15.6.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/953,

14. juuni 2021,

millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 21 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Igal liidu kodanikul on põhiõigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, kui aluslepingutega ja nende rakendamiseks võetud meetmetega kehtestatud piirangutest ja tingimustest ei tulene teisiti. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/38/EÜ (3) on sätestatud üksikasjalikud normid kõnealuse õiguse kasutamiseks.

(2)

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor kuulutas 30. jaanuaril 2020 koroonaviiruse haigust 2019 (COVID-19) põhjustava raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviiruse-2 (SARS-CoV-2) ülemaailmse puhangu rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks. 11. märtsil 2020 andis WHO hinnangu, milles COVID-19 iseloomustatakse kui pandeemiat.

(3)

Selleks et SARS-CoV-2 levikut pidurdada, on liikmesriigid võtnud teatavaid meetmeid, mis on mõjutanud liidu kodanike õigust vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, nagu riiki sisenemise piirangud või piiriülestele reisijatele kehtestatud nõue jääda karantiini või eneseisolatsiooni või teha SARS-CoV-2 nakkuse test.

(4)

Nõukogu võttis 13. oktoobril 2020 vastu soovituse (EL) 2020/1475 (4), milles võeti kasutusele koordineeritud lähenemisviis, et piirata vaba liikumist COVID-19 pandeemiale reageerimisel järgmistes põhivaldkondades: ühiste kriteeriumide ja künniste kohaldamine otsuste tegemisel selle kohta, kas kehtestada vaba liikumise piirangud; SARS-CoV-2 edasikandumise riski piirkondade kaardistamine kokkulepitud värvikoodide alusel ning koordineeritud lähenemisviis sobivatele meetmetele, mida võib kohaldada riskipiirkonda või sealt välja reisivate isikute suhtes ja mis sõltuvad SARS-CoV-2 edasikandumise riski tasemest nendes piirkondades. Soovituses on rõhutatud, et võttes arvesse soovituse punktis 19 loetletud nende reisijate, kes täidavad olulist ülesannet või kelle reisimine on hädavajalik, ning piirialadel elavate iga päev või sageli töö, ettevõtluse, hariduse omandamise, pereelu, arstiabi või lähedase eest hoolitsemise tõttu piiri ületavate isikute erilist olukorda, kelle elu piirangud eriti palju mõjutavad, eelkõige nende isikute olukorda, kes täidavad kriitilise tähtsusega ülesandeid või kes on olulised elutähtsa taristu jaoks, ei tuleks neile COVID-19 pandeemiast tingitud reisipiiranguid üldiselt kohaldada.

(5)

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) avaldab soovituses (EL) 2020/1475 kehtestatud kriteeriumide ja künniste põhjal igal nädalal liikmesriikide kaardi piirkondade kaupa esitatud andmetega COVID-19 teatatud juhtumite, testimise ja positiivsete testitulemuste määra kohta, et toetada liikmesriike otsuste tegemisel.

(6)

Kooskõlas liidu õigusega võivad liikmesriigid rahvatervise kaitse eesmärgil piirata vaba liikumise põhiõigust. Kõik SARS-CoV-2 leviku pidurdamiseks kehtestatud piirangud isikute vabale liikumisele liidus peaksid põhinema konkreetsel ja piiritletud avalikul huvil, nimelt rahvatervise kaitsel, nagu on rõhutatud soovituses (EL) 2020/1475. Neid piiranguid tuleb kohaldada kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtetega, eelkõige proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõttega. Seega peaksid võetud meetmed olema ulatuselt ja kestuselt rangelt piiratud, kooskõlas püüdlustega taastada liidus vaba liikumine, ning need ei tohiks minna kaugemale sellest, mis on rangelt vajalik rahvatervise kaitseks. Lisaks peaksid sellised meetmed olema kooskõlas meetmetega, mida liit on võtnud kaupade ja esmatähtsate teenuste sujuva vaba liikumise tagamiseks siseturul, sealhulgas meditsiinitarvete ning meditsiini- ja tervishoiutöötajate vaba liikumise tagamiseks rohelise koridori piiriületuspunktide kaudu, millele on osutatud komisjoni 23. märtsi 2020. aasta teatises „Rohelise transpordikoridori rakendamise kohta piirihaldusmeetmeid käsitlevate suuniste alusel, et kaitsta inimeste tervist ning tagada kaupade ja esmatähtsate teenuste kättesaadavus“.

(7)

Inimestel, kes on vaktsineeritud või kellele on hiljuti tehtud COVID-19 test, mille tulemus oli negatiivne, ja neil, kes on viimase kuue kuu jooksul COVID-19-st tervenenud, näib praeguste, veel kujunemisjärgus teadusliku tõendusmaterjali põhjal olevat väiksem oht nakatada teisi SARS-CoV-2 viirusega. Nende isikute vaba liikumist, kes usaldusväärse teadusliku tõendusmaterjali põhjal ei ohusta oluliselt rahvatervist, näiteks kuna nad on immuunsed SARS-CoV-2 vastu ega saa viirust edasi kanda, ei tohiks piirata, sest see ei oleks rahvatervise kaitse eesmärgi saavutamiseks vajalik piirang. Kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab, ei tohiks nende isikute suhtes kohaldada COVID-19 pandeemiaga seotud täiendavaid vaba liikumise piiranguid, nagu reisieelne või -järgne testimine SARS-CoV-2 nakkuse suhtes või reisijärgne karantiin või eneseisolatsioon, välja arvatud juhul, kui sellised täiendavad piirangud on uusima kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali põhjal ja lähtuvalt ettevaatuspõhimõttest vajalikud ja proportsionaalsed rahvatervise kaitseks ning mittediskrimineerivad.

(8)

Paljud liikmesriigid on hakanud välja andma või kavatsevad välja anda COVID-19 vastu vaktsineerimise tõendeid. Et selliseid vaktsineerimistõendeid saaks tulemuslikult kasutada piiriülestes olukordades, kui liidu kodanikud kasutavad oma vaba liikumise õigust, peavad need aga olema täielikult koostalitlusvõimelised, ühilduvad, turvalised ja kontrollitavad. Liikmesriigid vajavad ühist käsitust vaktsineerimistõendite sisu, vormingu, põhimõtete, tehniliste standardite ja turvalisuse taseme kohta.

(9)

Kui SARS-CoV-2 leviku pidurdamiseks võetakse ühepoolseid meetmeid, võivad need põhjustada märkimisväärseid häireid vaba liikumise õiguse kasutamises ning takistada siseturu, sealhulgas turismisektori korralikku toimimist, sest liikmesriikide ametiasutused ja reisijateveo teenuse osutajad, nagu lennu-, raudteeveo-, bussiveo- ja veetranspordiettevõtjad, võivad kokku puutuda arvukates erinevates vormingutes dokumentidega isikute COVID-19 vastu vaktsineerimise, testitulemuste ja läbipõdemise kohta.

(10)

Euroopa Parlament nõudis oma 25. märtsi 2021. aasta resolutsioonis ELi säästva turismi strateegia väljatöötamise kohta, et kogu liidus loodaks ühtlustatud käsitus turismile, rakendades ohutu reisimise ühiseid kriteeriume koos liidu terviseohutuse protokolliga testimis- ja karantiininõuete kohta, ühist vaktsineerimistõendit, kui on tekkinud piisavalt teaduslikku tõendusmaterjali selle kohta, et vaktsineeritud isikud SARS-CoV-2 edasi ei kanna, ning vaktsineerimistoimingute vastastikust tunnustamist.

(11)

Euroopa Ülemkogu liikmed kutsusid oma 25. märtsi 2021. aasta avalduses üles alustama ettevalmistusi ühise käsituse väljatöötamiseks vaba liikumise piirangute järkjärguliseks kaotamiseks, et tagada jõupingutuste koordineerimine, kui epidemioloogiline olukord võimaldaks kehtivate meetmete leevendamist, ning kiiremas korras jätkama tööd koostalitlusvõimeliste ja mittediskrimineerivate COVID-19 digitõendite kasutuselevõtmiseks.

(12)

Selleks et hõlbustada liikmesriikide territooriumil vabalt liikumise ja elamise õiguse kasutamist, tuleks kehtestada COVID-19 vastu vaktsineerimist, testimist ja läbipõdemist kinnitavate koostalitlusvõimeliste tõendite (edaspidi „ELi digitaalne COVID-tõend“), väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise ühine raamistik. Selline ühine raamistik peaks olema siduv ja kõigis liikmesriikides vahetult kohaldatav. See peaks teaduslikule tõendusmaterjalile tuginedes hõlbustama, kus võimalik, liikmesriikide poolt piirangute järkjärgulist kaotamist kooskõlastatud viisil, võttes arvesse piirangute kaotamist nende enda territooriumil. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (5) laiendatakse ühist raamistikku kolmandate riikide kodanikele, kes seaduslikult viibivad või elavad sisepiirikontrollita Schengeni alal, ning seda kohaldatakse Schengeni acquis’ alusel, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/399 (6) sätestatud sisepiiride ületamise erinormide kohaldamist. Vaba liikumise hõlbustamine on üks peamisi eeltingimusi, mis võimaldab alustada majanduse taastamist.

(13)

Kuigi käesolev määrus ei piira liikmesriikide pädevust kehtestada kooskõlas liidu õigusega piiranguid vabale liikumisele SARS-CoV-2 leviku piiramiseks, peaks see aitama hõlbustada selliste piirangute järkjärgulist kaotamist seal, kus võimalik, kooskõlastatud viisil kooskõlas soovitusega (EL) 2020/1475. Sellistest piirangutest võiks lähtuvalt ettevaatuspõhimõttest loobuda eeskätt vaktsineeritud isikute suhtes, sedamööda kuidas COVID-19 vastu vaktsineerimise mõju kohta koguneb üha rohkem teaduslikku tõendusmaterjali, mis üha järjekindlamalt näitab, et vaktsineerimine katkestab nakkusahela.

(14)

Käesolev määrus on mõeldud hõlbustama proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtte kohaldamist vaba liikumise piirangutele COVID-19 pandeemia ajal, püüdes samal ajal tagada rahvatervise kõrgel tasemel kaitse. Seda ei tuleks käsitada COVID-19 pandeemia ajal vaba liikumise või muude põhiõiguste piirangute kehtestamise hõlbustamise või soodustamisena, arvestades nende kahjulikku mõju liidu kodanikele ja ettevõtetele. ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavate tõendite kontrollimine ei tohiks kaasa tuua täiendavaid piiranguid liidusisesele liikumisvabadusele ega Schengeni alal reisimisele. Soovituses (EL) 2020/1475 osutatud erandeid COVID-19 pandeemia ajal kehtestatud vaba liikumise piirangutest tuleks jätkuvalt kohaldada ning arvesse tuleks võtta selliste piiriüleste kogukondade eriolukorda, keda kõnealused piirangud on eriti mõjutanud. Samal ajal on ELi digitaalse COVID-tõendi raamistik mõeldud tagama, et koostalitlusvõimelise tõendi võivad saada ka reisijad, kes täidavad elutähtsat ülesannet või kelle reisimine on hädavajalik.

(15)

Koostalitlusvõimeliste COVID-19 tõendite väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise ühise käsituse kehtestamine põhineb vastastikusel usaldusel. Võltsitud COVID-19 tõendite kasutamisel võib olla märkimisväärne oht rahvatervisele. Liikmesriigi ametiasutused vajavad kindlust, et teise liikmesriigi välja antud tõendile kantud teave on usaldusväärne, et tõend ei ole võltsitud, et see kuulub isikule, kes tõendi esitab, ja et igaühel, kes tõendit kontrollib, on juurdepääs ainult minimaalselt vajalikule teabele.

(16)

Europol väljastas 1. veebruaril 2021 varajase hoiatuse teatise COVID-19 testi negatiivset tulemust kinnitavate võltsitud tõendite ebaseadusliku müügi kohta. Kuna tehnoloogilised vahendid, nagu kõrgresolutsiooniga printerid ja kujundusprogrammide tarkvara, on kättesaadavad ja kergesti juurdepääsetavad, saavad petturid valmistada väga hea kvaliteediga võltsitud COVID-19 tõendeid. Teatatud on võltsitud COVID-19 testi tõendite ebaseadusliku müügi juhtumitest, milles osalevad organiseerunud võltsingutega tegelevad rühmitused ja omakasupüüdlikud üksikisikud, kes müüvad võltsitud COVID-19 tõendeid nii internetis kui väljaspool seda.

(17)

Tähtis on teha kättesaadavaks piisavalt vahendeid, et käesolevat määrust rakendada, ning ennetada, avastada ja uurida ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavate tõendite väljaandmise ja kasutamisega seotud kelmusi, pettusi ja ebaseaduslikke tavu ning esitada neis süüdistusi.

(18)

Selleks et tagada koostalitlusvõime ja võrdne juurdepääs ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavatele tõenditele kõigi liidu kodanike jaoks, sealhulgas keerulises olukorras isikute jaoks, nagu puuetega inimesed, ja isikute jaoks, kellel juurdepääs digitehnoloogiale on piiratud, peaksid liikmesriigid sellised tõendid välja andma kas digitaalselt või paberil või mõlemal kujul. Tulevastel tõendi omajatel peaks olema õigus saada tõend nende valitud kujul. See võimaldaks neil taotleda tõendi paberkoopiat või saada see digiformaadis, et säilitada ja kuvada tõendit kaasaskantavas seadmes, või mõlemat. Tõendil peaks olema koostalitlusvõimeline digiloetav vöötkood, mis annab juurdepääsu ainult tõendi seisukohast olulistele andmetele. Liikmesriigid peaksid tagama tõendi ehtsuse, kehtivuse ja tervikluse e-templi abil. Et tagada kõrgel tasemel usaldus tõendite ehtsuse, kehtivuse ja tervikluse suhtes, peaksid liikmesriigid võimaluse korral seadma prioriteediks täiustatud e-templite kasutamise, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (7) artikli 3 punktis 26. Tõendil olev teave tuleks esitada ka inimloetavas vormingus, kas trükituna või kuvatud lihttekstina. Tõendi kujundus peaks olema kergesti arusaadav ning tagama lihtsuse ja kasutajasõbralikkuse. Selleks et vältida vaba liikumise takistusi, tuleks tõendeid väljastada tasuta liidu kodanikele ja nende pereliikmetele ning neil peaks olema õigus neile väljastatud tõend saada. Et ennetada kuritarvitamist või kelmusi ja pettusi, peaks tõendi korduva kaotamise korral olema võimalik võtta uue tõendi väljastamise eest kohast tasu. Liikmesriigid peaksid ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavad tõendid välja andma automaatselt või taotluse alusel ning tagama, et tõendi võib saada lihtsalt ja kiiresti. Liikmesriigid peaksid ühtlasi pakkuma vajaduse korral tuge, et võimaldada kõigile liidu kodanikele võrdne juurdepääs tõenditele. Iga vaktsineerimise, testitulemuse ja läbipõdemise kohta tuleks välja anda eraldi tõend ja see ei peaks sisaldama varasemate tõendite andmeid, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

(19)

ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavad ehtsad tõendid peaksid olema individuaalselt tuvastatavad tõendi kordumatu tunnuse abil, arvestades, et tõendi omajale võidakse COVID-19 pandeemia kestel väljastada rohkem kui üks tõend. Tõendi kordumatu tunnus koosneb tähe- ja numbrijadast ja liikmesriigid peaksid tagama, et see ei sisalda andmeid, mis seostaksid seda teiste dokumentide või tunnustega, nagu passi või isikutunnistuse numbrid, et takistada tõendi omaja otsest kindlakstegemist. Tõendi kordumatut tunnust tuleks kasutada üksnes ettenähtud otstarbel, sealhulgas uue tõendi väljaandmise taotluste puhul, sealhulgas juhul, kui tõend ei ole tõendi omaja valduses, ning tõendite tühistamise puhul. Tõendi kordumatu tunnusega välditakse ka vajadust töödelda muid isikuandmeid, mis muidu oleks vajalik üksiktõendite tuvastamiseks. Meditsiinilistel ja rahvatervisega seotud põhjustel ning pettuse teel välja antud või saadud tõendite korral peaks liikmesriikidel olema võimalik käesoleva määruse kohaldamise piiratud juhtudel koostada tühistatud tõendite loendid ja neid teiste liikmesriikidega vahetada, eelkõige selleks, et tühistada tõendid, mis on välja antud ekslikult, pettuse teel või pärast defektseks tunnistatud COVID-19 vaktsiini partii peatamist. Tühistatud tõendite loendid ei tohiks peale tõendite kordumatute tunnuste sisaldada muid isikuandmeid. Tühistatud tõendite omajaid tuleks viivitamata teavitada nende tõendite tühistamisest ja selle põhjustest.

(20)

Tõendite väljaandmine käesoleva määruse kohaselt ei tohiks põhjustada diskrimineerimist teatava tõendi kategooria omamise alusel.

(21)

Üldine, õigeaegne ja taskukohane juurdepääs COVID-19 vaktsiinidele ja SARS-CoV-2 nakkuse testidele, mis on ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavate tõendite väljaandmise aluseks, on COVID-19 pandeemia vastases võitluses otsustavalt tähtis ning oluline selleks, et taastada liidus liikumisvabadus. Et hõlbustada vaba liikumise õiguse kasutamist, soovitatakse liikmesriikidel tagada taskukohased ja laialdaselt kättesaadavad testimisvõimalused, võttes arvesse, et käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevaks ei ole kogu elanikkonnal veel olnud võimalust end vaktsineerida lasta.

(22)

ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavate tõendite turvalisus, ehtsus, kehtivus ja terviklus ning nende kooskõla liidu andmekaitseõigusega on äärmiselt olulised, et neid aktsepteeritaks kõigis liikmesriikides. Seetõttu on vaja luua usaldusraamistik, millega nähakse ette COVID-19 tõendite usaldusväärse ja turvalise väljaandmise ja kontrollimise normid ja taristu. Taristu väljatöötamisel tuleks kindlalt eelistada avatud lähtekoodiga tehnoloogia kasutamist, mis toimiks peamistes eri operatsioonisüsteemides, tagades samal ajal taristu kaitse küberohtude eest. Usaldusraamistik peaks tagama, et COVID-19 tõendite kontrollimine saaks toimuda väljaspool internetti ja ilma et tõendi väljaandjat või muud kolmandat isikut kontrollimisest teavitataks. Usaldusraamistik peaks põhinema avaliku võtme taristul, mille usaldusahel ulatub liikmesriikide tervishoiuasutustest või muudest usaldusväärsetest asutustest COVID-19 tõendeid välja andvate üksusteni. Usaldusraamistik peaks võimaldama avastada kelmusi ja pettusi, eelkõige võltsimist. ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistik peaks põhinema Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/24/EL (8) artikli 14 kohaselt loodud e-tervise võrgustiku 12. märtsil 2021 vastu võetud ülevaatel tervisetõendite koostalitlusvõime kohta – usaldusraamistik.

(23)

Käesoleva määruse kohaselt peaks ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavad tõendid direktiivi 2004/38/EÜ artiklis 3 osutatud soodustatud isikutele, nimelt liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, sõltumata nende kodakondsusest, välja andma see liikmesriik, kus isik vaktsineeriti või kus teda testiti või kus läbipõdenu asub. Kui viidatakse väljaandmisele liikmesriikide poolt, tuleks seda mõista nii, et see hõlmab ka COVID-19 tõendite väljaandmist määratud asutuste poolt liikmesriikide nimel, sealhulgas juhul, kui tõend on välja antud ülemeremaades ja -territooriumidel või Fääri saartel liikmesriigi nimel. Kui see on asjakohane või vajalik, tuleks tõend väljastada vaktsineeritud või testitud isiku või läbipõdenu nimel teisele isikule, näiteks teovõimetu isiku nimel seaduslikule eestkostjale, või väljastada lapse tõend tema vanemale. Tõendi legaliseerimist ega mingite muude samalaadsete formaalsuste täitmist ei tohiks nõuda.

(24)

Vastavalt soovitusele (EL) 2020/1475 peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu piirialal elavatele isikutele, kes ületavad piiri iga päev või sageli töö, ettevõtluse, hariduse omandamise, pereelu, arstiabi või lähedase eest hoolitsemise tõttu.

(25)

COVID-19 tõendeid, mis moodustavad ELi digitaalse COVID-tõendi, peaks olema võimalik välja anda ka Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani või Püha Tooli kodanikele või elanikele.

(26)

Ühelt poolt liidu ja liikmesriikide ning teiselt poolt teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud isikute vaba liikumise kokkulepetega on ette nähtud võimalus piirata vaba liikumist rahvatervisele tuginedes mittediskrimineerival viisil. Kui see kokkulepe ei sisalda liidu õigusaktide inkorporeerimise mehhanismi, tuleks kokkuleppega soodustatud isikutele välja antud COVID-19 tõendeid aktsepteerida käesolevas määruses sätestatud tingimustel. Sellise aktsepteerimise tingimuseks peaks olema komisjoni vastu võetud rakendusakt, millega kinnitatakse, et kolmas riik annab COVID-19 tõendeid välja käesoleva määruse kohaselt ja on ametlikult kinnitanud, et ta aktsepteerib liikmesriikide välja antud COVID-19 tõendeid.

(27)

Määrust (EL) 2021/954 kohaldatakse kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse ning kes seaduslikult viibivad või elavad selle liikmesriigi territooriumil, mille suhtes kohaldatakse kõnealust määrust, ja kellel on õigus reisida muudesse liikmesriikidesse kooskõlas liidu õigusega.

(28)

Käesoleva määruse kohaldamiseks loodav usaldusraamistik peaks püüdma tagada kooskõla üleilmsete algatustega, eelkõige nende algatustega, milles osalevad WHO ja Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon. Selline kooskõla peaks võimaluse korral tähendama üleilmsel tasandil või kolmandate riikide poolt, kellega liidul on tihedad sidemed, loodud tehnoloogiliste süsteemide ja käesoleva määruse kohaldamiseks loodud süsteemide koostalitlusvõimet, et hõlbustada vaba liikumise õiguse kasutamist liidus, sealhulgas avaliku võtme taristus osalemise või avalike võtmete vastastikuse vahetamise kaudu. Selleks et hõlbustada kolmandates riikides või Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 355 lõikes 2 osutatud või selle II lisas loetletud ülemeremaades ja -territooriumidel või Fääri saartel vaktsineeritud või testitud liidu kodanike vaba liikumise õiguse kasutamist, tuleks käesolevas määruses sätestada, et kolmandate riikide või ülemeremaade ja -territooriumide või Fääri saarte poolt liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljastatud COVID-19 tõendeid aktsepteeritakse juhul, kui komisjon leiab, et COVID-19 tõendid on antud välja kooskõlas standarditega, mida peetakse samaväärseks käesoleva määruse kohaselt kehtestatud standarditega.

(29)

Selleks et hõlbustada vaba liikumist ja tagada, et COVID-19 pandeemia ajal praegu kehtivad vaba liikumise piirangud saab kaotada kooskõlastatud viisil, mille aluseks on uusim teaduslik tõendusmaterjal ja teaduslikud suunised, mille on teinud kättesaadavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1082/2013/EL (9) artikli 17 alusel loodud terviseohutuse komitee, ECDC ja Euroopa Ravimiamet (EMA), tuleks kehtestada koostalitlusvõimeline vaktsineerimistõend. Vaktsineerimistõendi eesmärk peaks olema kinnitada, et tõendi omajale on liikmesriigis manustatud COVID-19 vaktsiin, ja see peaks aitama järk-järgult vaba liikumise piirangud kaotada. Vaktsineerimistõend peaks sisaldama ainult vajalikku teavet, mis võimaldab üheselt tuvastada tõendi omaja, manustatud COVID-19 vaktsiini nimetuse, dooside arvu ning vaktsineerimise kuupäeva ja koha. Liikmesriigid peaksid väljastama vaktsineerimistõendid isikutele, kellele on manustatud COVID-19 vaktsiin, millele on antud müügiluba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 726/2004 (10); isikutele, kellele on manustatud COVID-19 vaktsiin, millele liikmesriigi pädev asutus on andnud müügiloa vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/83/EÜ (11); ja isikutele, kellele on manustatud COVID-19 vaktsiin, mille jaotamine on ajutiselt lubatud vastavalt nimetatud direktiivi artikli 5 lõikele 2.

(30)

Isikutel, kes on vaktsineeritud enne käesoleva määruse kohaldamise algust, sealhulgas kliinilise uuringu ajal, peaks samuti olema õigus saada määrusega kooskõlas olev vaktsineerimistõend, arvestades sellega, et ELi digitaalne COVID- tõend annab vastastikku tunnustatud raamistiku vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks. Kui liidu kodanikel või nende pereliikmetel ei ole käesoleva määruse nõuetele vastavat vaktsineerimistõendit eelkõige seetõttu, et neid vaktsineeriti enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva, tuleks neile anda kõik mõistlikud võimalused muul viisil tõendada, et ka neile peaks laienema vaba liikumise piirangutest vabastamine, mida liikmesriik võimaldab käesoleva määruse kohaselt väljaantud vaktsineerimistõendite omajatele. Seda ei tohiks mõista nii, nagu mõjutaks see liikmesriikide kohustust anda välja vaktsineerimistõendeid, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele, või liidu kodanike või nende pereliikmete õigust saada liikmesriikidelt kõnealuseid vaktsineerimistõendeid. Samal ajal peaks liikmesriigile jääma õigus anda välja muus vormingus vaktsineerimistõend muul, eelkõige meditsiinilisel eesmärgil.

(31)

Liikmesriik võib taotluse korral väljastada vaktsineerimistõendi ka isikutele, kes on vaktsineeritud kolmandas riigis ja esitavad kogu vajaliku teabe, sealhulgas usaldusväärne tõendus vaktsineerimise kohta. See on eriti oluline, et võimaldada asjaomastel isikutel kasutada liidus vaba liikumise õiguse kasutamisel koostalitlusvõimelist ja aktsepteeritud vaktsineerimistõendit. Seda tuleks kohaldada eelkõige liidu kodanike ja nende pereliikmete suhtes, keda on vaktsineeritud kolmandas riigis ja kellele liikmesriigi tervishoiusüsteem võimaldab välja anda ELi digitaalse COVID-tõendi, tingimusel et liikmesriigile on vaktsineerimist usaldusväärselt tõendatud. Liikmesriigilt ei tohiks nõuda vaktsineerimistõendi väljaandmist, kui asjaomasel COVID-19 vaktsiinil ei ole selle liikmesriigi territooriumil kasutusluba. Liikmesriikidelt ei nõuta vaktsineerimistõendite väljaandmist konsulaaresindustes.

(32)

12. märtsil 2021 uuendas e-tervise võrgustik oma suuniseid kontrollitavate vaktsineerimistõendite ja nende põhiliste koostalitlusvõime elementide kohta. Need suunised, eelkõige eelistatud koodistandard, peaksid olema käesoleva määruse kohaldamiseks vastu võetavate tehniliste spetsifikatsioonide aluseks.

(33)

Enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva on mitu liikmesriiki juba vabastanud vaktsineeritud isikud teatavatest vaba liikumise piirangutest liidus. Kui liikmesriik aktsepteerib tõendatud vaktsineerimist, et loobuda SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kooskõlas liidu õigusega kehtestatud vaba liikumise piirangutest, nagu nõue jääda karantiini või eneseisolatsiooni või teha SARS-CoV-2 nakkuse test, tuleks nõuda, et ta aktsepteeriks samadel tingimustel vaktsineerimistõendit, mille on kooskõlas käesoleva määrusega välja andnud teine liikmesriik. Aktsepteerimine peaks toimuma samadel tingimustel, mis tähendab, et näiteks kui liikmesriik peab ühe vaktsiinidoosi manustamist piisavaks, peaks sama nõue kehtima sellise vaktsineerimistõendi omajale, millel on märge sama vaktsiini ühe doosi manustamise kohta. Kui liikmesriigid kaotavad vaba liikumise piirangud tõendatud vaktsineerimise tõttu, ei tohiks nad vaktsineeritud isikute suhtes kohaldada COVID-19 pandeemiaga seotud täiendavaid vaba liikumise piiranguid, nagu reisieelne või -järgne testimine SARS-CoV-2 nakkuse suhtes või reisijärgne karantiin või eneseisolatsioon, välja arvatud juhul, kui sellised täiendavad piirangud on uusima kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali põhjal vajalikud ja proportsionaalsed rahvatervise kaitseks ning mittediskrimineerivad.

(34)

Määrusega (EÜ) nr 726/2004 kehtestatakse kõiki liikmesriike hõlmav ühtlustatud kord ravimitele lubade andmiseks ja nende järelevalveks liidu tasandil, tagades, et kogu liidus viiakse turule ja manustatakse inimestele ainult kvaliteetseid ravimeid. Selle tulemusel kehtivad müügiload, mille liit on andnud vastavalt nimetatud määrusele, sealhulgas selle aluseks olev asjaomase ravimi kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe hindamine, kõigis liikmesriikides. Lisaks toimub kõigis liikmesriikides tsentraliseeritud korras nimetatud määruse kohaselt müügiloa saanud ravimite tõhususe järelkontroll ja järelevalve. Vaktsiinide hindamisel ja heakskiitmisel tsentraliseeritud korras järgitakse ühiseid standardeid ja seda tehakse järjepidevalt kõigi liikmesriikide nimel. Liikmesriikide osalemine hindamise läbivaatamisel ja heakskiitmisel tagatakse eri komiteede ja rühmade kaudu. Hindamisel saab kasutada ka Euroopa ravimiametite võrgustiku eksperditeadmisi. Tsentraliseeritud korras loa andmine annab kindlustunde, et kõik liikmesriigid saavad tugineda tõhususe ja ohutuse andmetele ning vaktsineerimiseks kasutatavate partiide järjepidevusele. Kohustus aktsepteerida samadel tingimustel teiste liikmesriikide välja antud vaktsineerimistõendeid peaks seega hõlmama COVID-19 vaktsiine, millele on antud müügiluba vastavalt määrusele (EÜ) nr 726/2004. WHO töö toetamiseks ja üleilmse koostalitlusvõime parandamiseks ergutatakse liikmesriike eriti aktsepteerima vaktsineerimistõendeid, mis on väljastatud muude COVID-19 vaktsiinide puhul, mis on läbinud WHO erakorralise kasutusloa saamise menetluse.

(35)

Määruse (EÜ) nr 726/2004 kohane ühtlustatud kord ei tohiks takistada liikmesriikidel otsustada aktsepteerida vaktsineerimistõendeid, mis on välja antud muude COVID-19 vaktsiinide puhul, millele liikmesriigi pädev asutus on andnud müügiloa vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ; vaktsiinide puhul, mille jaotamine on ajutiselt lubatud vastavalt nimetatud direktiivi artikli 5 lõikele 2, ja vaktsiinide puhul, mis on läbinud WHO erakorralise kasutusloa saamise menetluse. Kui sellisele COVID-19 vaktsiinile antakse hiljem müügiluba vastavalt määrusele (EÜ) nr 726/2004, hõlmaks vaktsineerimistõendi samadel tingimustel aktsepteerimise kohustus ka vaktsineerimistõendeid, mille liikmesriik on kõnealuse COVID-19 vaktsiini puhul välja andnud, olenemata sellest, kas vaktsineerimistõend anti välja enne või pärast tsentraliseeritud korras loa andmist.

(36)

Tuleb vältida nende isikute otsest või kaudset diskrimineerimist, kes ei ole vaktsineeritud näiteks meditsiinilistel põhjustel, kuna nad ei kuulu sihtrühma, kellele COVID-19 vaktsiini praegu manustatakse või lubatakse, näiteks lapsed, või kellel ei ole veel olnud vaktsineerimisvõimalust või kes on otsustanud vaktsineerimisest loobuda. Seetõttu ei tohiks vaktsineerimistõend või vaktsineerimistõend, millel on märgitud COVID-19 vaktsiin, olla eeltingimuseks vaba liikumise õiguse kasutamisele või piiriülese reisijateveo teenuse, nagu lennuki, rongi, bussi, laeva või muu transpordivahendi kasutamisele. Peale selle ei saa käesolevat määrust tõlgendada nii, nagu kehtestataks sellega õigus või kohustus olla vaktsineeritud.

(37)

Mitu liikmesriiki nõuab oma territooriumile reisivatelt isikutelt kas enne või pärast riiki saabumist SARS-CoV-2 nakkuse testi tegemist. COVID-19 pandeemia alguses nõudsid liikmesriigid tavaliselt pöördtranskriptaasi polümeraasi ahelreaktsiooni testi (RT-PCR), mis on COVID-19 diagnostikas nukleiinhappe amplifikatsioonil põhinev (NAAT) test, mida WHO ja ECDC peavad kõige usaldusväärsemaks meetodiks nakatunute ja kontaktsete isikute testimisel. Pandeemia edenedes on liidu turule tulnud kiiremad ja odavamad uue põlvkonna testid: antigeeni kiirtestid, millega tehakse kindlaks viiruse valkude (antigeenide) olemasolu ja mida saab kasutada aktiivse SARS-CoV-2 nakkuse avastamiseks. Komisjoni soovituses (EL) 2020/1743 (12) antakse liikmesriikidele suuniseid selliste antigeeni kiirtestide kasutamise kohta.

(38)

Nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovituses (13) esitatakse COVID-19 antigeeni kiirtestide liidus kasutamise ja valideerimise ning testitulemuste vastastikuse tunnustamise ühine raamistik ning nähakse ette COVID-19 antigeeni kiirtestide ühise loetelu koostamine. Terviseohutuse komitee leppis selle soovituse põhjal 18. veebruaril 2021 kokku COVID-19 antigeeni kiirtestide ühises loetelus, mis koosneb valikust antigeeni kiirtestidest, mille tulemusi liikmesriigid vastastikku tunnustavad, ning ühises standardiseeritud andmekogumis, mis kantakse COVID-19 testi tõendile.

(39)

Neist ühistest jõupingutustest hoolimata on liidu kodanikel ja nende pereliikmetel, kes kasutavad oma vaba liikumise õigust, endiselt probleeme, kui nad soovivad ühes liikmesriigis saadud testitulemuse aktsepteerimist teises liikmesriigis. Sageli põhjustab probleeme keel, milles testitulemus on väljastatud, või ei usuta, et näidatud dokument on ehtne. Sellega seoses tuleb arvesse võtta ka testide maksumust. Sellised probleemid on tõsisemad nende isikute puhul, keda ei saa veel vaktsineerida, eelkõige lapsed, kelle jaoks võib kehtivate piirangute korral olla ainsaks võimaluseks reisida testitulemuse olemasolul.

(40)

Selleks et parandada teises liikmesriigis tehtud testide tulemuste aktsepteerimise määra, kui need esitatakse vaba liikumise õiguse kasutamise eesmärgil, tuleks kehtestada koostalitlusvõimeline testimistõend, mis sisaldab vajalikku teavet, et üheselt tuvastada tõendi omaja ning SARS-CoV-2 nakkuse testi liik, kuupäev ja tulemus. Selleks et tagada testitulemuse usaldusväärsus, tuleks käesoleva määruse alusel väljastada testimistõend ainult NAAT-testi ja nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovituse põhjal koostatud loetellu kuuluva antigeeni kiirtesti tulemuse alusel. Nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovituse põhjal terviseohutuse komitees kokku lepitud ühine standardiseeritud andmekogum, mis kantakse testimistõendile, eelkõige eelistatud koodistandard, peaks olema käesoleva määruse kohaldamiseks vastu võetud tehniliste spetsifikatsioonide aluseks.

(41)

Antigeeni kiirtestide kasutamine hõlbustaks testimistõendite väljaandmist taskukohase hinnaga. Üldine, õigeaegne ja taskukohane juurdepääs COVID-19 vaktsiinidele ja SARS-CoV-2 nakkuse testidele, mis on ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavate tõendite väljaandmise aluseks, on COVID-19 pandeemia vastases võitluses otsustavalt tähtis. Muu hulgas võib lihtne juurdepääs kvaliteedikriteeriumidele vastavatele odavatele antigeeni kiirtestidele aidata vähendada kulusid, eelkõige nende inimeste jaoks, kes ületavad piiri iga päev või sageli töö või hariduse omandamise tõttu, lähisugulaste külastamiseks, arstiabi saamiseks või lähedaste eest hoolitsemiseks ning teiste reisijate jaoks, kes täidavad olulist ülesannet või kelle reisimine on hädavajalik, majanduslikult ebasoodsas olukorras olevate isikute ja üliõpilaste jaoks. Terviseohutuse komitee võttis 11. mail 2021 vastu antigeeni kiirtestide ajakohastatud loetelu, suurendades kvaliteedikriteeriumidele vastavate antigeeni kiirtestide arvu 83-ni. Enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva on mitu liikmesriiki juba pakkunud oma elanikkonnale ulatuslikke testimisvõimalusi. Liikmesriikide testimissuutlikkuse toetamiseks on komisjon eraldanud 100 miljonit eurot, mis võimaldab osta rohkem kui 20 miljonit antigeeni kiirtesti. Samuti võeti Punase Ristiga sõlmitud kokkuleppe alusel kasutusele 35 miljonit eurot, et suurendada mobiilse testimisvõimekuse kaudu liikmesriikide testimissuutlikkust.

(42)

Liikmesriigid, kes nõuavad SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestatud vaba liikumise piirangutest loobumiseks tõendit SARS-CoV-2 nakkuse testi kohta, peaksid samadel tingimustel aktsepteerima liikmesriikide kooskõlas käesoleva määrusega väljastatud COVID-19 testi negatiivset tulemust kinnitavaid tõendeid. Kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab, ei tohiks negatiivset testitulemust kinnitava tõendi omajate suhtes kohaldada COVID-19 pandeemiaga seotud täiendavaid vaba liikumise piiranguid, nagu täiendav reisieelne või -järgne testimine SARS-CoV-2 nakkuse suhtes või reisijärgne karantiin või eneseisolatsioon, välja arvatud juhul, kui sellised täiendavad piirangud on uusima kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali põhjal vajalikud ja proportsionaalsed rahvatervise kaitseks ning mittediskrimineerivad.

(43)

Olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt võib COVID-19 läbipõdeja SARS-CoV-2 test pärast sümptomite ilmnemist olla teatava ajavahemiku jooksul positiivne. Kui selliselt isikult nõutakse enne vaba liikumise õiguse kasutamist testi tegemist, võidakse teda seetõttu takistada reisimast, kuigi ta ei ole enam nakkusohtlik. Eesmärgiga hõlbustada vaba liikumist ja tagada, et COVID-19 pandeemia ajal praegu kehtivad vaba liikumise piirangud saaks kaotada kooskõlastatud viisil uusimale kättesaadavale teaduslikule tõendusmaterjalile tuginedes, tuleks kehtestada koostalitlusvõimeline läbipõdemistõend, mis sisaldab vajalikku teavet, et üheselt tuvastada asjaomane isik ja varasema SARS-CoV-2 nakkuse positiivse testitulemuse kuupäev. Läbipõdemistõend tuleks väljastada kõige varem 11 päeva pärast seda kuupäeva, mil isikule tehti esimest korda NAAT-test, mis andis positiivse tulemuse, ning see ei tohiks kehtida kauem kui 180 päeva. ECDC väitel näitavad uuemad andmed, et kuigi elujõulise SARS-CoV-2 levitamine toimub 10–20 päeva pärast sümptomite ilmnemist, puuduvad veenvad epidemioloogilised uuringud, mis kinnitaksid SARS-CoV-2 edasist ülekandumist pärast kümnendat päeva. Komisjonile tuleks anda volitus seda ajavahemikku terviseohutuse komitee või ECDC suuniste põhjal muuta, sest nemad uurivad põhjalikult andmeid, mis on vajalikud pärast läbipõdemist omandatud immuunsuse kestuse kindlakstegemiseks.

(44)

Enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva on mitu liikmesriiki juba kaotanud läbipõdenute jaoks teatavad piirangud vabale liikumisele liidus. Kui liikmesriik aktsepteerib tõendatud läbipõdemist, et loobuda SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kooskõlas liidu õigusega kehtestatud vaba liikumise piirangutest, nagu nõue jääda karantiini või eneseisolatsiooni või teha SARS-CoV-2 nakkuse test, tuleks nõuda, et ta aktsepteeriks samadel tingimustel COVID-19 läbipõdemise tõendit, mille on kooskõlas käesoleva määrusega väljastanud teine liikmesriik. e-tervise võrgustik andis koos terviseohutuse komiteega 15. märtsil 2021 välja suunised kodanike COVID-19 läbipõdemise koostalitlusvõimeliste tõendite ja miinimumandmestute kohta. Kui liikmesriigid kaotavad vaba liikumise piirangud läbipõdemistõendile tuginedes, ei tohiks nad läbipõdenute suhtes kohaldada COVID-19 pandeemiaga seotud täiendavaid vaba liikumise piiranguid, nagu reisieelne või -järgne testimine SARS-CoV-2 nakkuse suhtes või reisijärgne karantiin või eneseisolatsioon, välja arvatud juhul, kui sellised täiendavad piirangud on uusima kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali põhjal vajalikud ja proportsionaalsed rahvatervise kaitseks ning mittediskrimineerivad.

(45)

Selleks et komisjon saaks ühise seisukoha kiiresti vastu võtta, peaks ta saama küsida terviseohutuse komiteelt, ECDC-lt või EMA-lt suuniseid kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali kohta, mis puudutab kooskõlas käesoleva määrusega kehtestatud tõendites dokumenteeritud meditsiiniliste nähtude mõju, sealhulgas COVID-19 vaktsiini antud immuunsuse mõjusust ja kestust, seda, kas vaktsiin hoiab ära asümptomaatilise nakkuse ja SARS-CoV-2 edasikandumise, teavet COVID-19 läbipõdenute olukorra kohta ning uute SARS-CoV-2 variantide mõju inimestele, kes on vaktsineeritud või on juba viirusega nakatunud.

(46)

Selleks et tagada määrusega loodud usaldusraamistiku ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (14).

(47)

Igakülgselt põhjendatud juhtudel, mis on eelkõige seotud vajadusega tagada usaldusraamistiku õigeaegne rakendamine, ning kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab või kui ilmneb uusi teaduslikke andmeid, peaks komisjon võtma vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

(48)

Käesoleva määruse rakendamisel kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679 (15). Käesoleva määrusega luuakse õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti c ja artikli 9 lõike 2 punkti g tähenduses, mis on vajalik käesolevas määruses sätestatud koostalitlusvõimeliste tõendite väljastamise ja kontrollimise eesmärgil. Sellega ei reguleerita nende isikuandmete töötlemist, mis on seotud vaktsineerimise, testimise või läbipõdemise dokumenteerimisega muul põhjusel, nagu ravimiohutuse järelevalve raames või isiklike terviseandmete säilitamiseks. Liikmesriigid võivad töödelda selliseid isikuandmeid muul põhjusel, kui õiguslik alus selliste isikuandmete töötlemiseks muul põhjusel, sealhulgas sellega seotud säilitamistähtajad, on sätestatud liikmesriigi õiguses, mis peab olema kooskõlas liidu andmekaitseõigusega ning tulemuslikkuse, vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttega ja peaks sisaldama sätteid, milles on selgelt kindlaks määratud töötlemise ulatus ja määr, konkreetne eesmärk, üksuste kategooriad, kes võivad tõendit kontrollida, samuti asjakohased kaitsemeetmed diskrimineerimise ja kuritarvitamise vältimiseks, võttes arvesse ohtu andmesubjektide õigustele ja vabadustele. Kui tõendit kasutatakse muudel kui meditsiinilistel eesmärkidel, ei tohi säilitada isikuandmeid, millele kontrolli käigus juurde pääseti, nagu käesolevas määruses sätestatud.

(49)

Kui liikmesriik on riigisisese õiguse alusel riigisisestel eesmärkidel vastu võtnud või võtab vastu COVID-19 tõendite süsteemi, peaks ta käesoleva määruse kehtivusajaks tagama, et ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavaid tõendeid saab kasutada ja neid aktsepteeritakse ka riigisiseselt, et vältida olukorda, kus inimesed, kes reisivad teise liikmesriiki ja kasutavad ELi digitaalset COVID-tõendit, on kohustatud hankima täiendava riigisisese COVID-19 tõendi.

(50)

Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtte kohaselt peaksid COVID-19 tõendid sisaldama ainult neid isikuandmeid, mis on rangelt vajalikud COVID-19 pandeemia ajal liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks. Konkreetsed isikuandmete ja andmeväljade kategooriad, mis tuleb COVID-19 tõenditele kanda, tuleks sätestada käesolevas määruses.

(51)

Käesoleva määruse kohaldamisel ei ole üksiktõenditele kantud isikuandmeid vaja piiriüleselt edastada või vahetada. Kooskõlas avaliku võtme taristu lähenemisviisiga on üksnes väljaandja avalikke võtmeid tarvis piiriüleselt üle kanda või neile piiriüleselt juurde pääseda, mis tagatakse komisjoni loodud ja hooldatava koostalitlusvõime juurdepääsupunkti abil. Eelkõige peaks tõendi olemasolu koos väljaandja avaliku võtmega võimaldama kontrollida tõendi ehtsust, kehtivust ja terviklust. Et ennetada ja avastada kelmusi ja pettusi, peaksid liikmesriigid saama vahetada tühistatud tõendite loendeid. Kooskõlas isikuandmete vaikimisi kaitse põhimõttega tuleks kasutada kontrollimeetodeid, mis ei nõua isikuandmete edastamist üksiktõenditel.

(52)

Keelatud peaks olema selliste isikuandmete säilitamine, mille on tõendilt saanud siht- või transiitliikmesriik või piiriülese reisijateveo teenuse osutajad, kes peavad liikmesriigi õiguse kohaselt COVID-19 pandeemia ajal rakendama teatavaid rahvatervisealaseid meetmeid. Käesolev määrus ei anna õiguslikku alust isikuandmeid sisaldava keskse liidu tasandi andmebaasi loomiseks või haldamiseks.

(53)

Kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 tuleb isikuandmete vastutavatel ja volitatud töötlejatel võtta piisavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada töötlemise riskile vastav turvalisuse tase.

(54)

ELi digitaalse COVID-tõendi moodustavate tõendite väljaandmisega tegelevad ametiasutused või muud määratud asutused vastutavad määruse (EL) 2016/679 kohaste vastutavate töötlejatena nende isikuandmete töötlemise eest, mis jäävad käesoleva määruse kohaldamisalasse. See hõlmab riskidele vastava turvalisuse taseme tagamist, sealhulgas menetluse kehtestamist tehniliste ja korralduslike meetmete tulemuslikkuse korrapäraseks testimiseks ja hindamiseks, et tagada töötlemise turvalisus. Määrusega (EL) 2016/679 loodud järelevalveasutuste volitusi kohaldatakse täies ulatuses, et kaitsta füüsilisi isikuid seoses nende isikuandmete töötlemisega.

(55)

Koordineerimise tagamiseks tuleks komisjoni ja teisi liikmesriike teavitada, kui mõni liikmesriik nõuab, et tõendi omaja jääks pärast tema territooriumile sisenemist karantiini või eneseisolatsiooni või teeks SARS-CoV-2 nakkuse testi, või kehtestab selliste tõendite omajatele muid piiranguid.

(56)

Reisimise prognoositavuse ning õiguskindluse tagamiseks on väga oluline, et üldsusele, sealhulgas tõendi omajatele, antaks selget, põhjalikku ja õigeaegset teavet kõigi eri liiki tõendite väljastamise ja tunnustamise kohta, mis moodustavad ELi digitaalse COVID-tõendi. Komisjon peaks toetama liikmesriikide jõupingutusi selles valdkonnas, näiteks tehes liikmesriikide esitatud teabe kättesaadavaks veebiplatvormi „Re-open EU“ kaudu.

(57)

Selleks et anda liikmesriikidele, kes ei ole võimelised alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast välja andma käesolevale määrusele vastavas vormingus tõendeid, võimalus jätkata selliste COVID-19 tõendite väljaandmist, mis ei ole veel käesoleva määrusega kooskõlas, tuleks ette näha üleminekuaeg. Üleminekuajal peaksid liikmesriigid aktsepteerima nii kõnealuseid COVID-19 tõendeid kui ka enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva välja antud COVID-19 tõendeid, tingimusel et need sisaldavad vajalikke andmeid.

(58)

Vastavalt soovitusele (EL) 2020/1475 tuleks SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestatud isikute vaba liikumise piirangud liidus kaotada niipea, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab. See kehtib ka nõude kohta esitada muid dokumente kui need, mida nõutakse liidu õiguses, eelkõige direktiivis 2004/38/EÜ, nagu käesoleva määrusega hõlmatud tõendid. Käesolevat määrust tuleks kohaldada 12 kuu jooksul alates selle kohaldamise alguskuupäevast. Nelja kuu möödumisel käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Hiljemalt kolm kuud enne käesoleva määruse kohaldamisaja lõppu peaks komisjon, võttes arvesse COVID-19 pandeemia epidemioloogilist arengut, avaldama teise aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste kohta, sealhulgas selle mõju kohta vaba liikumise hõlbustamisele ja andmekaitsele.

(59)

Selleks et võtta arvesse COVID-19 pandeemia ohjeldamisel tehtud teaduslikke edusamme või tagada koostalitlusvõime rahvusvaheliste standarditega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, muutes või jättes välja ELi digitaalsele COVID-tõendile lisatavaid andmevälju seoses tõendi omaja isikuandmetega, COVID-19 vaktsiini käsitleva teabega, SARS-CoV-2 nakkuse testiga, varasema SARS-CoV-2 nakkusega ja tõendi metaandmetega, lisades andmevälju seoses COVID-19 vaktsiini käsitleva teabega, SARS-CoV-2 nakkuse testiga, varasema SARS-CoV-2 nakkusega ja tõendi metaandmetega, ning muutes päevade arvu, mille järel läbipõdemistõend tuleb välja anda. Selleks et võtta arvesse saadud suuniseid, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva määruse läbipõdemistõendit käsitlevaid sätteid, nähes ette selle väljaandmise antigeeni kiirtesti positiivse tulemuse, antikehade testi, sealhulgas SARS-CoV-2 vastaste antikehade seroloogilise testi või muu teaduslikult usaldusväärse meetodi alusel. Nimetatud delegeeritud õigusaktid peaksid hõlmama vajalikke andmevälju käesolevas määruses sätestatud andmekategooriate kohta, mida läbipõdemistõend peab sisaldama. Samuti peaksid need sisaldama erisätteid maksimaalse kehtivusaja kohta, mis võib sõltuda tehtud testi liigist. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes (16) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(60)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 (17) peab komisjon konsulteerima Euroopa Andmekaitseinspektoriga delegeeritud õigusaktide või rakendusaktide ettevalmistamisel, kui need mõjutavad üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitset isikuandmete töötlemisel. Komisjon võib samuti konsulteerida Euroopa Andmekaitsenõukoguga, kui asjaomased õigusaktid on eriti olulised üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitse seisukohast isikuandmete töötlemisel.

(61)

Kuna käesoleva määruse eesmärki hõlbustada COVID-19 pandeemia ajal liidus vaba liikumise õiguse kasutamist, kehtestades isikute COVID-19 vastu vaktsineerimist, testitulemust või läbipõdemist kinnitavate koostalitlusvõimeliste COVID-19 tõendite väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistiku, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(62)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“) tunnustatud põhimõtteid, sealhulgas õigust era- ja perekonnaelu austamisele, õigust isikuandmete kaitsele, õigust võrdsusele seaduse ees ja diskrimineerimiskeeldu, liikumisvabadust ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile. Liikmesriigid peavad käesolevat määrust rakendama kooskõlas hartaga.

(63)

Käesolev määrus peaks COVID-19 pandeemiast tingitud olukorra pakilisuse tõttu jõustuma Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(64)

Euroopa Andmekaitseinspektori ja Euroopa Andmekaitsenõukoguga konsulteeriti kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikliga 42 ning nad esitasid 31. märtsil 2021 ühisarvamuse (18),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse COVID-19 vastu vaktsineerimist, testimist ja läbipõdemist kinnitavate koostalitlusvõimeliste tõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, eesmärgiga hõlbustada tõendi omajale vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Käesolev määrus aitab samuti hõlbustada SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kooskõlas liidu õigusega liikmesriikide kehtestatud vaba liikumise piirangute järkjärgulist kaotamist kooskõlastatud viisil.

Käesolevas määruses sätestatakse õiguslik alus tõendite väljaandmiseks vajalike isikuandmete töötlemiseks ning tõendite ehtsuse ja kehtivuse kontrollimiseks ja kinnitamiseks vajaliku teabe töötlemiseks täielikus kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„tõendi omaja“ – isik, kellele on käesoleva määruse kohaselt väljastatud koostalitlusvõimeline tõend, mis sisaldab teavet selle isiku COVID-19 vastu vaktsineerimise, testi tulemuse või COVID-19 läbipõdemise kohta;

2)

„ELi digitaalne COVID-tõend“ – COVID-19 pandeemia ajal väljaantud koostalitlusvõimeline tõend, mis sisaldab teavet tõendi omaja vaktsineerimise, testitulemuse või läbipõdemise kohta;

3)

„COVID-19 vaktsiin“ – immunoloogiline ravim, mis on näidustatud aktiivseks immuniseerimiseks, et hoida ära COVID-19, mida põhjustab SARS-CoV-2;

4)

„NAAT-test“ – molekulaarne nukleiinhappe amplifikatsioonil põhinev test, näiteks pöördtranskriptsiooniga polümeraasi ahelreaktsiooni (RT-PCR), silmusvahendatud isotermilise amplifikatsiooni (LAMP) või transkriptsioon-vahendatud amplifikatsiooni (TMA) meetod, mida kasutatakse SARS-CoV-2 ribonukleiinhappe (RNA) olemasolu tuvastamiseks;

5)

„antigeeni kiirtest“ – testimismeetod, mis põhineb viiruse valkude (antigeenide) tuvastamisel immuunkromatograafilise testi abil ning annab tulemuse vähem kui 30 minutiga;

6)

„antikehade test“ – laboratoorne test, mille eesmärk on teha kindlaks, kas isikul on tekkinud SARS-CoV-2 vastased antikehad, mis näitab, et tõendi omaja on puutunud kokku SARS-CoV-2-ga ja tal on tekkinud antikehad, olenemata sellest, kas kõnealusel isikul olid sümptomid;

7)

„koostalitlusvõime“ – liikmesriigi kontrollisüsteemide suutlikkus kasutada teise liikmesriigi kodeeritud andmeid;

8)

„vöötkood“ – meetod andmete säilitamiseks ja esitamiseks visuaalses, masinloetavas vormingus;

9)

„e-tempel“ – määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 punktis 25 määratletud e-tempel;

10)

„tõendi kordumatu tunnus“ – kordumatu tunnus, mis antakse ühtse struktuuri alusel igale käesoleva määruse kohaselt väljastatud tõendile;

11)

„usaldusraamistik“ – õigusnormid, põhimõtted, tehnilised spetsifikatsioonid, protokollid, andmevormingud ja digitaristu, mis reguleerivad tõendeid ja võimaldavad neid usaldusväärselt ja turvaliselt välja anda ja kontrollida, et tagada nende usaldusväärsus, kinnitades nende ehtsust, kehtivust ja terviklust e-templite kasutamise abil.

Artikkel 3

ELi digitaalne COVID-tõend

1.   ELi digitaalse COVID-tõendi raamistik võimaldab välja anda ning piiriüleselt kontrollida ja aktsepteerida järgmisi tõendeid:

a)

tõend, mis kinnitab, et tõendi omaja on saanud selle väljaandnud liikmesriigis COVID-19 vaktsiini (vaktsineerimistõend);

b)

tõend, mis kinnitab, et tõendi omajale on tehtud tõendi välja andnud liikmesriigis NAAT-test või nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovituse alusel koostatud COVID-19 antigeeni kiirtestide ühises ja ajakohastatud loetelus nimetatud antigeeni kiirtest tervishoiutöötaja või kvalifitseeritud testija poolt, ning millel on märgitud testi liik, testimise kuupäev ja testi tulemus (testimistõend);

c)

tõend, mis kinnitab, et tõendi omaja on pärast tervishoiutöötaja või kvalifitseeritud testija tehtud NAAT-testi positiivset tulemust SARS-CoV-2 nakkuse läbipõdenud (läbipõdemistõend).

Komisjon avaldab nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovituse alusel koostatud COVID-19 antigeeni kiirtestide loetelu, sealhulgas kõik ajakohastatud andmed.

2.   Liikmesriigid või nende nimel tegutsevad määratud asutused annavad käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tõendid välja digitaalsena või paberil või mõlemal kujul. Tulevastel tõendi omajatel on õigus saada tõendeid nende valitud vormingus. Tõendid peavad olema kasutajasõbralikud ja sisaldama koostalitlusvõimelist vöötkoodi, mis võimaldab kontrollida tõendi ehtsust, kehtivust ja terviklust. Vöötkood peab vastama artikli 9 kohaselt kehtestatud tehnilistele spetsifikatsioonidele. Tõendites sisalduv teave esitatakse ka inimloetaval kujul ning see peab olema vähemalt tõendi väljastanud liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes ja inglise keeles.

3.   Iga vaktsineerimise, testi ja läbipõdemise kohta antakse välja eraldi tõend. Selline tõend ei tohi sisaldada varasemate tõendite andmeid, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

4.   Lõikes 1 osutatud tõendid väljastatakse tasuta. Tõendi omajal on õigus taotleda uue tõendi väljastamist, kui algsel tõendil sisalduvad isikuandmed ei ole või ei ole enam täpsed või ajakohased, sealhulgas tõendi omaja vaktsineerimise, testitulemuse või läbipõdemise kohta käivad andmed, või kui algne tõend ei ole enam tõendi omaja valduses. Tõendi korduva kaotamise korral võib uue tõendi väljaandmise eest võtta asjakohast tasu.

5.   Lõikes 1 osutatud tõendites esitatakse järgmine tekst:

„Käesolev tõend ei ole reisidokument. Teaduslik arusaam COVID-19 vastu vaktsineerimisest, testimisest ja läbipõdemisest areneb pidevalt, sealhulgas arusaam uutest murettekitavatest viirusevariantidest. Enne reisile minekut kontrollige palun, millised rahvatervise meetmed ja piirangud kehtivad sihtkohas.“

Käesoleva määruse kohaldamisel annavad liikmesriigid tõendi omajale selget, põhjalikku ja õigeaegset teavet vaktsineerimistõendi, testimistõendi või läbipõdemistõend väljaandmise ja eesmärgi kohta.

6.   Lõikes 1 osutatud tõendite omamine ei ole vaba liikumise õiguse kasutamise eeltingimus.

7.   Tõendite väljaandmine vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 ei tohi põhjustada diskrimineerimist artiklis 5, 6 või 7 osutatud teatava tõendi kategooria omamise alusel.

8.   Lõikes 1 osutatud tõendite väljaandmine ei mõjuta enne 1. juulit 2021 väljastatud või muudel, eelkõige meditsiinilistel eesmärkidel väljastatud vaktsineerimist, testitulemust või läbipõdemist kinnitavate tõendite kehtivust.

9.   Piiriülese reisijateveo teenuse osutajad, kes peavad riigisisese õiguse kohaselt COVID-19 pandeemia ajal rakendama teatavaid rahvatervisealaseid meetmeid, tagavad, et lõikes 1 osutatud tõendite kontroll on integreeritud piiriülese transporditaristu, nagu lennujaamade, sadamate ning rongi- ja bussijaamade toimimisse, kui see on asjakohane.

10.   Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, millega kinnitatakse, et sellise kolmanda riigi välja antud tõendid, kellega liit ja selle liikmesriigid on sõlminud isikute vaba liikumist käsitleva kokkuleppe, mis võimaldab kokkuleppeosalistel vaba liikumist rahvatervise kaitse eesmärgil mittediskrimineerival viisil piirata ja mis ei sisalda liidu õigusaktide inkorporeerimise mehhanismi, on samaväärsed kooskõlas käesoleva määrusega välja antud tõenditega. Kui komisjon on vastu võtnud sellised rakendusaktid, aktsepteeritakse asjaomaseid tõendeid artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 8 osutatud tingimustel.

Enne selliste rakendusaktide vastuvõtmist hindab komisjon, kas kolmas riik väljastab tõendeid, mis on samaväärsed nendega, mida antakse välja kooskõlas käesoleva määrusega, ja kas ta on ametlikult kinnitanud, et aktsepteerib liikmesriikide väljastatud tõendeid.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

11.   Vajaduse korral palub komisjon terviseohutuse komiteel, ECDC-l või EMA-l anda välja suunised kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali kohta, mis käsitleb lõikes 1 osutatud tõendites dokumenteeritud meditsiiniliste nähtude mõju, eelkõige seoses SARS-CoV-2 uute murettekitavate variantidega.

Artikkel 4

ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistik

1.   Komisjon ja liikmesriigid loovad ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistiku ning haldavad seda.

2.   Usaldusraamistik põhineb avaliku võtme taristul ning võimaldab artikli 3 lõikes 1 osutatud tõendeid usaldusväärselt ja turvaliselt välja anda ja kontrollida nende ehtsust, kehtivust ja terviklust. Usaldusraamistik võimaldab avastada kelmusi ja pettusi, eelkõige võltsimisjuhte. Lisaks võimaldab see toetada tühistatud tõendite kordumatuid tunnuseid sisaldava tühistatud tõendite loendi vastastikust vahetamist. Sellised tühistatud tõendite loendid ei tohi sisaldada muid isikuandmeid. Artikli 3 lõikes 1 osutatud tõendite ja asjakohasel juhul tühistatud tõendite loendi kontroll ei too kaasa tõendi väljaandja teavitamist kontrollimisest.

3.   Usaldusraamistikuga püütakse tagada koostalitlusvõime rahvusvahelisel tasandil loodud tehnoloogiliste süsteemidega.

Artikkel 5

Vaktsineerimistõend

1.   Iga liikmesriik väljastab isikule, kellele on manustatud COVID-19 vaktsiini, kas automaatselt või selle isiku taotluse korral artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud vaktsineerimistõendi. Kõnealust isikut teavitatakse tema õigusest saada vaktsineerimistõend.

2.   Vaktsineerimistõend sisaldab järgmisi isikuandmete kategooriaid:

a)

tõendi omaja isik;

b)

teave tõendi omajale manustatud COVID-19 vaktsiini ning dooside arvu kohta;

c)

tõendi metaandmed, nagu tõendi väljaandja või tõendi kordumatu tunnus.

Isikuandmed kantakse vaktsineerimistõendile vastavalt lisa punktis 1 sätestatud konkreetsetele andmeväljadele.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta lisa punkti 1, muutes või jättes välja andmevälju või lisades andmevälju, mis kuuluvad käesoleva lõike esimese lõigu punktides b ja c osutatud isikuandmete kategooriatesse, kui selline muutmine on vajalik selleks, et kontrollida ja kinnitada vaktsineerimistõendi ehtsust, kehtivust ja terviklust COVID-19 pandeemia ohjeldamise alaste teaduslike edusammude korral või selleks, et tagada koostalitlusvõime rahvusvaheliste standarditega.

3.   Vaktsineerimistõend antakse välja turvalises ja koostalitlusvõimelises vormingus vastavalt artikli 3 lõikele 2 pärast iga doosi manustamist ning sellel märgitakse selgelt, kas vaktsineerimiskuur on läbitud või mitte.

4.   Kui see on hädavajalik uue teadusliku tõendusmaterjali tõttu või selleks, et tagada koostalitlusvõime rahvusvaheliste standardite ja tehnoloogiliste süsteemidega, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetavate delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 13 sätestatud menetlust.

5.   Kui liikmesriigid aktsepteerivad tõendatud vaktsineerimist, et loobuda vaba liikumise piirangutest, mis on kehtestatud kooskõlas liidu õigusega SARS-CoV-2 leviku piiramiseks, peavad nad samadel tingimustel aktsepteerima ka teiste liikmesriikide poolt kooskõlas käesoleva määrusega välja antud vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiini puhul, millele on antud müügiluba vastavalt määrusele (EÜ) nr 726/2004.

Samal eesmärgil võivad liikmesriigid aktsepteerida ka teiste liikmesriikide poolt kooskõlas käesoleva määrusega välja antud vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiini puhul, millele liikmesriigi pädev asutus on andnud müügiloa vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ; COVID-19 vaktsiini puhul, mille jaotamine on nimetatud direktiivi artikli 5 lõike 2 alusel ajutiselt lubatud; või COVID-19 vaktsiini puhul, mis on läbinud WHO erakorralise kasutusloa saamise menetluse.

Kui liikmesriigid aktsepteerivad vaktsineerimistõendeid teises lõigus osutatud COVID-19 vaktsiinide puhul, peavad nad samadel tingimustel aktsepteerima ka teiste liikmesriikide poolt kooskõlas käesoleva määrusega välja antud vaktsineerimistõendeid samade COVID-19 vaktsiinide puhul.

Artikkel 6

Testimistõend

1.   Iga liikmesriik väljastab isikule, kellele on tehtud SARS-CoV-2 nakkuse test, kas automaatselt või selle isiku taotluse korral artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud testimistõendi. Kõnealust isikut teavitatakse tema õigusest saada testimistõend.

2.   Testimistõend sisaldab järgmisi isikuandmete kategooriaid:

a)

tõendi omaja isik;

b)

teave tehtud NAAT-testi või antigeeni kiirtesti kohta;

c)

tõendi metaandmed, nagu tõendi väljaandja või tõendi kordumatu tunnus.

Isikuandmed kantakse testimistõendile vastavalt lisa punktis 2 sätestatud konkreetsetele andmeväljadele.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta lisa punkti 2, muutes või jättes välja andmevälju või lisades andmevälju, mis kuuluvad käesoleva lõike esimese lõigu punktides b ja c osutatud isikuandmete kategooriatesse, kui selline muutmine on vajalik selleks, et kontrollida ja kinnitada testimistõendi ehtsust, kehtivust ja terviklust COVID-19 pandeemia ohjeldamise alaste teaduslike edusammude korral või selleks, et tagada koostalitlusvõime rahvusvaheliste standarditega.

3.   Testimistõend antakse välja turvalises ja koostalitlusvõimelises vormingus kooskõlas artikli 3 lõikega 2.

4.   Kui see on hädavajalik uue teadusliku tõendusmaterjali tõttu või selleks, et tagada koostalitlusvõime rahvusvaheliste standardite ja tehnoloogiliste süsteemidega, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetavate delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 13 sätestatud menetlust.

5.   Kui liikmesriigid nõuavad SARS-CoV-2 nakkuse testi tegemise tõendamist, et loobuda vaba liikumise piirangutest, mis on kehtestatud kooskõlas liidu õigusega SARS-CoV-2 leviku piiramiseks, ja võttes arvesse piiriüleste kogukondade eriomast olukorda, peavad nad samadel tingimustel aktsepteerima ka teiste liikmesriikide poolt kooskõlas käesoleva määrusega välja antud negatiivset testitulemust kinnitavaid tõendeid.

Artikkel 7

Läbipõdemistõend

1.   Iga liikmesriik väljastab taotluse korral artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud läbipõdemistõendi.

Läbipõdemistõend väljastatakse kõige varem 11 päeva pärast seda kuupäeva, mil isikule tehti esimest korda NAAT-test, mis andis positiivse tulemuse.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta päevade arvu, millest alates läbipõdemistõend väljastatakse, tuginedes terviseohutuse komiteelt artikli 3 lõike 11 kohaselt saadud suunistele või ECDC läbi vaadatud teaduslikule tõendusmaterjalile.

2.   Läbipõdemistõend sisaldab järgmisi isikuandmete kategooriaid:

a)

tõendi omaja isik;

b)

teave tõendi omaja varasema SARS-CoV-2 nakkuse kohta, mida näitas positiivne testitulemus;

c)

tõendi metaandmed, nagu tõendi väljaandja või tõendi kordumatu tunnus.

Isikuandmed kantakse läbipõdemistõendile vastavalt lisa punktis 3 sätestatud konkreetsetele andmeväljadele.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta lisa punkti 3, muutes või jättes välja andmevälju või lisades andmevälju, mis kuuluvad käesoleva lõike esimese lõigu punktides b ja c osutatud isikuandmete kategooriatesse, kui selline muutmine on vajalik selleks, et kontrollida ja kinnitada tervisetõendi ehtsust, kehtivust ja terviklust COVID-19 pandeemia ohjeldamise alaste teaduslike edusammude korral või selleks, et tagada koostalitlusvõime rahvusvaheliste standarditega.

3.   Läbipõdemistõend antakse välja turvalises ja koostalitlusvõimelises vormingus kooskõlas artikli 3 lõikega 2.

4.   Komisjonil on õigus võtta artikli 3 lõike 11 kohaselt saadud suuniste alusel ning kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva artikli lõike 1 ja artikli 3 lõike 1 punkti c sätteid eesmärgiga võimaldada välja anda läbipõdemistõendi ka antigeeni kiirtesti positiivse tulemuse, antikehade testi, sealhulgas SARS-CoV-2 vastaste antikehade seroloogilise testi või muu teadusliku heakskiidu saanud meetodi alusel. Delegeeritud õigusaktidega muudetakse samuti lisa punkti 3, lisades, muutes või jättes välja andmevälju, mis kuuluvad käesoleva artikli lõike 2 punktides b ja c osutatud isikuandmete kategooriatesse.

5.   Komisjon avaldab pärast lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist terviseohutuse komitee koostatud loetelu antikehade testidest, mille alusel võib läbipõdemistõendi välja anda, sealhulgas kõik ajakohastatud andmed.

6.   Komisjon hindab artikli 16 lõikes 1 osutatud aruande esitamisel käesoleva artikli lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise asjakohasust ja teostatavust, võttes arvesse kättesaadavat teaduslikku tõendusmaterjali. Enne nimetatud aruande esitamist palub komisjon korrapäraselt artikli 3 lõike 11 kohaseid suuniseid kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali ja standardimistaseme kohta seoses antikehade testil, sealhulgas SARS-CoV-2 vastaste antikehade seroloogilisel testil põhinevate läbipõdemistõendite võimaliku väljastamisega, võttes arvesse ka selliste testide kättesaadavust ja ligipääsetavust.

7.   Kui see on hädavajalik uue teadusliku tõendusmaterjali tõttu või selleks, et tagada koostalitlusvõime rahvusvaheliste standardite ja tehnoloogiliste süsteemidega, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetavate delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 13 sätestatud menetlust.

8.   Kui liikmesriigid aktsepteerivad SARS-CoV-2 nakkuse tõendatud läbipõlemist, et loobuda vaba liikumise piirangutest, mis on kehtestatud kooskõlas liidu õigusega SARS-CoV-2 leviku piiramiseks, peavad nad samadel tingimustel aktsepteerima ka teiste liikmesriikide poolt kooskõlas käesoleva määrusega välja antud läbipõdemistõendeid.

Artikkel 8

Kolmanda riigi väljaantud COVID-19 tõendid ja muud dokumendid

1.   Kui kolmandas riigis on välja antud vaktsineerimistõend sellise COVID-19 vaktsiini puhul, mis vastab ühele artikli 5 lõikes 5 osutatud COVID-19 vaktsiinile, ja liikmesriigi asutustele on esitatud kogu vajalik teave, sealhulgas kui isiku vaktsineerimine on usaldusväärselt tõendatud, võivad need ametiasutused taotluse korral väljastada asjaomasele isikule artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud vaktsineerimistõendi. Liikmesriik ei ole kohustatud välja andma vaktsineerimistõendit COVID-19 vaktsiini puhul, millel ei ole selle riigi territooriumil kasutusluba.

2.   Komisjon võib vastu võtta rakendusakti, millega kinnitatakse, et COVID-19 tõendeid, mille kolmas riik on välja andnud kooskõlas standardite ja tehnoloogiliste süsteemidega, mis on koostalitlusvõimelised ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga ning võimaldavad tõendi ehtsust, kehtivust ja terviklust kontrollida ning mis sisaldavad lisas esitatud andmeid, käsitatakse samaväärsetena liikmesriikide poolt käesoleva määruse kohaselt välja antud tõenditega, et hõlbustada tõendi omajatele liidus vaba liikumise õiguse kasutamist.

Enne sellise rakendusakti vastuvõtmist hindab komisjon, kas kolmanda riigi välja antud COVID-19 tõendid vastavad esimeses lõigus sätestatud tingimustele.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon teeb käesoleva lõike kohaselt vastu võetud rakendusaktide loetelu üldsusele kättesaadavaks.

3.   Liikmesriigid aktsepteerivad käesolevas artiklis osutatud tõendeid, võttes arvesse artikli 5 lõiget 5, artikli 6 lõiget 5 ja artikli 7 lõiget 8.

4.   Kui liikmesriigid aktsepteerivad kolmanda riigi välja antud tõendeid artikli 5 lõike 5 teises lõigus osutatud COVID-19 vaktsiini puhul, peavad nad samadel tingimustel aktsepteerima ka teiste liikmesriikide poolt kooskõlas käesoleva määrusega välja antud vaktsineerimistõendeid sama COVID-19 vaktsiini puhul.

5.   Käesolevat artiklit kohaldatakse COVID-19 tõenditele ja muudele dokumentidele, mille on välja andnud ELi toimimise lepingu artikli 355 lõikes 2 osutatud ja selle lepingu II lisas loetletud ülemeremaad ja -territooriumid ning Fääri saared. Käesolevat artiklit ei kohaldata COVID-19 tõenditele ja muudele dokumentidele, mille on välja andnud ELi toimimise lepingu artikli 355 lõikes 2 osutatud ja selle lepingu II lisas loetletud ülemeremaad ja -territooriumid või Fääri saared mõne liikmesriigi nimel.

Artikkel 9

Tehnilised spetsifikatsioonid

1.   Selleks et tagada käesoleva määrusega kehtestatud usaldusraamistiku rakendamiseks ühetaolised tingimused, võtab komisjon vastu rakendusaktid, mis sisaldavad tehnilisi spetsifikatsioone ja norme, eesmärgiga

a)

turvaliselt välja anda ja kontrollida artikli 3 lõikes 1 osutatud tõendeid;

b)

tagada isikuandmete turvalisus, võttes arvesse andmete laadi;

c)

täita artikli 3 lõikes 1 osutatud tõendid andmetega, sealhulgas kodeerimissüsteem ja muud asjakohased elemendid;

d)

sätestada tõendi kordumatu tunnuse ühtne struktuur;

e)

väljastada kehtiv, turvaline ja koostalitlusvõimeline vöötkood;

f)

püüda tagada koostalitlusvõime rahvusvaheliste standardite ja tehnoloogiliste süsteemidega;

g)

jagada vastutus vastutavate ja volitatud töötlejate vahel kooskõlas määruse (EL) 2016/679 IV peatükiga;

h)

tagada puuetega inimestele ligipääs digitõendis ja pabertõendis sisalduvale inimloetavale teabele kooskõlas liidu õiguse kohaste ligipääsetavusnõuetega.

2.   Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.   Igakülgselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu, eelkõige selleks, et tagada usaldusraamistiku õigeaegne rakendamine, võtab komisjon kooskõlas artikli 14 lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid. Käesoleva lõike kohaselt vastu võetud rakendusaktid jäävad kehtima käesoleva määruse kohaldamisaja vältel.

Artikkel 10

Isikuandmete kaitse

1.   Käesoleva määruse rakendamisel toimuva isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2016/679.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel töödeldakse käesoleva määruse kohaselt välja antud tõendites sisalduvaid isikuandmeid üksnes tõendile kantud teabele juurdepääsuks ja selle kontrollimiseks, et hõlbustada vaba liikumise õiguse kasutamist liidus COVID-19 pandeemia ajal. Käesoleva määruse kohaldamisaja lõppedes lõpeb ka isikuandmete töötlemine.

3.   Artikli 3 lõikes 1 osutatud tõenditele kantud isikuandmeid töötlevad siht- või transiitliikmesriigi pädevad asutused või piiriülese reisijateveo teenuse osutajad, kes peavad riigisisese õiguse kohaselt COVID-19 pandeemia ajal rakendama teatavaid rahvatervisealaseid meetmeid, üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineerimisstaatust, testi tulemust või läbipõdemist. Sel eesmärgil piirduvad isikuandmed rangelt vajalikuga. Käesoleva lõike kohaselt töödeldud isikuandmeid ei säilitata.

4.   Tõendi väljaandja ei säilita artikli 3 lõikes 1 osutatud tõendite väljaandmiseks, sealhulgas uue tõendi väljaandmiseks töödeldavaid isikuandmeid kauem, kui on tingimata vaja selle eesmärgi saavutamiseks, ning mitte ühelgi juhul kauem kui ajavahemik, mille jooksul tõendeid võib kasutada vaba liikumise õiguse kasutamiseks.

5.   Tühistatud tõendite loendeid, mida liikmesriigid vahetavad artikli 4 lõike 2 kohaselt, ei säilitata pärast käesoleva määruse kohaldamisaja lõppemist.

6.   Ametiasutusi või muid määratud asutusi, kes vastutavad artikli 3 lõikes 1 osutatud tõendite väljaandmise eest, käsitatakse vastutavate töötlejatena määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punkti 7 tähenduses.

7.   Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes on manustanud COVID-19 vaktsiini või teinud testi, mille kohta tuleb välja anda tõend, edastab ametiasutusele või muule määratud asutusele, kes vastutab tõendite väljaandmise eest, andmed, mis on vajalikud lisas esitatud andmeväljade täitmiseks.

8.   Kui lõikes 6 osutatud vastutav töötleja kasutab määruse (EL) 2016/679 artikli 28 lõikes 3 osutatud volitatud töötlejat, ei tohi volitatud töötleja edastada isikuandmeid kolmandasse riiki.

Artikkel 11

Vaba liikumise piirangud ja teabevahetus

1.   Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevust kehtestada piiranguid rahvatervise kaitse eesmärgil, hoiduvad liikmesriigid siis, kui nad aktsepteerivad vaktsineerimistõendeid, negatiivset tulemust kinnitavaid tõendeid või läbipõdemistõendeid, kehtestamast täiendavaid vaba liikumise piiranguid, nagu täiendav reisieelne või -järgne testimine SARS-CoV-2 nakkuse suhtes või reisijärgne karantiin või eneseisolatsioon, välja arvatud juhul, kui need piirangud on COVID-19 pandeemiale reageerimisel rahvatervise kaitseks vajalikud ja proportsionaalsed, võttes samuti arvesse kättesaadavat teaduslikku tõendusmaterjali, sealhulgas ECDC avaldatavaid epidemioloogilisi andmeid vastavalt soovitusele (EL) 2020/1475.

2.   Kui liikmesriik nõuab kooskõlas liidu õigusega, et artikli 3 lõikes 1 osutatud tõendite omajad jääksid pärast liikmesriigi territooriumile sisenemist karantiini või eneseisolatsiooni või teeks SARS-CoV-2 nakkuse testi, või kui liikmesriik kehtestab selliste tõendite omajatele muud piirangud, näiteks juhul, kui mõne liikmesriigi või selle piirkonna epidemioloogiline olukord kiiresti halveneb eelkõige SARS-CoV-2 murettekitava variandi või uurimisaluse variandi tõttu, teatab ta vastavalt komisjonile ja teistele liikmesriikidele uute piirangute kehtestamisest võimaluse korral 48 tundi ette. Sellisel juhul esitab liikmesriik järgmise teabe:

a)

piirangute põhjused;

b)

piirangute ulatus, täpsustades, milliste tõendite omajate suhtes piiranguid kohaldatakse või milliste tõendite omajad on neist vabastatud;

c)

piirangute kehtestamise kuupäev ja nende kestus.

3.   Samuti teavitavad liikmesriigid komisjoni ja teisi liikmesriike artikli 3 lõikes 1 osutatud tõendite väljaandmisest ja aktsepteerimise tingimustest, sealhulgas sellest, milliseid COVID-19 vaktsiine nad vastavalt artikli 5 lõike 5 teisele lõigule aktsepteerivad.

4.   Liikmesriigid annavad üldsusele selget, põhjalikku ja õigeaegset teavet lõigete 2 ja 3 kohta. Üldjuhul avaldavad liikmesriigid selle teabe 24 tundi enne uute piirangute jõustumist, võttes arvesse, et epidemioloogiliste hädaolukordade puhul on vaja teatavat paindlikkust. Komisjon võib liikmesriikide edastatud teabe ka keskselt üldsusele kättesaadavaks teha.

Artikkel 12

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 2 ning artikli 7 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 12 kuuks alates 1. juulist 2021.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 2 ning artikli 7 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.   Artikli 5 lõike 2, artikli 6 lõike 2 või artikli 7 lõike 1 või 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 13

Kiirmenetlus

1.   Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.   Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid artikli 11 lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

Artikkel 14

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes artikliga 5.

Artikkel 15

Üleminekuperiood

1.   Enne 1. juulit 2021 liikmesriigi väljastatud tõendeid aktsepteerivad teised liikmesriigid kooskõlas artikli 5 lõikega 5, artikli 6 lõikega 5 ja artikli 7 lõikega 8, kui need sisaldavad lisas esitatud andmeid, kuni 12. augustini 2021.

2.   Kui liikmesriigil ei ole võimalik alates 1. juulist 2021 välja anda artikli 3 lõikes 1 osutatud tõendeid vormingus, mis vastaks käesolevas määruses esitatud nõuetele, teavitab ta sellest teisi liikmesriike ja komisjoni. Teised liikmesriigid aktsepteerivad sellise liikmesriigi välja antud COVID-19 tõendeid vormingus, mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, kooskõlas artikli 5 lõikega 5, artikli 6 lõikega 5 ja artikli 7 lõikega 8, kui need sisaldavad lisas esitatud andmeid, kuni 12. augustini 2021.

Artikkel 16

Komisjoni aruandlus

1.   Hiljemalt 31. oktoobril 2021 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Aruanne sisaldab ülevaadet järgmisest:

a)

käesoleva määruse kohaselt välja antud tõendite arv,

b)

artikli 3 lõike 11 kohaselt taotletud suunised olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali ja standardimistaseme kohta seoses läbipõdemistõendite võimaliku väljaandmisega antikehade testi, sealhulgas SARS-CoV-2 vastaste antikehade seroloogilise testi alusel, võttes arvesse selliste testide kättesaadavust ja neile ligipääsetavust, ning

c)

artikli 11 kohaselt saadud teave.

2.   Hiljemalt 31. märtsil 2022 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta.

Aruanne sisaldab eelkõige hinnangut käesoleva määruse mõju kohta vaba liikumise hõlbustamisele, sealhulgas reisimisele ja turismile, ja eri liiki vaktsiinide aktsepteerimisele, põhiõigustele ja diskrimineerimiskeelule ning isikuandmete kaitsele COVID-19 pandeemia ajal.

Aruandele võib lisada seadusandlikud ettepanekud, eelkõige määruse kohaldamisaja pikendamiseks, võttes arvesse COVID-19 pandeemia epidemioloogilise olukorra kujunemist.

Artikkel 17

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2021 kuni 30. juunini 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2021

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

president

A. COSTA


(1)  27. aprilli 2021. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 9. juuni 2021. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 11. juuni 2021. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 77).

(4)  Nõukogu 13. oktoobri 2020. aasta soovitus (EL) 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel (ELT L 337, 14.10.2020, lk 3).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 24).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 77, 23.3.2016, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 4.4.2011, lk 45).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse liidu kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet (ELT L 136, 30.4.2004, lk 1).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).

(12)  Komisjoni 18. novembri 2020. aasta soovitus (EL) 2020/1743 antigeeni kiirtestide kasutamise kohta SARS-CoV-2 nakkuse diagnoosimisel (ELT L 392, 23.11.2020, lk 63).

(13)  Nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovitus COVID-19 antigeeni kiirtestide ELis kasutamise ja valideerimise ning testitulemuste vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta (ELT C 24, 22.1.2021, lk 1).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(16)  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

(17)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(18)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


LISA

TÕENDITELE KANTAVAD ANDMED

1.

Vaktsineerimistõend peab sisaldama järgmisi andmevälju:

a)

nimi: perekonnanimi (-nimed) ja eesnimi (-nimed), selles järjekorras;

b)

sünniaeg;

c)

haigus või haigustekitaja, mille vastu vaktsineeriti: COVID-19 (SARS-CoV-2 või mõni selle variantidest);

d)

COVID-19 vaktsiin või profülaktika;

e)

COVID-19 vaktsiini tootenimetus;

f)

COVID-19 vaktsiini müügiloa hoidja või tootja;

g)

järjekorranumber mitme vaktsiinidoosi korral ning dooside koguarv vaktsiiniseerias;

h)

vaktsineerimise kuupäev, märkides viimase doosi saamise kuupäeva;

i)

liikmesriik või kolmas riik, kus vaktsiin manustati;

j)

tõendi väljaandja;

k)

tõendi kordumatu tunnus.

2.

Testimistõend peab sisaldama järgmisi andmevälju:

a)

nimi: perekonnanimi (-nimed) ja eesnimi (-nimed), selles järjekorras;

b)

sünniaeg;

c)

haigus või haigustekitaja, mille suhtes testiti: COVID-19 (SARS-CoV-2 või mõni selle variantidest);

d)

testi liik;

e)

testi nimetus (NAAT-testi korral ei ole kohustuslik);

f)

testi tootja (NAAT-testi korral ei ole kohustuslik);

g)

testi jaoks proovi võtmise kuupäev ja kellaaeg;

h)

testi tulemus;

i)

testimiskeskus või -asutus (antigeeni kiirtesti puhul ei ole kohustuslik);

j)

liikmesriik või kolmas riik, kus test tehti;

k)

tõendi väljaandja;

l)

tõendi kordumatu tunnus.

3.

Läbipõdemistõend peab sisaldama järgmisi andmevälju:

a)

nimi: perekonnanimi (-nimed) ja eesnimi (-nimed), selles järjekorras;

b)

sünniaeg;

c)

haigus või haigustekitaja, mille tõendi omaja on läbipõdenud: COVID-19 (SARS-CoV-2 või mõni selle variantidest);

d)

tõendi omajale esimese positiivse tulemuse andnud NAAT-testi kuupäev;

e)

liikmesriik või kolmas riik, kus test tehti;

f)

tõendi väljaandja;

g)

tõend kehtib alates;

h)

tõend kehtib kuni (mitte kauem kui 180 päeva pärast esimese positiivse tulemuse andnud NAAT-testi kuupäeva);

i)

tõendi kordumatu tunnus.