud

(+)

0234000

d)

Suhkrumais

0,01  (*1)

0239000

e)

Muu viliköögivili

0,01  (*1)

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01  (*1)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

0241010

Spargelkapsas

 

0241020

Lillkapsas

 

0241990

Muud

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

 

0242020

Peakapsas

 

0242990

Muud

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

0243990

Muud

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

0,01  (*1)

0251010

Põldkännak

 

0251020

Aedsalat

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

0251990

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

0252020

Harilik portulak

 

0252030

Lehtpeet

 

0252990

Muud

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01  (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01  (*1)

0255000

e)

Salatsigur

0,01  (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,05  (*1)

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller

 

0256040

Petersell

 

0256050

Aedsalvei

 

0256060

Rosmariin

 

0256070

Aed-liivatee

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

0256090

Loorberilehed

 

0256100

Estragon

 

0256990

Muud

 

0260000

Kaunköögivili

 

0260010

Oad (kaunadega)

5 (+)

0260020

Oad (kaunadeta)

2 (+)

0260030

Herned (kaunadega)

5 (+)

0260040

Herned (kaunadeta)

2 (+)

0260050

Läätsed

0,01  (*1)

0260990

Muud

0,01  (*1)

0270000

Varsköögivili

0,01  (*1)

0270010

Spargel

 

0270020

Kardi

 

0270030

Varsseller

 

0270040

Salat-apteegitill

 

0270050

Harilik artišokk

 

0270060

Porrulauk

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0270090

Palmipungad

 

0270990

Muud

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*1)

0280010

Kultuurseened

 

0280020

Metsaseened

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*1)

0300000

KAUNVILI

 

0300010

Oad

2 (+)

0300020

Läätsed

0,01  (*1)

0300030

Herned

0,01  (*1)

0300040

Lupiinid/lupiinioad

0,01  (*1)

0300990

Muud

0,01  (*1)

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

0401000

Õliseemned

 

0401010

Linaseemned

0,01  (*1)

0401020

Maapähklid

0,5 (+)

0401030

Unimagunaseemned

0,01  (*1)

0401040

Seesamiseemned

0,01  (*1)

0401050

Päevalilleseemned

0,01  (*1)

0401060

Rapsiseemned

0,01  (*1)

0401070

Sojaoad

0,01  (*1)

0401080

Sinepiseemned

0,01  (*1)

0401090

Puuvillaseemned

0,01  (*1)

0401100

Kõrvitsaseemned

0,01  (*1)

0401110

Värvisafloori seemned

0,01  (*1)

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

0,01  (*1)

0401130

Põldtudra seemned

0,01  (*1)

0401140

Kanepiseemned

0,01  (*1)

0401150

Riitsinuseseemned

0,01  (*1)

0401990

Muud

0,01  (*1)

0402000

Õlivili

0,01  (*1)

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

0402990

Muud

 

0500000

TERAVILI

0,01  (*1)

0500010

Oder

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

0500030

Mais

 

0500040

Harilik hirss

 

0500050

Kaer

 

0500060

Riis

 

0500070

Rukis

 

0500080

Harilik sorgo

 

0500090

Nisu

 

0500990

Muud

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

 

0610000

Teed

0,05  (*1)

0620000

Kohvioad

1 (+)

0630000

Taimeteed

0,05  (*1)

0631000

a)

Õitest

 

0631010

Kummel

 

0631020

Hapu hibisk

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmiin

 

0631050

Pärn

 

0631990

Muud

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

 

0632010

Maasikas

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

0632030

Matepuu

 

0632990

Muud

 

0633000

c)

Juurtest

 

0633010

Palderjan

 

0633020

Ženženn

 

0633990

Muud

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

0640000

Kakaooad

0,05  (*1)

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

0,05  (*1)

0700000

HUMAL

15 (+)

0800000

MAITSEAINED

 

0810000

Seemned

0,05  (*1)

0810010

Aniis

 

0810020

Pärsia köömen

 

0810030

Seller

 

0810040

Koriander

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

0810060

Aedtill

 

0810070

Harilik apteegitill

 

0810080

Põld-lambalääts

 

0810090

Muskaatpähkel

 

0810990

Muud

 

0820000

Viljad

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Jaapani pipar

 

0820030

Köömen

 

0820040

Kardemon

 

0820050

Kadakamarjad

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

0820070

Vanill

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Muud

 

0830000

Puukoor

0,05  (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Muud

 

0840000

Juured ja risoomid

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  (*1)

0840020

Harilik ingver

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05  (*1)

0840040

Mädarõigas

(+)

0840990

Muud

0,05  (*1)

0850000

Pungad

0,05  (*1)

0850010

Nelk

 

0850020

Kappar

 

0850990

Muud

 

0860000

Õie emakasuue

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

0860990

Muud

 

0870000

Seemnerüü

0,05  (*1)

0870010

Muskaatõis

 

0870990

Muud

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01  (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

0900030

Juursigur

 

0900990

Muud

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

Koed

0,01  (*1)

1011000

a)

Sead

 

1011010

Lihaskude

 

1011020

Rasvkude

 

1011030

Maks

 

1011040

Neerud

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1011990

Muud

 

1012000

b)

Veised

 

1012010

Lihaskude

 

1012020

Rasvkude

 

1012030

Maks

 

1012040

Neerud

 

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1012990

Muud

 

1013000

c)

Lambad

 

1013010

Lihaskude

 

1013020

Rasvkude

 

1013030

Maks

 

1013040

Neerud

 

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1013990

Muud

 

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

Lihaskude

 

1014020

Rasvkude

 

1014030

Maks

 

1014040

Neerud

 

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1014990

Muud

 

1015000

e)

Hobuslased

 

1015010

Lihaskude

 

1015020

Rasvkude

 

1015030

Maks

 

1015040

Neerud

 

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1015990

Muud

 

1016000

f)

Kodulinnud

 

1016010

Lihaskude

 

1016020

Rasvkude

 

1016030

Maks

 

1016040

Neerud

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1016990

Muud

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

1017010

Lihaskude

 

1017020

Rasvkude

 

1017030

Maks

 

1017040

Neerud

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1017990

Muud

 

1020000

Piim

0,01  (*1)

1020010

Veised

 

1020020

Lambad

 

1020030

Kitsed

 

1020040

Hobused

 

1020990

Muud

 

1030000

Linnumunad

0,01  (*1)

1030010

Kanad

 

1030020

Pardid

 

1030030

Haned

 

1030040

Vutid

 

1030990

Muud

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05  (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01  (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01  (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01  (*1)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

Imidaklopriid

Euroopa Toiduohutusamet tegi kindlaks, et teave jäägikatsete ning analüüsimeetodite ja/või kinnitavate meetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jäägi piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. oktoobriks 2022, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0620000 Kohvioad

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jäägi piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. oktoobriks 2022, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0110000 Tsitrusviljad

0110010 Greibid

0110020 Apelsinid

0110030 Sidrunid

0110040 Laimid

0110050 Mandariinid

0110990 Muud (2)

0151000 a) Viinamarjad

0151010 Lauaviinamarjad

0151020 Veiniviinamarjad

0154010 Mustikad

0154020 Jõhvikad

0231040 Söödav muskushibisk

0233000 c) Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0233010 Melonid

0233020 Suureviljalised kõrvitsad

0233030 Arbuusid

0233990 Muud (2)

0260010 Oad (kaunadega)

0260020 Oad (kaunadeta)

0260030 Herned (kaunadega)

0260040 Herned (kaunadeta)

0300010 Oad

0401020 Maapähklid

0700000 HUMAL

Maitseainete rühmas kohaldatakse mädarõika (Armoracia rusticana) (kood 0840040) suhtes sama jääkide piirnormi, mida kohaldatakse köögivilja kategooria juur- ja mugulköögivilja rühmas mädarõika (Armoracia rusticana) (kood 0213040) suhtes, võttes määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõike 1 kohaselt arvesse töötlemisest (kuivatamine) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses.

0840040 Mädarõigas (11)“

2)

III lisa A osast jäetakse välja imidaklopriidi käsitlev veerg.


(*1)  Tähistab alumist analüütilist määramispiiri.

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.