2.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/90


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/1080,

28. juuni 2021,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS) 16, 37 ja 41 ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 1, 3 ja 9

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1126/2008 (2) on vastu võetud teatavad 15. oktoobri 2008. aasta seisuga kehtinud rahvusvahelised standardid ja tõlgendused.

(2)

Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) avaldas 14. mail 2020 mitu rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 16 Materiaalsed põhivarad, IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad ning rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi IFRS 3 Äriühendused väiksemat muudatust. Kõnealuste muudatustega esitatakse täiendavad selgitused, et tagada standardite järjepidevam kohaldamine, või ajakohastatakse viiteid.

(3)

IASB avaldas 14. mail 2020 oma korrapärase edasiarendustöö käigus ka dokumendi „IFRSide iga-aastased edasiarendused – 2018.–2020. aasta tsükkel“. Iga-aastaste edasiarenduste eesmärk on kehtivaid standardeid ühtlustada ja selgemaks muuta. Iga-aastaste edasiarenduste eesmärk on käsitleda IASBs projektitsükli käigus arutlusele tulnud küsimusi seoses rahvusvahelistes finantsaruandlusstandardites esinevate vastuolude või sõnastuse täpsustamisega, mis ei ole küll kiireloomulised, kuid on siiski olulised. Iga-aastased edasiarendused hõlmavad IAS 41 Põllumajandus, IFRS 1 Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtt ja IFRS 9 Finantsinstrumendid muudatusi.

(4)

Olles konsulteerinud Euroopa finantsaruandluse nõuanderühmaga, leiab komisjon, et IAS 16 Materiaalsed põhivarad, IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad, IAS 41 Põllumajandus, IFRS 1 Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtt, IFRS 3 Äriühendused ja IFRS 9 Finantsinstrumendid muudatused vastavad määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 esitatud vastuvõtukriteeriumidele.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1126/2008 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas raamatupidamise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1126/2008 lisa muudetakse järgmiselt:

a)

rahvusvahelist raamatupidamisstandardit IAS 16 Materiaalsed põhivarad muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale;

b)

IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale;

c)

IAS 41 Põllumajandus muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale;

d)

rahvusvahelist finantsaruandlusstandardit IFRS 1 Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtt muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale;

e)

IFRS 3 Äriühendused muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale;

f)

IFRS 9 Finantsinstrumendid muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Kõik äriühingud kohaldavad artiklis 1 osutatud muudatusi hiljemalt alates oma 1. jaanuaril 2022 või pärast seda algava esimese majandusaasta alguskuupäevast.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 320, 29.11.2008, lk 1).


LISA

IAS 16 Materiaalsed põhivarad muudatused

IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad muudatused

IFRS 3 Äriühendused muudatused

IFRSide iga-aastased edasiarendused – 2018.–2020. aasta tsükkel

IAS 16 Materiaalsed põhivarad muudatused

Muudetakse paragrahve 17 ja 74. Lisatakse paragrahvid 20A, 74A, 80D ja 81N. Varem paragrahvi 74 punktis d esitatud nõudeid ei ole muudetud, kuid need on üle viidud paragrahvi 74A punkti a.

MÕÕTMINE ESMASEL KAJASTAMISEL

...

Soetusmaksumuse komponendid

...

17.

Otsesed kulutused on näiteks:

...

e)

vara töökorra testimisega (st selle hindamine, kas vara tehniline ja füüsiline toimimine on selline, et seda saab kasutada kaupade tootmiseks või teenuste osutamiseks, rendile andmiseks või halduseesmärkidel) seotud kulud, ning

...

...

20A

Objekte võib toota sel ajal, mil materiaalse põhivara objekt viiakse asukohta ja seisundisse, mis on vajalik selle tööks juhtkonna poolt kavandatud viisil (nt vara nõuetekohase toimimise testimisel toodetud näidised). (Majandus)üksus kajastab selliste objektide müügist saadud tulu ja nende objektide soetusmaksumust kasumiaruandes kooskõlas kohaldatavate standarditega. (Majandus)üksus mõõdab nende objektide soetusmaksumust IAS 2 mõõtmisnõudeid rakendades.

...

AVALIKUSTAMINE

...

74.

Finantsaruannetes avalikustatakse samuti:

...

b)

ehitamise ajal materiaalse põhivara objekti finantsseisundi aruandelises (jääk)maksumuses kajastatud kulutuste summa ning

c)

materiaalse põhivara omandamiseks võetud lepinguliste kohustuste summa.

74A

Kui seda ei ole koondkasumi aruandes eraldi avalikustatud, avalikustatakse finantsaruannetes ka:

a)

kolmandatelt isikutelt materiaalse põhivara nende objektide eest, mille väärtus on langenud, mis on kadunud või millest on loobutud, saadud hüvitise summa, mida kajastatakse kasumis või kahjumis, ning

b)

vastavalt paragrahvile 20A kasumiaruandes kajastatud tulude ja kulude summad, mis on seotud toodetud objektidega, mis ei ole (majandus)üksuse põhitegevuse väljundid, ja millised koondkasumiaruande kirjed selliseid tulusid ja kulusid sisaldavad.

ÜLEMINEKUSÄTTED

...

80D

IAS 16 muudatusega Materiaalsed põhivarad – tulud enne kavandatud kasutamist, mis anti välja 2020. aasta mais, muudeti paragrahve 17 ja 74 ning lisati paragrahvid 20A ja 74A. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi tagasiulatuvalt, kuid ainult selliste materiaalse põhivara objektide suhtes, mis on viidud asukohta ja seisundisse, mis on vajalik nende tööks juhtkonna poolt kavandatud viisil, finantsaruannetes kajastatud selle varaseima perioodi alguses või pärast seda, mil (majandus)üksus muudatusi esmakordselt rakendab. (Majandus)üksus kajastab muudatuste esmasest rakendamisest tuleneva kumulatiivse mõju jaotamata kasumi (või vajadusel omakapitali mõne muu komponendi) algsaldo korrigeerimisena esitatud varaseima perioodi alguses.

JÕUSTUMISKUUPÄEV

...

81N

IAS 16 muudatusega Materiaalsed põhivarad – tulud enne kavandatud kasutamist, mis anti välja 2020. aasta mais, muudeti paragrahve 17 ja 74 ning lisati paragrahvid 20A, 74A ja 80D. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi 1. jaanuaril 2022 või pärast seda algavate aruandeperioodide suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui üksus rakendab neid muudatusi varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad muudatused

Lisatakse paragrahvid 68A, 94A ja 105 ning muudetakse paragrahvi 69. Paragrahvi 68 ei muudeta, kuid see esitatakse lugemise hõlbustamiseks.

KAJASTAMIS- JA MÕÕTMISREEGLITE RAKENDAMINE

...

Kahjulikud lepingud

...

68.

Käesolevas standardis on kahjuliku lepinguna määratletud leping, mille puhul lepingust tulenevate kohustuste täitmisega kaasnevad vältimatud kulutused ületavad lepingust eeldatavalt saadavat majanduslikku kasu. Lepingujärgseks vältimatuks kulutuseks loetakse lepingu katkestamise väikseimat netokulutust, mis on väiksem lepingu täitmise maksumusest või selle täitmata jätmisest tulenevate kompensatsioonide ja trahvide summast.

68A

Lepingu täitmise maksumus hõlmab otseselt lepinguga seotud kulutusi. Lepinguga otseselt seotud kulutused koosnevad mõlemast järgmisest:

a)

lepingu täitmisega seotud lisakulutused, näiteks otsene tööjõud ja materjalid, ning

b)

muud jaotatud kulutused, mis on otseselt seotud lepingute täitmisega, tulenevalt nt muu hulgas kõnealuse lepingu täitmisel kasutatud materiaalse põhivara objekti amortisatsioonikulude jaotamisest.

69.

Enne kahjuliku lepingu suhtes eraldi eraldise tegemist kajastab (majandus)üksus kõnealuse lepingu täitmiseks kasutatud varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi (vt IAS 36).

...

ÜLEMINEKUSÄTTED

...

94A

IAS 37 muudatusega Kahjulikud lepingud – lepingu täitmise kulud, mis anti välja 2020. aasta mais, lisati paragrahv 68A ja muudeti paragrahvi 69. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi lepingute suhtes, mille puhul ta ei ole veel kõiki oma kohustusi täitnud, selle aruandeaasta alguses, mil ta muudatusi esmakordselt rakendab (esmase rakendamise kuupäev). (Majandus)üksus ei arvesta võrdlusandmeid ümber. Selle asemel kajastab (majandus)üksus neid muudatusi esmasest rakendamisest tuleneva kumulatiivse mõju jaotamata kasumi (või vajaduse korral omakapitali mõne muu komponendi) algsaldo korrigeerimisena esmase rakendamise kuupäeval.

JÕUSTUMISKUUPÄEV

...

105.

IAS 37 muudatusega Kahjulikud lepingud – lepingu täitmise kulud, mis anti välja 2020. aasta mais, lisati paragrahvid 68A ja 94A ning muudeti paragrahvi 69. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi 1. jaanuaril 2022 või pärast seda algavate aruandeperioodide suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui üksus rakendab neid muudatusi varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

IFRS 3 Äriühendused muudatused

Muudetakse paragrahvi 11 ja jäetakse paragrahvis 11 välja joonealune märkus finantsaruannete koostamise ja esitamise raamistiku kohta. Muudetakse paragrahve 14, 21, 22 ja 23 ning lisatakse paragrahvid 21A, 21B, 21C, 23A ja 64Q. Paragrahvi 21A ette lisatakse pealkiri ning paragrahvi 21 järel ja paragrahvi 22 ees olevaid pealkirju muudetakse. Paragrahvi 10 ei muudeta, kuid see esitatakse selguse huvides.

OMANDAMISMEETOD

...

Omandatud eristatavate varade, ülevõetud kohustiste ja omandatavas mittekontrolliva osaluse kajastamine ja mõõtmine

Kajastamispõhimõte

10.

Omandamise kuupäeva seisuga kajastab omandaja firmaväärtusest eraldi omandatud eristatavad varad, ülevõetud kohustised ja mittekontrolliva osaluse omandatavas. Omandatud eristatavate varade ja ülevõetud kohustiste kajastamine toimub paragrahvides 11 ja 12 sätestatud tingimuste kohaselt.

Kajastamistingimused

11.

Omandamismeetodi rakendamisel kajastamise tingimustele vastamiseks peavad omandatud eristatavad varad ja ülevõetud kohustised vastama Finantsaruandluse kontseptuaalne raamistikus esitatud varade ja kohustiste mõistetele omandamise kuupäeval. Näiteks kulutused, mida omandaja eeldatavasti teeb, kuid ei ole kohustatud tegema tulevikus, et viia ellu oma plaan omandatava tegevuse lõpetamiseks või omandatava töötajatega töösuhte lõpetamiseks või nende ümberpaigutamiseks, ei ole kohustised omandamise kuupäeval. Seetõttu ei kajasta omandaja neid kulutusi omandamismeetodi rakendamisel. Selle asemel kajastab omandaja neid kulutusi ühinemisjärgsetes finantsaruannetes kooskõlas teiste IFRSidega.

...

14.

Paragrahvides B31–B40 esitatakse juhised immateriaalsete varade kajastamise kohta. Paragrahvides 21A–28B määratletakse eristatavate varade ja kohustiste liigid, mis hõlmavad objekte, mille puhul sätestatakse käesolevas IFRSis piiratud erandid kajastamispõhimõttest ja -tingimustest.

...

Erandid kajastamis- või mõõtmispõhimõtetest

21.

Käesolevas IFRSis sätestatakse piiratud erandid kajastamis- ja mõõtmispõhimõtetest. Paragrahvides 21A–31A määratletakse nii konkreetsed objektid, mille kohta on erandid sätestatud, kui ka nende erandite olemus. Omandaja arvestab neid objekte rakendades paragrahvides 21A–31A esitatud nõudeid, millest tulenevalt mõnda objekti:

a)

kajastatakse kas rakendades kajastamistingimusi lisaks paragrahvides 11 ja 12 nimetatutele või rakendades teiste IFRSide nõudeid, mille puhul tulemused erinevad kajastamispõhimõtte ja –tingimuste rakendamisel saadavatest tulemustest.

b)

mõõdetakse muus summas kui nende omandamise kuupäeva õiglastes väärtustes.

Erandid kajastamispõhimõttest

IAS 37 või IFRIC 21 rakendusalasse kuuluvad kohustised ja tingimuslikud kohustised

21A

Paragrahvi 21B rakendatakse kohustiste ja tingimuslike kohustiste suhtes, mis kuuluksid IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad või IFRIC 21 Lõivud rakendusalasse, kui need oleksid tekkinud eraldi, mitte äriühenduses.

21B

Finantsaruandluse kontseptuaalses raamistikus on kohustis määratletud kui üksusel möödunud sündmustest tekkinud kehtiv kohustus kanda majandusressurss üle. IAS 37 rakendusalasse kuuluva eraldise või tingimusliku kohustise puhul rakendab omandaja IAS 37 paragrahve 15–22, et teha kindlaks, kas omandamise kuupäeval on olemas möödunud sündmustest tulenev eksisteeriv kohustus. IFRIC 21 rakendusalasse kuuluva lõivu puhul rakendab omandaja IFRIC 21, et teha kindlaks, kas kohustav sündmus, millest tuleneb kohustus lõivu maksta, on omandamise kuupäevaks toimunud.

21C

Paragrahvi 21B kohaselt kindlaks tehtud eksisteeriv kohustus võib vastata paragrahvi 22 punktis b sätestatud tingimusliku kohustise määratlusele. Kui see nii on, siis rakendatakse selle tingimusliku kohustise suhtes paragrahvi 23.

Tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

22.

Standardis IAS 37 on tingimuslik kohustis määratletud järgmiselt:

a)

võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine või mittetoimumine, mis ei ole täielikult üksuse kontrolli all, või

b)

eksisteeriv möödunud sündmustest tekkinud kohustus, kuid mida ei ole kajastatud, sest:

i)

ei ole tõenäoline, et kohustuse arveldamiseks tuleb loovutada majanduslikku kasu sisaldavaid ressursse, või

ii)

kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.

23.

Omandaja kajastab omandamise kuupäeva seisuga äriühenduses ülevõetud tingimuslikku kohustist, kui see on eksisteeriv kohustus, mis tuleneb möödunud sündmustest ja selle õiglast väärtust saab mõõta usaldusväärselt. Seega vastupidiselt IAS 37 paragrahvi 14 punktile b ning paragrahvidele 23, 27, 29 ja 30 kajastab omandaja äriühenduses ülevõetud tingimuslikku kohustist omandamise kuupäeval ka siis, kui ei ole tõenäoline, et kohustuse arveldamiseks on vaja loovutada majanduslikku kasu sisaldavaid ressursse. Selle IFRSi paragrahvis 56 sätestatakse juhised tingimuslike kohustiste edaspidise arvestamise kohta.

23A

Standardis IAS 37 määratletakse tingimuslik vara „võimaliku varana, mis tuleneb minevikusündmustest ning mille olemasolu kinnitab ainult ühe või mitme sellise tulevikusündmuse toimumine või mittetoimumine, mis on ebakindel ja mida (majandus)üksus täielikult ei kontrolli“. Omandaja ei kajasta tingimuslikku vara omandamise kuupäeva seisuga.

...

JÕUSTUMISKUUPÄEV JA ÜLEMINEKUSÄTTED

Jõustumiskuupäev

...

64Q

2020. aasta mais välja antud dokumendiga „Kontseptuaalsele raamistikule viitamine“ (Reference to the Conceptual Framework) muudeti paragrahve 11, 14, 21, 22 ja 23 ning lisati paragrahvid 21A, 21B, 21C ja 23A. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi äriühenduste suhtes, mille puhul omandamise kuupäev on 1. jaanuaril 2022 või hiljem algava esimese aruandeaasta alguses või hiljem. Varasem rakendamine on lubatud, kui (majandus)üksus rakendab samal ajal või varem ka kõiki muid 2018. aasta märtsis välja antud dokumendiga „Muudatused IFRSides kontseptuaalsele raamistikule viitamisel“ tehtud muudatusi.

IFRS 1 Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtt muudatus

Lisatakse paragrahv 39AG ning lisasse D paragrahv D13A. Muudetakse paragrahvi D1 punkti f.

JÕUSTUMISKUUPÄEV

...

39AG

2020. aasta mais välja antud dokumendiga „IFRSide iga-aastased edasiarendused 2018–2020“ muudeti paragrahvi D1 punkti f ja lisati paragrahv D13A. (Majandus)üksus rakendab kõnealust muudatust 1. jaanuaril 2022 või pärast seda algavate aruandeperioodide suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui (majandus)üksus rakendab muudatust varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

Lisa D

Vabastused muudest IFRSidest

Käesolev lisa on IFRSi lahutamatu osa.

D1

Üksus võib otsustada kasutada ühte või mitut alljärgnevat vabastust:

...

f)

kumulatiivsed kursivahed (paragrahvid D12–D13A);

...

Kumulatiivsed kursivahed

...

D13A

Paragrahvi D12 või paragrahvi D13 rakendamise asemel võib tütarettevõtja, kes kasutab paragrahvi D16 punktis a sätestatud vabastust, otsustada oma finantsaruannetes mõõta kumulatiivseid kursivahesid kõigi välismaiste äriüksuste puhul bilansilises jääkmaksumuses, mida kajastataks emaettevõtja konsolideeritud finantsaruannetes, emaettevõtja IFRSidele ülemineku kuupäeva alusel, kui seoses konsolideerimisprotseduuridega ja sellise äriühenduse mõjude arvestamisega, mille raames emaettevõtja tütarettevõtja omandas, ei ole tehtud mingeid korrigeerimisi. Sarnane valikuvõimalus on sidus- või ühisettevõtjal, kes kasutab paragrahvi D16 punkti a kohast vabastust.

...

IFRS 9 Finantsinstrumendid muudatused

Lisatakse paragrahv 7.1.9, paragrahv 7.2.35 ja selle pealkiri ning paragrahv B3.3.6A. Muudetakse paragrahvi B3.3.6. Paragrahvis B3.3.6A esitatud nõudeid ei ole muudetud, kuid need on paragrahvist B3.3.6 üle viidud.

7. peatükk. Jõustumiskuupäev ja üleminekusätted

7.1   JÕUSTUMISKUUPÄEV

...

7.1.9.

2020. aasta mais välja antud dokumendiga „IFRSide iga-aastased edasiarendused 2018–2020“ lisati paragrahvid 7.2.35 ja B3.3.6A ning muudeti paragrahvi B3.3.6. (Majandus)üksus rakendab kõnealust muudatust 1. jaanuaril 2022 või pärast seda algavate aruandeperioodide suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui (majandus)üksus rakendab muudatust varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

7.2   ÜLEMINEK

...

Üleminek IFRSide iga-aastaste edasiarenduste puhul

7.2.35.

Majandus)üksus rakendab IFRSide iga-aastaseid edasiarendusi 2018–2020 finantskohustiste suhtes, mida muudetakse või vahetatakse, selle aruandeaasta alguses, mil (majandus)üksus muudatust esimest korda rakendab, või pärast seda.

Lisa B

Rakendusjuhis

Käesolev lisa on standardi lahutamatu osa.

...

KAJASTAMINE JA KAJASTAMISE LÕPETAMINE (3. PEATÜKK)

...

Finantskohustiste kajastamise lõpetamine (osa 3.3)

...

B3.3.6

Paragrahvi 3.3.2 rakendamisel on tingimused oluliselt erinevad, kui uute tingimuste kohane rahavoogude diskonteeritud nüüdisväärtus, sealhulgas kõik makstud tasud, millest on maha arvatud kõik saadud tasud, mida on diskonteeritud esialgset sisemist intressimäära kasutades, erineb üle 10 protsendi esialgse finantskohustise järelejäänud rahavoogude diskonteeritud nüüdisväärtusest. Selliste makstud tasude kindlaksmääramisel, millest on maha arvatud saadud tasud, võtab laenuvõtja arvesse üksnes laenuvõtja ja laenuandja vahel makstud või saadud tasusid, sealhulgas tasusid, mida laenuvõtja või laenuandja on maksnud või saanud teise isiku nimel.

B3.3.6A

Kui võlainstrumentide vahetamist või tingimuste muutmist arvestatakse kustutamisena, kajastatakse mis tahes esinenud kulusid või tasusid kasumi või kahjumi osana instrumendi kustutamisel. Kui vahetamist või muutmist ei arvestata kustutamisena, korrigeeritakse kohustise bilansilist jääkmaksumust kõikide esinenud kulude või tasudega ning need kulud või tasud amortiseeritakse muudetud kohustise järelejäänud tähtaja jooksul.

...

IAS 41 Põllumajandus muudatus

Muudetakse paragrahvi 22 ja lisatakse paragrahv 65.

KAJASTAMINE JA MÕÕTMINE

...

22.

(Majandus)üksus ei võta arvesse rahavoogusid vara finantseerimisest või bioloogiliste varade taastamisest pärast saagise saamist, näiteks pärast raiet uute puude istutamise maksumust.

...

JÕUSTUMISKUUPÄEV JA ÜLEMINEKUSÄTTED

...

65.

2020. aasta mais välja antud dokumendiga „IFRSide iga-aastased edasiarendused 2018–2020“ muudeti paragrahvi 22. (Majandus)üksus rakendab kõnealust muudatust õiglase väärtuse mõõtmise suhtes 1. jaanuaril 2022 või pärast seda algava esimese aruandeaasta alguses või hiljem. Varasem rakendamine on lubatud. Kui (majandus)üksus rakendab muudatust varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.